ESAB | MechTig 4000i Aristo MechTig 4000i | Instruction manual | ESAB MechTig 4000i Aristo MechTig 4000i Instrukcja obsługi

ESAB MechTig 4000i Aristo MechTig 4000i Instrukcja obsługi
PL
MechTig 4000i
Aristot
Instrukcja obs³ugi
0460 194 001 PL 070529
Valid for serial no. 652--xxx--xxxx
1 DYREKTYWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPIECZEÑSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Sprzêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Instrukcja podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podå±czanie rezystora bezpieczeñstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
6 OBS£UGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Przyå±cza i elementy nastawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wå±czanie ¼ródåa pr±du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sterowanie wentylatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie przed przegrzaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chåodnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
9
7 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1
7.2
¬ródåo pr±du spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narzêdzie do spawania rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
8 USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSA¯ENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
14
15
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 2 --
PL
1
DYREKTYWA
ZAPEWNIENIE ZGODNO¦CI Z NORM¡
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Szwecja, zapewnia z pe³n± odpowiedzialno¶ci±, ¿e
¼ród³o pr±du MechTig 4000i pocz±wszy od numeru seryjnego 652 (2006 w.52) zostaåy skonstruowane i
przetestowane zgodnie z norm± EN 60974--1 /--2 /--3, EN 60974--10 wed³ug warunków ustalonych w
dyrektywie (2006/95/EEG), (2004/108/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--12--15
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BEZPIECZEÑSTWO
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz±
byæ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami
dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania
sprzêtu spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obra¿eñ operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S jego obs³udze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego dzia³aniu
S odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
S spawaniu
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona
osoba
S w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi byæ:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeci±gów
4.
Sprzêt ochrony osobistej
S Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿
ognioodporn±, rêkawice ochronne.
S Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp.,
które mog³yby siê o co¶ zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
5.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S Nale¿y upewniæ siê czy przewód powrotny zosta³ prawid³owo pod³±czony.
S Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
S Smarowania i konserwacji sprzêtu nie wolno przeprowadzaæ podczas jego pracy.
dp03d1oa
-- 3 --
PL
OSTRZE¯ENIE
SPAWANIE I CIÊCIE £UKOWE MO¯E ZAGRA¯AÆ BEZPIECZEÑSTWU OPERATORA I POZOSTA£YCH
OSÓB PRZEBYWAJ¡CYCH W POBLI¯U. DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE¯Y ZACHOWAÆ
SZCZEGÓLNE ¦RODKI OSTRO¯NO¦CI. PRZED PRZYST¡PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIÊ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY OBOWI¡ZUJ¡CYMI NA TWOIM STANOWISKU
PRACY.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ¶mierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich os³on lub
ekranów.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materia³ów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ¡DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¡ INSTRUKCJ¡
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
ESAB mo¿e dostarczaæ wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ i akcesoriów.
UWAGA!
Przed instalacj± i rozruchem urz±dzenia nale¿y zapoznaæ siê z
niniejsz± instrukcj±.
OSTRZE¯ENIE!
Nie wolno u¿ywaæ ¼ród³a pr±du do rozmra¿ania zamarzniêtych rur.
Produkt przeznaczony jest wy³±cznie do spawania ³ukiem spawalniczym.
dp03d1oa
-- 4 --
PL
Nie wyrzucaæ urz±dzeñ elektrycznych razem ze zwyklymi odpadami!
Zgodnie z Dyrektywa Europejsk± 2002/96/EC dotyczaca odpadów elektrycznych i
elektronicznych oraz jej zastosowaniem w ¶wietle prawa krajowego, wyeksploatowane
urz±dzenia elektryczne nale¿y gromadzic oddzielnie i oddawaæ do zak³adu zajmuj±cego siê
ich utylizacja, zgodnie z zasadami ochrony ¶rodowiska. W³a¶ciciel sprzêtu powinien
uzyskaæ informacje na temat sprawdzonych systemów gromadzenia takich odpadów u
naszego lokalnego przedstawiciela.
Przestrzeganie tej Dyrektywy Europejskiej poprawi ¶rodowisko i ludzkie zdrowie!
3
WPROWADZENIE
MechTig 4000i to ¼ródåo pr±du spawania, przeznaczone do spawania
zmechanizowanego.
¬ródåo pr±du jest przeznaczone do u¿ytku ze sterowaniem MechControl 2 lub MechControl
4.
Wszystkie ustawienia przeprowadza siê za pomoc± sterowania.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu mo¿na znale¼æ na stronie 15.
3.1
Sprzêt
Wraz ze ¼ródåem pr±du s± dostarczane:
S
rezystor bezpieczeñstwa
S
kabel powrotny 5 m
S
instrukcja obsåugi
4
DANE TECHNICZNE
MechTig 4000i
Napiêcie sieciowe
400 V, ±10%, 3∼ 50/60 Hz
Pr±d pierwotny Imaks
21,5 A
Zapotrzebowanie na pr±d jaåowy w trybie
oszczêdzania energii, 6,5 min. po spawaniu
60 W
Zakres ustawieñ
4 - 400 A
Obci±¿enie dopuszczalne przy
35% cyklu pracy
60 % cyklu pracy
100% cyklu pracy
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
Wspóåczynnik mocy przy pr±dzie
maksymalnym
0,75
Wydajno¶æ przy pr±dzie maksymalnym
97,1 %
Napiêcie obwodu otwartego
78 - 90 V
Temperatura pracy
-10 do +40˚C
Temperatura transportu
-25 do +55˚C
Ci±gåe ci¶nienie akustyczne, obwodu
otwartego
< 70 dB (A)
dp03d1oa
-- 5 --
PL
MechTig 4000i
Wymiary: då. x szer. x wys.
625 x 394 x 776 mm
Waga
81 kg
Klasa izolacji
H
Klasa obudowy
IP 23
Klasa zastosowania
Cykl pracy
Cykl pracy bazuje na okresie 10-minutowym. Cykl pracy 30% oznacza, ze po 3 minutach pracy urz±dzenia
jest wymagana 7-minutowa przerwa. Cykl pracy 100% oznacza, ¿e urz±dzenie mo¿e pracowaæ w sposób
ci±g³y, bez przerw.
Stopieñ ochrony
IP okre¶la w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewn±trz zanieczyszczeñ
stalych i wodnych. IP23 oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach
zamkniêtych i na zewn±trz.
Klasa zastosowania
Klasa zastosowania
oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do u¿ycia w miejscach, gdzie
wystêpuje zwiêkszone niebezpieczeñstwo pora¿enia pr±dem elektrycznym.
Chåodnica
Zdolno¶æ chåodzenia
2 kW przy 40˚C ró¿nicy temperatur i przepåywie 1 l/min
Typ chåodzenia
50 % woda / 50 % glikol etylenowy mono
Ilo¶æ chåodziwa
5,5 l
Maksymalny przepåyw wody
2,0 l/min.
5
INSTALACJA
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
UWAGA!
Produkt przeznaczony jest do u¿ytku przemys³owego. W warunkach domowych mo¿e spowodowaæ
zak³ócenia odbioru radiowego. Za przedsiêwziêcie nale¿ytych ¶rodków zapobiegawczych odpowiedzialny
jest u¿ytkownik.
UWAGA!
Podå±czyæ ¼ródåo pr±du do sieci elektrycznej o impedancji 0,200 omów lub ni¿szej. Je¶li impedancja
sieci bêdzie wy¿sza, mo¿e dochodziæ do przygasania o¶wietlenia.
5.1
Instrukcja podnoszenia
Ze ¼ródåem pr±du Z wózkiem i ¼ródåem pr±du
dp03d1oa
-- 6 --
PL
5.2
Lokalizacja
¬ródåo pr±du spawania nale¿y tak ustawiæ, aby wloty i wyloty powietrza chåodz±cego nie
byåy zablokowane.
5.3
Zasilanie sieciowe
Upewniæ siê, czy ¼ródåo pr±du spawania zostaåo podå±czone do zasilania o odpowiednim
napiêciu oraz czy jest zabezpieczone bezpiecznikiem o wåa¶ciwym dopuszczalnym
obci±¿eniu. Patrz tabliczka znamionowa z danymi dotycz±cymi podå±czenia zasilania.
Zgodnie z przepisami nale¿y wykonaæ ochronne poå±czenie uziemiaj±ce.
Zalecane bezpieczniki i przekrój przewodu zasilaj±cego
Mechtig 4000i
400 V 3μ 50 Hz
Napiêcie sieciowe
400 V
Przekrój przewodu zasilaj±cego, mm2
4G4
Pr±d fazowy IRMS
13 A
Bezpiecznik
przeciwudarowy
16 A
typu C MCB (miniaturowy bezpiecznik
20 A
automatyczny)
Przewód spawania, przekrój
70 mm2
UWAGA!
Przekrój przewodu zasilaj±cego i moc bezpieczników podane powy¿ej s± zgodne z przepisami
szwedzkimi. ¬ródåo pr±du spawania nale¿y zastosowaæ zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.
5.4
Podå±czanie rezystora bezpieczeñstwa
Aby zapobiec zakåóceniom komunikacyjnym, kiedy zdalne sterowanie nie jest podå±czone,
w gnie¼dzie zdalnego sterowania nale¿y umie¶ciæ rezystor bezpieczeñstwa.
dp03d1oa
-- 7 --
PL
6
OBS£UGA
Ogólne przepisy bezpieczeñstwa dotycz±ce obchodzenia siê z niniejszym
sprzêtem znajduj± siê na stronie 3. Nale¿y zapoznaæ siê z nimi przed
przyst±pieniem do jego u¿ytkowania.
6.1
Przyå±cza i elementy nastawcze
1
Przyå±cze chåodziwa od sterowania CZERWONE
9
2
Przyå±cze z ELP* dla chåodziwa biegn±cego
do sterowania - NIEBIESKIE
10
Pomarañczowa lampka sygnalizacyjna
przegrzanie
3
Uzupeånianie chåodziwa
11
Tabliczka znamionowa z danymi
dotycz±cymi podå±czenia zasilania
4
Przyå±cze pr±du spawania (+) do sterowania
12
Przyå±cze (CAN) kabla sterowania lub
rezystora bezpieczeñstwa
5
Przyå±cze (CAN) kabla sterowania do
sterowania
13
Przyå±cze pr±du spawania (+), nie u¿ywane
w tym modelu
6
Przyå±cze pr±du spawania (-) do sterowania
14
Przyå±cze wody chåodz±cej - NIEBIESKIE, nie
u¿ywane w tym modelu
7
Przyå±cze kabla pomiarowego AVC do
sterowania (regulacja napiêcia åuku)
15
Przyå±cze wody chåodz±cej - CZERWONE,
nie u¿ywane w tym modelu
8
Wyå±cznik zasilania sieciowego, 0 / 1 /
START
* ELP = pompa typu Logic firmy ESAB, patrz punkt 6.5.
dp03d1oa
-- 8 --
Biaåa lampka sygnalizacyjna
wå±czone (ON)
zasilanie
PL
6.2
Wå±czanie ¼ródåa pr±du
Wå±czyæ zasilanie sieciowe, ustawiaj±c przeå±cznik (8) w pozycji “START”. Po zwolnieniu
przeå±cznika powróci on do pozycji “1”.
Je¶li podczas spawania nast±pi przerwa w dostawie zasilania sieciowego, po czym zostanie
ono przywrócone, ¼ródåo pr±du pozostanie wyå±czone spod napiêcia a¿ do ponownego
uruchomienia poprzez rêczne ustawienie przeå±cznika w pozycji “START”.
Wyå±czyæ urz±dzenie, ustawiaj±c przeå±cznik w pozycji “0”.
Je¶li zasilanie sieciowe zostanie przerwane lub ¼ródåo pr±du zostanie wyå±czone w
normalny sposób, dane spawania zostan± zapisane i bêd± dostêpne przy kolejnym
uruchomieniu urz±dzenia.
6.3
Sterowanie wentylatorem
¬ródåo pr±du posiada regulator czasowy, dziêki czemu wentylatory pracuj± dodatkowe 6,5
minuty po zakoñczeniu spawania, a urz±dzenie przeå±cza siê w tryb oszczêdzania energii.
Wentylatory uruchamiaj± siê przy ponownym rozpoczêciu spawania.
Wentylatory pracuj± z prêdko¶ci± ograniczon± w przypadku pr±du spawania o natê¿eniu nie
przekraczaj±cym 144 A oraz z peån± prêdko¶ci± w przypadku pr±du o wy¿szym natê¿eniu.
6.4
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
¬ródåo pr±du spawania posiada dwa termiczne, samoczynne wyå±czniki przeci±¿eniowe,
które zadziaåaj±, je¶li temperatura bêdzie zbyt wysoka. W takim przypadku pr±d spawania
zostanie przerwany i za¶wieci siê pomarañczowa lampka sygnalizacyjna w przedniej czê¶ci
¼ródåa pr±du. Kiedy temperatura opadnie, nast±pi automatyczny reset wyå±cznika.
6.5
Chåodnica
Przyå±cze wodne
Chåodnica jest wyposa¿ona w system detekcji ELP (ESAB Logic Pump), który sprawdza,
czy wê¿e doprowadzaj±ce wodê s± podå±czone.
Podczas podå±czania narzêdzia do spawania chåodzonego wod±, wyå±cznik ¼ródåa pr±du
musi znajdowaæ siê w pozycji 0 (wyå±czony = Off).
Je¶li chåodzone wod± narzêdzie do spawania zostanie podå±czone, pompa wodna wå±czy
siê automatycznie po przekrêceniu wyå±cznika gåównego w pozycjê “START” i/lub w chwili
rozpoczêcia spawania. Po zakoñczeniu spawania pompa wodna bêdzie pracowaæ przez
dodatkowe 6,5 minuty, po czym przeå±czy siê w tryb oszczêdzania energii.
Ochrona przepåywu wody
Zabezpieczenie przepåywu wody blokuje ¼ródåo pr±du, je¶li przepåyw wody chåodz±cej
zostanie zatrzymany. W takim przypadku pr±d spawania zostanie przerwany, a na
urz±dzeniu steruj±cym zostanie wy¶wietlony alarm.
dp03d1oa
-- 9 --
PL
7
KONSERWACJA
“Regularna konserwacja jest bardzo wa¿na dla bezpiecznego i niezawodnego dziaåania.”
Konserwacj± mo¿e zajmowaæ siê jedynie upowa¿niony personel.
Os³ony mo¿e zdejmowaæ jedynie osoba posiadaj±ca odpowiednie upraqnienie elektrycne
(osoba upowa¿niona).
Uwaga!
Jakiekolwiek czynno¶ci naprawcze podejmowane przez u¿ytkownika w okresie
gwarancyjnym powoduj± ca³kowit± utratê gwarancji.
7.1
¬ródåo pr±du spawania
Nale¿y regularnie sprawdzaæ, czy otwory wentylacyjne ¼ródåa pr±du spawania nie s±
zablokowane zanieczyszczeniami.
Czêstotliwo¶æ i metoda czyszczenia zale¿± od:
S
procesu spawania
S
czasu trwania åuku
S
lokalizacji
S otoczenia
Zazwyczaj wystarcza raz w roku przedmuchaæ ¼ródåo pr±du suchym sprê¿onym
powietrzem (o zmniejszonym ci¶nieniu).
Zapchane lub zablokowane wloty i wyloty powietrza spowoduj± przegrzanie.
Czyszczenie filtra przeciwpyåowego
S
Wyj±æ kratkê wentylatora z filtrem
przeciwpyåowym (1).
S
Odchyliæ kratkê (2).
S
Zwolniæ filtr przeciwpyåowy (3).
S
Przedmuchaæ go do czysta sprê¿onym
powietrzem (przy zmniejszonym
ci¶nieniu).
S
Zaåo¿yæ filtr z drobniejsz± siatk± na boku
zamiast kratki (2) (ze ¼ródåa pr±du).
S
Wymieniæ kratkê wentylatora z filtrem
przeciwpyåowym.
Uzupeånianie chåodziwa
Uzupeåniaæ chåodziwo do poziomu wlewu.
Zalecamy stosowanie chåodziwa ESAB. Patrz akcesoria na stronie
15.
dp03d1oa
-- 10 --
PL
ZACHOWAÆ MAKSYMALN¥ OSTRONOÆ!
Chåodziwo nale¿y traktowaæ jak odpady chemiczne.
7.2
Narzêdzie do spawania rur
Aby zapewniæ bezproblemowe spawanie nale¿y regularnie czy¶ciæ i wymieniaæ czê¶ci
eksploatacyjne narzêdzia do spawania rur.
8
USUWANIE USTEREK
Przed odesåaniem urz±dzenia do autoryzowanego serwisu nale¿y przeprowadziæ
nastêpuj±ce kontrole i przegl±dy.
Typ usterki
Brak åuku.
Dziaåanie naprawcze
S
S
S
S
S
Sprawdziæ, czy zasilanie sieciowe zostaåo zaå±czone.
Sprawdziæ, czy pr±d spawania i kable powrotne zostaåy
odpowiednio podå±czone.
Sprawdziæ, czy ustawiono odpowiednie parametry pr±du.
Sprawdziæ przepåyw chåodziwa.
Sprawdziæ poziom chåodziwa.
W trakcie spawania wyst±piåa
przerwa w dostawie pr±du
spawania.
S
Wyå±cznik termiczny czêsto siê
zaå±cza.
S
S
Sprawdziæ, czy filtr przeciwpyåowy nie jest zatkany.
Upewniæ siê, ¿e nie zostaåy przekroczone dane znamionowe
¼ródåa pr±du (tj. czy urz±dzenie nie jest przeci±¿one).
Såaba wydajno¶æ spawania.
S
Sprawdziæ, czy pr±d spawania i kable powrotne zostaåy
odpowiednio podå±czone.
Sprawdziæ, czy ustawiono odpowiednie parametry pr±du.
Sprawdziæ, czy u¿ywana jest odpowiednia elektroda / drut.
Sprawdziæ bezpieczniki zasilania sieciowego.
Sprawdziæ, czy u¿ywany jest odpowiedni gaz spawalniczy.
S
S
S
S
S
S
9
Sprawdziæ, czy zadziaåaåy wyå±czniki termiczne (co jest
sygnalizowane pomarañczow± lampk± na przednim panelu).
Sprawdziæ przepåyw chåodziwa.
Sprawdziæ bezpieczniki zasilania sieciowego.
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
MechTig 4000i s± skonstruowane i przetestowane zgodnie z miêdzynarodow± i
europejsk± norm± IEC/EN 60974--1, 60974--2, 60974--3 i EN 60974--10. Obowi±zkiem
jednostki serwisowej dokonuj±cej serwisu lub naprawy, aby upewniæ siê, ¿e
produkt w dalszym ci±gu odpowiada wymienionym normom.
Naprawy i prace zwi±zane z z obwodomi elektrycznymi powinny byæ przeprowadzane
przez upowa¿nionego serwisanta ESAB.
Nale¿y stosowaæ tylko oryginalne czê¶ci zamienne i zu¿ywaj±ce siê ESAB.
Czê¶ci zamienne mo¿na zamawiaæ u najbli¿szego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
(patrz ostatnia strona tej publikacji).
dp03d1oa
-- 11 --
Schemat
dp03e
-- 12 --
Edition 070529
dp03e
-- 13 --
Edition 070529
MechTig 4000i
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
Type
0458 625 886 Welding power source
Aristot MechTig 4000i
0459 839 012 Spare parts list
Aristot MechTig 4000i
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
dp03o
-- 14 --
Edition 070529
MechTig 4000i
Wyposa¿enie
WYPOSA¯ENIE
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0458 530 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0458 731 880
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 145 880
Handle for autotransformer (1 piece) with mounting
screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 307 881
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8m ..........................................
0460 210 880
0460 210 881
Return cable 5 m, 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0700 006 895
Coolant (ready mixed)
50 % water and 50% monoethylene glycol (10 l) . . .
0194 230 002
For more information regarding accessories, see instruction manual for
MechControl.
dp03a
-- 15 --
Edition 070529
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising