ESAB | LAF 1000 ES | Instruction manual | ESAB LAF 1000 ES Brugermanual

ESAB LAF 1000 ES Brugermanual
DK
LAF 1000 ES
Brugsanvisning
0449 056 401 DK 2007--02--06
Valid for serial no. 644
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
LAF 1000 ES fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standarden EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN 60974--10 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2006--04--19
Kent Eimbrodt
Global Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
2
Fax: + 46 584 411721
1 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
3.2
3.3
3.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oppakning og placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Printkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Idrifttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
5 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
6 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMPONENTFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILKOBLINGSVEJLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
13
14
15
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 3 --
DK
1
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
SafD
-- 4 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan
dette produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem
inden installation og ibrugtagning
Elektrisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige affald!
Ifølge EU--direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og
dets gennemførelse i henhold til national lov skal udtjent elektrisk udstyr indsamles
separat og afleveres til et miljøvenligt genvindingsanlæg. Som ejer af udstyret skal du
skaffe dig oplysninger fra vores lokale repræsentant om godkendte indsamlingssystemer.
Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for miljøet og for menneskers sundhed!
SafD
-- 5 --
DK
2
INTRODUKTION
2.1
Generelt
LAF 1000 ES er en fjernstyret trefaset svejsestrømkilde beregnet til højproduktiv
maskinel gasmetalbuesvejsning (MIG/MAG) eller pulverbuesvejsning (UP).
Den skal altid anvendes sammen med ESAB‘s manøvreboks
A2--A6 Process Controller (PEH) eller A2 Welding Control Unit (PEI).
LAF--svejsestrømkilden er ventilatorkølet og beskyttes af en termoafbryder mod
overbelastning. Når termoafbryderen bryder, tændes den gule lampen på
frontpanelet automatisk. Tilbagestillingen sker automatisk, når temperaturen er faldet
til et acceptabelt niveau.
Svejsestrømkilden og manøvreboksen er sammenkoblet med en tværophængning,
som muliggør, at svejseprocessen kan præcisionsstyres.
Indstillingen af svejsestrømkilden kan gøres fra manøvreboksens frontpanel, hvor
alle svejseparametre kan indstilles af brugeren.
Svejsestrømkildens arbejdsmåde styres og overvåges helt af manøvreboks med hvis
hjælp også start-- och stopegenskaberne kan indstilles. De forindstillede
strømparametre kan overvåges under svejsningen.
For detaljeret information om svejsestrømkildens indstillingsmuligheder og
arbejdsmåde henvises til brugsanvisningen for A2--A6 Process Controller eller
A2 Welding Control Unit.
2.2
Tekniske data
LAF 1000 ES
Spænding
400/415/500 V, 3μ50 Hz
440/550 V, 3μ60 Hz
Tilladt belastning ved:
100 % intermittens
Indstillingsområde
1000 A
200 A / 33 V -- 1000 A /60 V
Tomgangsspænding
68 V
Tomgangseffekt
220 W
Virkningsgrad
0,86
Effektfaktor
0,92
Vægt
520 kg
Dimensioner L x B x H
774 x 598 x 1430
Beskyttelseform
IP 23
Anvendelsesklasse
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
fja1d1da
-- 6 --
DK
3
INSTALLATION
3.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
3.2
Oppakning og placering
ADVARSEL, TIPPERISIKO!
Udstyret skal forankres, især hvis underlaget er ujævnt eller skråner.
S
Placer svejsestrømkilden på et plant underlag.
S
Sørg for, at kølingen ikke forhindres.
Løfte--anvisning
3.3
Tilslutninger
S
Ved leverance er svejsestrømkilden koblet for
400 V. Ved anden fødespænding, foretages
omkoblingerne på hoved-- og manøvertransformatoren ifølge tilkoblingsanvisningerne på side 14.
S
Vælg netkabel med korrekt ledningsareal og
sørg for at sikre kablet med korrekt sikring ifølge
gældende lokale forskrifter (se tabel på side 8).
S
Tilslut jordforbindelseskablet til skrue
mærket
.
S
Spænd kabelaflastningen (1).
S
Tilslut netkablet til hovedklemrækkerne
L1, L2 og L3.
S
Tilslut manøvrekablet mellem
1
LAF--svejsestrømkilden og manøvreboksen til den
28--polede kontakt (2) på indersiden af svejsestrømkilden.
S
Tilslut 1--polet måleledning (4).
S
Tilslut egnet svejse-- og returlederkabel i kontakterne (3) mærket ø og -- på
svejsestrømkildens front.
fja1i1da
-- 7 --
2
4
3
DK
Nettilslutning
LAF 1000 ES
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
Spænding (V)
400
415
500
440
550
Strøm (A)
105
105
84
105
84
Ledningsareal (mm2)
3x50/ 25
3x50/ 25
3x50/ 16
3 x50/ 25
3 x35/16
Sikring træg (A)
125
125
100
125
100
3.4
Printkort
DIP omkobler
Printkortet (AP1) er forsynet med to DIP--omkoblere (SW1 og SW2), som er
forindstillet ved leverance, og deres indstilling må ikke ændres i felt.
Ved leverancer af reservedele skal DIP--omkoblerens indstilling kontrolleres (og evt.
indstilles), inden printkortet monteres ind i svejsestrømkilden.
S
DIP-- omkobler SW1
For at kommunikationen til A2--A6 Process
Controller (PEH) skal fungere, skal
indstillingen af DIP--omkobler 1 (SW1)
gøres.
S
DIP-- omkobler SW2
For at A2--A6 Process Controller (PEH) kan
vide hvilken størrelse strømkilde der er
tilsluttet, skal DIP--switch 2 (SW2) indstilles.
Indstilling af DIP--omkobler SW1
S
Stil pol 6 i position ”OFF” og alle andre
switcher i position ”ON”.
Indstilling af DIP--omkobler SW2
S
Stil pol 2 og 3 i position “OFF” og alle
andre poler i position “ON”.
Svejsestrømkildeprogram
Svejsestrømkildens program er lagret i
hukommelsekapsel IC 6 (flash memory).
Denne er placeret i en holder og kan udskiftes.
fja1i1da
-- 8 --
DK
4
DRIFT
4.1
Generelt
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 4. Læs disse, inden du anvender udstyret.
BEMÆRK! Svejsestrømkilden må aldrig bruges uden sideplader.
4.2
Kontrollorgan
Frontpanelet indeholder:
1. Hovedafbryder, som afbryder indkommende fødespænding til svejsestrømkilden.
2. Indikeringslampe (hvid) lyser, når der tændes med hovedafbryderen.
3. Indikeringslampe (gul) lyser, når den termiske afbryder afbryder p.g.a
overtemperatur i transformatoren. Indikeringslampen slukker, når temperaturen
er faldet til et acceptabelt niveau.
4. Trykknapp for tilbagestilling af automatsikring FU2 for 42 V fødespænding.
4.3
Idrifttagning
S
Tilslut returlederen til arbejdsstykket.
S
Stil hovedafbryderen (1) i position ”I”.
Den hvide indikeringslampe (2) lyser, og ventilatoren starter.
S
Indstil svejseparametre og start svejsning ved hjælp af manøvreboksen
(se brugsanvisning for manøvreboks A2--A6 Process Controller 0443 745xxx
eller brugsanvisning for manøvreboks A2 Welding Control Unit 0449 331 xxx).
fja1o1da
-- 9 --
DK
5
VEDLIGEHOLDELSE
5.1
Generelt
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører, hvis kunden inden for
garantiperoden selv foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe eventuelle fejl.
5.2
S
Rengøring
Rengør svejsestrømkilden efter behov.
Rengøring foretages bedst med tør trykluft.
ADVARSEL!
Tilstoppet eller blokeret luftudtag/indtag fører til overophedning.
Bemærk:
Hold de magnetiske dele rene for at få en sikker funktion af kontaktoren.
Hvis kontaktoren skal renses, skal den demonteres og alle detaljer renses.
Alternativt udskiftes kontaktoren.
ADVARSEL!
Brug aldrig trykluft til at rense kontaktoren uden først at have demonteret den
fuldstændig.
6
RESERVEDELSBESTILLING
LAF 1000 ES er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk
standard IEC/EN 60974--1 og IEC/EN 60974--10.
Efter udført service eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at
kontrollere, at produktet ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles gennem den nærmeste ESAB--forhandler, se sidste side i denne publikation. Ved bestilling bedes følgende oplyst: maskintype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen på side 15.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
fja1m1da
-- 10 --
sida
-- 11 --
Skema
fja1e11a
-- 12 --
Komponentfortegnelse
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
V2
Silicon diode
C4
Capacitor
400 V
FU1
Fuse
16 A, 500 V
FU2
Automatic fuse
20 A
KM1
Contactor
42 V, 50 Hz
AP1
Circuit board
M1
Fan
QF
Main switch (black)
HL1
Indicating lamp (white)
HL2
Indicating lamp (yellow)
V1
Thyristor
1100 A/300 V
TC1
Control transformer
42 V, 900VA
AP2
Circuit board, insulation
AP3
Circuit board, EMC filter
TC2
Transformer
fja1e11b
Remarks
-- 13 --
Tilkoblingsvejledning
fja1c11a
-- 14 --
Reservedelsfortegnelse
Edition 2006--06--22
Ordering no.
0456323882
Denomination
Welding power source
Notes
LAF 1000 ES
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
fja1spare
-- 15 --
Pos
Item
no.
1
Ant
Qty
1
2
Best nr.
Ordering no.
Benämning
Denomination
Anm.
Notes
0456323882
Welding power source
LAF 1000 ES
0551203081
Shunt
1500 A
0191085105
Capacitor
400 V
3
1
0490600606
Silicon diode
6
1
0320445882
Inductor
7
1
0320444882
Inductor coil
8
1
0460004880
Fan complete
8:1
1
0459983880
C
C4
M1
Fan
9
3
10
0320924882
Thyristor bridge
0041051606
Contact protection
11
1
0320946001
Thyristor
1100 A/ 300 V
V1
12
2
0567200610
Fuse
16 A, 500 V
FU1
13
1
0320746002
Main switch (black)
QF
14
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192576303
Indicating lamp (yellow)
HL2
16
1
0193586104
Automatic fuse
18
2
0156388001
Handle
19
1
1
0486368880
0486525880
Circuit board
Flash memory
20
20 A
FU2
AP1
IC6
0805586131
Contactor
21
1
0442849880
Contactor
KM1
22
3
0319828001
Transformer
TC2
23
0460092001
Contract transformer
24
1
0486224880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158115880
Cable inlet
26
1
0457012880
Transformer coil
27
1
0469845882
Transformer
TM1
0490600626
Silicon diode
V2
28
29
1
42 V, 900 VA
AP3
0487068880
AP2
Circuit board insulation
f456323s
TC1
-- 16 --
f456323s
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising