ESAB MechTig 4000i Aristo MechTig 4000i Používateľská príručka


Add to my manuals
16 Pages

advertisement

ESAB MechTig 4000i Aristo MechTig 4000i Používateľská príručka | Manualzz
GR
MechTig 4000i
Aristot
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0460 194 001 GR 070529
Valid for serial no. 652--xxx--xxxx
1 ÏÄÇÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Ïäçãßåò áíýøùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÈÝóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óýíäåóç ôïõ áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÈÝóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óå ëåéôïõñãßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¸ëåã÷ïò áíåìéóôÞñá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌïíÜäá øýîçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1
7.2
ÐçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åñãáëåßï óõãêüëëçóçò óùëÞíùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
8 ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
TOCy
-- 2 --
1
ÏÄÇÃÉÁ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò MechTig 4000i áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 652 (2006 w.52) êáôáóêåõÜæïíôáé
êáé õðïâÜëëïíôáé óå äïêéìÝò, óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï EN 60974--1 /--2 /--3 óå EN 60974--10
óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (2006/95/EEG) óå (2004/108/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--12--15
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé
åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.
dp03d1ya
-- 3 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ
ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
dp03d1ya
-- 4 --
Ìçí áðïññßðôåôå åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ìáæß ìå êïéíÜ áðïññßììáôá!
Ôçñþíôáò ôçí ÅõñùðáÚêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ó÷åôéêÜ ìå ôá áðüâëçôá åéäþí
çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí
åèíéêÞ íïìïèåóßá, ôá åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôïí êýêëï
ôçò æùÞò ôïõò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá åðéóôñÝöïíôáé óå
ðåñéâáëëïíôéêÜ óõìâáôÞ åãêáôÜóôáóç áíáêýêëùóçò. Ùò éäéïêôÞôçò ôïõ åîïðëéóìïý,
èá ðñÝðåé íá åíçìåñþíåóôå áðü ôïí ôïðéêü áíôéðñüóùðü ìáò ôó åãêåêñéìÝíá
óõóôÞìáôá óõëëïãÞò.
Ìå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ïäçãßáò âåëôþíåôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ç
õãåßá ôïõ áíèñþðïõ!
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ôï MechTig 4000i åßíáé ìéá ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá
ìç÷áíéêÞ óõãêüëëçóç.
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç ìå ôç ìïíÜäá åëÝã÷ïõ MechControl 2 Þ
MechControl 4
¼ëåò ïé ñõèìßóåéò ãßíïíôáé ìÝóù ôçò ìïíÜäáò åëÝã÷ïõ.
ÂëÝðå óåëßäá 15 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.
3.1
Åîïðëéóìüò
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò ðáñáäßäåôáé ìå:
S
áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý
S
êáëþäéï åðéóôñïöÞò 5 m
S
åã÷åéñßäéï ïäçãéþí
4
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
MechTig 4000i
ÔÜóç äéêôýïõ
400 V, ±10%, 3∼ 50/60 Hz
Ðñùôåýïí ñåýìá IìÝã
21,5 A
ÆÞôçóç éó÷ýïò åí êåíþ óå ëåéôïõñãßá ìå
åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò, 6,5 min ìåôÜ ôç
óõãêüëëçóç
60 W
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò
4 - 400 A
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï
êýêëïò åñãáóßáò 35%
êýêëïò åñãáóßáò 60 %
êýêëïò åñãáóßáò 100%
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò ìå ìÝãéóôï ñåýìá
0,75
Âáèìüò áðüäïóçò ìå ìÝãéóôï ñåýìá
97.1 %
ÔÜóç áíïé÷ôïý êõêëþìáôïò
78 - 90 V
Èåñìïêñáóßá ëåéôïõñãßáò
-10 Ýùò +40˚C
Èåñìïêñáóßá ìåôáöïñÜò
-25 Ýùò +55˚C
Óõíå÷Þò ç÷çôéêÞ ðßåóç áíïé÷ôïý
êõêëþìáôïò
< 70 dB (A)
dp03d1ya
-- 5 --
MechTig 4000i
ÄéáóôÜóåéò ìÞêïò x ðëÜôïò x ýøïò
625 x 394 x 776 mm
ÂÜñïò
81 kg
Êáôçãïñßá ìüíùóçò
H
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
IP 23
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê
äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí
öïñôßï
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå
õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
ÌïíÜäá øýîçò
Éó÷ýò øýîçò
2 kW ìå 40˚C äéáöïñÜ èåñìïêñáóßáò êáé ðáñï÷Þ 1 l/min
Ôýðïò øýîçò
50 % íåñü / 50 % monoáéèõëåíïãëõêüëç
Ðïóüôçôá øõêôéêïý
5,5 l
ÌÝãéóôç ðáñï÷Þ íåñïý
2,0 l/min
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ!
ÓõíäÝóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óôçí ðáñï÷Þ çëåêôñéóìïý ìå óýíèåôç áíôßóôáóç äéêôýïõ 0,200
ohm Þ ÷áìçëüôåñç. ÅÜí ç óýíèåôç áíôßóôáóç äéêôýïõ åßíáé õøçëüôåñç, õðÜñ÷åé êßíäõíïò
ìáñìáñõãÞò óôéò äéáôÜîåéò öùôéóìïý.
5.1
Ïäçãßåò áíýøùóçò
Ìå ðçãÞ ñåýìáôïò
dp03d1ya
Ìå öïñåßï êáé ðçãÞ ñåýìáôïò
-- 6 --
5.2
ÈÝóç
ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Ýôóé þóôå íá ìçí öñÜæïíôáé ïé
åßóïäïé êáé Ýîïäïé ôïõ áÝñá øýîçò.
5.3
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ
Âåâáéùèåßôå üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óõíäåäåìÝíç ìå ôç óùóôÞ
ôÜóç ðáñï÷Þò ñåýìáôïò êáé üôé ðñïóôáôåýåôáé ìå ôï óùóôü ìÝãåèïò áóöÜëåéáò.
Äåßôå ôçí ðéíáêßäá ïíïìáóôéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ìå óôïé÷åßá óýíäåóçò
ðáñï÷Þò. ÐñÝðåé íá ãßíåôáé óýíäåóç ãåßùóçò ðñïóôáóßáò óýìöùíá ìå ôïõò
êáíïíéóìïýò.
Óõíéóôþìåíá ìåãÝèç áóöÜëåéáò êáé åëÜ÷éóôç äéáôïìÞ êáëùäßïõ
Mechtig 4000i
400 V 3μ 50 Hz
ÔÜóç äéêôýïõ
400 V
ÄéáôïìÞ êáëùäßïõ äéêôýïõ óå mm2
4G4
Ñåýìá öÜóçò I RMS
13 A
ÁóöÜëåéá
ðñïóôáóßáò áðü õðÝñôáóç
16 A
ôýðïõ C MCB
20 A
ÄéáôïìÞ êáëùäßïõ óõãêüëëçóçò
70 mm2
ÓÇÌÅÉÙÓÇ!
Ïé äéáôïìÝò ôïõ êáëùäßïõ äéêôýïõ êáé ôá ìåãÝèç áóöáëåéþí ðïõ áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù åßíáé
óýìöùíá ìå ôïõò óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò
óýìöùíá ìå ôïõò ó÷åôéêïýò åèíéêïýò êáíïíéóìïýò.
5.4
Óýíäåóç ôïõ áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý
Ãéá íá áðïöåýãåôáé ðáñåìâïëÞ óôçí åðéêïéíùíßá, ç áóýñìáôç õðïäï÷Þ ðñÝðåé
íá åßíáé åöïäéáóìÝíç ìå Ýíáí áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý, üôáí äåí Ý÷åé óõíäåèåß
ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ.
dp03d1ya
-- 7 --
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
6.1
ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ
1
Óýíäåóç ãéá øõêôéêü áðü ôç ìïíÜäá
åëÝã÷ïõ - ÊÏÊÊÉÍÇ
9
ËåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá
ñåýìáôïò ÅÍÔÏÓ
Ðáñï÷Þ
2
Óýíäåóç ìå ELP* ãéá øõêôéêü áðü ôç
ìïíÜäá åëÝã÷ïõ - ÌÐËÅ
10
Ðïñôïêáëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá
ÕðåñèÝñìáíóç
3
ÓõìðëÞñùóç ôïõ øõêôéêïý
11
Ðéíáêßäá ïíïìáóôéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí
ìå óôïé÷åßá óýíäåóçò ðáñï÷Þò
4
Óýíäåóç ãéá ñåýìá óõãêüëëçóçò (+)
ðñïò ôç ìïíÜäá åëÝã÷ïõ
12
Óýíäåóç (CAN) ãéá ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ
Þ ôïí áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý
5
Óýíäåóç (CAN) ãéá ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ
ðñïò ôç ìïíÜäá åëÝã÷ïõ
13
Óýíäåóç ãéá ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò (+),
äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé óå áõôü ôï ìïíôÝëï
6
Óýíäåóç ãéá ñåýìá óõãêüëëçóçò (-)
ðñïò ôç ìïíÜäá åëÝã÷ïõ
14
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò - ÌÐËÅ, äåí
÷ñçóéìïðïéåßôáé óå áõôü ôï ìïíôÝëï
7
Óýíäåóç ãéá ôï êáëþäéï ìÝôñçóçò AVC
ðñïò ôç ìïíÜäá åëÝã÷ïõ (Ýëåã÷ïò ôçò
ôÜóçò ôüîïõ)
15
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò - ÊÏÊÊÉÍÇ, äåí
÷ñçóéìïðïéåßôáé óå áõôü ôï ìïíôÝëï
8
Êåíôñéêüò äéáêüðôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò
äéêôýïõ, 0 / 1 / START
* ELP = ESAB Logic Pump (Áíôëßá “Logic” ôçò ESAB), âëÝðå óçìåßï6.5.
6.2
ÈÝóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óå ëåéôïõñãßá
ÈÝóôå óå ëåéôïõñãßá ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò ãõñßæïíôáò ôïí äéáêüðôç (8) óôç
èÝóç ”START”. ÁöÞóôå ôïí äéáêüðôç êáé èá åðéóôñÝøåé óôç èÝóç ”1”.
ÅÜí èá ðñÝðåé íá äéáêïðåß ç ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ üôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç
êáé êáôüðéí íá áðïêáôáóôáèåß, ç ìïíÜäá ñåýìáôïò èá ðáñáìåßíåé
áðåíåñãïðïéçìÝíç Ýùò üôïõ ï äéáêüðôçò ðåñéóôñáöåß ðÜëé ìå ôï ÷Ýñé óôç èÝóç
”START”.
Äéáêüøôå ôç ìïíÜäá ãõñßæïíôáò ôïí äéáêüðôç óôç èÝóç ”0”.
dp03d1ya
-- 8 --
Óå ðåñßðôùóç äéáêïðÞò ôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ Þ áðåíåñãïðïßçóçò ôçò
ìïíÜäáò ñåýìáôïò ìå êáíïíéêü ôñüðï, ôá óôïé÷åßá ôçò óõãêüëëçóçò èá
áðïèçêåýïíôáé, Ýôóé þóôå íá åßíáé äéáèÝóéìá ôçí åðüìåíç öïñÜ ðïõ èá åêêéíçèåß
ç ìïíÜäá.
6.3
¸ëåã÷ïò áíåìéóôÞñá
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò äéáèÝôåé ÷ñïíïäéáêüðôç, ðïõ óçìáßíåé üôé ïé áíåìéóôÞñåò
óõíå÷ßæïõí íá ëåéôïõñãïýí ãéá 6,5 ëåðôÜ ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôçò óõãêüëëçóçò êáé
ç ìïíÜäá ìåôÜãåôáé óå ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò. Ïé áíåìéóôÞñåò
îåêéíïýí ðÜëé üôáí áñ÷ßæåé åê íÝïõ ç óõãêüëëçóç.
Ïé áíåìéóôÞñåò ëåéôïõñãïýí ìå ìåéùìÝíç ôá÷ýôçôá ãéá ñåýìáôá óõãêüëëçóçò
Ýùò 144 A êáé ìå ðëÞñç ôá÷ýôçôá ãéá õøçëüôåñá ñåýìáôá.
6.4
Ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò Ý÷åé äýï èåñìéêïýò äéáêüðôåò õðåñöüñôéóçò ðïõ ëåéôïõñãïýí
åÜí ç åóùôåñéêÞ èåñìïêñáóßá áõîçèåß õðåñâïëéêÜ. ¼ôáí óõìâáßíåé áõôü
äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò êáé áíÜâåé ç åíäåéêôéêÞ ðïñôïêáëß ëõ÷íßá
óôï ðñüóèéï ìÝñïò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò. Ï èåñìéêüò äéáêüðôçò õðåñöüñôéóçò
åðáíáöÝñåôáé áõôïìÜôùò üôáí ðÝóåé ç èåñìïêñáóßá.
6.5
ÌïíÜäá øýîçò
Óýíäåóç íåñïý
Ç ìïíÜäá øýîçò åßíáé åöïäéáóìÝíç ìå óýóôçìá áíß÷íåõóçò ELP (ESAB Logic
Pump) ôï ïðïßï åëÝã÷åé áí åßíáé óõíäåäåìÝíïé ïé åýêáìðôïé óùëÞíåò íåñïý.
Ïé äéáêüðôåò On/Off ôçò ìïíÜäáò ñåýìáôïò ðñÝðåé íá åßíáé óôç èÝóç 0 (Off)
êáôÜ ôç óýíäåóç åíüò õäñüøõêôïõ åñãáëåßïõ óõãêüëëçóçò.
ÅÜí óõíäÝåôáé õäñüøõêôï åñãáëåßï óõãêüëëçóçò, ç áíôëßá íåñïý åêêéíåßôáé
áõôüìáôá üôáí ï êåíôñéêüò äéáêüðôçò On/Off ðåñéóôñáöåß óôï ”START” êáé üôáí
îåêéíÜ ç óõãêüëëçóç. ÌåôÜ ôç óõãêüëëçóç, ç áíôëßá íåñïý óõíå÷ßæåé íá
ëåéôïõñãåß ãéá 6,5 ëåðôÜ êáé êáôüðéí ìåôáöÝñåôáé óôç ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò
åíÝñãåéáò.
Ðñïóôáóßá ðáñï÷Þò íåñïý
Ç ðñïóôáóßá ðáñï÷Þò íåñïý óôáìáôÜ ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò åÜí óôáìáôÞóåé ôï
íåñü øýîçò. ¼ôáí óõìâáßíåé áõôü äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò êáé óôç
ìïíÜäá åëÝã÷ïõ åìöáíßæåôáé óõíáãåñìüò.
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
”Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.”
Ç óõíôÞñçóç ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åðáããåëìáôßá.
Ìüíï ôá Üôïìá ðïõ Ý÷ïõí êáôÜëëçëåò çëåêôñéêÝò ãíþóåéò (åîïõóéïäïôçìÝíï
ðñïóùðéêü) åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí ôéò ðéíáêßäåò áóöáëåßáò.
Óçìåßùóç!
¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí
åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.
dp03d1ya
-- 9 --
7.1
ÐçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò
ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò äåí åßíáé öñáãìÝíç ìå
ñýðïõò.
Ç óõ÷íüôçôá êáé ïé ìÝèïäïé êáèáñéóìïý ðïõ åöáñìüæïíôáé åîáñôþíôáé áðü:
S ôç äéáäéêáóßá óõãêüëëçóçò
S ôç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ôüîïõ
S ôçí ôïðïèÝôçóç
S ôïí ðåñéâÜëëïíôá ÷þñï
ÓõíÞèùò åßíáé áñêåôü íá ãßíåôáé öýóçìá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò ìå îçñü
ðåðéåóìÝíï áÝñá (ìåéùìÝíç ðßåóç) ìßá öïñÜ ôï ÷ñüíï.
ÄéáöïñåôéêÜ, ïé ìðëïêáñéóìÝíåò Þ öñáãìÝíåò åßóïäïé êáé Ýîïäïé åíäÝ÷åôáé íá
ðñïêáëÝóïõí õðåñèÝñìáíóç.
Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ óêüíçò
S
ÁöáéñÝóôå ôç ãñßëéá ôïõ
áíåìéóôÞñá ìå ôï ößëôñï óêüíçò (1).
ÐåñéóôñÝøôå ðñïò ôá Ýîù ôç ãñßëéá
(2).
Åëåõèåñþóôå ôï ößëôñï óêüíçò (3).
Êáèáñßóôå ôï ößëôñï öõóþíôáò ìå
ðåðéåóìÝíï áÝñá (ìå ìåéùìÝíç
ðßåóç).
ÔïðïèåôÞóôå ðÜëé ôï ößëôñï ìå ôï
ëåðôü ðëÝãìá ðñïò ôçí ðëåõñÜ ôçò
ãñßëéáò (2) (Ýîù áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò).
ÅðáíáôïðïèåôÞóôå ôç ãñßëéá ôïõ
áíåìéóôÞñá ìå ôï ößëôñï óêüíçò.
S
S
S
S
S
ÓõìðëÞñùóç ôïõ øõêôéêïý
Óõìðëçñþóôå ìå øõêôéêü ìÝ÷ñé ôç óôÜèìç ôçò ïðÞò
ðëÞñùóçò.
ÓõíéóôÜôáé ç ÷ñÞóç øõêôéêïý ìÝóïõ ôçò ESAB. ÂëÝðå
åîáñôÞìáôá óôç óåëßäá 15.
ÄÅÉÎÔÅ ÌÅÃÁËÇ ÐÑÏÓÏ×Ç!
Ôï øõêôéêü ðñÝðåé íá áíôéìåôùðßæåôáé ùò ÷çìéêü áðüâëçôï.
7.2
Åñãáëåßï óõãêüëëçóçò óùëÞíùóçò
Ôá áíáëþóéìá ìÝñç ôïõ åñãáëåßïõ óõãêüëëçóçò óùëÞíùóçò èá ðñÝðåé íá
êáèáñßæïíôáé êáé íá áíôéêáèßóôáíôáé áíÜ ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá ãéá íá
åðéôõã÷Üíåôáé óõãêüëëçóç ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá.
dp03d1ya
-- 10 --
8
ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
Ðñïôïý êáëÝóåôå åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò, äïêéìÜóôå áõôïýò ôïõò
óõíéóôþìåíïõò åëÝã÷ïõò êáé åðéèåùñÞóåéò.
Ôýðïò óöÜëìáôïò
Äåí äçìéïõñãåßôáé ôüîï.
ÄéïñèùôéêÞ åíÝñãåéá
S
S
S
S
S
Ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò
äéáêüðôåôáé êáôÜ ôç
óõãêüëëçóç.
S
S
S
ÅëÝãîôå áí ï äéáêüðôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ åßíáé
áíáììÝíïò.
ÅëÝãîôå áí ôá êáëþäéá ðáñï÷Þò êáé åðéóôñïöÞò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.
ÅëÝãîôå áí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
ÅëÝãîôå ôç ñïÞ ôïõ øõêôéêïý.
ÅëÝãîôå ôï åðßðåäï ôïõ øõêôéêïý.
ÅëÝãîôå ìÞðùò Ý÷ïõí åíåñãïðïéçèåß ïé èåñìéêïß
äéáêüðôåò õðåñöüñôéóçò (Ýíäåéîç ìå ôçí ðïñôïêáëß
ëõ÷íßá óôïí ðñüóèéï ðßíáêá).
ÅëÝãîôå ôç ñïÞ ôïõ øõêôéêïý.
ÅëÝãîôå ôéò áóöÜëåéåò ôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ.
Ï èåñìéêüò äéáêüðôçò
õðåñöüñôéóçò åíåñãïðïéåßôáé
óõ÷íÜ.
S
S
ÅëÝãîôå ìÞðùò ôï ößëôñï óêüíçò åßíáé öñáãìÝíï.
Âåâáéùèåßôå üôé äåí õðåñâáßíåôå ôéò ïíïìáóôéêÝò ôéìÝò
ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò (äçëáäÞ üôé ç ìïíÜäá äåí
õðåñöïñôßæåôáé).
ÊáêÞ åðßäïóç óõãêüëëçóçò.
S
ÅëÝãîôå áí ôá êáëþäéá ðáñï÷Þò êáé åðéóôñïöÞò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.
ÅëÝãîôå áí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
ÅëÝãîôå áí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï óùóôü çëåêôñüäéï / óýñìá.
ÅëÝãîôå ôéò áóöÜëåéåò ôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ.
ÅëÝãîôå áí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï óùóôü áÝñéï óõãêüëëçóçò.
S
S
S
S
9
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá MechTig 4000i åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ
êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--1, 60974--2, 60974--3 êáé ÅN 60974--10)
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü
åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
dp03d1ya
-- 11 --
Ó÷Þìá óýíäåóçò
dp03e
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
-- 12 --
Edition 070529
dp03e
-- 13 --
Edition 070529
MechTig 4000i
Áñéèìüò ðáñáããåëßáò
Ordering no.
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
Denomination
Type
0458 625 886 Welding power source
Aristot MechTig 4000i
0459 839 012 Spare parts list
Aristot MechTig 4000i
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
dp03o
-- 14 --
Edition 070529
MechTig 4000i
Aîåóïõáñ
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0458 530 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0458 731 880
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 145 880
Handle for autotransformer (1 piece) with mounting
screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 307 881
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8m ..........................................
0460 210 880
0460 210 881
Return cable 5 m, 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0700 006 895
Coolant (ready mixed)
50 % water and 50% monoethylene glycol (10 l) . . .
0194 230 002
For more information regarding accessories, see instruction manual for
MechControl.
dp03a
-- 15 --
Edition 070529
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement