ESAB | Tig 4300i AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 4300i AC/DC Kasutusjuhend

ESAB Tig 4300i AC/DC Kasutusjuhend
FI
Tig 4300i AC/DC
Origo t
Käyttöohjeet
0460 157 001 FI 070309
Valid for serial no. 710--xxx--xxxx
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Nostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Kytkeminen verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Liitännät ja hallintalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päälle kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhaltimen ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumenemissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytyslaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
9
9
7 KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Pölysuodattimen puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Jäähdytysnesteen täyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
8 VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
15
16
17
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde Tig 4300i AC/DC, Tig 4300iw AC/DC alkaen sarjanumerosta 710 (2007 w.10) on valmistettu
ja testattu standardin EN 60974--1 /--2 /--3 ja standardin EN 60974--10 vaatimukset direktiivin
(2006/95/ETY) ja (2004/108/ETY).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--03--01
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
bt32d1xa
-- 3 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöä.
VAROITUS!
Virtalähdettä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana!
Sähkö-- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2002/96/EY ja
sen kansallisten sovellusten mukaan sähkö-- ja elektroniikkaromu pitää kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen. Paikallinen
edustajamme antaa lisätietoa hyväksytyistä keräysjärjestelmistä.
Noudattamalla tätä direktiiviä suojelet ympäristöä!
bt32d1xa
-- 4 --
FI
3
JOHDANTO
Tig 4300i AC/DC –hitsausvirtalähde soveltuu TIG--hitsaukseen ja päällystetyillä
elektrodeilla suoritettavaan hitsaukseen (puikkohitsaus). Hitsausvirtalähdettä voi
käyttää vaihtovirralla (AC) ja tasavirralla (DC).
ESAB--tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 17.
3.1
Varusteet
Virtalähteen mukana toimitetaan 5 metrin pituinen pistokkeella varustettu
verkkokaapeli, 5 metrin pituinen maadoituskaapeli, virtalähteen käyttöohje sekä
ohjauspaneeli.
3.2
S
Ohjauspaneeli
TA24 AC/DC
Ohjauspaneeli on kuvattu tarkemmin erillisessä käyttöohjeessa.
4
TEKNISET TIEDOT
Tig 4300i AC/DC
Verkkojännite
400 V, ±10 %, 3∼ 50 Hz
Ensiövirta
Imaks. TIG
Imaks. MMA
25 A
32 A
Tyhjäkäyntiteho energiansäästötilassa 6,5
minuuttia hitsauksen lopetuksen jälkeen
75 W
Säätöalue
TIG AC*/DC
Puikkohitsaus (MMA)
4 -- 430 A
16 -- 430 A
Sallittu kuormitusTIG AC/DC--hitsauksessa
40 % katkonainen
60 % katkonainen
100 % katkonainen
430 A / 27,2 V
400 A / 26,0 V
315 A / 22,6 V
Sallittu kuormituspuikkohitsauksessa
40 % katkonainen
60 % katkonainen
100 % katkonainen
430 A / 37,2 V
400 A / 36 V
315 A / 32,6 V
Tehokerroin maksimivirralla
TIG
Puikkohitsaus (MMA)
0,89
0,89
bt32d1xa
-- 5 --
FI
Tig 4300i AC/DC
Hyötysuhde maksimivirralla
TIG
Puikkohitsaus (MMA)
76 %
80 %
Tyhjäkäyntijännite
Puikkohitsaus (MMA)
83 V
Käyttölämpötila
--10 – + 40 ˚C
Kuljetuslämpötila
--25 – +55 C
Jatkuva äänenpaine tyhjäkäynti
<70 dB (A)
Mitat p x l x k
625 x 394 x 776
Paino
95 kg
Eristysluokka muuntaja
H
Kotelointiluokka
Käyttöluokka
IP 23
Jäähdytyslaite
Jäähdytysteho
2,0 kW, 40˚C asteen lämpötilaerolla ja 1,0 l/min
virtaamalla
Jäähdytysneste
50 % vettä / 50 % monoetyleeniglykolia
Jäähdytysnesteen määrä
5,5 l
Suurin virtaama
2,0 l/min
*) Minimivirta AC--hitsauksessa riippuu alumiinilevyjen metalliseoksesta ja pinnan puhtaudesta.
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Katkonaisuustekijä koskee 40 ˚C asteen lämpötilaa.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
bt32d1xa
-- 6 --
FI
5.1
Nostaminen
Virtalähteen kanssa
5.2
Vaunun ja virtalähteen kanssa
Sijoittaminen
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo-- ja poistoaukkojen
edessä.
5.3
Kytkeminen verkkojännitteeseen
Tarkasta, että hitsausvirtalähde kytketään oikean
arvoiseen verkkojännitteeseen ja että se suojataan
oikean kokoisella varokkeella. Suojamaadoitus on
toteutettava määräysten mukaisesti.
Tyyppikilpi ja kytkentätiedot.
Suositeltu varokekoko ja pienin johdinala
Tig 4300i AC/DC
TIG
MMA
Verkkojännite
Verkkojohdon poikkipinta-ala mm2
Vaihevirta I tehokas
Varoke
hidastettu varoke
mikrokytkin, tyyppi C
400 V 3μ 50 Hz
4G4
400 V 3μ 50 Hz
4G4
16,9 A
21,9 A
16 A
20 A
20 A
25 A
Huomautus! Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Kytkennät
on suoritettava paikallisten määräysten mukaisesti.
bt32d1xa
-- 7 --
FI
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
6.1
Liitännät ja hallintalaitteet
3
4
Liitäntä hitsauspistoolista tulevalle
jäähdytysnesteelle, PUNAINEN
Liitäntä hitsauspistooliin menevälle
jäähdytysnesteelle, varustettu ELP:llä*, SININEN
Jäähdytysnesteen täyttäminen
Maadoituskaapelin (+) liitäntä
5
Kauko--ohjauksen liitäntä
13
6
Hitsauskaapelin (–) tai hitsauspistoolin liitäntä
14
Hitsauspistoolista tulevan käynnistyssignaalin
liitäntä
8
Hitsauspistooliin menevän kaasun liitäntä
*ELP = ESAB Logic Pump, katso kohta 6.6.
15
1
2
Virtakytkin 0 / 1 / START
10
Valkoinen virran merkkivalo
11
12
Oranssi ylikuumenemisen merkkivalo
Ohjauspaneeli
(katso kyseinen käyttöohje)
Jäähdytysnesteliitäntä ei ole käytössä
tässä mallissa
Jäähdytysnesteliitäntä ei ole käytössä
tässä mallissa
Kaasuletkun liitäntä
AH 0871
7
9
bt32d1xa
-- 8 --
FI
6.2
Symbolien selitykset
MMA
6.3
TIG
Maadoituspuristin
Päälle kytkeminen
Hitsausvirtalähde kytketään päälle kääntämällä virtakytkin (9) asentoon START.
Virtakytkin palautuu asentoon 1, kun se vapautetaan.
Sähkökatkoksen sattuessa hitsausvirtalähde pysyy pois päältä, kunnes virtakytkin
käännetään uudelleen asentoon START.
Hitsausvirtalähde kytketään pois päältä kääntämällä virtakytkin asentoon 0.
Sähkökatkoksen sattuessa ja kun hitsausvirtalähde kytketään pois päältä,
hitsaustiedot tallennetaan muistiin. Tämän ansiosta ne ovat käytettävissä, kun
virtalähde seuraavan kerran kytketään päälle.
6.4
Puhaltimen ohjaus
Hitsausvirtalähde on varustettu ajastimella, joka pysäyttää jäähdytyspuhaltimet 6,5
minuutin kuluttua hitsauksen lopetuksesta. Hitsausvirtalähde menee silloin
energiansäästötilaan. Jäähdytyspuhaltimet käynnistyvät uudelleen, kun hitsaus
aloitetaan.
Alle 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä jäähdytyspuhaltimet käyvät alennetulla
nopeudella ja yli 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä ne käyvät täysnopeudella.
6.5
Ylikuumenemissuoja
Hitsausvirtalähde on varustettu kahdella lämpövarokkeella, jotka laukeavat, jos
laitteen lämpötila nousee liian korkeaksi. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön,
virtalähteen etupaneelin oranssi merkkivalo syttyy ja näytössä näkyy vikailmoitus.
Lämpövarokkeet palautuvat automaattisesti, kun lämpötila laskee riittävän alas.
6.6
Jäähdytyslaite
Jäähdytysnesteen sulkuventtiili
Jäähdytyslaite on varustettu tunnistusjärjestelmällä ELP (ESAB Logic Pump), joka
tunnistaa onko jäähdytysnesteletkut kytketty.
Jos laitteeseen liitetään vesijäähdytteinen TIG--pistooli, virtalähteen katkaisimen on
oltava asennossa 0 (kiinni).
Jos hitsausvirtalähteeseen on liitetty vesijäähdytteinen TIG--pistooli, vesipumppu
käynnistyy automaattisesti, kun virtalähteen virtakytkin käännetään asentoon START
ja hitsaus aloitetaan. Hitsauksen lopetuksen jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin
ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
Toiminta hitsauksen aikana
Kun käyttäjä käynnistää hitsauksen painamalla pistoolin kosketinta, virtalähde
syöttää jännitteen elektrodiin ja vesipumppu käynnistyy.
Hitsaus lopetetaan, kun käyttäjä vapauttaa koskettimen. Hitsauksen lopetuksen
jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
bt32d1xa
-- 9 --
FI
Virtausvartija
Virtausvartija katkaisee hitsausvirran syötön jäähdytysnesteen kiertohäiriön
yhteydessä. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja virtalähteen etupaneelin
merkkivalo syttyy. Virtausvartija on lisävaruste, katso sivu 17.
7
KUNNOSSAPITO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
Vain valtuutettu sähköasentaja saa irrottaa suojalevyt hitsauslaitteen liittämistä,
huoltoa, kunnossapitoa ja korjaustöitä varten.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
7.1
Pölysuodattimen puhdistus
Irrota puhaltimen ritilä ja pölysuodatin (1).
Käännä ritilä (2) ulos.
Irrota pölysuodatin (3).
Puhalla puhtaaksi paineilmalla
(pienellä paineella).
Aseta pölysuodattimen pienireikäinen
puoli ritilää (2) vasten.
Asenna puhaltimen ritilä ja
pölynsuodatin paikalleen.
S
S
S
S
S
S
7.2
Jäähdytysnesteen täyttäminen
Täytä jäähdytysnestettä, kunnes sen pinta on
täyttöputken puolivälissä.
Jäähdytysnesteeksi suositellaan ESABin
valmista jäähdytysnesteseosta, katso
lisävarusteet sivulla 17.
OLE VAROVAINEN!
Jäähdytysnestettä pitää käsitellä ongelmajätteenä.
bt32d1xa
-- 10 --
FI
8
VIANMÄÄRITYS
On suositeltavaa, että seuraavat tarkastukset suoritetaan ennen asentajan
kutsumista.
Vian tyyppi
Ei valokaarta.
Toimenpide
S
S
S
S
S
S
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen
aikana.
S
S
Tarkasta, että virtakytkin on asennossa I.
Varmista, että hitsaus-- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Tarkasta käynnistysmenettely HF/LiftArct.
Tarkasta jäähdytysnestetaso. (jos virtausvartija on asennettu)
Tarkasta jäähdytysnesteen virtaus.
Tarkasta onko lämpövaroke lauennut (virtalähteen
etupaneelin oranssi merkkivalo palaa) ja näkyykö näytössä
vikailmoitusta.
Tarkasta verkkovarokkeet.
Lämpövaroke laukeaa usein.
S
S
Tarkasta onko pölysuodatin tukossa.
Tarkasta ylittyvätkö virtalähteen nimellisarvot
(hitsausvirtalähteen ylikuormittuminen).
Huono hitsaustulos.
S
Varmista, että hitsaus-- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Varmista, että käyttämäsi elektrodit ovat oikeita.
Tarkasta, että käytät oikeaa suojakaasua.
Tarkasta kaasun virtaus.
Tarkasta verkkovarokkeet.
S
S
S
S
S
9
VARAOSIEN TILAAMINEN
Korjaus-- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Tig 4300i AC/DC on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin IEC/EN 60974--1, 60974--2, 60974--3 ja EN 60974--10 mukaisesti. Suoritetun huollon
tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä,
ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
bt32d1xa
-- 11 --
Johdotuskaavio
bt32dia2
-- 12 --
Edition 070309
bt32dia2
-- 13 --
Edition 070309
Cooling unit
bt32dia2
-- 14 --
Edition 070309
Tig 4300i AC/DC
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
Type
0460 100 880 Welding power source
Origot Tig 4300iw, AC/DC, TA24 AC/DC
0459 839 008 Spare parts list
Tig 4300i AC/DC
0459 839 003 Spare parts list
Control panel, Origot TA24 AC/DC
0459 944 xxx Instruction manual
Control panel, Origot TA24 AC/DC
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt32o
-- 15 --
Edition 070309
Tig 4300i AC/DC
Varaosaluettelo
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
-- 16 --
Edition 070309
Tig 4300i AC/DC
Lisävarusteet
bt32a11a
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0458 530 881
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . .
MMA and TIG: current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . .
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 491 884
T1 Foot CAN -- Foot Control unit . . . . . . . .
Including 5 m cable
0460 315 890
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . .
0700 006 895
-- 17 --
R0460 157 /E070309/P20
Tig 4300i AC/DC
TIG torch TXH 400w
incl. 4 m cable assembly . . . . . . . . . . . . . . . . .
incl. 8 m cable assembly . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG torch TXH 400w HD
incl. 4 m cable assembly . . . . . . . . . . . . . . . . .
incl. 8 m cable assembly . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG torch TXH 400wr HD
incl. 4 m cable assembly . . . . . . . . . . . . . . . . .
incl. 8 m cable assembly . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remote adapter kit for TXH 400wr HD, incl.
holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 014 840
0460 014 880
0460 014 841
0460 014 881
0461 014 841
0461 014 881
0459 491 912*
*Recommended remote interconnection cable
0459 554 884
bt32a11a
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . .
0456 855 880
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono--ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . .
0194 230 002
-- 18 --
R0460 157 /E070309/P20
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising