ESAB | PT 26 | Instruction manual | ESAB PT 26 Användarmanual

ESAB PT 26 Användarmanual
PT-26
Plasmadriven bågskärbrännare
Instruktionshandbok (SV)
0558004847
SE TILL ATT OPERATÖREN FÅR DEN HÄR INFORMATIONEN.
DU KAN FÅ EXTRA KOPIOR FRÅN ÅTERFÖRSÄLJAREN.
FÖRSIKTIGHET
Instruktionerna vänder sig till erfarna operatörer. Om du inte är förtrogen med metoder
och säkerhetsrutiner vid drift av bågsvetsnings- och skärutrustningar, läs vårt häfte ”Försiktighetsåtgärder och säkerhetsrutiner vid bågsvetsning, skärning och mejsling”, dokument 52-529. Personer utan utbildning får inte installera, använda eller underhålla utrustningen. Försök INTE att installera eller använda utrustningen innan du har läst och förstått
instruktionerna. Om du inte förstår instruktionerna helt, kontakta din leverantör för mera
information. Läs säkerhetsföreskrifterna innan du installerar eller använder utrustningen.
ANVÄNDARENS AVSVAR
Utrustningen fungerar enligt denna bruksanvisning och enligt medföljande etiketter och skyltar om den monteras, används, underhålls och repareras enligt instruktionerna. Utrustningen bör kontrolleras regelbundet. Felaktig eller dåligt underhållen utrustning får inte användas. Trasiga, saknade, slitna, skeva eller nersmutsade delar
ska omedelbart bytas ut. Om reparation eller utbyte är nödvändig, rekommenderar tillverkaren att en begäran
om reparation görs per telefon eller skriftligt till den auktoriserade återförsäljare produkten köptes från.
Utrustningen eller delar av utrustningen bör inte ändras utan skriftligt godkännande från tillverkaren. Användaren av utrustningen är ensam ansvarig för alla funktionsfel som orsakats av felanvändning, felaktig service
eller reparation, skador eller ändringar som är utförda av någon annan än tillverkaren eller en reparationsfirma
som är utvald av tillverkaren.
276
Innehållsförteckning
Avsnitt / rubrik
1.0
Sida
Säkerhetsåtgärder......................................................................................................................................................................279
2.0 Beskrivning....................................................................................................................................................................................281
2.1 Beskrivning........................................................................................................................................................................283
3.0 Installation.....................................................................................................................................................................................285
3.1 Anslutningar skärare till elektriska källor . .............................................................................................................285
3.2 Kompletteringar för äldre elektriska källor............................................................................................................285
3.3 Val av gas............................................................................................................................................................................286
3.4 Gasanslutningar...............................................................................................................................................................286
3.5 Montering av framändens delar................................................................................................................................287
3.6 Avståndsstöd....................................................................................................................................................................288
3.7 Separata reservdelar......................................................................................................................................................288
3.8 Montering av virvelrör...................................................................................................................................................288
4.0 Användning..................................................................................................................................................................................289
4.1 Användning.......................................................................................................................................................................289
4.2 Driftparametrar................................................................................................................................................................291
4.3 Skärningsdata...................................................................................................................................................................291
5.0 Underhåll.......................................................................................................................................................................................297
5.1 Demontering av framände..........................................................................................................................................297
5.2 Allmänt................................................................................................................................................................................297
5.3 Smuts eller förorening...................................................................................................................................................298
5.4 Borttagning och utbyte av brännarhuvud.............................................................................................................298
5.5 Borttagning och utbyte av brännarkablar.............................................................................................................299
5.6 Utbyte av flexibel stödhylsa, instrumenttavla eller handtag..........................................................................299
5.7 Utbyte av brännarens brytare....................................................................................................................................299
5.8 Mätning av brännarens gasflöden............................................................................................................................300
6.0 Reservdelar...................................................................................................................................................................................301
6.1 Allmänt................................................................................................................................................................................301
6.2 Beställning.........................................................................................................................................................................301
277
Innehållsförteckning
278
AVSNITT 1
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
AVSNITT 1
1.0
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Säkerhetsåtgärder
De som använder svets- och plasmaskärutrustning från ESAB är ansvariga för att alla som arbetar med eller i
närheten av utrustningen följer alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifterna måste uppfylla
kraven som gäller denna typ av svets- eller skärutrustning. Följande rekommendationer ska följas, utöver de
standardregler som gäller på arbetsplatsen.
Allt arbete måste utföras av utbildad personal som är väl förtrogen med svets- eller skärutrustningen.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till farliga situationer som kan orsaka personskador och skada
utrustningen.
1. Alla som använder svets- eller skärutrustning måste känna till följande:
- användningen
- nödstoppens placering
- funktionen
- tillämpliga säkerhetsåtgärder
- svetsning och/eller plasmaskärning
2. Operatören måste kontrollera följande:
- det får inte finnas några obehöriga personer inom utrustningens arbetsområdet när den startas.
- ingen är oskyddad när bågen tänds.
3. Arbetsplatsen måste uppfylla följande:
- vara lämplig för ändamålet
- vara fri från drag
4. Personlig säkerhetsutrustning:
- Använd alltid rekommenderad personlig säkerhetsutrustning, till exempel skyddsglasögon,
brandhärdiga kläder, säkerhetshandskar.
- Använd inte löst sittande kläder, till exempel halsdukar, armband eller ringar, som kan
fastna eller orsaka brännskador.
5. Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Kontrollera att återledaren är ordentligt fastsatt.
- Arbeten på elektriska utrustningar får bara utföras av behörig elektriker.
- Det ska finnas tydligt märkt brandsläckningsutrustning till hands.
- Smörjning och underhåll kan inte utföras på utrustningen under drift.
237
279
AVSNITT 1
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
AVSNITT 1
VARNING
SÄKERHETSÅTGÄRDER
BÅGSVETSNING OCH SKÄRNING KAN VARA FARLIGT FÖR DIG SJÄLV OCH
ANDRA. VIDTA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER NÄR DU SVETSAR OCH SKÄR.
DIN ARBETSGIVARE BÖR UTFORMA SÄKERHETSREGLER SOM SKA VARA
BASERADE PÅ TILLVERKARENS RISKINFORMATION.
ELEKTRISKA STÖTAR är livsfarliga.
- Installera och jorda svets- eller plasmaskärutrustningen enligt gällande bestämmelser.
- Berör inte elektriska delar eller elektroder som är igång med bara händer, våta handskar eller våta kläder.
- Se till att du är isolerad mot marken och arbetsstycket.
- Se till att din arbetsställning är säker.
ÅNGOR OCH GASER - kan vara hälsovådliga.
- Undvik att andas in röken.
- Använd allmänventilation eller punktutsug, eller båda, för att ta bort rök och gaser från arbetsområdet
och hela lokalen.
BÅGSTRÅLAR - kan skada ögon och bränna huden.
- Skydda ögon och hud. Använd rätt utrustning för svetsning/plasmaskärning, till exempel skärm med filter
och skyddskläder.
- Skydda personer i omgivningen med lämpliga skärmar eller draperier.
BRANDFARA
- Gnistor (stänk) kan orsaka eldsvåda. Kontrollera att det inte finns antändliga material i närheten.
BULLER - Kraftigt buller kan skada din hörsel.
- Skydda öronen. Använd öronproppar eller hörselskydd.
- Varna personer i närheten för bullerrisken.
FUNKTIONSFEL - tillkalla experthjälp vid funktionsfel.
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER ENHETEN
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
238
280
Avsnitt 2
Beskrivning
Brännaren PT-26
Denna mångsidiga och lätthanterade brännare på 300 ampere ger överlägsen prestanda vid en hel rad av manuella och mekaniska skärningstillämpningar.
■
■
■
■
■
Utmärkt skärförmåga - skär upp till 3-1/2 tum (88,9
mm ) och avskiljer 4 tum i timmen (101,6 mm) vid 300
ampere och med användning av luft, nitrogen eller
argonhydrogen
Gör rena skärningar av hög kvalitet
Fungerar med verkstads- eller cylinderluft, nitrogen eller
argonhydrogen vid 300 ampere
Enkel att hantera genom att den är så kompakt och lätt
Sänkta driftkostnader tack vare elektroder med lång
livslängd
■
■
■
■
■
Start med pilotljusbåge – startar till och med på färg
Munstycke för mejsling finns tillgängligt
Förmåga att skära med jämna avbrott för galler eller utökade
metalltillämpningar
Mejslingsskydd och avståndsstöd gör det bekvämt för
operatören
Ett års garanti
Specifikationer
Spänningsklass “M” (EN 50078)
Strömförmåga (alla typer av gaser och tryck)
100 % arbetscykel...............................................................................200 A DCSP
60 % arbetscykel, manuella brännare, 100 % in-line..............300 A DCSP
Maximal märkström...........................................................................300 A DCSP
Godkända typer av gas
Plasma...................................................... 02, luft, N2, H-35, N2/H2-blandningar
Sköld.................................................................................................Luft, N2, CO2, Ar
Minsta krav på levererat gasflöde
Sköld.............................................200 cfh vid 85 psig (94 l/min. vid 6,0 BAR)
Plasma........................................240 cfh vid 80 psig (112 l/min. vid 5,6 BAR)
Servisledningarnas längd...............................25 eller 50 fot (7,6 eller 15,2 m)
Vikt........................................................................................25 fot - 16 pund (7,3 kg)
50 fot - 28 pund (12,7 kg)
Maximalt tillåtet inloppstryck för gas................................. 100 psig (6,9 BAR)
Gastryck vid start...........................................................................30 psig (2,1 BAR)
Minsta krav på levererat kylmedelsflöde........................ 0,9 gpm vid 95 psig
(3.4 l/min vid 6,6 BAR)
Maximalt inloppstryck för kylmedel.................................... 120 psig (8,3 BAR)
Maximal kylmedelstemperatur.......................................................105 °F (40 °C)
Ledning PT-26, IN-LINE, 25 fot (7,6 m)............................................ 0558002320
Ledning PT-26, IN-LINE, 50 fot (15,2 m)......................................... 0558002321
OBS! INLINE-brännare har 2 tums (50,8 mm) grundcirkeldiameter och
kommer utan rack och brännarhållare
PT-26SL, IN-LINE, 17 fot (5,2 m)....................................................... 0558005620
PT-26SL, IN-LINE, 25 fot (7,6 m)....................................................... 0558005621
PT-26SL, IN-LINE, 50 fot (15,2 m)..................................................... 0558005622
OBS! INLINE-brännarna “SL” har 1 3/8” (34,9 mm) grundcirkeldiameter
och levereras med ett stigningsrack på 32.
Konsoler
ESP-150, ESP-200 och Deuce Pack 150
Beställningsinformation
Ledning PT-26, 90 º, 25 fot (7,6 m)................................................... 0558004031
Ledning PT-26, 90 °, 50 fot (15,2 m)................................................ 0558004032
Ledning PT-26, 70 °, 25 fot (7,6 m)................................................... 0558002208
Ledning PT-26, 70 °, 50 fot (15,2 m)................................................ 0558002209
Extra tillbehör
Skyddet Plasmit för brännarhuvud
För mejsling............................................................................................ 0558003797
25 fot (7,6 m) läderhölje*
Skyddar brännarens uttag från friktion och smält metall:
rekommenderas särskilt för plasmamejsling . ..................... 0558002921
50 fot (15,2 m) läderhölje* .......................................................... 0558002922
Sats med reservdelar ...................................................................... 0558004030
Hållare för brännare, 2 tum (50,8 mm) . ................................ 0558002985
Monteringssats för brännare ..................................................... 0558003186
*Standard på manuella brännare.
281
Avsnitt 2beskrivning
PT-26 Manuella modeller
Placering av o-ring - 0558003721
Brännarhuvud 90 °.................. 0558003719
70 °....................0558002204
O-ringar ingår:
0558003720 (1)
0558003721 (3)
Placering av o-ring - 0558003720
Elektrodhållare - 0558003707
O-ringar ingår
0558003708 (övre)
948317 (nedre)
Elektrod
0558003722 -Luft, nitrogen, nitrogen/hydrogen
0558003723 - Argon/hydrogen (H-35)
Värmesköld
Manuell brännare - 0558003714
*Skärning på nära avstånd - 0558003715
Kylrör för gas - 0558003710
Isolerhylsa - 0558003711
O-ring ingår - 0558003712
Avståndsstöd - 0558003713
AMPERE
P/N ÖPPNINGENS STORLEK
Skärmunstycke
50
0558003716
.052
150
0558003717
.078
200
0558003798
.089
300
0558003794
.104
Mejslingsmunstycke
200
0558003718
.125
300
0558003795
.144
* Värmesköld för skärning på nära avstånd.
Tillval för manuell brännare vid skärning
eller mejsling mycket nära arbetsstycket.
O-ringar ingår i samtliga:
0558003724 (övre)
0558003725 (nedre)
PT-26 Inline-modeller
Brännarhuvud IN-LINE....... 0558002110
O-ringar ingår:
0558003720 (1)
0558003721 (3)
Placering av o-ring 0558003721
Kylrör för gas - 0558003710
**Virvelrör, in-line - 0558003583
O-ring ingår - 0558003724 & 14K07
Placering av o-ring - 0558003720
Elektrodhållare - 0558003707
O-ringar ingår:
0558003708 (övre)
948317 (nedre)
**Sköldskål, mekaniserad 0558003582
Elektrod
0558003722 - Luft, nitrogen, nitrogen/hydrogen
0558003723 - Argon/hydrogen (H-35)
** Dessa två artiklar och ett verktyg för
installation av kylrör () levereras med alla
mekaniserade versioner av denna brännare.
AMPERE
P/N
Skärmunstycke
50
0558003716
150
0558003717
200
0558003798
300
0558003794
Mejslingsmunstycke
200
0558003718
300
0558003795
UTLOPPSSTORLEK
.052
.078
.089
.104
.125
.144
O-ringar ingår i samtliga:
0558003724 (övre)
0558003725 (nedre)
Figur 2.1 Montering av framändens delar på PT-26
282
Avsnitt 2beskrivning
2.1
Beskrivning
PT-26 är en dubbel vattenkyld gasbrännare med ett 70 º eller 90 º huvud för manuell skärning och mejsling och ett inlinehuvud för mekaniserad skärning och mejsling. Vart och ett av dessa har utformats för att användas med vissa bågskärningspaket för plasma. Bland dessa paket återfinns ESP-150, ESP-200 och rätt utrustade Deuce Pack 150-system.
VARNING!
Vid bågskärning med plasma används höga spänningar.
Kontakt med strömförande delar PÅ brännare och maskin
måste undvikas. Även olämplig användning av någon av de
gaser som används kan utgöra en säkerhetsrisk. Innan du
börjar använda brännaren PT-26 ska du läsa igenom de säkerhetsåtgärder och driftsinstruktioner som är förpackade tillsammans med din elkälla.
Användning av brännaren på vilken som helst enhet utrustad med sammankopplande säkerhetskrets för förregling
kommer att utsätta användaren för hög spänning.
13,11”
(333 mm)
1,60”
(41 mm)
4,01”
(102 mm)
1,50”
(38 mm)
1,66”
(42 mm)
Figur 2.2 PT-26 Dimensioner
283
Avsnitt 2
Beskrivning
16,50”
(419.1mm)
2,00”
(50,8mm)
Figur 2.3 PT-26 Inline-brännare dimensioner
11,25”
(285,8 mm)
8”
(203,2 mm)
1,38”
(34,9 mm)
2,00”
(50,8 mm)
Figur 2,4 PT-26 Inline-brännare dimensioner
284
Avsnitt 3installation
3.1
3.1 Anslutningar skärare till elektriska källor
Läs instruktionerna till din elkälla och lär dig hur du kommer åt brännaranslutningarna.
Den ordning i vilken brännaranslutningarna kan göras varierar med den elkälla som används. Studera din elkälla
och avgör i vilken ordning det är bäst att utföra anslutningarna på rätt sätt med användning av skiftnyckel
VARNING!
Säkerställ att NÄTSTRÖMBRYTAREN på konsolen står i läge
OFF och att den primära ineffekten är frånslagen.
VARNING!
PT-26 har utformats för att utgöra ett säkert system tillsammans med vissa elkällor som kan detektera förlust
av kylvätskeflöde. Om brännarens värmesköld tas bort
eller lossas kan det orsaka sådan förlust av kylvätska.
Använd INTE PT-26 på elkällor som inte har sådant system.
Brännaren PT-26 har en C-formad vänstergängad koppling för det negativa uttaget och en avkylningsanslutning. Anslut denna koppling till motsvarande kvinnliga koppling på elkällan och dra åt ordentligt med en skiftnyckel. När kopplingen dragits åt ska du föra på gummihöljet på strömkabeln över anslutningen. Den B-formade
högergängade kopplingen används för utföra anslutningen mellan det positiva uttaget och avkylningen. Dra åt
även denna ordentligt.
Anslutningarna för plasma- och sköldgas utförs med två B-formade kopplingar var och en med olika gänga. Dra
åt dem ordentligt med en skiftnyckel på motsvarande elkällas panelkoppling.
Brännarens brytaranslutning utförs med femstiftskontakten på brännarens strömställsledare. För in kontakten i
uttaget på elkällan och vrid låsringen så att den säkras på plats
3.2 Komplettering för äldre elektriska källor
Brännaren PT-26 kan återanpassas till äldre Deuce Pack 150-elkällor. För detta måste en ny ledningslåda installeras. Detta är sats nr. P/N 000759
285
Avsnitt 3installation
3.3
Val av gas
PT-26 är en dubbel gasbrännare som tillåter att en gas används som plasmagas och en annan till att skärma av
skärningszonen. Rekommenderade gaskombinationer räknas upp nedan.
VARNING!
Använd bara de gaser som räknas upp som godkända i detta dokument
Luftplasma/luftsköld
Bästa totala kombination för skärningskvalitet, skärningshastighet och ekonomi på mjukt stål, rostfritt stål och
aluminium. Denna kombination orsakar viss ytnitrering på kapytan och viss ytoxidation för legeringselement på
rostfritt stål. Använd alltid ren, torr luft. Fukt eller olja i lufttillförseln kommer att minska delarnas livslängd.
Nitrogenplasma/luftsköld
Denna kombination ger förbättrad livslängd åt delarna, särskilt elektroden. Skärningshastigheterna blir vanligen
något lägre än för luftplasma. Det skapar ytor som nitriderar men ger renare kapyta på rostfritt stål. Nitrogen
eller CO2 kan bytas ut för nedkylning.
H-35 Plasma-/nitrogensköld
Denna kombination ger utmärkt livslängd för delarna med minimal mängd föroreningar på skärytan, och utmärkt svetsbarhet. Den används oftast till att mejsla på mjukt stål, aluminium och rostfritt stål. Den ger dålig
skärkvalitet på mjukt stål, bra skärningskvalitet på aluminium och rostritt särskilt på tjockare storlekar.
40 % väte – 60 % nitrogen plasma/luftsköld
Endast på aluminium, ger ökad hastighet och tjocklekskapacitet. Dålig prestanda på rostfritt och mjukt stål.
Syreplasma/luftsköld
Bästa kvalitet för mekaniserad skärning av mjukt stål 1 tum (25,4 mm) tjockt eller tunnare med 150 till 300 ampere. Högsta spånavskiljningskvot för mejsling på mjukt stål.
3.4 Gasanslutningar
Se listan över godkända typer av gaser i avsnitt 3.3 . Använd inte gaser som inte uttryckligen är godkända för
PT-26-brännare.
När du valt gaser för ett jobb ska du ansluta ingasslangarna till kopplingarna på baksidan av elkällan. Lägg märke
till att det kan finnas två anslutningar för varje gas. Använd den koppling som passar för din slang. Säkerställ att
de kopplingar som inte används är tillstoppade med en propp som är fäst vid elkällan.
Lägg märke till att elkällan ESP-150 och ESP-200 har en gasanslutning vid namn “Startgas”. Detta gör att olika
typer av plasmagas och tryckinställning kan användas för plasmagasen när skärningen påbörjas. Detta är för att
öka elektrodens livslängd vid vissa typer av mekaniserad plasmaskärning. Den startgas som vanligen används
vid manuell skärning är antingen samma som den som används vid skärning/mejsling: plasma eller nitrogen.
VIKTIGT! Gas MÅSTE hela tiden tillföras startgasanslutningen. Om inte kommer brännaren att skadas.
Startgasen kan vara vilken som helst av de godkända plasmagaser som räknas upp i föregående avsnitt.
286
Avsnitt 3installation
3.5
Montering av främre ändavslutningar
VARNING!
Säkerställ att nätströmbrytaren på el-källan står i läge
OFF och att den primära ineffekten är frånslagen. Om inte
de främre ändavslutningarna monteras ordentligt kan
du komma att utsättas för hög spänning eller eld.
VARNING!
Följ samtliga instruktioner I DEN BROSCHYR som följer
med elkällans förpackning. Installera INTE eller försök
driva BRÄNNLAMPAN utan att följa dessa instruktioner.
Brännarens främre del innehåller komponenter som
tillsammans med elkällans kretslösning förhindrar att
brännaren oavsiktligt aktiveras medan värmeskölden ÄR
BORTTAGEN OCH BRÄNNARENS BRYTARE ÄR STÄNGD.
Säkerställ att:
•
•
•
•
•
Alla o-ringar sitter på plats (brännarhuvud, munstycke, elektrodhållare)
Elektrodhållare sitter åt ordentligt
Kylröret har installerats och är tätt
Elektroden har installerats och är tät
Munstycke har installerats
Se figur 2.1 för montering av de främre ändavslutningarna på brännarhuvudet.
Inspektera först brännarens chassi så att det inte finns skräp eller o-ringar kvar inuti. Ta bort sådant som du hittar.
Inspektera elektrodhållaren och säkerställ att båda o-ringarna sitter på plats. Trä på elektrodhållaren på brännarhuvudet och dra åt ordentligt med användning av 3 /16” (4,8 mm) insexnyckel. Hållaren måste dras åt ordentligt,
men utan överdrift, till sexkantens avrundning inuti hållaren.
Sätt i kylröret i elektrodhållaren och trä in den i brännarhuvudet med användning av insexnyckeln i plast. Se till
att inte dra åt för mycket men samtidigt så att den sitter ordentligt.
För in isolerhylsan i brännarhuvudet. Säkerställ att o-ringen sitter på plats på isolerhylsan och blir kvar där den
ska på huvudet. Skjut inte tillbaka isolerhylsan för långt. När munstycket monterats kommer det av sig själv att
skjutas in i rätt läge.
Trä på elektroden på elektrodhållarens gänga och dra den på plats med insexskallens ände på plastverktyget,
Tryck in munstycket i brännarhuvudets främre del. Detta kommer troligen att skjuta in isolerhylsan ytterligare i
huvudet. Detta är normalt. Säkerställ att båda o-ringarna sitter på plats och att munstyckena ligger emot brännarhuvudet.
287
Avsnitt 3installation
Trä på värmeskölden på brännarhuvudet så att munstycket hålls kvar. Värmeskölden ska dras åt så hårt som
möjligt för hand så att inte kylvätska läcker ut munstyckets o-ringsförsegling.
Om avståndsstödet som finns som tillval ska användas ska det monteras på värmeskölden genom att skjuta eller
vrida på det MEDURS tills det sitter på ordentligt på skölden.
VIKTIGT – Vrid inte avståndsstödet moturs eftersom värmeskölden då kommer att lossna.
3.6
Avståndsstöd
Tack vare avståndsstödet kan operatören hålla en konsistent stand-off genom att hålla det i kontakt med arbetsstycket.
Installera stödet genom att låta det glida på värmeskölden (värmeskölden ska vara på plats på brännaren) med
vridrörelse medurs. Installera eller justera stödet på skölden med vridrörelse medurs så att inte skölden lossnar.
Om avståndsstödet sitter på för hårt på skölden ska du öppna slitsen på skölden genom att vrida med en stor
platt bladskruvmejsel. Om det sitter för löst ska du stänga slitsen genom att klämma åt stödet i bänkskruvstäd.
3.7 Lösa förbrukningsdelar
Om brännaren ska fungera rätt beror på om förbrukningsdelarna på framänden sitter ordentligt som de ska,
särskilt elektrodhållare, kylrör, elektrod, värmesköld och därmed förbundna o-ringar.
1. Säkerställ att elektrodhållaren är fullt påträdd på brännarhuvudet och dra åt ordentligt med användning av
3 /16” (4,8 mm) insexnyckel. Använd en insexnyckel av metall. Plastnycklar är inte tillräckligt starka för detta.
Säkerställ också att kylröret är fullt installerat på brännaren och ligger mot elektrodhållaren, använd en insexnyckel av plast för detta.
2. Dra åt elektroden helt och hållet på elektrodhållaren med användning av insexskallens ände på plastnyckeln.
3. Se till att munstycket är säkrat och dess o-ringar förseglade genom att dra åt värmeskölden helt och hållet.
“Helt och hållet” innebär så mycket det går för hand utan att använda nycklar.
Felaktigt monterade ändavslutningar kommer att orsaka läckage av kylvätska vilket i sin tur kan orsaka dålig
skärnings- eller mejslingseffekt och därigenom skada brännaren själv genom intern ljusbågsbildning.
3.8
Installation av virvelrör
Vid installation av virvelröret ska du använda specialverktyget för detta, p/n 0558003584. Med detta verktyg
sätts o-ringen på insidan av virvelröret enkelt på elektrodhållarens yttre diameter. Det räcker att dra åt virvelröret så hårt det går för hand.
288
Avsnitt 4
4.1
Drift
Drift
Var försiktig
Bär normala skyddshandskar, kläder, hörselskydd och hjälm. Läs
igenom de säkerhetsinstruktioner som finns medpackade i elkällan.
Brännaren är nu klar för skärning eller mejsling. Se instruktionerna till din elkälla om du behöver göra några
kontrolljusteringar.
VARNING!
Vidrör aldrig några delar framför brännarens handtag
(munstycke, värmesköld, elektrod etc.) såvida inte nätströmbrytaren står i läge OFF.
1. Vrid brytaren för gastest eller gasläge till läge för test eller installation.
OBS!
Läget “CUT” är till för att ställa in skärplasmagasen. Läget “START/SHIELD” är till för att ställa in startplasmagasen och
sköldgasen. Om startplasmagasen och skärplasmagasen ska vara den samma och levereras av samma regulator ska du
enbart använda läget START/SHIELD, läget CUT behövs inte.
2. Vrid nätströmbrytaren till läge ON. Nu ska det flöda ut gas vid brännaren.
3. Justera inställningarna för gastryck till de värden som anges i avsnittet om driftsparametrar. Vrid brytaren för
gastest eller gasläge till driftsläge. Gasflödet ska nu upphöra. Justera strömkontrollen till rätt inställning för
munstycket.
4. För brännaren till rätt läge för skärning eller mejsling. För skärning ska brännarens stand-off (avstånd munstycke till arbete) vara ungefär 1/4” (6,4 mm). Om så är möjligt ska du börja skära från ett hörn av arbetsstycket. Om det blir nödvändigt med håltagning ska du luta brännaren i en sådan vinkel att den smälta metallen
rinner bort från brännaren och operatören till dess håltagningen är klar, sedan föra tillbaka brännaren till
vertikalt läge och påbörja skärningen. För mejsling ska du placera brännaren över arbetsstycket i en vinkel
på 35 till 45 º från horisontalläget.
5. Fäll ner skyddshjälmen.
6. Håll brännarens brytarknapp nedtryckt. Gasen ska nu börja flöda. Två sekunder senare ska huvudkontakten
stängas och bågen ska flytta över till arbetsstycket.
OBS!
Din elkälla kan tillåta att förflödestiden är längre än två sekunder, ofta upp till fyra eller fem sekunder. Om inte pilotljusbågen tänds när förflödestiden är över ska du släppa upp brännarens brytare och kontrollera inställningarna för gastrycket.
Om pilotljusbågen tänds men inte övergår till arbetsstycket, ska du släppa upp brännarens brytare och kontrollera att
brännaren har rätt avstånd från arbetsstycket och att arbetsklämman är ordentligt ansluten till detta.
289
Avsnitt 4drift
7. När du skär ska du hålla brännarens stand-off på ett avstånd av mellan 3 /16 - ½ tum (4,8 – 12,7 mm). När du
skär i tunnare plåtar ska stand-off vara närmare det områdets lägre ände och det ska vara närmare områdets
högre ände vid tjockare plåtar. Upprätthåll en skärningshastighet som ger önskad kvalitet och framställer en
ström av smält metall som kommer ut från arbetsstyckets nedre del.
8. Vid mejsling ska du upprätthålla den vinkel och hastighet som gör att önskad mängd metall tas bort vid
varje passering. Upprätthåll brännarvinkeln så att all smält metall blåses direkt bort från brännaren längs
plattans övre yta eller nerför spåret för föregående passering. Mejsling vid alltför skarp vinkel kommer att
orsaka att smält metall flyger direkt tillbaka till brännaren.
9. Om huvudbågen förloras under skärning (eller mejsling), kommer pilotbågen omedelbart att tändas på nytt
och vara tänd så länge brännarens brytare hålls nertryckt. Brännaren ska då snabbt placeras om mot arbetsstycket så att huvudbågen kan återupprättas. I annat fall ska brännarens brytare släppas upp.
10. Huvudbågen kommer att slockna automatiskt vid slutet av skärningen när brännaren flyttas bort från arbetsstycket. Brännarbrytaren ska släppas upp omedelbart så att inte pilotbågen tänds på nytt.
11. När skärningen (eller mejslingen) är klar ska du vänta några minuter innan placerar el-källans nätströmbrytare i läge OFF. Detta för att fläkten ska hinna blåsa bort varm luft ur enheten. Stäng sedan den primära
kraftkällan på huvudströmbrytaren.
290
Avsnitt 4drift
4.2
Driftparametrar
Rekommenderade gastryck Start ............................................................................................................................................................30 psig (2,1 bar)
Plasma (skärning)................................................................................................................. 50 - 70 psig (3,4 - 4,8 bar)
Plasma (skärning)..................................................................................................................40 - 45 psig (2,6 - 3,1 bar)
Sköld......................................................................................................................................... 40 - 50 psig (2,6 - 3,4 bar)
Rekommenderad stand-off 5/16" - 1/2" (7,9 - 12,7 mm)
Stränghastigheter Stränghastigheter för PT-26 återfinns i tabellerna 4-1 till 4-4.
4.3
Skärningsdata
För att säkerställa optimal skärnningsprestanda och för felsökning vid problem med skärningskvaliteten
hänvisas till följande tabeller med skärningsparametrar.
Förhållanden vid skärning med brännaren PT-26 inline:
Uppgifter har tagits på virvelrör (0558003583) och sköldskål (0558003582).
I tabellen med data för 65 ampere används standard värmesköld () eller närhetsstängningsvärmesköld () i stället
för sköldskål () och använder ett munstycke () på 50 Amp.
Tabell 4.1 65 ampere skärningsdata
Material
Tjocklek
tum (mm)
Kolstål
0,25 (6,4)
0,12 (3,2)
0,50 (12,7)
0,12 (3,2)
Aluminium
0,25 (6,4)
0,50 (12,7)
0,12 (3,2)
Rostfritt stål
0,25 (6,4)
0,50 (12,7)
Standoff
tum (mm)
0,19 (4,8)
0,25 (6,4)
0,19 (4,8)
0,25 (6,4)
0,19 (4,8)
0,25 (6,4)
Hastighet
ipm (mm/m)
Startgas och
tryck
psig (bar)
SkärningsSköldgas och tryck
gas och tryck för ESP-150 och 200
psig (bar)
psig (bar)
190 (4826)
100 (2540)
30 (762)
50* (1270)
70 (1778)
20 (508)
75 (1905)
50 (1270)
20 (508)
291
Luft
30 (2,1)
Luft
60 (4,1)
Luft
50 (3,4)
Avsnitt 4drift
Tabell 4.2 150 ampere skärningsdata
Material
Tjocklek
tum (mm)
Standoff
tum (mm)
0,19 (4,8)
0,25 (6,4)
0,38 (9,7)
0,19 (4,8)
50 (1270)
0,25 (6,4)
1,00 (25,4)
0,19 (4,8)
80 (2032)
0,25 (6,4)
0,25 (6,4)
0,38 (9,7)
0,75 (19,1)
0,25 (6,4)
0,19 (4,8)
0,38 (9,7)
0,50 (12,7)
0,31 (7,9)
1,00 (25,4)
130 (3302)
90 (2286)
Luft
30 (2,1)
50 (1270)
35 (889)
25 (635)
0,19 (4,8)
0,25 (6,4)
0,31 (7,9)
0,62 (15,7)
0,75 (19,1)
Luft
60 (4,1)
175 (4445)
70 (1778)
1,00 (25,4)
0,25 (6,4)
50 (1270)
20 (508)
0,19 (4,8)
0,50 (12,7)
0,62 (15,7)
70 (1778)
35 (889)
1,00 (25,4)
Rostfritt
stål
150 (3810)
0,38 (9,7)
0,75 (19,1)
Aluminium
35 (889)
130 (3302)
0,19 (4,8)
O2
60 (4,1)
Sköldgas och tryck för
ESP-150 och 200
psig (bar)
20 (508)
0,25 (6,4)
0,62 (15,7)
Luft / N2
30 (2,1)
80 (2032)
0,62 (15,7)
0,50 (12,7)
Skärningsgas
och tryck
psig (bar)
130 (3302)
70 (1778)
0,19 (4,8)
Startgas och
tryck
psig (bar)
150 (3810)
0,50 (12,7)
0,75 (19,1)
Kolstål
Hastighet
ipm (mm/m)
165 (4191)
125 (3175)
80 (2032)
50 (1270)
35 (889)
0,38 (9,7)
20 (508)
10 (254)
292
Luft
60 (4,1)
Avsnitt 4drift
Tabell 4.3 200 ampere skärningsdata
Material
Tjocklek
tum (mm)
Standoff
tum (mm)
0,25 (6,4)
0,38 (9,7)
Kolstål
0,19 (4,8)
0,62 (15,7)
65 (1651)
0,75 (19,1)
50 (1270)
1,00 (25,4)
35 (889)
0,25 (6,4)
135 (3429)
0,38 (9,7)
95 (2413)
0,50 (12,7)
85 (2159)
0,25 (6,4)
55 (1397)
1,00 (25,4)
30 (762)
0,25 (6,4)
130 (3302)
0,38 (9,7)
105 (2667)
0,50 (12,7)
85 (2159)
1,00 (25,4)
0,31 (7,9)
0,38 (9,7)
0,25 (6,4)
0,38 (9,7)
75 (1905)
60 (1524)
40 (1016)
130 (3302)
0,25 (6,4)
115 (2921)
0,50 (12,7)
75 (1905)
0,62 (15,7)
65 (1651)
0,75 (19,1)
1,00 (25,4)
Sköldgas och
tryck för
ESP-150
och 200
psig (bar)
0,38 (9,7)
Luft / N2
30 (2,1)
O2
55 (3,8)
Luft
80 (5,5)
Luft
60 (4,1)
70 (1778)
0,75 (19,1)
0,75 (19,1)
Rostfritt stål
95 (2413)
80 (2032)
0,62 (15,7)
Skärningsgas
och tryck
psig (bar)
150 (3810)
0,50 (12,7)
0,62 (15,7)
aluminium
Hastighet
ipm (mm/m)
Startgas och
tryck
psig (bar)
55 (1397)
20 (508)
293
Luft
30 (2,1)
Luft
55 (3,8)
Luft
80 (5,5)
Avsnitt 4drift
Tabell 4.4 300 ampere skärningsdata
Material
Tjocklek
tum (mm)
0,50 (12,7)
0,62 (15,7)
0,75 (19,1)
1,00 (25,4)
Kolstål
Standoff
tum (mm)
0,25 (6,4)
0,31 (7,9)
Hastighet
ipm (mm/m)
80 (2032)
2,00 (50,8)
0,50 (12,7)
10 (254)
120 (3048)
0,31 (7,9)
1,00 (25,4)
O2
75 (5,2)
50 (1270)
20 (508)
0,75 (19,1)
Sköldgas och
flöde
cfh (l/m)
95 (2413)
0,38 (9,7)
0,62 (15,7)
Skärningsgas
och tryck
psig (bar)
130 (3302)
1,50 (38,1)
0,50 (12,7)
Startgas och
tryck
psig (bar)
Luft / N2
30 (2,1)
Luft
210 (99,1)
90 (2286)
80 (2032)
55 (1397)
1,50 (38,1)
0,38 (9,7)
25 (635)
2,00 (50,8)
0,50 (12,7)
12 (305)
294
Luft
75 (5,2)
Avsnitt 4drift
PT-26 Stålskärningsdata
Skärningshastighet (ipm)
Plasmagas: Luft @ 60 psig (4,1 bar)
Sköldgas: Luft @ 50 psig (3,4 bar)
Startgas: Luft @ 30 psig (2,1 bar)
Stand-off: 5/16 tum (7,9 mm)
50 ampere
150 ampere
200 ampere
300 ampere
Materialtjocklek (tum)
Plasmagas: H-35 eller luft @ 50 - 60 psig (3,4 – 4,1 bar)
Sköldgas: Luft @ 50 psig (3,4 bar)
Startgas: H-35 nitrogen eller luft @ 30 psig (2,1 bar)
Stand-off: 5/16 tum (7,9 mm)
Skärningshastighet
(ipm)
För H-35 plasmagas ska nitrogen eller H-35 startgas användas.
200 ampere
150 ampere
200 ampere
300 ampere
300 ampere
Materialtjocklek (tum)
295
Avsnitt 4drift
Skärningshastighet (ipm)
PT-26 Rostfritt stål skärningsdata
Plasmagas: Luft vid 60 psig (4,1 bar) eller H-35 @ 70 psig (4,8 bar)
Sköldgas: Luft vid 50 psig (3,4 bar) eller nitrogen vid 40 psig (2,6 bar)
Startgas: H-35 nitrogen eller luft vid 30 psig (2,1 bar)
Stand-off: 3/8 tum (9,5 mm)
200 ampere
150 ampere
200 ampere H-35
150 ampere H-35
Materialtjocklek (tum)
Skärningshastighet (ipm)
PT-26 300 Amp Stainless Steel
Plasmagas: Luft vid 60 psig (4,1 bar) eller H-35 @ 70 psig (4,8 bar)
Sköldgas: Luft vid 50 psig (3,4 bar) eller nitrogen vid 40 psig (2,6 bar)
Start Gas: H-35 nitrogen eller luft vid 30 psig (2,1 bar)
Stand-off: 3/8 tum (9,5 mm)
300 ampere luft
300 ampere H-35
Materialtjocklek (tum)
296
Avsnitt 5
5.1
underhåll
Demontering av framände
VARNING!
Säkerställ att nätströmbrytaren på el-källan står i läge
OFF och att den primära ineffekten är frånslagen.
Om avståndsstödet används ska du ta bort det genom att vrida det medurs och dra ut det från värmeskölden.
Skruva av värmeskölden och ta bort den från brännaren. Munstycket ska stanna kvar i brännarhuvudet. Det är
normalt med ett visst läckage av kylvätska när skölden tas bort. Kontrollera värmeskölden. Det ska inte finnas
tecken på ljusbågsbildning någonstans inuti skölden. Den yttre isoleringsmanteln ska inte vara skadad, allvarlig
sliten eller förkolnad. Byt ut skölden om du hittar några av ovan nämnda skador.
Dra ut munstycket ur brännarhuvudet och inspektera det. Öppningen ska vara rund både vid in- och utgång.
Byt ut munstycket om öppningen är ovalt formad eller skadad på annat sätt. Munstycket kan ha grå till svarta
avlagringar på sina inre ytor. Dessa kan rengöras med stålull men man måste se till att alla spår av stålull avlägsnas efteråt.
Inspektera elektroden. Om den har en krater djupare än 1/16 tum (1,6 mm) i mitten ska den bytas ut.
Varje gång elektroden byts ut ska också elektrodhållaren inspekteras. Det ska inte finnas några tecken på ljusbågsbildning och o-ringarna ska inte vara slitna eller skadade.
Inspektera isolerhylsan. Vid tecken på ljusbågsbildning ska den bytas ut.
Inspektera brännarhuvudets o-ringar. Om de är slitna eller skadade ska de bytas ut. De kommer att hålla längre
om de täcks med ett tunt lager av silikonsmörjmedel (0558000443). Använd bara tillräckligt mycket för att oringen ska se våt eller blänkande ut men lämna inte kvar klumpar av överflödigt smörjmedel.
När alla delar på framänden har inspekterats och bytts ut efter behov ska brännaren monteras så som beskrivs i
“Montering av framändens delar”.
5.2
Allmänt
Kontrollera regelbundet värmeskölden, elektrodhållaren och isolerhylsan. Om några av dessa delar är skadade
eller omåttligt förslitna ska du byta ut dem.
Kontrollera brännarens o-ringar varje dag. Om det finns o-ringar med hack, skåror eller annan skada ska de bytas
ut. Om de är torra ska de smörjas med en tunn hinna smörjmedel. Om det inte känns något motstånd från oringen när du monterar värmeskölden ska du byta ut den.
Brännarkabelns omhölje ska inspekteras med jämna mellanrum. Om höljet är skadat ska du även inspektera
brännarens el- och ljusbågskablar så att de inte är skadade. Om det läcker ut gas eller om du hittar några som
helst skador ska du byta ut komponenterna i fråga.
297
Avsnitt 5
5.3
underhåll
Smuts eller förorening
Smuts eller andra föroreningar kan orsaka att brännaren PT-26 misslyckas i förtid på grund av intern ljusbågsbildning. För att undvika detta instrueras användare att gå till väga på följande sätt:
1. Säkerställ att ren, torr, oljefri luft används för plasma och/eller sköldgas.
2. Undvik överdriven användning av silikonfett för o-ringar på brännarens o-ringar. Det räcker med en tunn hinna.
3. Torka ren brännarens chassiisolerhylsa med en trasa innan du monterar en ny uppsättning av förbrukningsdelar.
Isolerhylsans förmåga att motstå ljusbågsspårning över dess yta reduceras när smuts eller andras föroreningar
tillåts ansamlas där.
4. När brännaren inte används ska den installeras med en full uppsättning framändsdelar monterade. Detta kommer att förhindra att smuts ansamlas på brännaren och hjälpa till att skydda brännarhuvudet i fall det oavsiktligt tappas på golvet.
5.4
Borttagning och utbyte av brännarhuvud
Lägg märke till var alla komponenter sitter och märk ut med tejp innan du demonterar för att säkerställa att de
sätts tillbaka på rätt ställa vid återmontering. Se figur 6.1.
1. Låt den flexibla stödhylsan glida bakåt på kabelns omhölje tills den befinner sig ungefär 18 tum (457,2 mm) från
handtagets baksida.
2. Ta bort tejpen i närheten av brännarhandtagets kant.
3. Låt brytarens hållare och brytaren glida bakåt och av handtaget.
4. Låt kabelns omhölje glida bakåt.
5. Vrid och drag handtaget från brännarhuvudet och låt det glida bakåt så att brännarkabelns anslutningar visas.
6. Med hjälp av två skiftnycklar på varje anslutning trär du av de båda brännaranslutningarna. De nyckelstorlekar
som behövs är 3/8 tum (9,5 mm) och 7/16 tum (11,1 mm).
7. Dra ut brännarhuvudet från kabelenheten inklusive det påfästa isoleringsstycket. Placera det nya brännarhuvudet och sätt tillbaka isoleringen i enheten.
8. Med hjälp av två skiftnycklar på varje anslutning drar du åt de båda brännaranslutningarna ordentligt. Den momentventil som används på fabriken för detta steg är 25-30 in-lbs (172,4 – 206,8 m-n).
9. Trä åter på handtaget på brännarhuvudet.
10. Låt brytarens hållare och brytaren glida på handtaget tills det är 2 “ (50,8 mm) från brännarhuvudet. De röda
skarvanslutningarna för strömställaren ska vara placerade strax bakom slutet av handtaget.
11. Dra kabelns omhölje framåt och tejpa det på plats bakom handtaget med användning av vinylelektrotejp.
12. Låt den flexibla stödhylsan glida tillbaka på handtaget tills den får kontakt med brytarens hållare.
OBS!
Vid utbyte av handtaget på inline-brännaren PT-26SL ska du först låta mylarisoleringsröret, p/n 0558005623 glida över brännarens rör och anslutningar tills det bottnar mot brännarchassits baksida.
Mylarisoleringsrör
brännarens chassi
298
Avsnitt 5
5.5
underhåll
Borttagning och utbyte av brännarkablar
1. Koppla bort brännarkabeln från elkällan. Se din elkälla. Se instruktionsbroschyren för din elkälla för närmare
uppgifter.
2. Ta bort brännarhuvudet från kabelenheten så som beskrivs i steg 1 till 7 i föregående avsnitt. Ta även bort
handtaget och den flexibla stödhylsan från kabelenheten.
3. Lägg ut kabelenheten rakt. Det ska göras i ett område som är ungefär en till en och en halv gånger kablarnas
längd.
4. Med hjälp av en bit sladd eller kraftigt snöre omkring hälften av brännarkablarnas längd , säkras en av sladdens ändar runt alla brännarkablarna vid brännaränden och den andra änden av sladden säkras vid ett fast
föremål.
5. Ta bort tejpen från kabelns omhölje vid elkällans ände.
6. Skjut ut brytaren ur dess hållare och låt handtaget, hållaren och den flexibla stödhylsan glida till den bortre
änden av sladden som användes i steg 4. Säkra kabeländarna mot elkällan och dra kabelomhöljet helt och
hållet över sladden.
7. Lossa sladden från kablarna och byt den eller de skadade kablarna.
8. Säkra åter kablarna ände mot brännaren med sladden och dra tillbaka kabelomhölje på kablarna. Säkra tillfälligt omhöljet mot kablarna i närheten av brännarhuvudet ände med vinylelektrotejp.
9. Dra tillbaka den flexibla stödhylsan, brytarens hållare och handtaget från sladden och på kablarnas omhölje.
Ta bort tejpen.
10. Lossa sladden från kablarna och följ steg 7 till 12 i föregående avsnitt för att säkra brännarhuvudet mot kabelenheten.
11. Säkra omhöljet mot kablarna vid brännarhuvudets ände med vinylelektrotejp.
5.6Utbyte av flexibel stödhylsa, brytarhållare eller handtag
Om den flexibla stödhylsan, brännarens hållare eller handtag behöver bytas ut, ska du göra så som beskrivs i
avsnittet “Borttagning och utbyte av brännarhuvud” och byta ut delarna i fråga under steg 7 innan du på nytt
fäster brännarhuvudet. Denna process blir lättare om du tillfälligt säkrar omhöljet mot kablarna med vinylelektrotejp.
5.7Utbyte av brännarens brytare
1.
2.
3.
4.
Följ stegen 1 till 3 i avsnittet “Borttagning och utbyte av brännarhuvudet”.
Klipp av de svarta och vita elektroderna så nära de röda skarvanslutningarna som möjligt.
Skala av ¼ tum (6,4 mm) av isoleringen från de svarta och vita elektroderna.
Fäst brytarelektroderna vid brytarkabeln med användning av de två nya skarvanslutningar som följer med
utbytesbrytaren. Se till att använda ett krympningsverktyg som är avsett för krympning av denna typ av
skarvanslutning.
5. Följ stegen 1 till 3 i avsnittet “Borttagning och utbyte av brännarhuvudet” i omvänd ordning för att avsluta.
299
Avsnitt 5Underhåll
5.8
Mätning av brännarens gasflöden
Om lågt gasflöde misstänks orsaka dålig skärningseffekt eller kort livslängd för reservdelar går det att kontrollera gasflödet med hjälp av en mätningssats för detta. I satsen ingår en handhållen rotameter (flödesmätare)
som kommer att ange den gasflödeskvot som kommer ut ur brännaren. Satsen innehåller också en uppsättning
instruktioner som ska följas exakt för att säkerställa säker och korrekt användning av rotametern. Se formulär
F-14-391.
Luft eller nitrogenflödeskvoterna för PT-26 ska vara som följer:
Sköld flöde
ESP-150 och ESP-200.............................................. 135 – 145 cfh vid 50 psig (63,7 – 68,4 l/m vid 3,4 bar)
Deuce-förpackning 150, 215.....................................................225 cfh vid 50 psig (106,2 l/m vid 3,4 bar)
Plasmaflöde............................................................................................ 115 -140 cfh vid 50 psig (-66,1 l/m vid 3,4 bar)
Totalt flöde
ESP-150 och ESP-200......................................................... 250 -285 cfh vid 50 psig (-134,5 l/m vid 3,4 bar)
Deuce Pack 150,330 .................................................................... 365 cfh vid 50 psig (172,3 l/m vid 3,4 bar)
Mät flödeskvoterna med användning av ett nytt munstycke på 200 ampere (0558003798), en ny elektrod och en
ny värmesköld. Säkerställ att alla delar är ordentligt monterade och att brännarens o-ring (0558003721) är i gott
skicka och inte läcker. Mät flödena individuellt om detta är möjligt, annars det totala flödet.
Gasflödeskvoter mindre än de som anges ovan anger en strypning eller ett läckage i brännarens eller elkällans
rörläggning.
300
Avsnitt 6
reservdelar
6.0Reservdelar
6.1
Allmänt
Ange alltid serienumret på den enhet som delarna ska användas på. Serienumret återfinns på enhetens namnplåt.
6.2
Beställning
För att säkerställa rätt drift rekommenderas det att endast äkta ESAB-delar och produkter används tillsammans
med denna utrustning. Användning av delar som inte är ESAB-delar kan ogiltigförklara din garanti.
Reservdelar kan beställas från din ESAB-leverantör.
Se till att ange alla speciella leveransinstruktioner när du beställer reservdelar.
Se kommunikationshandledningen på baksidan av denna manual för en lista över telefonnummer till kundtjänst.
OBS!
Materialförteckningsobjekt med tomma rutor för delens nummer tillhandahålls endast som
information för kunden. Hårdvaruartiklar bör finna tillgängliga genom lokala källor.
301
302
FRAMÄNDENS DELAR (Se figur 2.1)
Figur 6.1. Reservdelar - PT-26 brännarenheten
Pilotbåge och kylvätskekabel
25 FOT (7,6 m) - 0558004035
50 FOT (15,2 m) - 0558004036
Plasmagasslang
25 FOT (7,6 m) - 0558002873
50 FOT (15,2 m) - 0558004034
OMHÖLJE (ref.)
OMHÖLJE
25 FOT - 0558002921
50 FOT -0558002922
Dra åt kopplingarna på fyra (4) ställen med användning
av två (2) skiftnycklar
Vridmoment 25-30 in-lbs. (172,4 - 206,8 m-n)
FLEXIBEL STÖDHYLSA - 0558004040
GUMMIMANSCHETT - 0558000793
EL- OCH KYLVÄTSKEKABEL
25 FOT (7,6 m) - 0558004047
50 FOT (15,2 m) - 0558004048
BRYTAR- OCH UTTAGSENHET
- 25 FOT (7,6 m) - 0558000816
- 50 FOT (15,2 m) - 0558000819
IINGÅR: BRYTARE - 0558002872
STICKPROPP - 0558000819
KABEL - 18 AWG/2 COND.
BRYTARBAND - 0558004039
Sköldgasslang
25 FOT (7,6 m) - 0558004037
50 FOT (15,2 m) - 0558004038
BRÄNNARHUVUD, 90 °
- 0558003719
BRÄNNARHUVUD, 70 °
- 0558002204
O-ringar ingår 0558003720 (1)
0558003721 (3)
HANDTAG - 0558004033
BRYTARE - 0558002872
Avsnitt 6
reservdelar
Värmesköld - 0558003715
Framändens delar (figur 2.1)
Chassi 0558002110
Hylsa - 0558002130
303
Hölje 23 fot (7,0 m) - 0558004043
48 fot (14,6 m)- 0558004044
Klämband
- IT 2,00 I.D. x 0,63W
- 0558004045
Standard elektrisk
etikettvarning
- 0558004042
Figur 6.2. Reservdelar - PT-26 inline brännarenhet
Sköldgasslang
25 FOT (7,6 m) - 0558004037
50 FOT (15,2 m) - 0558004038
EL- OCH KYLVÄTSKEKABE
25 FOT (7,6 m) - 0558004047
50 FOT (15,2 m) - 0558004048
Plasmagasslang
25 FOT (7,6 m) - 0558002873
50 FOT (15,2 m) - 0558004034
Pilotbåge och kylvätskekabel
25 FOT (7,6 m) - 0558004035
50 FOT (15,2 m) - 0558004036
Dra åt kopplingarna på fyra (4) ställen
med användning av två (2) skiftnycklar
Vridmoment 25-30 in-lbs. (172,4 - 206,8 m-n)
Klämslang 1,56D - 2,50D - 0558004041
PVC elektrotejp - 0558004261
Omspunnen tubformad ID 2,250-2,500 - 72020003
Gummislang - 0558004046
Avsnitt 6
reservdelar
Värmesköld - 0558003582
Framändens delar (figur 2.1)
Chassi - 0558002110
304
Figur 6.3. Reservdelar - PT-26 SL inline brännarenhet
Sköldgasslang
17 FOT (5,2 m) - 0558002123
25 FOT (7,6 m) - 0558004037
50 FOT (15,2 m) - 0558004038
Hölje
17 fot (5,2 m) - 0558003845
25 fot (7,6 m) - 0558002921
50 fot (15,2 m) - 0558002922
Klämband
- IT 2,00 I.D. x 0,63W
- 0558004045
Standardelektrisk
etikettvarning
- 0558004042
Pilotbåge och kylvätskekabel
25 FOT (7,6 m) - 0558004035
50 FOT (15,2 m) - 0558004036
Brännarhållare0558005926
EL- OCH KYLVÄTSKEKABEL
25 FOT (7,6 m) - 0558004047
50 FOT (15,2 m) - 0558004048
Plasmagasslang
17 FOT (5,2 m) - 0558004177
25 FOT (7,6 m) - 0558002873
50 FOT (15,2 m) - 0558004178
Rör och rack - 0558005624
Ingår: Gummi och
isolerhylsa
Gummi21647
PVC elektrotejp
- 0558004261
Mylarisolerhylsa
- 0558005623
Omspunnen tubformad ID
2,250-2,500
- 72020003
Avsnitt 6
reservdelar
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising