ESAB Tig 2200i AC/DC - Caddy Tig 2200i AC/DC Používateľská príručka


Add to my manuals
20 Pages

advertisement

ESAB Tig 2200i AC/DC - Caddy Tig 2200i AC/DC Používateľská príručka | Manualzz

GR

Tig 2200i Caddy

t

AC/DC

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

0460 225 001 GR 070424 Valid for serial no. 718--xxx--xxxx

1 ÏÄÇÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

3.2

Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ðßíáêåò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

5.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ïäçãßåò áíýøùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2

5.3

ÈÝóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1

6.2

ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÅðåîÞãçóç óõìâüëùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3

6.4

Óýíäåóç ìå ìïíÜäá øýîçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÈÝóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óå ëåéôïõñãßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

7.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 ÁÐÏÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇ ÊÁÉ ÁÐÏÑÑÉØÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 9

9

10

10 11 11 8

6 7 8 8

3 3 5 5

5 5

6

6

12 14 16 17

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

TOCy

-- 2 --

1 ÏÄÇÃÉÁ

Ç åôáéñåßá 60974--10

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ

ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Tig 2200i AC/DC áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò , Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò 718 êáôáóêåõÜæïíôáé êáé õðïâÜëëïíôáé óå äïêéìÝò, óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï (2006/95/EEG) óå (2007 w.18) 60974--1 /--3 (2004/108/EEG) .

óå EN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laxå 2007--04--26 Kent Eimbrodt Global Director Equipment and Automation

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.

¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí åîïðëéóìü.

1.

2.

3.

4.

5.

ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ: S ôï ÷åéñéóìü ôïõ S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ S S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò S óõãêüëëçóç Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé: S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï åîïðëéóìüò.

S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.

Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé: S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.

Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.

S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.

ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.

S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.

ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.

S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò

ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.

S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá ðñïóéôüò.

S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.

-- 3 --

bt33d1ya

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

S Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.

Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.

-- 4 --

bt33d1ya

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Ôï

Tig 2200i AC/DC

åßíáé ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò TIG, ðïõ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß åðßóçò ãéá óõãêüëëçóç MMA. Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ôüóï ìå åíáëëáóóüìåíï (AC) üóï êáé ìå óõíå÷Ýò ñåýìá (DC).

ÂëÝðå óåëßäá

16

ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.

3.1

Åîïðëéóìüò

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò ðáñáäßäåôáé ìå êáëþäéï åðéóôñïöÞò 5 m, êáëþäéï äéêôýïõ 3 m, éìÜíôá ìåôáöïñÜò, õðïäï÷Þ êáëùäßùí, éìÜíôá Üîïíá, åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ðçãÞ ñåýìáôïò êáé ðßíáêá åëÝã÷ïõ.

3.2

S

Ðßíáêåò åëÝã÷ïõ TA33 AC/DC

S

TA34 AC/DC

ÂëÝðå ôï ÷ùñéóôü åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ëåðôïìåñÞ ðåñéãñáöÞ ôùí ðéíÜêùí åëÝã÷ïõ.

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

Tig 2200i AC/DC ÔÜóç äéêôýïõ Ðñùôåýïí ñåýìá

I ìÝã I ìÝã TIG MMA

ÔÜóç áíïé÷ôïý êõêëþìáôïò Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò

TIG AC* / DC MMA

Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå TIG AC/DC

êýêëïò åñãáóßáò 20% êýêëïò åñãáóßáò 60% êýêëï åñãáóßáò 100% 230V, ± 10%, 1 ∼ 50 Hz 27.4 A 25.0 A 40 W 3 - 220 A 4 - 160 A 220 A / 18.8 V 150 A / 16.0 V 140 A / 15.6 V

Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå MMA

êýêëïò åñãáóßáò 30% êýêëïò åñãáóßáò 60% êýêëï åñãáóßáò 100%

ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò ìå ìÝãéóôï ñåýìá

TIG MMA

Âáèìüò áðüäïóçò ìå ìÝãéóôï ñåýìá

TIG MMA 160 A / 26.4 V 120 A / 24.8 V 110 A / 24.4 V 0,99 0.99

66 % 74 %

-- 5 --

bt33d1ya

ÔÜóç áíïé÷ôïý êõêëþìáôïò Èåñìïêñáóßá ëåéôïõñãßáò Èåñìïêñáóßá ìåôáöïñÜò Óõíå÷Þò ç÷çôéêÞ ðßåóç, áíïé÷ôïý êõêëþìáôïò ÄéáóôÜóåéò, ìÞêïò x ðëÜôïò x ýøïò ÂÜñïò Ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï Tig 2200i AC/DC

70 V -10 Ýùò +40 ˚ C -25 Ýùò 55 ˚ C < 70 dB (A) 418 x 188 x 345 mm 15 kg ¼ëïé ïé ôýðïé ðñïïñßæïíôáé ãéá óõãêüëëçóç TIG 5 bar ìÝã. ðßåóç

Êáôçãïñßá ìüíùóçò: Ìåôáó÷çìáôéóôÞò ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò ÊëÜóç åöáñìïãÞò

H IP 23

*) Ôï åëÜ÷éóôï ñåýìá êáôÜ ôç óõãêüëëçóç ìå åíáëëáóóüìåíï ñåýìá åîáñôÜôáé áðü ôï êñÜìá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôá åëÜóìáôá áëïõìéíßïõ êáé áðü ôçí êáèáñüôçôá ôùí åðéöáíåéþí ôïõò.

Êýêëïò åñãáóßáò

Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí öïñôßï Ï êýêëïò äñÜóçò éó÷ýåé ãéá èåñìïêñáóßá ðåñéâÜëëïíôïò 40 ˚ C.

ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

ÊëÜóç åöáñìïãÞò

Ôï óýìâïëï óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

5.1

Ïäçãßåò áíýøùóçò

ÔïðïèåôÞóôå ôïí éìÜíôá ìåôáöïñÜò üðùò áðåéêïíßæåôáé êáé áíáóçêþóôå áðü ôïí éìÜíôá ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò.

5.2

ÈÝóç

ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Ýôóé þóôå íá ìçí öñÜæïíôáé ïé åßóïäïé êáé Ýîïäïé ôïõ áÝñá øýîçò.

-- 6 --

bt33d1ya

5.3

Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ

ÅëÝãîôå áí ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óõíäåäåìÝíç ìå ôç óùóôÞ ôÜóç ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ êáé áí ðñïóôáôåýåôáé ìå ôï óùóôü ìÝãåèïò áóöÜëåéáò. ÐñÝðåé íá ãßíåôáé óýíäåóç ãåßùóçò ðñïóôáóßáò óýìöùíá ìå ôïõò êáíïíéóìïýò.

Ðéíáêßäá ïíïìáóôéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ìå óôïé÷åßá óýíäåóçò ðáñï÷Þò

Óõíéóôþìåíá ìåãÝèç áóöÜëåéáò êáé åëÜ÷éóôç äéáôïìÞ êáëùäßïõ

Tig 2200i AC/DC TIG MMA ÔÜóç äéêôýïõ Óõ÷íüôçôá äéêôýïõ ÄéáôïìÞ êáëùäßïõ äéêôýïõ óå

mm 2

Ñåýìá öÜóçò

I RMS

ÁóöÜëåéá

ðñïóôáóßáò áðü õðÝñôáóç ôýðïõ C MCB 230 V ¦ 10 %,1 50 Hz 3G2,5 14 A 16 A 16 A μ 230 V ¦ 10 %,1 50 Hz 3G2,5 15.3 A 16 A 16 A μ

ÓÇÌÅÉÙÓÇ!

Ïé äéáôïìÝò ôïõ êáëùäßïõ äéêôýïõ êáé ôá ìåãÝèç áóöáëåéþí ðïõ áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù åßíáé óýìöùíá ìå ôïõò óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôïõò ó÷åôéêïýò åèíéêïýò êáíïíéóìïýò.

bt33d1ya

-- 7 --

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3 . ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí åîïðëéóìü.

6.1

1 2 3 4 5

ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ

Óýíäåóç ãéá ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ (âëÝðå ÷ùñéóôü åã÷åéñßäéï ïäçãéþí) Óýíäåóìïò ãéá ôóéìðßäá Óýíäåóç ãéá áÝñéï ðñïò ôçí ôóéìðßäá Óýíäåóç ãéá êáëþäéï óõãêüëëçóçò Þ ôóéìðßäá óõãêüëëçóçò

6 7 8 9

Óýíäåóç ãéá êáëþäéï åðéóôñïöÞò Äéáêüðôçò äéêôýïõ Êáëþäéï ôñïöïäüôçóçò Óýíäåóç ãéá ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï

6.2

ÅðåîÞãçóç óõìâüëùí MMA TIG ÓöéãêôÞñáò åðéóôñïöÞò

-- 8 --

bt33d1ya

6.3

Óýíäåóç ìå ìïíÜäá øýîçò

Ìüíï Üôïìá ðïõ äéáèÝôïõí ôéò êáôÜëëçëåò ãíþóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôïí çëåêôñéêü åîïðëéóìü (åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü) åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí ôá åëÜóìáôá áóöáëåßáò ãéá ëüãïõò åêôÝëåóçò åñãáóéþí óýíäåóçò, óõíôÞñçóçò Þ åðéóêåõþí óôïí åîïðëéóìü óõãêüëëçóçò.

ÁíáôñÝîôå óôéò ïäçãßåò åãêáôÜóôáóçò óôç óåëßäá 12.

6.4

ÈÝóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óå ëåéôïõñãßá

ÈÝóôå óå ëåéôïõñãßá ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò ãõñßæïíôáò ôïí êåíôñéêü äéáêüðôç óôç èÝóç ”1”.

Äéáêüøôå ôç ìïíÜäá ãõñßæïíôáò ôïí äéáêüðôç óôç èÝóç ”0”.

Óå ðåñßðôùóç äéáêïðÞò ôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ Þ áðåíåñãïðïßçóçò ôçò ìïíÜäáò ñåýìáôïò ìå êáíïíéêü ôñüðï, ôá óôïé÷åßá ôçò óõãêüëëçóçò èá áðïèçêåýïíôáé, Ýôóé þóôå íá åßíáé äéáèÝóéìá ôçí åðüìåíç öïñÜ ðïõ èá åêêéíçèåß ç ìïíÜäá.

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.

Ìüíï Üôïìá ðïõ äéáèÝôïõí ôéò êáôÜëëçëåò ãíþóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôïí çëåêôñéêü åîïðëéóìü (åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü) åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí ôá åëÜóìáôá áóöáëåßáò ãéá ëüãïõò åêôÝëåóçò åñãáóéþí óýíäåóçò, óõíôÞñçóçò Þ åðéóêåõþí óôïí åîïðëéóìü óõãêüëëçóçò.

Óçìåßùóç!

¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.

-- 9 --

bt33d1ya

7.1

Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò ÐçãÞ ñåýìáôïò

ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò äåí åßíáé öñáãìÝíç ìå ñýðïõò.

Ç óõ÷íüôçôá êáé ïé ìÝèïäïé êáèáñéóìïý ðïõ åöáñìüæïíôáé åîáñôþíôáé áðü: ôç äéåñãáóßá óõãêüëëçóçò, ôïõò ÷ñüíïõò ôüîïõ, ôç èÝóç êáé ôï ðåñéâÜëëïí.

ÓõíÞèùò åßíáé áñêåôü íá ãßíåôáé öýóçìá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò ìå îçñü ðåðéåóìÝíï áÝñá (ìåéùìÝíç ðßåóç) ìßá öïñÜ ôï ÷ñüíï.

Áëëéþò, ïé ìðëïêáñéóìÝíåò Þ öñáãìÝíåò åßóïäïé êáé Ýîïäïé ðñïêáëïýí õðåñèÝñìáíóç.

Ôóéìðßäá óõãêüëëçóçò

Ôá áíáëþóéìá ìÝñç ôçò ôóéìðßäáò óõãêüëëçóçò èá ðñÝðåé íá êáèáñßæïíôáé êáé íá áíôéêáèßóôáíôáé áíÜ ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá ãéá íá åðéôõã÷Üíåôáé óõãêüëëçóç ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá.

8 ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ

Ðñïôïý êáëÝóåôå åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò, äïêéìÜóôå áõôïýò ôïõò óõíéóôþìåíïõò åëÝã÷ïõò êáé åðéèåùñÞóåéò.

Ôýðïò óöÜëìáôïò

Äåí äçìéïõñãåßôáé ôüîï.

Ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò äéáêüðôåôáé êáôÜ ôç óõãêüëëçóç.

Ï èåñìéêüò äéáêüðôçò õðåñöüñôéóçò åíåñãïðïéåßôáé óõ÷íÜ.

ÊáêÞ åðßäïóç óõãêüëëçóçò.

S S S S S S S S S S S

ÄéïñèùôéêÞ åíÝñãåéá

ÅëÝãîôå áí ï äéáêüðôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ åßíáé áíáììÝíïò.

ÅëÝãîôå áí ôá êáëþäéá ðáñï÷Þò êáé åðéóôñïöÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.

ÅëÝãîôå áí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.

ÅëÝãîôå ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ.

ÅëÝãîôå åÜí Ý÷ïõí åíåñãïðïéçèåß ïé èåñìéêïß äéáêüðôåò õðåñöüñôéóçò.

ÅëÝãîôå ôéò áóöÜëåéåò ôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ.

Âåâáéùèåßôå üôé äåí õðåñâáßíåôå ôéò ïíïìáóôéêÝò ôéìÝò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò (äçëáäÞ üôé ç ìïíÜäá äåí õðåñöïñôßæåôáé).

ÅëÝãîôå áí ôá êáëþäéá ðáñï÷Þò êáé åðéóôñïöÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.

ÅëÝãîôå áí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.

ÅëÝãîôå áí ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá óùóôÜ çëåêôñüäéá.

ÅëÝãîôå ôç ñïÞ ôïõ áåñßïõ.

-- 10 --

bt33d1ya

9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.

×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.

Tá Tig 2200i AC/DC äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.

åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá 60974--1, 60974--3 êáé ÅN 60974--10 ) Aöïý

ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.

10 ÁÐÏÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇ ÊÁÉ ÁÐÏÑÑÉØÇ

Ï åîïðëéóìüò óõãêüëëçóçò áðïôåëåßôáé êõñßùò áðü áôóÜëé, ðëáóôéêü êáé ìç óéäçñïý÷á ìÝôáëëá êáé ï ÷åéñéóìüò ôïõ ðñÝðåé íá óõìöùíåß ìå ôçí ôïðéêÞ ðåñéâáëëïíôéêÞ íïìïèåóßá.

Ôï øõêôéêü èá ðñÝðåé åðßóçò íá áíôéìåôùðßæåôáé óýìöùíá ìå ôçí ôïðéêÞ ðåñéâáëëïíôéêÞ íïìïèåóßá.

Ìçí áðïññßðôåôå åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ìáæß ìå êïéíÜ áðïññßììáôá!

Ôçñþíôáò ôçí ÅõñùðáÚêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ó÷åôéêÜ ìå ôá áðüâëçôá åéäþí çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí åèíéêÞ íïìïèåóßá, ôá åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôïí êýêëï ôçò æùÞò ôïõò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá åðéóôñÝöïíôáé óå ðåñéâáëëïíôéêÜ óõìâáôÞ åãêáôÜóôáóç áíáêýêëùóçò. Ùò éäéïêôÞôçò ôïõ åîïðëéóìïý, èá ðñÝðåé íá åíçìåñþíåóôå áðü ôïí ôïðéêü áíôéðñüóùðü ìáò ôó åãêåêñéìÝíá óõóôÞìáôá óõëëïãÞò.

Ìå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ïäçãßáò âåëôþíåôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ç õãåßá ôïõ áíèñþðïõ!

bt33d1ya

-- 11 --

p

-- 12 --

13

Ïäçãßåò¯ ôïðïèÝôçóçò

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ

bt33m11a

-- 13 --

Ó÷Þì

á óýíäåóçò

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ

bt33e

-- 14 - Edition 070424

bt33e

-- 15 - Edition 070424

Tig 2200i AC/DC

Áñéèìüò ðáñáããåëßáò

ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ Ordering no.

Denomination

0460 150 881 Welding power source 0460 150 880 Welding power source 0459 839 013 Spare parts list 0459 839 014 Spare parts list 0459 839 014 Spare parts list 0460 226 074 Instruction manual 0460 227 074 Instruction manual

Type

Caddy t Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC Caddy t Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC Welding power source, Tig 2200i AC/DC Control panel, Caddy t TA33 AC/DC Control panel, Caddy t TA34 AC/DC Control panel, Caddy t TA33 AC/DC Control panel, Caddy t TA34 AC/DC Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at

www.esab.com

bt33o

-- 16 - Edition 070424

Tig 2200i AC/DC

Aîåóïõáñ

ÁÎÅÓÏÕÁÑ Remote control adapter RA12

For analogue remote controls to CAN based equipment.

12 pole . . . .

0459 491 910

Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . .

MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA: current and arc force TIG: current, pulse and background current 0459 491 880

Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . .

Choice of on of 10 programs MIG/MAG: voltage deviation TIG and MMA: current deviation 0459 491 882

Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . .

MMA and TIG: current 0459 491 883

Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . .

MMA and TIG: rough and fine setting of current.

0459 491 884

Welding cable kit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Return cable kit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0700 006 884 0700 006 885

Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole

5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0459 544 880 0459 554 881 0459 554 882 0459 554 883 0459 554 884

-- 17 --

R0460 225/E070424/P20 bt33a11a

Tig 2200i AC/DC

Strap

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 001

Cable holder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002

Shoulder holder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003

Trolley

for 5--10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885

Trolley

for 20--50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 886

Trolley

for 20--50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0460 330 880

Tig torch TXH 200

4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 012 840 bt33a11a

-- 18 --

R0460 225/E070424/P20

Tig 2200i AC/DC

Foot pedal TI Foot CAN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 315 880

Cooling unit CoolMini

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 144 880 bt33a11a

-- 19 --

R0460 225/E070424/P20

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H

Vienna--Liesing Tel: +43 1 888 25 11 Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.

Brussels Tel: +32 2 745 11 00 Fax: +32 2 745 11 28

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.

Vamberk Tel: +420 2 819 40 885 Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB Herlev Tel: +45 36 30 01 11 Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy Helsinki Tel: +358 9 547 761 Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.

Cergy Pontoise Tel: +33 1 30 75 55 00 Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH Solingen Tel: +49 212 298 0 Fax: +49 212 298 218

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: +44 1992 76 85 15 Fax: +44 1992 71 58 03 ESAB Automation Ltd Andover Tel: +44 1264 33 22 33 Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft Budapest Tel: +36 1 20 44 182 Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.

Mesero (Mi) Tel: +39 02 97 96 81 Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.

Utrecht Tel: +31 30 2485 377 Fax: +31 30 2485 260

NORWAY

AS ESAB Larvik Tel: +47 33 12 10 00 Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.zo.o.

Katowice Tel: +48 32 351 11 00 Fax: +48 32 351 11 20

PORTUGAL

ESAB Lda Lisbon Tel: +351 8 310 960 Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.

Bratislava Tel: +421 7 44 88 24 26 Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.

Alcalá de Henares (MADRID) Tel: +34 91 878 3600 Fax: +34 91 802 3461

SWEDEN

ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: +46 31 50 95 00 Fax: +46 31 50 92 22 ESAB international AB Gothenburg Tel: +46 31 50 90 00 Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG Dietikon Tel: +41 1 741 25 25 Fax: +41 1 740 30 55

North and South America ARGENTINA

CONARCO Buenos Aires Tel: +54 11 4 753 4039 Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.

Contagem--MG Tel: +55 31 2191 4333 Fax: +55 31 2191 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.

Missisauga, Ontario Tel: +1 905 670 02 20 Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.

Monterrey Tel: +52 8 350 5959 Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: +1 843 669 44 11 Fax: +1 843 664 57 48

Asia/Pacific CHINA

Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: +86 21 5308 9922 Fax: +86 21 6566 6622

INDIA

ESAB India Ltd Calcutta Tel: +91 33 478 45 17 Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: +62 21 460 0188 Fax: +62 21 461 2929

JAPAN

ESAB Japan Tokyo Tel: +81 3 5296 7371 Fax: +81 3 5296 8080

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd Selangor Tel: +60 3 8027 9869 Fax: +60 3 8027 4754

SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: +65 6861 43 22 Fax: +65 6861 31 95

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: +82 55 269 8170 Fax: +82 55 289 8864

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE Dubai Tel: +971 4 887 21 11 Fax: +971 4 887 22 63

ESAB AB SE--695 81 LAXÅ SWEDEN Phone +46 584 81 000 www.esab.com

Representative offices BULGARIA

ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt Dokki--Cairo Tel: +20 2 390 96 69 Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA

LLC ESAB Moscow Tel: +7 095 543 9281 Fax: +7 095 543 9280 LLC ESAB St Petersburg Tel: +7 812 336 7080 Fax: +7 812 336 7060

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com

061127

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement