ESAB | TAF 800 / TAF 1250 | Instruction manual | ESAB TAF 800 / TAF 1250 Användarmanual

ESAB TAF 800 / TAF 1250 Användarmanual
SE
TAF 800/ TAF 1250
AC
Bruksanvisning
0456 513 601 SE 2007--04--20
Valid for serial no. 712
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla TAF 800 / TAF 1250AC från serienummer 712 (2007 v.12) är konstruerad och provad i
överensstämmelse med standard EN 60974--1 och EN 60974--10 enligt villkoren i direktiven
(2006/95/EG) och (2004/108/EG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--03--30
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
3.2
3.3
3.4
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppackning och placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kretskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Igångkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
5 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
6 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMPONENTFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INKOPPLINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
13
15
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 3 --
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
fja2safs
-- 4 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING
Denna produkt är avsedd för industriell användning.
I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar.
Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
VARNING!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation
och användning.
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga avfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som
nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig
återvinningsanläggning. Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information
från vår lokala representant om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!
fja2safs
-- 5 --
SE
2
INTRODUKTION
2.1
Allmänt
TAF 800/1250 är fjärrstyrda tvåfas AC svetsströmkällor avsedda för högproduktiv
maskinell pulverbågsvetsning (UP). De skall alltid användas tillsammans med
ESAB‘s manöverlåda A2--A6 Process Controller (PEH).
Svetsströmkällan omvandlar sekundärspänningens sinusvåg via en tyristorlikriktarbrygga till en fyrkantvåg med utmärkt bågtändningskarakteristik och goda
svetsegenskaper.
TAF 800/1250 är fläktkylda och skyddas av en termovakt mot överbelastning.
När termovakten bryter, tänds automatiskt den gula lampan på frontpanelen.
Återställningen sker automatiskt när temperaturen har sjunkit till en acceptabel nivå.
Svetsströmkällan och manöverlådan är hopkopplade med en tvåtrådsbus som
möjliggör att svetsprocessen kan precisionsstyras.
Inställningen av svetsströmkällan kan göras från manöverlådans frontpanel där alla
svetsparametrar kan ställas in av användaren.
Svetsströmkällans arbetssätt styrs och övervakas helt av manöverlådan med vars
hjälp också start och stoppegenskaperna kan ställas in.
För detaljerad information om svetsströmkällans inställningsmöjligheter och
arbetssätt hänvisas till bruksanvisningen för A2--A6 Process Controller.
2.2
Tekniska data
TAF 800
TAF 1250
346/400/415/500 V, 1μ50 Hz
400/440/550 V, 1μ60 Hz
346/400/415/500 V, 1μ50 Hz
400/440/550 V, 1μ60 Hz
Tillåten belastning vid:
100 % intermittens
60 % intermittens
800 A/44 V
1000 A/44 V
1250 A /44 V
1500 A/44 V
Inställningsområde:
300 A/32 V -- 800 A/44 V
400 A/36 V --1250 A/44 V
Tomgångsspänning:
71 V
71 V
Tomgångseffekt:
230 W
230 W
Verkningsgrad:
0,86
0.86
Effektfaktor:
0,75
0,76
Vikt :
495 kg
608 kg
Dimensioner L x B x H :
774 x 598 x 1228
774 x 598 x 1228
Kapslingsklass:
IP 23
IP 23
Spänning:
Användningsklass:
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta
föremål och vatten. Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med förhöjd elektrisk fara.
fja2d1sa
-- 6 --
SE
3
INSTALLATION
3.1
Allmänt
Installationen skall utföras av behörig person.
3.2
Uppackning och placering
VARNING TIPPRISK!
Förankra utrustningen, speciellt när underlaget är ojämnt eller lutande.
S
Placera svetsströmkällan på ett plant underlag.
S
Se till så att kylningen inte hindras.
Lyftanvisning
3.3
Anslutningar
S
Vid leverans är svetsströmkällan kopplad för 400 V.
Vid annan matningsspänning utför omkopplingarna
på huvud-- och manövertransformatorn enligt
inkopplingsanvisningen på sid 13.
S
Välj nätkabel med rätt ledningsarea. Säkra av
kabeln med rätt säkring enligt gällande lokala
föreskrifter (se tabell på sidan 8).
S
Anslut jordkabeln till skruv märkt
S
Drag åt kabelavlastningen (1).
S
Anslut nätkabeln till huvudplintarna L1 och L3.
S
Anslut manöverkabeln mellan TAF--svetsströmkällan och manöverlådan till den 28--poliga
kontakten (2) på insidan av svetsströmkällan.
S
Anslut den 1--poliga mätledningen (4) till
arbetsstycket.
S
Anslut lämplig svets-- och återledarkabel i
på svetsströmkällans front.
kontakterna (3) märkta
fja2i1sa
.
-- 7 --
SE
Nätanslutning
TAF 800
50 Hz
Spänning (V)
Ström (A)
I1max
I1eff
Ledningsarea (mm2)
Säkring trög (A)
346
400 / 415
500
400/ 440
550
184
145
2x70+35
160
160
127
2x70+35
160
129
104
2x50+35
125
160
127
2x70+35
160
129
104
2x50+35
125
TAF 1250
Spänning (V)
Ström (A)
I1max
I1eff
Ledningsarea (mm2)
Säkring trög (A)
3.4
60 Hz
50 Hz
60 Hz
346
400 / 415
500
400 / 440
550
299
249
2x(2x70+35)
250
254
212
2x(2x70+35)
200
205
170
2x95+50
200
254
212
2x(2x70+35)
200
205
170
2x95+50
200
Kretskort
Kretskortet (AP1) är försett med två DIP--strömställare (SW1 och SW2) som är
förinställda vid leverans och dess inställning får inte ändras i fält.
Vid installation av reservdelar måste DIP--strömställarnas inställning kontrolleras
(och ev. ställas in) innan kortet monteras in i svetsströmkällan.
3.4.1
DIP-- strömställare SW1
För att kommunikationen till A2--A6 Process
Controller skall fungera måste inställning av
DIP--strömställare 1 (SW1) göras.
Inställning av DIP- strömställare SW1:
S Ställ pol 6 i läge “OFF” och alla andra
poler i läge “ON”.
3.4.2
DIP-- strömställare SW2
För att A2--A6 Process Controller skall veta
vilken strömkällestorlek som har anslutits måste
inställning av DIP--strömställare 2 (SW2) göras.
Inställning av DIP- strömställare SW2 för:
S
TAF 800
Ställ pol 1 i läge “OFF” och alla andra poler i läge “ON”.
S
TAF 1250
Ställ pol 2 i läge “OFF” och alla andra poler i läge “ON”.
Svetsströmkälleprogram
Svetsströmkällans program finns lagrad i flashminne IC 6.
Kapseln sitter i en hållare och är utbytbar.
fja2i1sa
-- 8 --
SE
4
DRIFT
4.1
Allmänt
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
OBS! Svetsströmkällan får aldrig användas utan sidoplåtar.
4.2
Kontrollorgan
Frontpanelen innehåller:
S
Huvudströmställare (1) vilken bryter inkommande
matningsspänning till svetsströmkällan.
S
Indikeringslampa, vit (2) lyser vid tillslag av
huvudströmställaren.
S
Indikeringslampa, gul (3) lyser när termovakten
bryter p.g.a övertemperatur i transformatorn.
Indikeringslampan slocknar när temperaturen har
sjunkit till en acceptabel nivå.
S
Tryckknapp (4) för återställning av automatsäkring FU1 för 42 V
matningsspänning.
4.3
Igångkörning
S
Anslut återledaren i arbetsstycket.
S
Ställ huvudströmställaren (1) i läge “I”.
Den vita indikeringslampan (2) lyser och fläkten startar.
S
Ställ in svetsparametrar och starta svetsning med hjälp av manöverlådan
(se bruksanvisning för manöverlåda A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx).
fja2o1sa
-- 9 --
SE
5
UNDERHÅLL
5.1
Allmänt
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
5.2
S
Rengöring
Rengör svetsströmkällan vid behov.
Lämpligen kan rengöring göras med torr tryckluft.
VARNING!
Igensatt eller blockerat luftuttag/intag leder till överhettning.
Observera!
För att garantera säker drift av kontaktorn måste de magnetiska detaljerna hållas
rena.
Om kontaktorn skall rengöras måste den tas isär, och alla detaljer rengöras.
Alternativt kan kontaktorn bytas ut.
VARNING!
Använd aldrig tryckluft för rengöring av kontaktorn, utan att först ta isär den helt och
hållet.
6
RESERVDELSBESTÄLLNING
TAF 800/ TAF 1250 är konstruerade och provade i enlighet med internationell och
europeisk standard IEC/EN 60974--1 och IEC/EN 60974--10.
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa
sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 15.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
fja2m1sa
-- 10 --
Schema
fja2e12a
-- 11 --
Komponentförteckning
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
C
Denomination
AP1
Circuit board
QF
Main switch (black)
AP2
Circuit board EMC--filter
R1
Power resistor
AP3
Circuit board (disturbance elimination)
R2
Power resistor
C1
Capacitor
RS1
Shunt
C2
Capacitor
ST1
Thermal relay
C4
Capacitor
TC1
Control transformer
C5
Capacitor
TC2
Control transformer
EO1
Ferrite core
TM1
Transformer
FU1
Fuse
V1
Thyristor
FU2
Fuse
XS3
Screw terminal
HL1
Indicator lamp, white
XS4
Burndy socket
HL2
Indicator lamp yellow
XT1
Connection block
KM1
Contactor
XT2
Connection block
KM2
Contactor
XT3
Connection block
L1
Inductor
XT4
Connection block
M1
Fan
fja2e12a
Z1, Z2 Contact protection
Z3
-- 12 --
Contact protection
Inkopplingsanvisning
fja2c12a
-- 13 --
sida
-- 14 --
Reservdelsförteckning
TAF 800/ TAF 1250 AC
Edition 2007--04--02
Ordering no.
Denomination
Notes
0456 325 880
Welding power source
TAF 800
0456 326 880
Welding power source
TAF 1250
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
fja2s11a
-- 15 --
Item
no.
Qty
TAF 800
Qty
TAF 1250
Ordering no.
Denomination
Notes
0456 325 880
Welding power source
TAF 800
0456 326 880
Welding power source
TAF 1250
1
2
2
0442 719 880
Connection block
3
1
1
0318 042 882
Inductor coil
4
1
1
0442 906 880
0442 906 881
Inductor coil
Inductor coil
5
1
C
0442 763 880
Inductor
L1
1
0442 945 880
Inductor
L1
6
1
1
0460 004 880
Fan complete
6:1
1
1
0460 294 880
Fan
M1
7
6
6
0041 051 606
Contact protection
Z1--Z3
8
2
2
0442 972 001
0321 427 001
Thyristor
Thyristor
V1
V1
4
0442 993 880
0443 065 880
Thyristor bridge
Thyristor bridge
9
4
10
1
1
0486 178 880
Circuit board EMC--filter
AP2
11
2
2
0567 200 610
Fuse
16 A
FU1
12
1
1
0320 746 002
Main switch
Black
QF
13
1
1
0192 576 004
Lamp
On/Off
HL1
14
1
1
0192 576 303
Indicator lamp
Yellow
HL2
15
1
1
0193 586 104
Automatic fuse
20 A
FU2
17
2
2
0156 388 001
Handle
18
1
1
0486 376 880
Circuit board
AP1
19
1
1
0805 586 131
Contactor
KM2
20
1
1
0442 849 880
0442 849 881
Contactor
Contactor
KM1
KM1
21
2
2
0319 828 001
Control transformer
TC2
22
1
1
0460 092 001
Control transformer
TC1
23
1
1
0158 115 880
Cable inlet
24
1
1
0319 445 001
Thermal relay
ST1
25
1
1
0551 203 080
Shunt
RS1
26
1
1
0442 846 001
Capacitor
C5
27
1
1
0457 934 880
0457 935 880
Transformer coil
Transformer coil
28
1
1
0442 717 884
0442 717 885
Transformer
Transformer
0523300201
Positive terminal
35
1
1
36
1
1
37
1
f456325s
1
TM1
0319445001
Thermostat
0191 085 104
Capacitor
C4
0486178880
Circuit board (disturbance eliminator)
AP3
-- 16 --
TAF 800/1250 AC
f456325s
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising