ESAB | LAF 1250M | Instruction manual | ESAB LAF 1250M Používateľská príručka

ESAB LAF 1250M Používateľská príručka
CZ
LAF 1250M DC
Návod k pou¾ívání
0449 016 401 CZ 2007--02--05
Valid for serial no. 644
PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
Spoleènost Esab Welding Equipment AB, S-69581 Laxa, ©védsko, vydává nevyhrazenou záruku, ¾e zdroj
svaøovacího proudu LAF 1250M od výrobního èísla 606 splòuje normu EN 60974-1, v souladu s po¾adavky
smìrnice (73/23/EEC) a novelou (93/68/EEC) a normu EN 60974-10 v souladu s po¾adavky smìrnice
(89/336/EEC) a novely (93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2006--04--19
Kent Eimbrodt
Global Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
2
Fax: + 46 584 411721
1 BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
V¹eobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
3.2
3.3
3.4
V¹eobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozbalení a sestavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PC deska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
4 ÈINNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1
4.2
4.3
V¹eobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spu¹tìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
5 ÚDR®BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1
5.2
V¹eobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èi¹tìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
6 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIST OF COMPONENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NÁVOD K ZAPOJENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
13
14
15
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 3 --
CZ
1
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na
tomto zaøízení nebo v jeho blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní
opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních
bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì
seznámen. Nesprávné pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za
následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná
osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné
rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo
si jimi zpùsobit popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
S Mazání a údr¾ba zaøízení se nesmí provádìt za provozu.
SafJ
-- 4 --
CZ
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
VÝSTRAHA!
Tento výrobek je urèen pro prùmyslové pou¾ití. V domácím prostøedí mù¾e zpùsobit ru¹ení rádiového
pøíjmu. Je na odpovìdnosti u¾ivatele, aby pøijal pøimìøená ochranná opatøení.
VÝSTRAHA!
Pøed instalací a pou¾itím zaøízení si tento návod k obsluze
prostudujte a ujistìte se, ¾e mu dobøe rozumíte.
Nevyhazujte elektrická zaøízení s normálním odpadem!
Podle ustanovení evropské smìrnice 2002/96/ES o Odpadním elektrickém a
elektronickém vybavení a její implementace v souladu s tuzemskými zákony se musí
elektrické vybavení, které dosáhlo konce své ¾ivotnosti, shroma¾dovat samostatne a vracet
do zaøízení na ekologickou recyklaci. Jako vlastník vybavení musíte získat informace o
schválených sbìrných systémech od va¹eho místního zastupitelstva.
Dodr¾ováním této evropské smernice zlep¹íte ¾ivotní prostøedí a lidské zdraví!
SafJ
-- 5 --
CZ
2
ÚVOD
2.1
V¹eobecné informace
LAF 1250M je dálkovì ovládaný tøífázový zdroj svaøovacího proudu urèený pro vysoce
efektivní svaøování v ochranné atmosféøe plynu (MIG/MAG) nebo pro svaøování pod
tavidlem (SAW). V¾dy se pou¾ívá ve spojení s øídicí jednotkou ESAB, regulátorem A2-A6
(PEH).
LAF je chlazený vìtrákem a monitorovaný tepelnou ochranou proti pøetí¾ení.
Kdy¾ se ochrana aktivuje, rozsvítí se ¾lutá kontrolka na pøedním panelu a automaticky se
resetuje, jakmile teplota klesne na pøijatelnou úroveò.
Zdroj svaøovacího proudu a øídicí jednotka jsou spojeny pøes dvouvodièovou sbìrnici
umo¾òující pøesné øízení svaøovacího procesu.
Ve¹keré nastavení svaøovacích parametrù pro zdroj proudu mù¾e obsluha provádìt na
pøedním panelu øídicí jednotky.
Èinnost zdroje proudu se kompletnì øídí a monitoruje pøes tuto jednotku. Pomocí øídicí
jednotky lze nastavit dokonce i vlastnosti startu a zastavení. V prùbìhu svaøování lze
sledovat i pøednastavené parametry svaøovacího proudu.
Podrobnìj¹í informace o nastavení a pracovním re¾imu zdroje svaøovacího proudu najdete
v návodu k obsluze pro regulátor A2-A6.
2.2
Technické údaje
Napìtí
LAF 1250M
220/230/400/415/500 V, 3μ50 Hz
230/400/440/550 V, 3μ60 Hz
Pøípustné zatí¾ení pøi:
100 % výkonnostní cyklus
Rozsah nastavení:
MIG/MAG
SAW
1250 A/44 V
60 A/ 17 V -- 1250 A/ 44 V
40 A/ 22 V -- 1250 A/ 44 V
Napìtí naprázdno:
51 V
Výkon naprázdno:
220 W
Úèinnost:
0,87
Úèiník:
0,92
Hmotnost:
Rozmìry: d x ¹ x v
490 kg
774 x 598 x 1430
Tøída krytí:
IP 23
Aplikaèní tøída:
Tøída krytí
Kód IP oznaèuje tøídu elektrického krytí, tj. stupeò ochrany proti vniknutí pevných pøedmìtù nebo vody.
Zaøízení oznaèené IP 23 je urèeno pro vnitøní a venkovní pou¾ití.
Tøída pou¾ití
Symbol
udává, ¾e tento napájecí zdroj je urèen pro pou¾ití v oblastech se zvý¹eným elektrickým
nebezpeèím.
fja3d1ja
-- 6 --
CZ
3
INSTALACE
3.1
V¹eobecné informace
Instalaci by mìl provádìt profesionální pracovník.
3.2
Rozbalení a sestavení
VAROVÁNÍ - RIZIKO PØEVR®ENÍ!
Pøipevnìte zaøízení - zejména v pøípadì, ¾e podlaha není rovná nebo je ¹ikmá.
S
Umístìte zdroj svaøovacího proudu na rovný základ.
S
Ujistìte se, ¾e nic nebrání chlazení.
Pokyny k zvedání
3.3
Pøipojení
S
Pøi dodávce je zdroj svaøovacího proudu napojen na 400
V. Pro jiné napìtí pøepnìte na po¾adované napìtí na
hlavním transformátoru a ovládacím transformátoru podle
pokynù k pøipojení na stranì 14.
S
Ujistìte se, ¾e sí»ový kabel má správnou prùøezovou
plochu a spojte ho s pøíslu¹nou pojistkou podle pøíslu¹ných
místních smìrnic (viz tabulka na stranì 8).
S
Pøipojte uzemnìní k oznaèenému ¹roubu
S
Utáhnìte dr¾ák kabelu (1).
S
Pøipojte sí»ový kabel k hlavním svorkovým blokùm L1, L2 a
L3.
S
Pøipojte kabel øízení mezi zdrojem svaøovacího proudu
LAF a øídicí jednotkou k 28-polovému kontaktu (2)
uvnitø zdroje svaøovacího proudu.
S
Pøipojte mìøicí kabel s 1-polovou zásuvkou (4).
S
Pøipojte vhodný svaøovací a zpìtný kabel ke kontaktùm (3) oznaèeným + a - na pøední
stranì zdroje proudu.
fja3i1ja
-- 7 --
.
CZ
Pøipojení k síti
LAF 1250M
50 Hz
60 Hz
Napìtí
230
400 / 415
500
230
400 / 440
550
Proud
100%
171
99
80
171
99
80
Plocha kabelu
3x70+ 35
3x35+ 25
3x25+ 16
3x70+ 35
3 x35+ 25
3x25+ 16
Pojitska, pomalá (A)
160
100
80
160
100
80
3.4
PC deska
Spínaèe DIP
PC deska (AP1) má dva spínaèe DIP (SW1 a SW2), které jsou pøi dodání pøednastaveny.
Nastavení se nemá mìnit.
Pokud jsou dodány náhradní díly, musí se nastavení spínaèù DIP pøed pøipevnìním PC desky
do zdroje svaøovacího proudu zkontrolovat (a v pøípadì potøeby nastavit).
S
Spínaè DIP SW1
Pro fungování komunikace s regulátorem
A2-A6 (PEH) musí být nastaven spínaè DIP 1
(SW1).
S
Spínaè DIP SW2
Spínaè DIP 2 (SW2) musí být nastaven, aby byl
regulátor A2-A6 (PEH) informován o jmenovitém
výkonu zdroje proudu, který je pøipojen.
Nastavení spínaèe DIP SW1
S
Nastavte pól 2 do polohy OFF a
v¹echny ostatní póly do polohy ON.
Nastavení spínaèe DIP SW2
S
Nastavte pól 2 do polohy OFF a v¹echny
ostatní póly do polohy ON.
Program zdroje svaøovacího proudu
Program zdroje svaøovacího proudu je ulo¾en v
energeticky nezávislé pamìti IC 6.
Pouzdro je pøipevnìné v dr¾áku a lze ho vymìnit.
fja3i1ja
-- 8 --
CZ
4
ÈINNOST
4.1
V¹eobecné informace
V¹eobecné bezpeènostní pøedpisy pro manipulaci s tímto zaøízením jsou
uvedeny na stranì 4. Pøed pou¾itím zaøízení si je dùkladnì prostudujte!
POZNÁMKA! Nikdy nepou¾ívejte napájecí zdroj bez boèních desek.
4.2
Ovládání
Pøední panel obsahuje:
1. Hlavní spínaè, vypínající vstupující napìtí sítì pro zdroj svaøovacího proudu.
2. Kontrolka (bílá), ukazující, ¾e je hlavní spínaè aktivován.
3. Kontrolka (¾lutá), ukazující, ¾e se tepelná ochrana aktivovala z dùvodu pøehøátí
transformátoru. Kontrolka se resetuje, jakmile teplota klesne na pøijatelnou úroveò.
4. Tlaèítko, pro resetování automatické pojistky FU2 pro napìtí 42 V.
4.3
Spu¹tìní
S
Pøipojte zpìtný kabel ke svaøovanému kusu.
S
Nastavte hlavní spínaè (1) do polohy I.
Bílá kontrolka (2) se rozsvítí a spustí se vìtrák.
S
Nastavte svaøovací parametry a zaènìte svaøovat prostøednictvím øídicí jednotky (viz
návod k obsluze 0443 745 xxx pro regulátor A2-A6).
fja3o1ja
-- 9 --
CZ
5
ÚDR®BA
5.1
V¹eobecné pøedpisy
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
5.2
S
Èi¹tìní
V pøípadì potøeby zdroj svaøovacího proudu vyèistìte.
Pro tento úèel je doporuèen suchý stlaèený vzduch.
UPOZORNÌNÍ!
Zablokované vstupy a výstupy vzduchu povedou k pøehøátí.
Poznámka:
Aby byl zaji¹tìn bezpeèný provoz stykaèe, udr¾ujte magnetické èásti èisté.
Pokud je zapotøebí stykaè vyèistit, musí být rozmontován a v¹echny souèásti musí být
vyèi¹tìny. Popøípadì je mo¾né ho vymìnit.
UPOZORNÌNÍ!
Nikdy nepou¾ívejte pro èi¹tìní stykaèe stlaèený vzduch, ani¾ stykaè zcela rozmontujete.
6
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
LAF 1250M DC je navrena a zkou¹ena v souladu s mezinárodními a evropskými normami
IEC/EN 60974--1 a EN 60974--10.
Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit,
aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám.
Náhradní díly se objednávají prostøednictvím nejbli¾¹ího zastoupení ESAB, viz poslední
stranu této publikace. Pøi objednávání náhradních dílù uvádìjte typ a èíslo stroje, oznaèení a
èíslo náhradního dílu, jak jsou uvedeny v seznamu náhradních dílù na stranì 15.
Tím se zjednodu¹í vyøízení a zajistí dodání správného dílu.
fja3m1ja
-- 10 --
sida
-- 11 --
Schema
fja3e11a
-- 12 --
List of components
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
V2
Silicon diode
C4
Capacitor
400 V
FU1
Fuse
16 A, 500 V
FU2
Automatic fuse
20 A
KM1
Contactor
42 V, 50 Hz
AP1
Circuit board
M1
Fan
QF
Main switch (black)
HL1
Indicating lamp (white)
HL2
Indicating lamp (yellow)
V1
Thyristor
1100 A/300 V
TC1
Control transformer
42 V, 900VA
AP2
Circuit board, insulation
AP3
Circuit board, EMC filter
TC2
Transformer
fja3e11b
Remarks
-- 13 --
Návod k zapojení
LAF 1250M
fja3c12a
-- 14 --
Seznam náhradních dílù
Edition 2006--06--26
Ordering no.
Denomination
0456 323 881
Welding power source
Notes
LAF 1250M
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
sparefram
-- 15 --
Item
no.
1
Qty.
1
2
Ordering no.
Denomination
Remarks
C
0456 323 881
Welding power source
LAF 1250M
0551 203 081
Shunt
1500 A
RS1
0191 085 105
Capacitor
400 V
C4
3
1
0490 600 606
Silicon diode
V4
6
1
0320 445 882
Inductor
L1
7
1
0320 444 882
Inductor coil
8
1
0460 004 880
Fan complete
8:1
1
0459 983 880
Fan
9
3
0320 924 882
Thyristor bridge
0041 051 606
Contact protection
10
M1
11
1
0320 946 001
Thyristor
1100 A/ 300 V
V1
12
2
0567 200 610
Fuse
16 A, 500 V
FU1
13
1
0320 746 002
Main switch (black)
QF
14
1
0192 576 004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192 576 303
Indicating lamp (yellow)
16
1
0193 586 104
Automatic fuse
18
2
0156 388 001
Handle
19
1
1
0486 368 880
0486 525 880
Circuit board
Flash memory
AP1
IC6
0805 586 131
Contactor
KM2
KM1
20
21
1
0442 849 881
Contactor
22
3
0319 828 001
Transformer
0460 092 001
Contact transformer
0486 224 880
Circuit board, EMC filter
23
HL2
20 A
FU2
TC2
42 V, 900 VA
TC1
24
1
25
2
0158 115 880
Cable inlet
26
1
0469 842 880
Transformer coil
27
1
0469 845 880
Transformer
TM1
0490 600 626
Silicon diode
V2
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28--pole, Burndy
AP2
XS24
0191093135
Resistor
680R
R4
35
0523300201
Positive terminal
36
0319445001
Thermostat
28
33
34
f456323s
1
1
AP3
-- 16 --
f456323s
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising