ESAB | MechTig 4000i Aristo MechTig 4000i | Instruction manual | ESAB MechTig 4000i Aristo MechTig 4000i User manual

ESAB MechTig 4000i Aristo MechTig 4000i User manual
HU
MechTig 4000i
Aristot
Kezelési utasítások
0460 194 001 HU 070529
Valid for serial no. 652--xxx--xxxx
1 IRÁNYELV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
A berendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 MÛSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Emelési utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati áramellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A végellenállás csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
7
6 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Bekötések és vezérlõ eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az áramforrás bekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventillátorvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Túlhevülés elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hûtõegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
9
7 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1
7.2
Hegesztõáram-forrás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csõhegesztõ készülék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
8 HIBAKERESÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPÓ ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
14
15
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
IRÁNYELV
MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
Az ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 LAXÅ, Svédország, felelõssége tudatában ijelenti, hogy a
MechTig 4000i hegesztõ áramforrás a 652 (2006 w.52) hegesztõpisztoly a (2006/95/EGK),
(2004/108/EGK) irányelv követelményeivel összhangban megfelel az EN 60974-1 /-2 /-3, EN 60974-10
szabványnak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--12--15
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztõkészülék használói végsõ soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést
betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú hegesztõkészülékre
vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos elõírások mellett a következõ
ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztõkészülék mûködését.
A hegesztõkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltetõ sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztõkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következõkkel:
S a hegesztõkészülék mûködésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetõjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztõív közelében mindenki használja a védõeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védõeszközök
S Mindig használják az ajánlott egyéni védõeszközöket, azaz a védõszemüveget, a tûzálló
védõruhát és a védõkesztyûket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötõt, gyûrût, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenõrizzük, hogy a visszavezetõ kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségû berendezésen csak szakképzett villanyszerelõ dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelõ tûzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhetõ olajozás és karbantartás.
dp03d1ua
-- 3 --
HU
VIGYÁZAT!
ÍVHEGESZTÉS ÉS VÁGÁS SÉRÜLÉSVESZÉLYES LEHET ÖNRE ÉS KÖRNYEZETÉRE. LEGYEN ÓVATOS
HEGESZTÉSKOR. TARTSA BE A BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOKAT MELYEK A GYÁRTÓ FIGYELMEZTETÕ
SZÖVEGEIRE ÉPÜLNEK.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az elõírásoknak megfelelõen kösse be és földelje a hegesztõgépet.
S
Ne nyúljon áram alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves védõberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtõl és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a hegesztési füsttõl.
S
Szellõztessen és szivassa el a hegesztési füstöt és gázt a munkakörnyezetbõl
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bõrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szûrõbetétes hegesztõsisakot és viseljen védõöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TÛZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetõt a munkakörnyezetbõl.
ZAJ - Erõs zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a füleit. Használjon füldugót vagy más hallásvédõt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A BEKÖTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL ELÕTT
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védõeszközt és kiegészítõt kínál.
VIGYÁZAT!
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és
használatbavétel elött.
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztõ berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
Az elektromos berendezéseket ne helyezze el a közönséges szeméttel együtt!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre és
annak a nemzheti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az elektromos
berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével külön-külön össze kell gyûjteni és vissza
kell szállítani egy környezetvédelmi szempontból megfelelõ újrahasznosító létesítménybe.
A berendezés tulajdonosaként a helyi képviselõtõl kell információt szereznie a jóváhagyott
begyûtõ rendszerekrõl.
Ennek az EU irányelvnek az alkalmazásával javul a környezet minõsége és az emberi
egészség.
dp03d1ua
-- 4 --
HU
3
BEVEZETÉS
A MechTig4000i gépesített hegesztéshez kialakított hegesztõ áramforrás.
Az áramforrás a MechControl 2 vagy a MechControl 4 vezérlõegységgel használható.
Minden beállítás a vezérlõegységrõl végezhetõ el.
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 15 oldalon találhatók.
3.1
A berendezés
Az áramforrást az alábbi tartozékokkal együtt szállítják:
S
Végellenállás
S
5 m-es csatlakozó kábel
S
Használati utasítás
4
MÛSZAKI ADATOK
MechTig 4000i
Hálózati feszültség
400 V, ±10 %, 3∼ 50/60 Hz
Primér áram Imax
21,5 A
Terhelés nélküli áramigény energiatakarékos
üzemmódban, 6,5 perc hegesztés után
60 W
Beállítási tartomány
4 − 400 A
Megengedett terhelés
35 %-os mûködési ciklus esetén
60 %-os mûködési ciklus esetén
100%-os mûködési ciklus esetén
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
Teljesítménytényezõ maximális áram esetén
0,75
Hatékonyság maximális áram esetén
97.1 %
Nyílt áramköri feszültség
78-90 V
Üzemi hõmérséklet
-10-tõl +40˚C-ig
Szállítási hõmérséklet
-25-tõl +55˚C-ig
Folyamatos hangnyomás, nyÍlt áramköri
<70 dB (A)
Befoglaló méretek, h x sz x m
625 x 394 x 776 mm
Tömeg
81 kg
Szigetelési osztály
H
A készülékház védettségi foka
IP 23
Alkalmazási osztály
Szakaszossági tényezõ
A szakaszossági tényezõ 10 perces idõszakra vetítve százalékban azt az idõt fejezi ki, ami alatt
meghatározott terheléssel lehet hegeszteni.
A takarólemez osztályba sorolása
Az IP-kód a takarólemez osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása elleni
védelmet. A berendezés IP23 védettségû, egyaránt alkalmas bel- és kültéri használatra.
dp03d1ua
-- 5 --
HU
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás megnövekedett veszélyességû területen történõ használatra
lett tervezve.
Hûtõegység
Hûtõteljesítmény
2 kW 40˚C hõmérséklet különbség és 1 l/perc áramlás mellett
Hûtés típusa
50 % víz / 50 % monoetilénglikol
A hûtõközeg mennyisége
5,5 l
Maximális vízáramlás
2,0 l/perc
5
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
VIGYÁZAT!
Ez a termék ipari használatra készült. Lakásban és irodai környezetben rádiófrekvenciás vételi zavart
okozhat. Az üzemeltetõ kötelessége, hogy megtegye a megfelelõ óvintézkedéseket.
MEGJEGYZÉS!
Csatlakoztassa az áramforrást 0,200 ohmos vagy kisebb hálózati impedanciájú elektromos hálózathoz.
Amennyiben a hálózat impedanciája nagyobb, fennáll a veszély, hogy a világítóeszköz villódzni fog.
5.1
Emelési utasítások
ÁramforrássalKocsival és áramforrással
5.2
Elhelyezés
Az áramforrás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy semmi se akadályozza a hûtõlevegõ
áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.
5.3
Hálózati áramellátás
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram-forrás megfelelõ tápfeszültségre van-e kapcsolva és
megfelelõ méretû biztosítékkal védett. Lásd az adattáblát az áramellátás adataival Az
elõírásoknak megfelelõ védõföldelést kell kialakítani.
dp03d1ua
-- 6 --
HU
Ajánlott biztosíték méret és minimális kábel keresztmetszet
Mechtig 4000i
400 V 3μ 50 Hz
Hálózati feszültség
400 V
A hálózati kábel keresztmetszete mm 2 4G4
Fázisáram I RMS
13 A
Biztosíték
Túláram-védelem
16 A
C MCB típus
20 A
A hegesztõkábel keresztmetszeti
értékei
70 mm2
MEGJEGYZÉS!
A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosíték méretek megfelelnek a svéd
elõírásoknak. A hegesztõáram-forrást a vonatkozó nemzeti rendeletekkel összhangban kell használni.
5.4
A végellenállás csatlakoztatása
Amikor a távvezérlõ egység nincs csatlakoztatva, a kommunikáció közben az interferencia
elkerülése érdekében a külsõ csatlakozót végellenállással kell ellátni.
dp03d1ua
-- 7 --
HU
6
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági elõírások a 3. oldaltól
olvashatók. Mielõtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
6.1
Bekötések és vezérlõ eszközök
1
Csatlakozó a vezérlõ egységbe menõ
hûtõközeghez VÖRÖS
9
2
Csatlakozás ELP-vel, a vezérlõ egységhez
érkezõ hûtõközeghez KÉK
10
Narancsszínû jelzõláma
3
A hûtõközeg feltöltése
11
Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
4
A hegesztõáram csatlakozása (+) a
hûtõegységhez
12
Csatlakozás (CAN) a vezérlõkábelhez vagy a
végellenálláshoz
5
Csatlakozás (CAN) a vezérlõ egységhez
vezetõ vezérlõkábelhez
13
Csatlakozás a hegesztõáramhoz (+),ennek a
modellnek nem része
6
A hegesztõáram csatlakozása (-) a
vezérlõegységhez
14
Csatlakozás a hûtõvízhez
modellnek nem része
KÉK, ennek a
7
Csatlakozás a vezérlõegységhez vezetõ AVC
mérõkábelhez (az ív feszültségszabályozása)
15
Csatlakozás a hûtõvízhez
modellnek nem része
Vörös, ennek a
8
Hálózati fõkapcsoló, 0 / 1 / START
* ELP = ESAB intelligens szivattyú, lásd a 6.5 pontot.
dp03d1ua
-- 8 --
Fehér jelzõlámpa − áramellátás bekapcsolva
(BE)
Túlmelegedés
HU
6.2
Az áramforrás bekapcsolása
A kapcsoló (8) “START” állásba kapcsolásával kapcsolja be a berendezést. Engedje el a
kapcsolót, mire az visszatér az “1” állásba.
Ha a fõkapcsolót hegesztés közben ki kell kapcsolni, majd újból visszakapcsolni, az
áramforrás mindaddig nem szolgáltat energiát, amíg a kapcsolót nem állítja kézzel újból
“START” állásba.
A berendezést a kapcsoló “0” állásba helyezésével kapcsolja ki.
Ha az áramellátás megszakad vagy az áramforrást a szokásos módon kikapcsolják, a
hegesztési adatok elmentõdnek, és azok a berendezés következõ bekapcsolásakor
rendeltetésre állnak.
6.3
Ventillátorvezérlés
Az áramforrás idõzítõvel van felszerelve, ami azt jelenti, hogy a ventilátorok a hegesztés
befejezése után még 6,5 percig mûködnek, majd a berendezés energiatakarékos
üzemmódra kapcsol. A ventilátorok a hegesztés folytatásakor újraindulnak.
A ventillátorok max. 144 A áramerõsségig csökkentett fordulatszámmal üzemelnek,
nagyobb áramerõsség mellett teljes fordulatszámmal.
6.4
Túlhevülés elleni védelem
A hegesztõ áramforrás két túlmelegedés ellen védõ relével rendelkezik, amelyek akkor
lépnek mûködésbe, ha túl magas a hõmérséklet. Amikor ez bekövetkezik, a hegesztõáram
megszakad, és bekapcsol az áramforrás elején lévõ narancssárga jelzõlámpa. A
túlmelegedés ellen védõ relé automatikusan kikapcsol, amikor a hõmérséklet lecsökken.
6.5
Hûtõegység
Vízhûtés csatlakoztatása
A hûtõegység ELP (ESAB I ntelligensSzivattyú) vízérzékelõ rendszerrel van felszerelve,
amely ellenõrzi, hogy a tömlõk csatlakoztatva vannak-e.
Az áramforrás KI/BE kapcsolójának “0” (KI) állásban kell lennie a vízhûtéses
hegesztõpisztoly csatlakoztatásakor.
Ha vízhûtéses hegesztõegység van csatlakoztatva, a vízszivattyú automatikusan bekapcsol,
amikor a fõkapcsolót “START” állásba fordítják és amikor megkezdõdik a hegesztés. A
hegesztés befejezése után a szivattyú még 6,5 percig tovább mûködik, majd
energiatakarékos üzemmódra kapcsol.
Vízáram-szabályozó
A vízáram-szabályozó leállítja az áramforrást, ha a hûtõvíz áramlása leáll. Amikor ez
bekövetkezik, a hegesztõáram megszakad és a vezérlõegységen riasztás látható.
dp03d1ua
-- 9 --
HU
7
KARBANTARTÁS
”A biztonságos, megbízható mûködéshez fontos a rendszeres karbantartás”.
A karbantartást szakembernek kell végeznie.
A biztonsági lemezeket csak megfelelõ villanyszerelõi ismeretekkel (és engedéllyel)
rendelkezõ személyek távolíthatják el.
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
7.1
Hegesztõáram-forrás
Rendszeresen ellenõrizze, hogy a hegesztõáram-forrás nem tömõdött-e el a
szennyezõdéstõl.
A tisztítás gyakorisága, és az alkalmazandó módszer függ
S
a hegesztési folyamattól,
S
az ív idõtartamától,
S
az elhelyezéstõl,
S a környezettõl,
Általában elegendõ, ha évente egyszer száraz sûrített levegõvel (csökkentett nyomással)
lefúvatja az áramforrást.
Az elzáródott vagy eltömõdött légbemeneti vagy kimeneti fúvókák túlmelegedést
okozhatnak.
A porszûrõ tisztítása
S
Távolítsa el a rácsot és a porszûrõt (1).
S
Fordítsa ki a rácsot (2).
S
Távolítsa el a porszûrõt (3).
S
Kisnyomású sûrített levegõvel fúvassa át
a szûrõt.
S
Helyezze vissza a szûrõt úgy, hogy a
sûrûbb lyukak a rács (2) felé nézzenek
(az áramforrástól távolabb).
S
Helyezze vissza a rácsot és a porszûrõt.
A hûtõközeg feltöltése
A töltõnyílás szintjéig töltse fel a berendezést hûtõfolyadékkal.
Javasolt az ESAB hûtõközegének használata. A tartozékokat lásd
a 15. oldalon.
dp03d1ua
-- 10 --
HU
LEGYEN NAGYON ÓVATOS!
A hûtõközeget kémiai hulladékként kell kezelni
7.2
Csõhegesztõ készülék
A problémamentes hegesztés érdekében a hegesztõberendezés kopó alkatrészeit
rendszeresen meg kell tisztítani és ki kell cserélni.
8
HIBAKERESÉS
Mielõtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenõrzési és
vizsgálati módszerekkel:
A hiba típusa
Nincs ív
Megszüntetésére tett intézkedés
S
S
S
S
S
Hegesztés közben megszakad a
hegesztõáram-ellátás.
S
S
S
Ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló be van-e kapcsolva?
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen legyenek bekötve.
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték legyen beállítva.
Ellenõrizze a hûtõközeg áramlását.
Ellenõrizze a hûtõközeg szintjét.
Ellenõrizze, hogy a túlmelegedés ellen védõ relé valóban
mûködött-e (ég-e az elõlapon a narancsszínû lámpa).
Ellenõrizze a hûtõközeg áramlását.
Ellenõrizze az elektromos hálózat biztosítékait.
A túlmelegedés ellen védõ relé
gyakran mûködésbe lép.
S
S
Ellenõrizze, hogy nincs eltömõdve a légszûrõ.
Gyõzõdjön meg arról, hogy nem lépték-e túl az áramforrásra
megadott határértékeket (azaz a berendezés nincs-e túlterhelve).
Gyenge hegesztési teljesítmény
S
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen legyenek bekötve.
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték legyen beállítva.
Ellenõrizze, hogy megfelelõ elektródát / huzalt használjon.
Ellenõrizze az elektromos hálózat biztosítékait.
Ellenõrizze, hogy megfelelõ védõgázt használjon.
S
S
S
S
9
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
A MechTig 4000i kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60974--1, 60974--2, 60974--3 és az
EN 60974--10 nemzetközi és európai szabványok szerinti. A szervizelést vagy javítást
végzõ szerviz feladata annak ellenõrzése, hogy a termék még megfelel-e a felsorolt
szabványoknak.
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkezõ ESAB szerelõ végezhet.
Csak eredeti ESAB pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
dp03d1ua
-- 11 --
Kapcsolási rajz
dp03e
-- 12 --
Edition 070529
dp03e
-- 13 --
Edition 070529
MechTig 4000i
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
Type
0458 625 886 Welding power source
Aristot MechTig 4000i
0459 839 012 Spare parts list
Aristot MechTig 4000i
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
dp03o
-- 14 --
Edition 070529
MechTig 4000i
Kopó alkatrészek
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0458 530 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0458 731 880
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 145 880
Handle for autotransformer (1 piece) with mounting
screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 307 881
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8m ..........................................
0460 210 880
0460 210 881
Return cable 5 m, 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0700 006 895
Coolant (ready mixed)
50 % water and 50% monoethylene glycol (10 l) . . .
0194 230 002
For more information regarding accessories, see instruction manual for
MechControl.
dp03a
-- 15 --
Edition 070529
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising