ESAB | A2-A6 Pilot / Laser lamp | Instruction manual | ESAB A2-A6 Pilot / Laser lamp Instrukcja obsługi

ESAB A2-A6 Pilot / Laser lamp Instrukcja obsługi
A2- A6
Pilot lamp / Laser lamp
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0456 558 001 2007--03--15
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Valid for serial no. 813--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
-- 2 --
POLSKI
1 BEZPIECZEÑSTWO, Przepisy BHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2 WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.1
2.2
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
66
3 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.1
3.2
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pod³±czanie lampy pilotowej i laserowej do zespo³u sterownika PEH . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
67
4 OBS£UGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.1
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
5 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
SPIS CZʦCI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
TOCo
-- 63 --
PL
1
BEZPIECZEÑSTWO, Przepisy BHP
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz±
byæ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami
dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania
sprzêtu spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obra¿eñ operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S jego obs³udze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego dzia³aniu
S odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
S spawaniu
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona
osoba
S w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi byæ:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeci±gów
4.
Sprzêt ochrony osobistej
S Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿
ognioodporn±, rêkawice ochronne.
S Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp.,
które mog³yby siê o co¶ zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
5.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S Upewniæ siê czy kabel zwrotny zosta³ bezpiecznie pod³±czony.
S Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
S Smarowania i konserwacji sprzêtu nie wolno przeprowadzaæ podczas jego pracy.
OSTRZE¬ENIE
Produkt przeznaczony jest do u¿ytku przemys³owego. W warunkach domowych
mo¿e spowodowaæ zak³ócenia odbioru radiowego. Za przedsiêwziêcie nale¿ytych
¶rodków zapobiegawczych odpowiedzialny jest u¿ytkownik.
fgc2safo
-- 64 --
PL
OSTRZE¯ENIE
SPAWANIE I CIÊCIE £UKOWE MO¯E ZAGRA¯AÆ BEZPIECZEÑSTWU OPERATORA I POZOSTA£YCH
OSÓB PRZEBYWAJ¡CYCH W POBLI¯ U. DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE¬Y ZACHOWAÆ
SZCZEGÓLNE ¦RODKI OSTRO¯NO¦CI. PRZED PRZYST¡PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIÊ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY OBOWI¡ZUJ¡CYMI NA TWOIM STANOWISKU
PRACY.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ºmierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ i uzierniæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiedrich oslon lub
zasion.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materialów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij eksperttów
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ¡DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¡ INSTRUKCJ¡
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
Spawanie z wykorzystaniem lampy laserowej
S
Promieniowanie laserowe mo¿e spowodowaæ obra¿enia oczu.
Nie wolno patrzeæ bezpo¶rednio na aktywn±diodê laserow±lub wi±zkê lasera.
S
Nie wolno kierowaæ wi±zki lasera na inne osoby.
fgc2safo
-- 65 --
PL
2
WPROWADZENIE
2.1
Informacje ogólne
Lampa pilotowa i lampa laserowa s± stosowane do spawania metod± SAW z
wykorzystaniem rêcznego systemu ¶ledzenia spoiny.
Lampa jest zamontowana w uchwycie, który jest zamocowany do automatu
spawalniczego. Uchwyt posiada elastyczne mocowanie, co umo¿liwia ustawienie lampy w
¿±danym po³o¿eniu wzglêdem pocz±tku punktu spawania.
Obie lampy mo¿na zamawiaæ w kompletnych zestawach do monta¿u, zawieraj±cych
wszystkie zespo³y niezbêdne do instalacji.
Lampa pilotowa
Lampa pilotowa posiada wbudowan± okr±g³± ¿arówkê, która skupia wi±zkê ¶wiat³a poprzez
system soczewek umieszczonych z przodu lampy.
Lampa laserowa
Lampa laserowa zawiera diodê laserow± ma³ej mocy (klasa II), emituj±c± czerwone ¶wiat³o
o d³ugo¶ci fali 670 nm. Promie³ ¶wietlny jest intensywny i widoczny równie¿ w szerokim
spektrum ¶wiat³a dziennego.
Lampê laserow± mo¿na montowaæ z kablami o ró¿nej d³ugo¶ci.
2.2
Dane techniczne
Lampa pilotowa
Lampa laserowa
Napiêcie zasilaj±ce:
42 V AC
42 V AC
Zu¿ycie pr±du:
5 VA
0,75 VA
¦wiat³o
¯arówka
czerwona, 670 nm, klasa
promieniowania laserowego II
D³ugo¶æ kabla:
2m
2, 3, 5 och 7 m
Maks. odstêp roboczy:
0,2 m
0,2 m
Wymiary:
D=180 mm
G= 28 mm
D=180 mm
G= 28 mm
Z³±cze kablowe:
-
Burndy, 4-biegunowe
Klasa obudowy:
IP 23
IP 23
Ciê¿ar:
0,2 kg
0,2 kg
Klasa szczelno¶ci.
Kod IP oznacza klasê szczelno¶ci, to znaczy okre¶la, w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na
przedostawanie siê do wewn±trz zanieczyszczeñ sta³ych i wody. Kod 23 oznacza, ¿e urz±dzenie nadaje
siê do pracy w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu.
fgc2d1oa
-- 66 --
PL
3
INSTALACJA
3.1
Informacje ogólne
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
Lampy s± dostarczane jako akcesoria i nale¿y je pod³±czyæ do zespo³u sterownika PEH
zgodnie z poni¿szym rysunkiem.
3.2
Pod³±czanie lampy pilotowej i laserowej do zespo³u
sterownika PEH
4
OBS£UGA
4.1
Informacje ogólne
Ogólne przepisy bezpieczeñstwa dotycz±ce obchodzenia siê z niniejszym
sprzêtem znajduj± siê na stronie 64. Nale¿y zapoznaæ siê z nimi przed
przyst±pieniem do jego u¿ytkowania.
5
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
Czê¶ci zamienne zamawia siê u najbli¿szego przedstawiciela ESAB patrz ostatnia strona
niniejszej broszury. W zamówieniu nale¿y podaæ typ maszyny, numer seryjny, nazwy
czê¶ci i ich numery katalogowe wg spisu czê¶ci zamiennych na str. 74.
U³atwia to dostawê i gwarantuje otrzymanie w³a¶ciwych czê¶ci.
fgc2i1oa
-- 67 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising