ESAB | TAF 800 / TAF 1250 | Instruction manual | ESAB TAF 800 / TAF 1250 Brugermanual

ESAB TAF 800 / TAF 1250 Brugermanual
NO
TAF 800/ TAF 1250
AC
Bruksanvisning
0456 513 601 NO 2007--04--20
Valid for serial no. 712
FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde TAF 800 / TAF 1250AC fra serienummer 712 (2007 u.12) er konstruert og kontrollert i samsvar
med standard EN 60974--1 og EN 60974--10 i følge vilkårene i direktivene (2006/95/EF) og
(2004/108/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--03--30
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
3.2
3.3
3.4
Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utpakking og plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kretskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
5 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
6 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DELELISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNKOBLINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
13
15
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-- 3 --
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
fja2safn
-- 4 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet
forårsake radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
ADVARSEL!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret
installeres og brukes.
Ikke kast elektriske produkter sammen med vanlig avfall!
I henhold til direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og
gjennomføringen av direktivet i samsvar med nasjonal lovgivning skal elektriske
produkter som har nådd slutten av sin levetid innsamles separat og leveres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Som eier av produktet skal du innhente informasjon om
godkjente innsamlingssystemer fra vår lokale representant.
Ved anvendelse av dette direktivet gjør du en innsats for miljøet og menneskers helse!
fja2safn
-- 5 --
NO
2
INNLEDNING
2.1
Allment
TAF 800/1250 er fjernstyrte AC tofasesveisestrømkilder for høyproduktiv maskinell
sveising under dekkpulverlag (UP). De skal alltid anvendes sammen med ESABs
kontrollpanel A2--A6 Process Controller (PEH).
Sveisestrømkildene forandrer sekundærspenningens sinusbølge til en firkantbølge
med en utmerket brennkarakteristikk og god sveiseevne.
De er ventilert og beskyttes av en termovakt mot overbelastning. Når termovakten
bryter, tennes automatisk den gule lampen på kontrollpanelet. Tilbakekoplingen skjer
automatisk når temperaturen har sunket til et akseptabelt nivå.
Sveisestrømkildene og kontrollpanelet er koplet til en dobbelttrådbus som gjør det
mulig å presisjonsstyre sveiseprosessen.
Innstillingen av sveisestrømkildene kan utføres fra kontrollpanelet der alle
sveiseparametre kan innstilles av brukeren. Sveisestrømkildenes arbeidsmåte kan
styres og overvåkes helt av kontrollpanelet. Her kan også start-- og stoppegenskapene inn--stilles.
For detaljert informasjon om sveisetrømkildens installasjonsmuligheter og
arbeidsmåter henviser vi til bruksanvisningen for A2--A6 Process Controller.
2.2
Tekniske data
TAF 800
TAF 1250
346/400/415/500 V, 1μ50 Hz
400/440/550 V, 1μ60 Hz
346/400/415/500 V, 1μ50 Hz
400/440/550 V, 1μ60 Hz
Tillatt belastning ved:
100 % intermittens
60 % intermittens
800 A/44 V
1000 A/44 V
1250 A /44 V
1500 A/44 V
Innstillingsområde:
300 A/32 V -- 800 A/44 V
400 A/36 V -- 1250 A/44 V
Tomgangsspenning:
71 V
71 V
Tomgangseffekt:
230 W
230 W
Nytteeffekt:
0,86
0.86
Effektfaktor:
0,75
0,76
Vekt:
495 kg
608 kg
Dimensjoner L x B x H :
774 x 598 x 1228
774 x 598 x 1228
Isolasjonsklasse:
IP 23
IP 23
Spenning:
Bruksklasse:
Isolasjonsklasse
IP--koden angir isolasjonsklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av
faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk
innendørs og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor
det er større elektrisk fare.
fja2d1na
-- 6 --
NO
3
INSTALLERING
3.1
Allment
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
3.2
Utpakking og plassering
ADVARSEL, VIPPEFARE!
Forankring av utstyret er viktig, spesielt hvis underlaget er ujevnt eller skjevt.
S
Plasser sveisestrømkilden på et plant underlag.
S
Påse at avkjølingen ikke blir hindret.
Løfteanvisning
3.3
Tilkoblinger
S
Ved levering er sveisestrømkilden forberedt for 400
Volts tilkobling. Ved annen matespenning, foretas
omkoblingene på hoved-- og manøvreringstransformatorene ifølge tilkoblingsanvisningene på side 13.
S
Velg nettkabel med rett ledningsarea og påse at
kabelen blir utstyrt med rett sikring ifølge gjeldende
lokale forskrifter (se tabell side 8).
S
Koble jordkabelen til skrue merket
S
Spenn kabelavlastingen (1).
S
Koble nettkabelen til koblingspunktene L1 og L3.
S
Koble manøvreringskabelen mellom sveisestrøm-kilden, TAF, og bryterskapet til 28--punktskontakten (2) på innsiden av sveisestrømkilden.
S
Tilkoble 1--polet måleledning (4) til arbeidsstykket
S
Tilkoble passende sveisekabel og returkabel til
kontaktene (3) merket
på sveisestrømkildens
front.
fja2i1na
.
-- 7 --
NO
Nett--tilkobling
TAF 800
50 Hz
Spenning (V)
Strøm (A)
I1max
I1eff
Ledningstverrsnitt (mm2)
Sikring, treg (A)
346
400 / 415
500
400/ 440
550
184
145
2x70+35
160
160
127
2x70+35
160
129
104
2x50+35
125
160
127
2x70+35
160
129
104
2x50+35
125
TAF 1250
Spenning (V)
Strøm (A)
I1max
I1eff
Ledningstverrsnitt (mm2)
Sikring, treg (A)
3.4
60 Hz
50 Hz
60 Hz
346
400 / 415
500
400 / 440
550
299
249
2x(2x70+35)
250
254
212
2x(2x70+35)
200
205
170
2x95+50
200
254
212
2x(2x70+35)
200
205
170
2x95+50
200
Kretskort
Kretskortet, (AP1) er utrustet med to DIP--strømsluttere (SW1 og SW2) som er
forhåndsinnstilte ved levering, der feltinnstillingen ikke må endres.
Ved installasjon av reservedeler må DIP--strømslutteren kontrolleres (og eventuelt
justeres) før kortet monteres i sveisestrømkilden.
3.4.1
DIP-- strømslutter, SW1
For at kommunikasjonen med
A2--A6 Process Controller skal fungere må det
foretas en innstilling av DIP--strømslutter 1 (SW1).
Innstillingen av DIP- strømslutter SW1:
S
Still pol 6 i posisjon “OFF“ og samtlige
andre poler i posisjon “ON“.
3.4.2
DIP-- strømslutter, SW2
For at A2--A6 Process Controller skal vite
hvilken strømkildestørrelse som er tilkoplet, må
DIP--strømvelger 2 (SW2) innstilles.
Innstillingen av DIP- strømslutter SW2:
S
TAF 800
Still pol 1 i posisjon “OFF“ og samtlige andre
poler i posisjon “ON“.
S
TAF 1250
Still pol 2 i posisjon “OFF” og samtlige andre poler i posisjon “ON”.
Sveisestrømkildeprogram
Sveisestrømkildens program er lagret i minnebrikken IC 6. Den
sitter i en holder og er utskiftningsbar.
fja2i1na
-- 8 --
NO
4
DRIFT
4.1
Allment
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 4. Les disse før utstyret tas i bruk.
MERK! Sveisestrømkilden må aldri brukes uten sideplater.
4.2
Kontrollorgan
Frontpanelet inneholder:
S
Hovedstrømbryter (1) som bryter innkommende
matningsspenning til sveisestrømkilden.
S
Hvit Indikasjonslampe (2) som lyser når
hovedstrømbryteren er aktivert.
S
Gul indikasjonslampe (3) som lyser når
termovakten bryter p.g.a. overtemperatur i
transformatoren. Indikasjonslampen slukkes når
temperaturen har sunket til akseptabel nivå.
S
Trykknapp (4) for tilbakestilling av automatsikring, FU1 for 42 V, matespenning.
4.3
Igangsetting
S
Koble tilbakeføringskabelen til arbeidsstykket.
S
Still hovedstrømbryteren (1) i posisjon “I“.
Den hvite indikasjonlampen (2) lyser og viften starter.
S
Still inn sveiseparametrene og start sveisen ved hjelp av koblingsboksen
(se bruksanvisning for koblingsboks, A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx).
fja2o1na
-- 9 --
NO
5
VEDLIKEHOLD
5.1
Allment
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
5.2
S
Rengjøring
Rengjør sveisestrømkilden ved behov.
Rengjøringen kan gjerne foretas ved hjelp av tørr trykkluft.
ADVARSEL! Lukket eller blokkert luftuttak/--inntak fører til overoppvarming.
Merk:
Hold magnetdelene rene for at kontaktoren skal fungere på en sikker måte.
Hvis kontaktoren må renses, skal den tas fra hverandre og alle delene rengjøres.
Skift eventuelt kontaktoren.
ADVARSEL!
Bruk aldri trykkluft til rengjøring av en kontaktor uten at den er tatt helt fra
hverandre.
6
BESTILLING AV RESERVEDELER
TAF 800/ TAF 1250 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard IEC/EN 60974--1 og IEC/EN 60974--10. Etter utført service eller reparasjon er
det utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 15.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
fja2m1na
-- 10 --
Skjema
fja2e12a
-- 11 --
Deleliste
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
C
Denomination
AP1
Circuit board
QF
Main switch (black)
AP2
Circuit board EMC--filter
R1
Power resistor
AP3
Circuit board (disturbance elimination)
R2
Power resistor
C1
Capacitor
RS1
Shunt
C2
Capacitor
ST1
Thermal relay
C4
Capacitor
TC1
Control transformer
C5
Capacitor
TC2
Control transformer
EO1
Ferrite core
TM1
Transformer
FU1
Fuse
V1
Thyristor
FU2
Fuse
XS3
Screw terminal
HL1
Indicator lamp, white
XS4
Burndy socket
HL2
Indicator lamp yellow
XT1
Connection block
KM1
Contactor
XT2
Connection block
KM2
Contactor
XT3
Connection block
L1
Inductor
XT4
Connection block
M1
Fan
fja2e12a
Z1, Z2 Contact protection
Z3
-- 12 --
Contact protection
Innkoblingsanvisning
fja2c12a
-- 13 --
sida
-- 14 --
Reservedelsliste
TAF 800/ TAF 1250 AC
Edition 2007--04--02
Ordering no.
Denomination
Notes
0456 325 880
Welding power source
TAF 800
0456 326 880
Welding power source
TAF 1250
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
fja2s11a
-- 15 --
Item
no.
Qty
TAF 800
Qty
TAF 1250
Ordering no.
Denomination
Notes
0456 325 880
Welding power source
TAF 800
0456 326 880
Welding power source
TAF 1250
1
2
2
0442 719 880
Connection block
3
1
1
0318 042 882
Inductor coil
4
1
1
0442 906 880
0442 906 881
Inductor coil
Inductor coil
5
1
C
0442 763 880
Inductor
L1
1
0442 945 880
Inductor
L1
6
1
1
0460 004 880
Fan complete
6:1
1
1
0460 294 880
Fan
M1
7
6
6
0041 051 606
Contact protection
Z1--Z3
8
2
2
0442 972 001
0321 427 001
Thyristor
Thyristor
V1
V1
4
0442 993 880
0443 065 880
Thyristor bridge
Thyristor bridge
9
4
10
1
1
0486 178 880
Circuit board EMC--filter
AP2
11
2
2
0567 200 610
Fuse
16 A
FU1
12
1
1
0320 746 002
Main switch
Black
QF
13
1
1
0192 576 004
Lamp
On/Off
HL1
14
1
1
0192 576 303
Indicator lamp
Yellow
HL2
15
1
1
0193 586 104
Automatic fuse
20 A
FU2
17
2
2
0156 388 001
Handle
18
1
1
0486 376 880
Circuit board
AP1
19
1
1
0805 586 131
Contactor
KM2
20
1
1
0442 849 880
0442 849 881
Contactor
Contactor
KM1
KM1
21
2
2
0319 828 001
Control transformer
TC2
22
1
1
0460 092 001
Control transformer
TC1
23
1
1
0158 115 880
Cable inlet
24
1
1
0319 445 001
Thermal relay
ST1
25
1
1
0551 203 080
Shunt
RS1
26
1
1
0442 846 001
Capacitor
C5
27
1
1
0457 934 880
0457 935 880
Transformer coil
Transformer coil
28
1
1
0442 717 884
0442 717 885
Transformer
Transformer
0523300201
Positive terminal
35
1
1
36
1
1
37
1
f456325s
1
TM1
0319445001
Thermostat
0191 085 104
Capacitor
C4
0486178880
Circuit board (disturbance eliminator)
AP3
-- 16 --
TAF 800/1250 AC
f456325s
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising