ESAB | Tig 2200i AC/DC - Caddy Tig 2200i AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 2200i AC/DC - Caddy Tig 2200i AC/DC Användarmanual

ESAB Tig 2200i AC/DC - Caddy Tig 2200i AC/DC Användarmanual
SE
Tig 2200i AC/DC
Caddy t
Bruksanvisning
0460 225 001 SE 070424
Valid for serial no. 718--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3.1 Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Inställningspaneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
4 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Lyftanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Nätanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
Anslutningar och kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning av kylaggregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nätspänningsinkoppling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
8
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1 Kontroll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 DEMONTERING OCH SKROTNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
11
12
14
15
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 2 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla Tig 2200i AC/DC från serienummer 718 (2007 w.18) är konstruerade och provade i överensstämmelse med standard EN 60974--1 /--3 och EN 60974--10 enligt villkoren i direktiv
(2006/95/EG) och (2004/108/EG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--04--26
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
bt33d1sa
-- 3 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING!
Använd inte strömkällan för tining av frusna rör.
VARNING!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation
och användning.
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
3
INTRODUKTION
Tig 2200i AC/DC är en svetsströmkälla avsedd för TIG--svetsning och för svetsning
med belagda elektroder, (MMA--svetsning). Den kan användas med växelström (AC)
eller likström (DC).
ESAB’s tillbehör för produkten hittar du på sidan 15.
3.1
Utrustning
Strömkällan levereras med 5 m återledarkabel, 3 m nätkabel, bärrem, kabelhållare,
axelrem, bruksanvisning för strömkälla och inställningspanel.
bt33d1sa
-- 4 --
SE
3.2
S
Inställningspaneler
TA33 AC/DC
S
TA34 AC/DC
Utförlig beskrivning av inställningspanelerna finns i separat bruksanvisning.
4
TEKNISKA DATA
Tig 2200i AC/DC
Nätspänning
230V, ±10%, 1∼ 50 Hz
Primärström
Imax TIG
Imax MMA
27,4 A
25,0 A
Tomgångsspänning
40 W
Inställningsområde
TIG AC*/DC
MMA
3 -- 220 A
4 -- 160 A
Tillåten belastning vid TIG AC/DC
20% intermittens
60% intermittens
100% intermittens
220 A / 18,8 V
150 A / 16,0 V
140 A / 15,6 V
Tillåten belastning vid MMA
30% intermittens
60% intermittens
100% intermittens
160 A / 26,4 V
120 A / 24,8 V
110 A / 24,4 V
Effektfaktor vid max ström
TIG
MMA
0,99
0.99
Verkningsgrad vid max ström
TIG
MMA
66 %
74 %
Tomgångsspänning
70 V
Arbetstemperatur
--10 till + 40˚C
Transporttemperatur
--25 till + 55˚C
Kontinuerligt ljudtryck i tomgång
<70 db (A)
Dimensioner l x b x h
418 x 188 x 345 mm
Vikt
15 kg
Skyddsgas
max tryck
Alla typer avsedda för TIG--svetsning
5 bar
Isolationsklass transformator
H
Kapslingsklass
Användningsklass
IP 23
*) Minströmmen vid AC--svetsning beror på aluminiumplåtarnas legering och ytrenhet.
bt33d1sa
-- 5 --
SE
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en
viss belastning.
Intermittensfaktorn gäller vid 40˚C omgivningstemperatur.
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
5.1
Lyftanvisning
Montera bärremmen enligt figur och
lyft strömkällan i bärremmen.
5.2
Placering
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in--och utlopp förblir fria.
5.3
Nätanslutning
Kontrollera att svetsströmkällan ansluts till rätt
nätspänning och att rätt säkringsstorlek används.
Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
Märkskylt med anslutningsdata.
bt33d1sa
-- 6 --
SE
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Tig 2200i AC/DC
Nätspänning
Nätfrekvens
Nätkabelarea mm2
Fasström I effektiv
Säkring
trög smältsäkring
dvärgbrytare typ C
TIG
MMA
230 V ¦10 %,1μ
50 Hz
3G2,5
14 A
230 V ¦10 %,1μ
50 Hz
3G2,5
15,3 A
16 A
16 A
16 A
16 A
OBS! Kabelareor och säkringsstorlekar ovan är enligt svenska föreskrifter. Anslut svetsströmkällan
enligt gällande lokala föreskrifter.
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 3. Läs dessa innan du använder utrustningen.
6.1
1
2
3
4
5
Anslutningar och kontrollorgan
Anslutning för fjärrdon
Inställningspanel (se separat
bruksanvisning)
Anslutning för brännare
Anslutning för gas till brännare
Anslutning för svetskabel eller brännare
bt33d1sa
6
7
Anslutning för återledarkabel
Nätströmställare
8
9
Nätkabel
Anslutning för skyddsgas
-- 7 --
SE
6.2
Symbolförklaring
MMA
6.3
TIG
Återledarklämma
Anslutning av kylaggregat
Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna
skyddsplåtar för att: ansluta, utföra service, underhåll och reparationer på en
svetsutrustning.
Se monteringsanvisning på sidan 11.
6.4
Nätspänningsinkoppling
Tillslag av nätspänningen sker genom att trycka på nätströmställare till läge “1”.
Spänningsfrånslag sker genom att trycka elkopplaren till läge “0”.
Både vid ett nätspänningsbortfall och vid normalt spänningsfrånslag kommer
svetsdata att lagras undan för att kunna användas igen nästa gång strömkällan
startas.
bt33d1sa
-- 8 --
SE
7
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna
skyddsplåtar för att: ansluta, utföra service, underhåll och reparationer på en
svetsutrustning.
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
7.1
Kontroll och rengöring
Strömkällan
Kontrollera regelbundet att svetströmkällan inte är nedsmutsad.
Hur ofta och på vilket sätt rengöringen skall utföras beror på: svetsprocess, bågtid,
uppställning, samt omgivande miljö. Vanligtvis räcker det att blåsa ren strömkällan
med torr tryckluft (reducerat tryck) en gång om året.
Igensatt eller blockerat luft in-- och utlopp leder annars till överhettning.
Brännare
Rengöring och byte av brännarens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för att
erhålla en störningsfri svets.
8
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal
tillkallas.
Typ av fel
Svetsströmkällan ger ingen
ljusbåge.
Åtgärd
S
S
Kontrollera om elkopplaren för nätspänning är tillslagen.
Kontrollera om svets-- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera nätsäkringen.
Svetsströmmen bryts under
pågående svetsning.
S
S
Kontrollera om termovakterna har löst ut.
Kontrollera nätsäkringarna.
Termovakten löser ut ofta.
S
Kontrollera om svetsströmkällans märkdata överskrids
(överbelastning av svetsströmkällan).
Dåligt svetsresultat.
S
Kontrollera om svets-- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att det inte är felaktiga elektroder som används.
Kontrollera gasflöde.
S
S
S
S
S
bt33d1sa
-- 9 --
SE
9
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reparations-- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
Tig 2200i AC/DC är konstruerade och provade i enlighet med internationell och
europeisk standard IEC/EN 60974--1, 60974--3 och EN 60974--10. Efter utförd service
eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten
inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan i denna
publikation.
10
DEMONTERING OCH SKROTNING
Svetsutrustningen är huvudsakligen tillverkad av stål, plast och ickejärnmetaller, och
ska avfallshanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
Även kylvätska ska avfallshanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga avfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som
nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig
återvinningsanläggning. Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information
från vår lokala representant om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!
bt33d1sa
-- 10 --
Monteringsanvisning
11
bt33m11a
-- 11 --
Schema
bt33e
-- 12 --
Edition 070424
bt33e
-- 13 --
Edition 070424
Tig 2200i AC/DC
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0460 150 881 Welding power source
Caddyt Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC
0460 150 880 Welding power source
Caddyt Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC
0459 839 013 Spare parts list
Welding power source, Tig 2200i AC/DC
0459 839 014 Spare parts list
Control panel, Caddyt TA33 AC/DC
0459 839 014 Spare parts list
Control panel, Caddyt TA34 AC/DC
0460 226 074 Instruction manual
Control panel, Caddyt TA33 AC/DC
0460 227 074 Instruction manual
Control panel, Caddyt TA34 AC/DC
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt33o
-- 14 --
Edition 070424
Tig 2200i AC/DC
Tillbehör
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Welding cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 884
Return cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 885
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bt33a11a
-- 15 --
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
R0460 225/E070424/P18
Tig 2200i AC/DC
Strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 001
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
Trolley
for 5--10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Trolley
for 20--50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 886
Trolley
for 20--50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 330 880
Tig torch TXH 200 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 012 840
bt33a11a
-- 16 --
R0460 225/E070424/P18
Tig 2200i AC/DC
Foot pedal TI Foot CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 315 880
AH 0836
Cooling unit CoolMini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 144 880
bt33a11a
-- 17 --
R0460 225/E070424/P18
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising