ESAB | A2/A6 Beam Travelling Carriage | Instruction manual | ESAB A2/A6 Beam Travelling Carriage Handleiding

ESAB A2/A6 Beam Travelling Carriage Handleiding
NL
A2/A6
Beam Travelling carriage
Gebruiksaanwijzing
0457 883 001 NL 2007--03--15
Valid for serial no. 846
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Zweden, verklaart onder eigen verantwoording dat de
lasmachine A2/A6 Beam travelling carriage vanaf serienummer 846 xxx xxxx (46e week van 1998)
geconstrueerd en getest is in overeenstemming met gepubliceerde normen conform de voorwaarden
in de richtlijnen (98/37/EG) en (2004/108/EG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--01--26
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
-- 2 --
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
3 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
4 GEBRUIK EN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5 STORINGZOEKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 3 --
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
SafH
-- 4 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een
woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende
voorzorgsmaatregelen te nemen.
SafH
-- 5 --
NL
2
INLEIDING
2.1
Algemeen
De “A2/A6 Beam Travelling Carriage” is een laswagen voor transport over monorail die op een I--profiel in standaarduitvoering IPE 300 kan worden gemonteerd.
Voor een grotere nauwkeurigheid kan de wagen ook op speciaal geprepareerde rails
van ESAB worden gemonteerd.
De horizontale aandrijving van de laswagen wordt geregeld door een motor met versnellingsbak en een aandrijfwiel dat over de flens van de I--rail loopt (zie pagina 7).
Met de vrijloopkoppeling kunt u de wagen handmatig vooruit of achteruit over de I-rail bewegen.
De bewegingen van de motor worden aangestuurd vanaf de regelkast PEH. U stelt
er ook een geschikte lassnelheid mee in.
De laswagen op rail kan worden gecombineerd met alle modulen uit het automatiseringsprogramma voor de A2/A6 van ESAB.
Met de slederegeling (PAK) of de lasnaadzoekmodule (GMD), passende laskoppen
en de automatische stroombronnen van ESAB is eenvoudig een compleet lasstation
te construeren.
De laswagen op rail wordt geleverd in een uitvoering die bestemd is voor montage
op de geprepareerde rail van ESAB.
Aanvullende richtlijnen voor de montage op een standaardrail van het type IPE 300
zijn bijgevoegd.
Bij montage van een dubbele zogeheten tandemlaskop op de steunbalk voor de bedieningsbox moet u de adapterplaat 458 026 001 (tussen de steunbalk voor de bedieningsbox en de steun voor de tandemlaskop) aanbrengen.
fob1d1ha
-- 6 --
NL
Laswagen op geprepareerde rail:
Laswagen op ongeprepareerde rail
1.
Isolatieplaat
7.
Sluitring
2.
Isolatiebuis
8.
IN6--bout
3.
Isolatiesluitring
9.
Isolator
4.
Sluitring
10. Stopbout
5.
Veer
6.
IN6--bout
Bij gebruik van een ongeprepareerd rail moet u de gemonteerde posities 1--6
vervangen door de bijgevoegde posities 7--10 (4 van elk).
Bij de leverantie zijn de volgende onderdelen inbegrepen:
S
Console en bevestigingsonderdelen voor bevestiging van de sleden en de
laskop op de wagen.
S
Bevestigingsonderdelen voor op de PEH+PAH--bedieningsbox.
S
Motorkabel (3m) met aansluitstekker voor aansluiting op de regelkast PEH (op
aansluiting X11).
2.2
Technische gegevens
A2/ A6 Laswagen op rail
Rolsnelheid
6--200 cm/min (VEC--motor 4000/156 r/min met tacho)
Belastingskoppel
1090 Nm
Gewicht (excl. lasautomaat)
60 kg
fob1d1ha
-- 7 --
NL
3
INSTALLATIE
3.1
Algemeen
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
Volg de gebruiksaanwijzingen op die bij de modulen werden geleverd die u op de
laswagen op rails A2/A6 B moet monteren.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken.
Wees daarom extra voorzichtig.
3.2
Aansluitingen
S
Zie de gebruiksaanwijzing 0443 745 xxx voor het aansluiten en instellen van de
regelkast A2--A6 Process Controller (PEH).
S
Zie de gebruikershandleiding 0456 562 xxx , voor de aansluiting van
de A6 SFE1 / SFE2 / SGE1 / SFE1C.
S
Zie de gebruikershandleiding 0449 275 xxx, voor de aansluiting van
de A6 SF/ ASF Twin.
S
Zie de gebruikershandleiding 0456 552 xxx, voor de aansluiting van
de A2 SFE1/SGE1.
S
Zie de gebruikershandleiding 0449 175 xxx, voor de aansluiting van
de A2 SF / A2 SG/ A2 SG 4WD.
S
Zie de gebruikershandleiding 0443 393 xxx, voor de aansluiting van de A6 VEC.
3.3
Montage
Montage van de wagen op de rail.
S
Hijs de laswagen op de rail.
Gebruik daarvoor hijsstroppen die bestand zijn tegen een gewicht van 500 kg of
meer.
S
Controleer of de hijsstroppen goed zijn bevestigd om te voorkomen dat de
laswagen van de rail kan vallen.
S
Zorg dat geen van de overige onderdelen schade oploopt.
fob1i1ha
-- 8 --
NL
Instellen van de wielen van de wagen:
S
Stel de wielen (1) van de laswagen zodanig af dat het montagevlak (2) van de
wagen verticaal staat.
U stelt de wielen af met de excentrisch gelagerde wielparen die over de flens
van de rail lopen, (zie onderstaande figuur).
S
Draai de bevestigingsbouten (inbusbouten M10) uit de lagersteunen (3) los.
S
Draai de excentrische assen met een inbussleutel (4) linksom.
S
Gebruik een waterpas om te controleren of het montagevlak (2) helemaal
verticaal staat.
S
Trek de bevestigingsbouten vast.
OBS! Stel de beide wielparen zodanig af dat ze aanliggen tegen de flens van de
rail.
fob1i1ha
-- 9 --
NL
Montage van de steunbalk en de regelkast PEH.
S
Monteer de steunbalk voor de bedieningsbox (5) op de laswagen en zet de
regelkast PEH (6) met vier bouten aan de steunbalk vast.
S
Sluit A6 VEC aan op de regelkast PEH (6) met de motorkabel (10).
Montage van de lasautomaat.
S
Monteer de lasautomaat (7) bij de horizontale slede (8) op de laswagen.
N.B.
Bij montage van een dubbele zogeheten tandemlaskop op de steunbalk voor de
bedieningsbox (5) moet u de adapterplaat 0458 026 001 (tussen de steunbalk
voor de bedieningsbox en de steun voor de tandemlaskop) aanbrengen.
Montage van isolatoren.
S
Plaats de vier isolatoren (9) zodanig in de overgang tussen de slede en de
wagen dat geen galvanisch contact tussen de slede en de wagen mogelijk is.
fob1i1ha
-- 10 --
NL
4
GEBRUIK EN ONDERHOUD
4.1
Algemeen
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 4. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
Houd u aan de voorschriften zoals die beschreven staan in de overige bijgevoegde
handleidingen voor wat betreft de montage van de laswagen op rails.
De Laswagen is uitgerust met onderhoudsvrije lagers met permanente smering.
Zorg dat u geen olie of vet op de I--rail morst en houd de rail vrij van stof en vuildeeltjes
om storingen in de bewegingen van de laswagen te voorkomen.
5
STORINGZOEKEN
In de handleiding bij de A2/A6 Processcontroller, de A2/A6 Laskoppen en de
automatische stroombronnen leest u hoe u op storingen kunt opsporen.
6
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
A2/A6 Beam travelling carriage is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet
aan de internationale en europese norm EN 12100--2, EN 60204--1 en EN 60974--10.
Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe
te zien dat het product nog steeds voldoet aan de
bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB--vertegenwoordiger,
zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan aangegeven in de
lijst met reserveonderdelen op pag. 13.
Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte levering.
fob1o1ha
-- 11 --
sida
-- 12 --
Reserveonderdelenlijst
Edition 2007--01--31
Ordering no.
0457897880
sparefram
Denomination
A2/A6 Beam Travelling Carriage
Notes
Carriage with VEC--motor for machined and unmachined beams
-- 13 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457897880
A2/A6 Beam travelling Carriage
2
2
0212904109
Positioning screw
nr 2x3
3
1
0212101608
Screw
m10x40
5
1
0334485001
Drive unit
6
1
0457898880
Bracket
7
1
0192238503
Allen screw
M10x60, Steel 8.8
8
1
0147018902
Motor with gear
A6 VEC (4000rpm, 672:1), see separate manual
9
1
0148503880
Cable clamp
10
1
0192855001
Strap
11
1
0456490882
Motor cable
12
4
0215305401
Insulating washer
3.0m
13
4
0215510103
Insulating pipe
14/12x26
14
4
0215100204
Washer
D36/13x6, TBRSB Steel
15
24
0219504309
Cup spring
T = 1.5
16
4
0192238544
Allen screw
M12x60
17
1
0215305801
Insulating plate
18
1
0020269081
Beam travelling carriage
19
4
0278300180
Insulator
2000V
20
4
0212204527
Stop screw
M12x30
21
12
0190452178
Washer
D24/13x2, BRB Steel
22
8
0192238540
Allen screw
M12 x 40, Steel 8.8
23
1
0457891880
Disconnection arm
24
1
0218801202
Rubber handle
25
3
0192238380
Screw
M6x50, MC6S
26
1
0190726008
Ball bearing
SKF 6008--2rs
27
1
0457890001
Eccentric
28
1
0192238368
Screw
M6x16, MC6S
29
3
0215100013
Washer
D12x6,4x1,5
30
1
0457881880
AC--Tachometer kit
32
1
0417868880
Bracket
33
4
0215100204
Washer
D36/13x6, TBRSB Steel
34
4
0192238548
Allen screw
M12x80, Steel 8.8
35
1
0334522880
Box holder
36
1
0334185880
Box girder beam, complete
38
1
0334187001
Box girder beam
39
8
0194119227
Screw
41
1
0161337036
Box
RTS ST4.2x13
Note: Position 19--22 are used for unmachined beam (they are not shown in the picture).
f457897s
-- 14 --
f457897s
-- 15 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising