ESAB | Tig 4300i AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 4300i AC/DC Handleiding

ESAB Tig 4300i AC/DC Handleiding
NL
Tig 4300i AC/DC
Origo t
Gebruiksaanwijzing
0460 157 001 NL 070309
Valid for serial no. 710--xxx--xxxx
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Aansluiting en bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruikte symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stroombron inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koeleenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
9
9
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Luchtfilter schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Koelmiddel bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
8 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
15
16
17
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron Tig 4300i AC/DC, Tig 4300iw AC/DC van het serienummer 710 (2007
w.10) zodanig is geconstrueerd en getest, dat deze in overeenstemming is met norm EN 60974--1 /--2
/--3 en EN 60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (2006/95/EEG) en (2004/108/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--03--01
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
bt32d1ha
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders
gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
Voer nooit elektrische apparatuur met gewoon afval af!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC voor Afval van Elektrische en
Elektronische Apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig nationale
regelgeving, moeten producten aan het einde van de levensduur apart worden
ingezameld en worden aangeboden bij een recyclingsinrichting. Als de eigenaar van de
apparatuur moet u bij uw lokale contactpersoon informatie opvragen over een
goedgekeurd inzamelplan.
Naleving van deze Europese richtlijn verbetert het milieu en uw gezondheid!
bt32d1ha
-- 4 --
NL
3
INLEIDING
De Tig 4300i AC/DC is een TIG--lasstroombron die ook gebruikt kan worden voor
MMA--lassen. De lasstroombron kan worden gebruikt met wisselstroom (AC) of
gelijkstroom (DC).
Zie pagina 17 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
3.1
Apparatuur
De lasstroombron wordt geleverd met 5 m voedingskabel incl. de stekker, 5 m
aardkabel en instructiehandleidingen voor de stroombron en het bedieningspaneel.
3.2
S
Bedieningspaneel
TA24 AC/DC
Zie de aparte instructiehandleiding voor gedetailleerde beschrijvingen van het
bedieningspaneel.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
Tig 4300i AC/DC
Netspanning
400 V, ±10%, 3∼ 50 Hz
Primaire stroom
Imax TIG
Imax MMA
25 A
32 A
Nullastvermogen in de energiebesparende
modus, 6,5 minuut na lassen
75 W
Spannings--/stroombereik
TIG AC*/DC
MMA
4-- 430 A
16-- 430 A
Maximaal vermogen bij TIG
40% inschakelduur
60% inschakelduur
100% inschakelduur
430 A / 27.2 V
400 A / 26.0 V
315 A / 22.6 V
Maximaal vermogen bij MMA
40% inschakelduur
60% inschakelduur
100% inschakelduur
430 A / 37.2 V
400 A / 36.0 V
315 A / 32.6 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom
TIG
MMA
0.89
0.89
bt32d1ha
-- 5 --
NL
Tig 4300i AC/DC
Rendement bij maximale stroom
TIG
MMA
76 %
80 %
Open spanning
MMA
83 V
Bedrijfstemperatuur
--10 tot +40˚C
Transporttemperatuur
--25 tot +55˚C
Geluidsdruk continu
<70 dB (A)
Afmetingen, lxbxh
625 x 394 x 776
Gewicht
95 kg
Isolatieklasse transformator
H
Beschermingsklasse behuizing
Gebruiksklasse
IP 23
Koeleenheid
Koelvermogen
2.0 kW bij 40˚C temperatuurverschil en
waterstroom 1.0 l/min
Koelmiddel
50% water / 50% monoethyleenglycol
Hoeveelheid vloeistof
5.5 l
Maximale waterstroom
2.0 l/min
*) De minimale stroomsterkte tijdens het lassen hangt af van de legering van de aluminium platen en
van de verontreiniging van het oppervlak.
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
De inschakelduur geldt voor omgevingstemperatuur van 40˚C.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
bt32d1ha
-- 6 --
NL
5.1
Hijsinstructies
Met stroombron Met trolley en stroombron
5.2
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
5.3
Netspanning
Zorg dat de eenheid op de juiste netspanning is
aangesloten en dat deze wordt beveiligd door een
zekering van voldoende sterkte. Zorg dat de eenheid
volgens de regels wordt geaard.
Gegevens over aansluiting op netspanning
Aanbevolen zekeringen en kabels
Tig 4300i AC/DC
Netspanning
Diameter netkabel, mm2
Fasestroom, I effectief
Zekering
Anti--piekstroom
Type C MCB
TIG
MMA
400 V 3μ 50 Hz
4G4
16,9 A
400 V 3μ 50 Hz
4G4
21,9 A
16 A
20 A
20 A
25 A
Opmerking! De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Gebruik de lasstroombron in overeenstemming met de relevante nationale
regelgeving.
bt32d1ha
-- 7 --
NL
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
6.1
Aansluiting en bedieningsorganen
9
Netschakelaar, 0 / 1 / START
10
3
Aansluiting voor koelwater van de toorts -ROOD
Aansluiting met ELP* voor koelwater naar de
toorts -- BLAUW
Vulopening voor koelwater
4
Aansluiting voor retourkabel (+)
12
5
Aansluiting voor afstandsbediening
13
6
Aansluiting voor laskabel (--) of toorts
14
7
8
Aansluiting voor startsignaal van de lastoorts
Aansluiting voor gas naar de TIG--toorts
15
Wit indicatielampje -- Stroombron
AAN
Oranje indicatielampje -Oververhitting
Bedieningspaneel
(zie de aparte instructies)
Aansluiting voor koelwater. Op dit
model niet in gebruik.
Aansluiting voor koelwater. Op dit
model niet in gebruik.
Aansluiting voor gasslang.
1
2
11
AH 0871
* ELP = ESAB Logic Pump, zie 6.6.
bt32d1ha
-- 8 --
NL
6.2
Gebruikte symbolen
MMA
6.3
TIG
Aardklem
Stroombron inschakelen
Schakel het apparaat in door de schakelaar (9) in de ”START”--positie te draaien.
Laat de schakelaar los, deze zal dan in positie ”1” komen te staan.
Als de netspanning wordt onderbroken tijdens het lassen en daarna weer hersteld
wordt, blijft de stroombron uitgeschakeld totdat de schakelaar weer handmatig in de
”START”--positie wordt gezet.
Schakel de stroombron uit door de schakelaar in de positie ”0” te zetten.
Als de eenheid wordt uitgeschakeld (door stroomonderbreking of als u de eenheid
op de normale wijze uitschakelt) worden de lasgegevens opgeslagen. Bij het
opnieuw inschakelen van de eenheid zijn deze gegevens dus meteen beschikbaar.
6.4
Ventilator
De ventilatoren van de eenheid blijven nog 6,5 minuut na het lassen draaien. De
eenheid wordt in de energiebesparende modus gezet. De ventilatoren gaan weer
draaien als u weer gaat lassen.
De ventilatoren draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 144 A. Bij een hogere
stroom draaien ze op volle snelheid.
6.5
Oververhittingsbeveiliging
De stroombron heeft twee beveiligingen tegen oververhitting die in werking treden
als de interne temperatuur te hoog wordt. De lasstroom wordt onderbroken, het
oranje indicatielampje aan de voorzijde van de eenheid gaat branden en er
verschijnt een foutcode op het bedieningspaneel. Als de temperatuur is gedaald,
wordt de beveiliging weer uitgeschakeld.
6.6
Koeleenheid
Waterslot
De koeleenheid is uitgerust met een detectiesysteem ELP (ESAB Logic Pump) dat
controleert of de waterslangen zijn aangesloten.
De aan/uit--knop van de stroombron moet in de ”0”--positie (UIT) staan als er een
watergekoelde TIG--toorts wordt aangesloten.
Zodra de watergekoelde TIG--toorts is aangesloten, wordt de waterpomp
automatisch gestart als de aan/uit--schakelaar in de positie “START” wordt gezet
en/of wanneer u gaat lassen. Na het lassen blijft de pomp 6,5 minuut doorlopen,
waarna deze automatisch in de energiebesparende modus wordt gezet.
Functie tijdens het lassen
Om te kunnen lassen, drukt de lasser op de schakelaar van de lastoorts. De
stroombron voedt de toorts en schakelt de draadtransporteenheid en de
koelwaterpomp in.
Om te stoppen met lassen, laat de lasser de schakelaar van de lastoorts los. De
toevoer van lasstroom wordt onderbroken, maar de koelwaterpomp blijft nog 6,5
minuut doorlopen. Daarna wordt de eenheid in de energiebesparende modus gezet.
bt32d1ha
-- 9 --
NL
Beveiliging waterstroom
De waterstroombeveiliging onderbreekt de lasstroom als er geen koelmiddel
beschikbaar is. Er verschijnt een foutmelding op het bedieningspaneel. De
waterstroombeveiliging is een accessoire, zie pagina 17.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
De beplating mag alleen worden verwijderd door (daartoe bevoegde) personen met
de vereiste elektronicakennis, voor: aansluiting, service, onderhoud en reparaties op
of aan een lasinstallatie.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
7.1
Luchtfilter schoonmaken
S
Maak het afdekplaatje met het
stoffilter los (1).
S
Verwijder het afdekplaatje (2).
S
Verwijder het stoffilter (3).
S
Blaas het schoon met perslucht (lage
druk).
S
Plaats het filter terug met het gaas
tegen het afdekplaatje (2).
S
Plaats het afdekplaatje met het stoffilter
weer terug.
7.2
Koelmiddel bijvullen
Vul het koelmiddel tot de rand van de vulopening.
Het gebruik van ESAB--koelmiddel wordt
aanbevolen. Zie accessoires op pagina 17.
LET GOED OP!
Het koelmiddel dient te worden verwerkt als chemisch afval.
bt32d1ha
-- 10 --
NL
8
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
S
S
S
S
S
S
Onderbroken lasstroom tijdens
het lassen.
S
S
S
Controleer of de netspanningsschakelaar is ingeschakeld.
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer de startmethode (HF/Liftarct)
Controleer de koelmiddelstroom. (Als er een
waterstroombeveiliging is gemonteerd.)
Controleer het koelmiddelniveau.
Controleer of de oververhittingsbeveiligingen in werking zijn
getreden (aangegeven door het oranje lampje op de
voorzijde) en er een foutcode op het bedieningspaneel is
verschenen.
Controleer de koelmiddelstroom.
Controleer de netspanningszekeringen.
De oververhittingsbeveiliging
treedt regelmatig in werking.
S
S
Controleer of het stoffilter verstopt is.
Zorg ervoor dat u de aangegeven waarden voor de
stroombron niet overschrijdt (de eenheid wordt overbelast).
Slechte lasprestaties.
S
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de juiste elektrode/lasdraad wordt gebruikt.
Controleer of het juiste lasgas wordt gebruikt.
Controleer de gasstroom.
Controleer de netspanningszekeringen.
S
S
S
S
S
9
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB--onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB--onderdelen.
Tig 4300i AC/DC is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974--1, 60974--2, 60974--3 en EN 60974--10. Na
onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te
zien dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bt32d1ha
-- 11 --
Schema
bt32dia2
-- 12 --
Edition 070309
bt32dia2
-- 13 --
Edition 070309
Cooling unit
bt32dia2
-- 14 --
Edition 070309
Tig 4300i AC/DC
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0460 100 880 Welding power source
Origot Tig 4300iw, AC/DC, TA24 AC/DC
0459 839 008 Spare parts list
Tig 4300i AC/DC
0459 839 003 Spare parts list
Control panel, Origot TA24 AC/DC
0459 944 xxx Instruction manual
Control panel, Origot TA24 AC/DC
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt32o
-- 15 --
Edition 070309
Tig 4300i AC/DC
Reserveonderdelenlijst
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
-- 16 --
Edition 070309
Tig 4300i AC/DC
Accessoires
bt32a11a
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0458 530 881
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . .
MMA and TIG: current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . .
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 491 884
T1 Foot CAN -- Foot Control unit . . . . . . . .
Including 5 m cable
0460 315 890
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . .
0700 006 895
-- 17 --
R0460 157 /E070309/P20
Tig 4300i AC/DC
TIG torch TXH 400w
incl. 4 m cable assembly . . . . . . . . . . . . . . . . .
incl. 8 m cable assembly . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG torch TXH 400w HD
incl. 4 m cable assembly . . . . . . . . . . . . . . . . .
incl. 8 m cable assembly . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG torch TXH 400wr HD
incl. 4 m cable assembly . . . . . . . . . . . . . . . . .
incl. 8 m cable assembly . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remote adapter kit for TXH 400wr HD, incl.
holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 014 840
0460 014 880
0460 014 841
0460 014 881
0461 014 841
0461 014 881
0459 491 912*
*Recommended remote interconnection cable
0459 554 884
bt32a11a
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . .
0456 855 880
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono--ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . .
0194 230 002
-- 18 --
R0460 157 /E070309/P20
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising