ESAB | A2/A6 Beam Travelling Carriage | Instruction manual | ESAB A2/A6 Beam Travelling Carriage Brugermanual

ESAB A2/A6 Beam Travelling Carriage Brugermanual
NO
A2/A6
Beam Travelling carriage
Bruksanvisning
0457 883 001 NO 2007--03--15
Valid for serial no. 846
FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Sverige, forsiker på eget ansvar at sveiseautomat
A2/A6 Beam travelling carriage fra serienummer 846 xxx xxxx (1998 v.46) er konstruert og kontrollert i samsvar med publiserte standarder ifølge vilkårene i direktivene (98/37/EF) og (2004/108/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--01--26
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
-- 2 --
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
3 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
4 DRIFT OG VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5 FEILSØKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-- 3 --
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
SafN
-- 4 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy.
Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
SafN
-- 5 --
NO
2
INNLEDNING
2.1
Generelt
“A2/A6 Beam Travelling Carriage” bjelkegående vogn, plasseres på en standard
I--profil IPE 300, eller ved større presisjonskrav, på spesielt bearbeidede løpebaner
som leveres av ESAB.
Horisontalfremdriften av vognen skjer med en drivmotor med girkasse og et drivhjul
som løper langs I--bjelkens flens (se side 7).
En frikoblingsanordning gjør det mulig å flytte vognen manuelt langsetter I--bjelken.
Betjeningen av motorbevegelsen skjer fra kontrollboksen PEH, hvor passende sveisedata kan stilles inn.
Den bjelkegående vognen kan kombineres med alle moduler fra ESABs A2/A6--automasjonsprogram.
Sammen med sleidereguleringen (PAK) eller fugefølgeenheten (GMD), kan passende sveisehoder og ESABs sveisestrømkilder lett sammenkobles til en komplett sveisestasjon.
Den bjelkegående vognen leveres i en utførelse for montering på ESABs bearbeidede bjelke.
Festedeler for montering på en standardbjelke IPE 300 følger med.
Ved montering av et tandemsveisehode mot kassebjelken,
må adapterplate 458 026 001 brukes mellom kassebjelken og tandemfestet.
fob1d1na
-- 6 --
NO
Bjelkegående vogn på bearbeidet bjelke:
Bjelkegående vogn på ubearbeidet bjelke:
1.
Isolerplate
7.
Skive
2.
Isoleringsrør
8.
IN6--skrue
3.
Isoleringsskive
9.
Isolator
4.
Skive
10. Stoppskrue
5.
Fjær
6.
IN6--skrue
Ved bruk av ubearbeidet bjelke, må posisjonene 1--6 byttes mot de leverte
posisjonene 7--10 (4 av hver).
Leveransen omfatter også følgende deler:
S
Konsoll og festedeler for montering av sleidene og sveisehodet på vognen.
S
Monteringsdeler for PEH+PAK--kassen.
S
Motorkabel (3m) med tilkoblingskontakt som skal monteres i kontrollboksen PEH
(for kontakt X11).
2.2
Tekniske data
A2/A6 Bjelkegående vogn
Løpehastighet
6--200 cm/min (VEC--motor 4000/156 o/min. med
tacho)
Belastningsmoment
1090 Nm
Vekt (uten sveiseautomat)
60 kg
fob1d1na
-- 7 --
NO
3
INSTALLERING
3.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
Følg anvisningene som følger med modulene som skal monteres på den
bjelkegående vognen.
ADVARSEL
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor
forsiktighet.
3.2
Tilkoblinger
S
For tilkobling og innstilling av kontrollboksen A2--A6 Process Controller (PEH),
se bruksanvisning 0443 745 xxx.
S
For tilkobling av A6 SFE1 / SFE2 / SGE1 / SFE1C,
se bruksanvisning 0456 562 xxx.
S
For tilkobling av A6 SF/ ASF Twin, se bruksanvisning 0449 275 xxx.
S
For tilkobling av A2 SFE1/SGE1, se bruksanvisning 0456 552 xxx
S
For tilkobling av A2 SF / A2 SG/ A2 SG 4WD, se bruksanvisning 0449 175 xxx.
S
For tilkobling av A6 VEC, se bruksanvisning 0443 393 xxx.
3.3
Montering
Montering av vognen på bjelke.
S
Løft opp bjelkesveisevognen på bjelken.
NB! Løfting eller flytting må gjøres med løftestropper som er godkjent for minst
500 kg.
S
Sjekk at stroppen er skikkelig festet, slik at ikke bjelkesveisevognen ikke løsner.
S
Sjekk at ingen deler har kommet til skade.
fob1i1na
-- 8 --
NO
Innstilling av vognhjul:
S
Still inn vognhjulene (1) slik at vognens montasjeplan (2) står loddrett.
Innstillingen gjøres ved å justere de eksentrisk lagrede hjulparene som løper
langs flensen på bjelken, (se figuren nedenfor).
S
Skru løs festeskruene (hulsekskant M10) i de respektive lagerfestene (3).
S
Vri de eksentriske akslene med urviseren ved hjelp av en sekskantnøkkel (4).
S
Sjekk med et vaterpass at montasjeplanet (2) står vertikalt.
S
Skru til festeskruene.
NB! Begge hjulparene justeres slik at de ligger an mot bjelkeflensen.
fob1i1na
-- 9 --
NO
Montering av kassebjelke og kontrollboksen PEH.
S
Monter kassebjelken (5) på vognen og skru fast kontrollboksen PEH (6) med fire
skruer.
S
Kople A6 VEC til kontrollboksen PEH (6) med motorkabelen (10).
Montering av sveiseautomat:
S
Montere sveiseautomaten (7) på vognen via den vannrette sleiden (8).
N.B !
Ved montering av et tandemsveisehode mot kassebjelken (5), må adapterplate
0458 026 001 brukes mellom kassebjelken og tandemfestet.
Montage av isolatorer:
S
Plasser de fire isolatorene (9) i overgangen mellom sleiden (8) og vogn så det
ikke kan oppstå galvanisk kontakt mellom sleiden og vognen.
fob1i1na
-- 10 --
NO
4
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
4.1
Generelt
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 4. Les disse før utstyret tas i bruk.
Følg også forskriftene som finnes i de andre medfølgende håndbøkene når det gjelder
montering på den bjelkegående vognen.
Vognen er forsynt med vedlikeholdsfrie, permanentinnsmurte lagre.
Pass på at ikke olje eller fett kommer på I--bjelken og hold den fri for smuss og partikler
som kan forstyrre bjelkevognens bevegelse.
5
FEILSØKNING
Feilsøkning fremgår av de respektive håndbøker for A2--A6 prosesstyreenhet samt
A2/A6 sveisehoder og sveisestrømkilder.
6
RESERVEDELSBESTILLING
A2/A6 Beam travelling carriage er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og
europeisk standard EN 12100--2, EN 60204--1 og EN 60974--10. Etter utført service
eller reparasjon er det utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 13.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
fob1o1na
-- 11 --
sida
-- 12 --
Reservedelsliste
Edition 2007--01--31
Ordering no.
0457897880
sparefram
Denomination
A2/A6 Beam Travelling Carriage
Notes
Carriage with VEC--motor for machined and unmachined beams
-- 13 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457897880
A2/A6 Beam travelling Carriage
2
2
0212904109
Positioning screw
nr 2x3
3
1
0212101608
Screw
m10x40
5
1
0334485001
Drive unit
6
1
0457898880
Bracket
7
1
0192238503
Allen screw
M10x60, Steel 8.8
8
1
0147018902
Motor with gear
A6 VEC (4000rpm, 672:1), see separate manual
9
1
0148503880
Cable clamp
10
1
0192855001
Strap
11
1
0456490882
Motor cable
12
4
0215305401
Insulating washer
3.0m
13
4
0215510103
Insulating pipe
14/12x26
14
4
0215100204
Washer
D36/13x6, TBRSB Steel
15
24
0219504309
Cup spring
T = 1.5
16
4
0192238544
Allen screw
M12x60
17
1
0215305801
Insulating plate
18
1
0020269081
Beam travelling carriage
19
4
0278300180
Insulator
2000V
20
4
0212204527
Stop screw
M12x30
21
12
0190452178
Washer
D24/13x2, BRB Steel
22
8
0192238540
Allen screw
M12 x 40, Steel 8.8
23
1
0457891880
Disconnection arm
24
1
0218801202
Rubber handle
25
3
0192238380
Screw
M6x50, MC6S
26
1
0190726008
Ball bearing
SKF 6008--2rs
27
1
0457890001
Eccentric
28
1
0192238368
Screw
M6x16, MC6S
29
3
0215100013
Washer
D12x6,4x1,5
30
1
0457881880
AC--Tachometer kit
32
1
0417868880
Bracket
33
4
0215100204
Washer
D36/13x6, TBRSB Steel
34
4
0192238548
Allen screw
M12x80, Steel 8.8
35
1
0334522880
Box holder
36
1
0334185880
Box girder beam, complete
38
1
0334187001
Box girder beam
39
8
0194119227
Screw
41
1
0161337036
Box
RTS ST4.2x13
Note: Position 19--22 are used for unmachined beam (they are not shown in the picture).
f457897s
-- 14 --
f457897s
-- 15 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising