ESAB | LAF 1600 | Instruction manual | ESAB LAF 1600 Vartotojo vadovas

ESAB LAF 1600 Vartotojo vadovas
LT
LAF 1600 DC
Naudojimo instrukcija
0449 017 401 LT 2007--02--05
Valid for serial no. 644
ATITIKTIES DEKLARACIJA
ESAB AB, Welding Equipment, S-695 81 Laxå, Sweden (Švedija), užtikrina, kad suvirinimo maitinimo
šaltiniai LAF 1600 nuo serijinio numerio 606 atitinka EN 60974-1 standartą pagal direktyvos
(73/23/EEC) ir priedo (93/68/EEC) reikalavimus ir EN 60974-10 standartą pagal direktyvos
(89/336/EEC) ir priedo (93/68/EEC) reikalavimus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2006--04--19
Kent Eimbrodt
Global Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
2
Fax: + 46 584 411721
1 SAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ĮŽANGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 MONTAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
3.2
3.3
3.4
Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Išpakavimas ir montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jungtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PC plokštė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
4 EKSPLOATAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1 Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Valdymo rankenėlės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Paleidimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
5 TECHNINE PRIEŽIURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1 Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
6 ATSARGINIU DETALIU UŽSAKYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DALIŲ SĄRAŠAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUJUNGIMO INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
13
14
15
TOCq
-- 3 --
LT
1
SAUGA
ESAB suvirinimo aparatų vartotojai privalo užtikrinti, kad visi, dirbantys su aparatais ir esantys netoli
jų, naudotų visas atitinkamas apsaugos priemones ir laikytųsi saugos reikalavimų.
Atsargumo priemonės turi atitikti tokio tipo suvirinimo aparatams keliamus reikalavimus.
Be standartinių darbo vietai taikomų taisyklių bûtina laikytis ir tolimesnių patarimų.
Visus darbus turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai, gerai susipažinę su suvirinimo aparatų veikimu.
Operatorius, netinkamai naudodamas įrenginį, gali jį sugadinti, o pats rimtai susižaloti.
1.
Visi, dirbantys su suvirinimo aparatu, privalo susipažinti su:
S jo veikimu
S lavarinių jungiklių vieta
S jo funkcijomis
S būtinomis apsaugos priemonėmis
S suvirinimu
2.
Operatorius privalo užtikrinti, kad:
S pradedant dirbti su aparatu darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų.
S uždegant lanką, aplinka būtų apsaugota.
3.
Darbo vieta:
S turi atitikti įrenginio naudojimo paskirtį
S joje neturi būti skersvėjų
4.
Asmeninės apsaugos įranga
S Dirbant būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones, pvz., apsauginius akinius, atsparius
ugniai drabužius, apsaugines pirštines.
S Nedėvėti laisvų drabužių ir papuošalų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir pan., kurie gali įstrigti
ar užsidegę sukelti nudegimus.
5.
Bendros atsargumo priemonės
S Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis.
S Su aukštos įtampos įrenginiais dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
S Ugnies gesintuvas turi būti netoli ir aiškiai pažymėtas.
S Veikianèio aparato tepti ir remontuoti negalima.
SafQ
-- 4 --
LT
SUVIRINIMAS ELEKTROS LANKU IR PJOVIMAS GALI BŪTI PAVOJINGAS JUMS PATIEMS IR
APLINKINIAMS. VIRINANT BŪTINA IMTIS REIKALINGŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ. PAPRAŠYKITE
SAVO DARBDAVIO SUPAŽINDINTI SU SAUGIAIS DARBO METODAIS, ATITINKANČIAIS GAMINTOJO
SAUGUMO REIKALAVIMUS.
ELEKTROS IŠKROVA - pavojinga gyvybei.
S
Suvirinimo įrenginį būtina sumontuoti ir įžeminti pagal taikomus teisės aktus ir standartus.
S
Dalių, kuriomis teka elektros srovė, arba elektrodų negalima liesti plika ranka, šlapiomis pirštinėmis ar
šlapiais drabužiais.
S
Būtina save izoliuoti nuo įžeminimo ir darbo detalės.
S
Būtina užtikrinti saugų atstumą.
DŪMAI IR DUJOS - gali būti pavojingi sveikatai.
S
Stenkitės pasitraukti kuo toliau nuo dūmų.
S
Dūmams ir dujoms iš kvėpavimo zonos ir bendrosios teritorijos šalinti reikia naudoti ventiliavimo ir
ištraukimo ties lanku sistemą.
LANKO SPINDULIAI - gali sužaloti akis ir nudeginti odą.
S
Apsaugokite savo akis ir kūną. Naudokite tinkamą suvirinimo ekraną ir filtro lęšius bei dėvėkite
apsauginius drabužius.
S
Aplinkinius būtina apsaugoti tinkamais ekranais ar užuolaidomis.
GAISRO PAVOJUS
S
Kibirkštys gali sukelti gaisrą. Todėl būtina užtikrinti, kad aplinkui nebūtų lengvai užsiliepsnojančių
medžiagų.
TRIUKŠMAS - Pernelyg didelis triukšmas gali pakenkti klausai
S
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausų kištukus ar kitas klausos apsaugos priemones.
S
Aplinkinius būtina įspėti apie pavojų.
GEDIMAI - įrenginiui SUGEDUS, kreipkitės į kvalifikuotą techniką.
PRIEŠ MONTUOJANT AR EKSPLOATUOJANT APARATĄ, BŪTINA PERSKAITYTI IR SUPRASTI ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
BŪTINA APSISAUGOTI PAČIAM IR APSAUGOTI KITUS!
¶SP«JIMAS!
©is gaminys skirtas naudoti pramon»je. Naudojant ¹º gaminº namuose, jis gali sukelti radijo trikd¾iù.
Naudotojas prisiima atsakomybê u¾ tinkamù atsargumo priemoniù taikym±.
¶SP«JIMAS!
Prie¹ prad»dami instaliuoti ºrenginº ir su juo dirbti, perskaitykite
¹i± naudojimo instrukcij± ir ºsid»m»kite pateiktus nurodymus.
Nemeskite elektros prietaisù i buitiniu atliekù konteineri!
Remiantis 2002/96/EB Europos direktyva dél elektroniniù ir elektriniu irenginiù atliekù ir
atsi¾velgiant i su ¹ia direktyva susijusius nacionalinius istatymus, nebetinkami naudoti elektros
prietaisai turi bþti surenkami atskirai ir turi bþti atiduoti perdirbti aplinkai nekenksmingu bþdu.
Kaip irangos savininkas jþs turite gauti informacij± dél patvirtinto sistemù surinkimo i¹ savo
vietos atstovo.
Laikydamiesi ¹ioje Europos direktyvoje pateiktù rekomendacijù, jus u¾tikrinsite saugi± aplinka ir
apsaugosite savo sveikat±.
SafQ
-- 5 --
LT
2
ĮŽANGA
2.1
Bendroji dalis
LAF 1600 yra nuotoliniu būdu valdomas trifazis suvirinimo maitinimo šaltinis, skirtas
produktyviam pusiau automatiniam suvirinimui apsauginėse dujose (MIG/MAG) arba
lankiniam suvirinimui inertinėse dujose (SAW). Jį visada būtina naudoti su ESAB
A2-A6 procesų reguliatoriaus (PEH) valdymo bloku.
LAF vėsinamas ventiliatoriumi ir reguliuojamas apsaugos nuo perkaitimo elemento.
Kai įsijungia apsauginis elementas, ant priekinio skydo užsidega geltona lemputė,
kuri savaime išsijungia, kai temperatūra sumažėja iki leistino lygio.
Suvirinimo maitinimo šaltinis ir valdymo blokas tarpusavyje sujungti dviejų laidų
bendralaidžiu, užtikrinančiu suvirinimo proceso tikslumą.
Visus maitinimo šaltinio virinimo parametrus gali nustatyti operatorius ant priekinio
valdymo bloko skydo.
Šis blokas visiškai reguliuoja ir kontroliuoja maitinimo šaltinio darbą. Šiuo valdymo
bloku galima nustatyti net paleidimo ir sustabdymo savybes. Pasirinktus suvirinimo
srovės parametrus galima reguliuoti net virinimo metu.
Dėl smulkesnės informacijos apie suvirinimo maitinimo šaltinio parametrus ir darbo
režimus, reikia žiūrėti A2-A6 procesų reguliatoriaus instrukciją.
2.2
Techniniai duomenys
Įtampa:
LAF 1600
400/415/500 V, 3μ50 Hz
400/440/550 V, 3μ60 Hz
Leidžiama apkrova esant:
100% darbo ciklui
1600 A/ 44 V
Intervalo nustatymas
SAW
40 A/ 22 V --1600 A/ 46 V
Įtampa be apkrovos
54 V
Galia be apkrovos
220 W
Našumas
0,86
Galios veiksnys
0,87
Svoris
Matmenys L x B x H
585 kg
774 x 598 x 1430
Priedo klasė
IP 23
Pritaikymo klasė
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmětů nebo
vody. Zařízení označené IP 23 je určeno pro vnitřní a venkovní použití.
Třída použití
Symbol
udává, že tento napájecí zdroj je určen pro použití v oblastech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
fja3d1qa
-- 6 --
LT
3
MONTAVIMAS
3.1
Bendroji dalis
Įrenginį montuoti gali tik profesionalus darbuotojas.
3.2
Išpakavimas ir montavimas
VAROVÁNÍ - RIZIKO PØEVR®ENÍ!
Pøipevnìte zaøízení - zejména v pøípadì, ¾e podlaha není rovná nebo je ¹ikmá.
S
Padėti suvirinimo maitinimo bloką ant plokščio ir lygaus pagrindo, būtina
užfiksuoti ratus.
S
Patikrinti, ar niekas neblokuoja ventiliatoriaus.
Nurodymai įrenginio
pakėlimui
3.3
Jungtys
S
Prie pristatomo suvirinimo maitinimo šaltinio yra
prijungta 400 V įtampa. Norint pakeisti įtampą,
reikia perjungti pageidaujamą įtampą ant
pagrindinio keitiklio ir valdymo keitiklio laikantis
sujungimo instrukcijų 14 puslapyje.
S
Patikrinti, ar naudojamas tinkamo skersinio pjūvio
maitinimo kabelis, ir atsižvelgiant į taikomus teisės
aktus, būtina naudoti atitinkamą saugiklį (žiūrėti 8
puslapį).
S
Prie
S
Prisukti kabelio laikiklį (1).
S
Maitinimo kabelį prijungti prie L1, L2 ir L3
pagrindinio paskirstymo skydo.
S
Valdymo kabeliu sujungti LAF suvirinimo maitinimo
šaltinį ir valdymo bloką prie 28 poliaus jungties (2),
esančios suvirinimo maitinimo šaltinio viduje.
S
Prijungti 1 ašies lizdo matmens kabelį (4).
S
Atitinkamą suvirinimo ir grįžtamąjį kabelį prijungti prie + ir - pažymėtų jungčių (3),
esančių priekinėje maitinimo šaltinio dalyje.
fja3i1qa
pažymėto sraigto prijungti įžeminimo laidą.
-- 7 --
LT
Maitinimo prijungimas
LAF 1600
50 Hz
60 Hz
Įtampa:
400 V / 415 V
500 V
400 V / 440 V
550 V
Srovė:
100%
136 A
108 A
136 A
108 A
Kabelio sritis:
3 x 70+35 mm2
3 x 50+35 mm2
3x70+ 35 mm2
3x70+ 35 mm2
Saugiklis, lėtasis:
160 A
125 A
160 A
125 A
3.4
PC plokštė
DIP jungikliai
PC plokštėje (AP1) yra du DIP jungikliai (SW1 ir SW2), kurie pristatomi įrenginio
tiekimo metu. Parametrų keisti negalima.
Pristatant atsargines dalis, prieš tvirtinant PC plokštę į suvirinimo maitinimo šaltinį,
reikia patikrinti (ir nustatyti, jei reikia) DIP jungiklių parametrus.
S
DIP jungiklis SW1
Ryšiui su A2-A6 procesų reguliatoriumi
(PEH) nustatyti reikia pasirinkti DIP 1
jungiklį (SW1).
S
DIP jungiklis SW2
DIP 2 jungiklis (SW2) pasirenkamas A2-A6
procesų reguliatoriui (PEH) informuoti apie
prijungto maitinimo šaltinio parametrų
reikšmes.
DIP jungiklio SW1 nustatymas
S
Nustatyti 6 polių ties išjungimo
(OFF) padėtimi, o visus kitus - ties įjungimo
(ON).
DIP jungiklio SW2 nustatymas
S
Nustatyti 1 ir 2 poliø ties iðjungimo (OFF)
padëtimi, o visus kitus - ties ájungimo (ON).
Suvirinimo maitinimo šaltinio programa
Suvirinimo maitinimo šaltinio programa
saugoma IC 6 atmintyje.
Kapsulė įdėta į laikiklį ir gali būti keičiama.
fja3i1qa
-- 8 --
LT
4
EKSPLOATAVIMAS
4.1
Bendroji dalis
Bendruosius nurodymus dėl saugos dirbant su įrenginiu rasite puslapyje 4.
Įdėmiai perskaitykite juos prieš pradėdami naudoti įrenginį!
ĮSIDĖMĖKITE! Niekada nenaudokite maitinimo šaltinio be šoninių plokštelių.
4.2
Valdymo rankenėlės
Priekiniame skyde yra:
1. Pagrindinis jungiklis, išjungiantis suvirinimo maitinimo šaltinio įtampą.
2. Signalinė lemputė (balta), reiškianti, kad yra įjungtas pagrindinis jungiklis.
3. Signalinė lemputė (geltona), reiškianti, kad dėl transformatoriaus perkaitimo
įsijungė apsauginis nuo perkaitimo elementas. Lemputė išsijungia, kai
temperatūra nukrenta iki leistinos ribos.
4. Mygtukas, 42 V įtampos FU2 automatinis saugiklio išjungimas.
4.3
Paleidimas
S
Prijungti grįžtamąjį kabelį prie virinamos detalės.
S
Pagrindinį jungiklį (1) nustatyti ties I padėtimi.
Įsijungus baltajai lemputei (2), ima veikti ventiliatorius.
S
Virinimo parametrams nustatyti ir suvirinimo procesui pradėti reikia laikytis
valdymo bloko instrukcijų (žiūrėti A2-A6 procesų reguliatoriaus 0443 745 xxx
instrukcijas).
fja3o1qa
-- 9 --
LT
5
TECHNINE PRIEŽIURA
5.1
Bendroji dalis
PASTABA!
Tiekėjo suteikta garantija nebegalios, jei vartotojas pats bandys šalinti gedimus
garantinio laikotarpio metu.
5.2
S
Valymas
Kai būtina, reikia išvalyti suvirinimo maitinimo šaltinį.
Šiam tikslui reikia naudoti sausą suspaustą orą.
ĮSPĖJIMAS!
Dėl užblokuotų ortakių įrenginys gali perkaisti.
Pastaba:
Kad kontaktorius tinkamai veiktų, magnetas turi būti švarus.
Jei reikia nuvalyti kontaktorių, jį reikia nuimti ir išvalyti visas detales. Arba pakeiskite
kontaktoriø nauju.
ĮSPĖJIMAS!
Niekada nenaudokite suspausto oro nenuimtam kontaktoriui valyti.
6
ATSARGINIU DETALIU UŽSAKYMAS
LAF 1600 DC sukurtas ir išbandytas remiantis tarptautiniais ir Europos standartais
IEC/EN 60974-1 bei EN 60974-10. Techninës priežiûros skyrius, atliekantis techninê
priežiūrą ir remontą, ásipareigoja užtikrinti, kad gaminys atitiktø minëtus standartus.
Atsargines dalis galima užsakyti artimiausioje ESAB atstovybėje, žr. galinį viršelį.
Užsakant atsargines detales, reikia nurodyti įrenginio tipą ir numerį bei paskirtį ir
atsarginės detalės numerį, kaip nurodyta atsarginių detalių sąraše 15 psl.
Tai palengvins užsakymo įvykdymą ir užtikrins, kad gausite reikalingą detalę.
fja3m1qa
-- 10 --
sida
-- 11 --
Schema
fja3e11a
-- 12 --
Dalių sąrašas
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
V2
Silicon diode
C4
Capacitor
400 V
FU1
Fuse
16 A, 500 V
FU2
Automatic fuse
20 A
KM1
Contactor
42 V, 50 Hz
AP1
Circuit board
M1
Fan
QF
Main switch (black)
HL1
Indicating lamp (white)
HL2
Indicating lamp (yellow)
V1
Thyristor
1500 A/ 500 V
TC1
Control transformer
42 V, 900VA
AP2
Circuit board, insulation
AP3
Circuit board, EMC filter
TC2
Transformer
fja3e11b
Remarks
-- 13 --
Sujungimo instrukcija
LAF 1600
fja3c12a
-- 14 --
Atsarginių dalių sąrašas
Edition 2006--06--26
Ordering no.
Denomination
0456 324 880
Welding power source
Notes
LAF 1600
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
sparefram
-- 15 --
Item
no.
Qty.
1
1
2
Ordering no.
Denomination
Remarks
C
0456324880
Welding power source
LAF 1600
0551203082
Shunt
2000 A
RS1
0191085105
Capacitor
400 V
C4
3
1
0490600606
Silicon diode
V4
4
1
0320445883
Inductor
L1
5
1
0320444883
Inductor coil
8
1
0460004880
Fan complete
8:1
1
0459983880
Fan
9
3
0321452880
Thyristor bridge
0041051606
Contact protection
10
M1
11
1
0321427001
Thyristor
1500 A/ 500 V
V1
12
2
0567200610
Fuse
16 A, 500 V
FU1
13
1
0320746002
Main switch (black)
QF
14
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192576303
Indicating lamp (yellow)
16
1
0193586104
Automatic fuse
18
2
0156388001
Handle
19
1
1
0486368880
0486525880
Circuit board
Flash memory
AP1
IC6
0805586131
Contactor
KM2
KM1
20
21
1
0442849880
Contactor
22
3
0319828001
Transformer
0460092001
Contact transformer
0486224880
Circuit board, EMC filter
23
HL2
20 A
FU2
TC2
42 V, 900 VA
TC1
24
1
25
2
0158115880
Cable inlet
26
1
0469843880
Transformer coil
27
1
0469845881
Transformer
TM1
0490600626
Silicon diode
V2
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28--pole, Burndy
AP2
XS24
0191093135
Resistor
680R
R4
35
0523300201
Positive terminal
36
0319445001
Thermostat
28
33
34
f456324s
1
1
AP3
-- 16 --
f456324s
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising