ESAB | LAF 1000 / LAF 1000M DC | Instruction manual | ESAB LAF 1000 / LAF 1000M DC Používateľská príručka

ESAB LAF 1000 / LAF 1000M DC Používateľská príručka
GR
LAF 1000/ 1000M
DC
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0456 512 301 GR 2007--02--02
Valid for serial no. 644
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò LAF 1000/ LAF 1000M áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 606 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå
ôï ðñüôõðï EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ
ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 60974--10 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò
ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2006--04--19
Kent Eimbrodt
Global Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
2
Fax: + 46 584 411721
1 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
3 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
3.2
3.3
3.4
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Îåöüñôùìá êáé ôïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔõðùìÝíï êýêëùìá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
4 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4.1
4.2
4.3
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¼ñãáíá åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åêêßíçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1
5.2
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
6 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
17
17
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
TOCy
-- 3 --
1
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
fja4SafY
-- 4 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ
ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.
Ìçí áðïññßðôåôå åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ìáæß ìå êïéíÜ áðïññßììáôá!
Ôçñþíôáò ôçí ÅõñùðáÚêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ó÷åôéêÜ ìå ôá áðüâëçôá åéäþí
çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí
åèíéêÞ íïìïèåóßá, ôá åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôïí êýêëï
ôçò æùÞò ôïõò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá åðéóôñÝöïíôáé óå
ðåñéâáëëïíôéêÜ óõìâáôÞ åãêáôÜóôáóç áíáêýêëùóçò. Ùò éäéïêôÞôçò ôïõ åîïðëéóìïý,
èá ðñÝðåé íá åíçìåñþíåóôå áðü ôïí ôïðéêü áíôéðñüóùðü ìáò ôó åãêåêñéìÝíá
óõóôÞìáôá óõëëïãÞò.
Ìå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ïäçãßáò âåëôþíåôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ç
õãåßá ôïõ áíèñþðïõ!
fja4SafY
-- 5 --
2
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
2.1
ÃåíéêÜ
Ôá LAF 1000/1000M åßíáé ôçëå÷åéñéæüìåíåò ôñéöáóéêÝò ðçãÝò ñåýìáôïò ðïõ
åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò ãéá êïëëÞóåéò õøçëÞò áðüäïóçò ôýðïõ MIG/MAG Þ UP.
ÐñÝðåé ðÜíôïôå íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìáæß ìå ôï êïõôß åëÝã÷ïõ ôçò ÅSAB ôïõ
ôýðïõ åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò Á2-Á6 Process Controller (ÑÅÇ) Þ
A2 Welding Control Unit (PEI).
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò LAF øý÷åôáé ìå ôç âïÞèåéá áíåìéóôÞñá êáé åëÝã÷åôáé áðü
ìïíÜäá èåñìïêñáóßáò ãéá ôçí áðïöõãÞ õðåñöüñôùóçò. ¼ôáí äéáêïðåß ôï
êýêëùìá áðü ôïí èåñìïäéáêüðôç, áíÜâåé áõôüìáôá ç êßôñéíç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá
óôçí ðñüóïøç. Ç åðáíáöïñÜ ôïõ èåñìïäéáêüðôç ãßíåôáé áõôüìáôá üôáí ç
èåñìïêñáóßá Ý÷åé Ýñèåé óå Ýíá ëïãéêü åðßðåäï.
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé ôï êïõôß åëÝã÷ïõ åßíáé óõíäåäåìÝíá
ìå Ýíá äßáõëï äéðëïý óýñìáôïò ï ïðïßïò êÜíåé äõíáôü ôïí Ýëåã÷ï áêñéâåßáò ôçò
äéáäéêáóßáò çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
Ç ñýèìéóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò ìðïñåß íá ãßíåé áðü ôçí ðñüóïøç ôïõ êïõôéïý
åëÝã÷ïõ üðïõ üëåò ïé ðáñÜìåôñïé ìðïñïýí íá êáèïñéóôïýí áðü ôïí ÷åéñéóôÞ.
Ï ôñüðïò ëåéôïõñãßáò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò åëÝã÷åôáé êáé åðéèåùñåßôáé åî’
ïëïêëÞñïõ áðü ôï êïõôß åëÝã÷ïõ ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåß êáíåßò íá
êáèïñßóåé ôç óõìðåñéöïñÜ ôïõ åñãáëåßïõ êáôÜ ôçí åêêßíçóç êáé êáôÜ ôç óôÜóç.
Ïé ðáñÜìåôñïé ðïõ Ý÷ïõí ñõèìéóôåß åê ôùí ðñïôÝñùí ìðïñïýí íá åðéèåùñçèïýí
êáôÜ ôçí çëåêôñïóõãêüëëçóç.
¼óïí áöïñÜ ôéò ëåðôïìåñåßò ðëçñïöïñßåò ôùí äõíáôïôÞôùí ñýèìéóçò ôçò ðçãÞò
ñåýìáôïò êáé ôïõ ôñüðïõ ëåéôïõñãßáò ôçò ìåëåôÞóôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò ôïõ
åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò Á2-Á6 Process Controller Þ A2 Welding Control Unit.
fja4d1ya
-- 6 --
2.2
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá
ÔÜóç
LAF 1000
LAF 1000M
400/415/500 V, 3μ50 Hz
400/440/550 V, 3μ60 Hz
230/400/415/500 V, 3μ50 Hz
230/400/440/550 V, 3μ60 Hz
Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç óå:
100 % äéÜëåéøç
800 A/44 V
60 % äéÜëåéøç
1000 A/44 V
800 A/44 V
1000 A/44 V
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò
MIG/MAG
UP
50 A/17 V - 1000 A/45 V
40 A/22 V - 1000 A/45 V
50 A/17 V - 1000 A/45 V
40 A/22 V - 1000 A/45 V
ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
52 V
52 V
Éó÷ýò ñåýìáôïò áíïéêôïý
êõêëþìáôïò
145 W
145 W
Áðïäïôéêüôçôá
0,84
0,84
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò
0,95
0,95
ÂÜñïò
330 kg
330 kg
ÄéáóôÜóåéò L x B x H
646 x 552 x 1090
646 x 552 x 1090
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
IP 23
IP 23
Êáôçãïñßá ÷ñÞóåùò
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå
õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
fja4d1ya
-- 7 --
3
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
3.1
ÃåíéêÜ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
3.2
Îåöüñôùìá êáé ôïðïèÝôçóç
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ - ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÁÍÁÔÑÏÐÇÓ!
Óôåñåþóôå ôïí åîïðëéóìü, åéäéêÜ åÜí ôï Ýäáöïò åßíáé áíþìáëï Þ Ý÷åé êëßóç.
S
ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óå Ýíá ïñéæüíôéï åðßðåäï Ýäáöïò.
S
Öñïíôßóôå þóôå íá ìçí åìðïäßæåôå ôçí øýîç ôïõ åñãáëåßïõ.
ÏÄÇÃÉÅÓ ÁÍÕØÙÓÇÓ
fja4i1ya
-- 8 --
3.3
ÓõíäÝóåéò
S
ÊáôÜ ôçí ðáñÜäïóç ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé
óõíäåäåìÝíç Ýôóé þóôå íá ëåéôïõñãåß ìå 400
V. ¼ôáí ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå Üëëç
ôÜóç êÜíåôå ôéò áëëáãÝò óýíäåóçò óôïí
êõñßùò ìåôáó÷çìáôéóôÞ êáé óôïí
ìåôáó÷çìáôéóôÞ åëÝã÷ïõ óýìöùíá ìå ôéò
ïäçãßåò óýíäåóçò óôç óåëßäá 15.
S
ÄéáëÝîôå êáëþäéï äéêôýïõ ìå ôï óùóôü
åìâáäüí äéáôïìÞò êáé ôïðïèåôÞóôå ôç óùóôÞ
áóöÜëåéá óôï êáëþäéï óýìöùíá ìå ôéò
éó÷ýïõóåò ôïðéêÝò ðñïäéáãñáöÝò (ìåëåôÞóôå
ôïí ðßíáêá óôç óåëßäá 9)
S
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôçò ãçò óôç âßäá ðïõ
öÝñåé ôï óýìâïëï
.
S
Óößãîôå ôï óöéãêôÞñá ôïõ êáëùäßïõ (1).
S
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôïõ äéêôýïõ óôéò
êüóóåò ìå áñéèìü L1, L2 êáé L3.
S
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ áíÜìåóá óôçí
ðçãÞ ñåýìáôïò LAF êáé óôï êïõôß åëÝã÷ïõ
óôï 28-ðïëéêü âýóìá (2) óôï åóùôåñéêü ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.
S
ÓõíäÝóôå 1-ðïëéêü Ýëåã÷ï ôñïöïäüôçóçò (4).
S
ÓõíäÝóôå ôï óùóôü êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé êáëþäéï åðéóôñïöÞò
óôá âýóìáôá (3) ðïõ åßíáé óçìåéùìÝíá ìå + êáé - óôçí ðñüóïøç ôçò ìïíÜäáò
ðçãÞò ñåýìáôïò.
Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï
LAF 1000
50 Hz
60 Hz
ÔÜóç V
400
415
500
400
440
550
Ñåýìá A
100%
60%
64
80
64
80
52
65
64
80
64
80
52
65
4 x 16
4 x 16
4 x 16
4 x 16
4 x 16
4 x 16
63
63
63
63
63
63
Åìâáäüí äéáôïìÞò êáëùäßïõ mm2
ÁóöÜëåéá âñáäåßá A
LAF 1000M
50 Hz
60 Hz
ÔÜóç V
230
400
415
500
230
400
440
550
Ñåýìá A
100%
60%
111
138
64
80
64
80
52
65
111
138
64
80
64
80
52
65
Åìâáäüí äéáôïìÞò êáëùäßïõ mm2
4x50
ÁóöÜëåéá âñáäåßá A
125
fja4i1ya
4 x 16 4 x 16 4 x 16
63
-- 9 --
63
63
4x50
125
4 x 16 4 x 16 4 x 16
63
63
63
3.4
ÔõðùìÝíï êýêëùìá
Äéáêüðôåò ôýðïõ DIP
Ôï ôõðùìÝíï êýêëùìá (ÁÑ1) åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå 2 äéáêüðôåò ôýðïõ DIP (SW1
êáé SW2) ïé ïðïßïé åßíáé åê ôùí ðñïôÝñùí ñõèìéóìÝíïé êáé ç èÝóç ôïõò äåí
åðéôñÝðåôáé íá áëëá÷ôåß.
ÊáôÜ ôçí ðáñÜäïóç áíôáëëáêôéêþí ðñÝðåé íá åëÝã÷åôáé ç èÝóç ôùí äéáêïðôþí
ôýðïõ DIP (êáé áí áõôü ÷ñåéÜæåôáé íá áëëá÷ôïýí åðßóçò) ðñßí íá ôïðïèåôçèåß ç
êÜñôá óôçí ðçãÞ ôïõ ñåýìáôïò.
S
Äéáêüðôçò ôýðïõ DIP SW1
Ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç åðéêïéíùíßá ðñïò ôï
åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò Á2-Á6 Process
Controller (PEH) ðñÝðåé íá ñõèìßóåôå ôï
äéáêüðôç ôýðïõ DIP (SW1).
S
Äéáêüðôçò ôýðïõ DIP SW2
O äéáêüðôçò DIP 2 (SW2) ðñÝðåé íá
ñõèìéóôåß ãéá íá ðëçñïöïñåß ôïí åëåãêôÞ
äéáäéêáóßáò Á2-A6 Process Controller (PEH)
ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïíïìáóôéêÞ ôéìÞ ôïõ
ôñïöïäïôéêïý ðïõ Ý÷åé óõíäåèåß.
Ñýèìéóç ôïõ äéáêüðôç ôýðïõ DIP SW1
S
ÈÝóåôå ôïí ðüëï 6 óôç èÝóç ”ÏFF” êáé
üëïõò ôïõò Üëëïõò ðüëïõò óôç èÝóç ”ÏN”.
Ñýèìéóç ôïõ äéáêüðôç ôýðïõ DIP SW2
S
ÈÝóåôå ôïí ðüëï 3 óôç èÝóç ”OFF” êáé üëïõò
ôïõò Üëëïõò ðüëïõò óôç èÝóç ”ÏN”.
Ðñüãñáììá ðçãÞò ñåýìáôïò
Ôï ðñüãñáììá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò åßíáé áðïèçêåõìÝíï óôï
ïëïêëçñùìÝíï êýêëùìá IC 6. Ôï ïëïêëçñùìÝíï êýêëùìá åßíáé
ðñïóáñìïóìÝíï óå âÜóç êáé ìðïñåß íá áíôéêáôáóôáèåß.
fja4i1ya
-- 10 --
4
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
4.1
ÃåíéêÜ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 4. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
ÐÑÏÓÏ×Ç! Áðáãïñåýåôáé ç ÷ñÞóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ÷ùñßò
ðëáúíÝò ëáìáñßíåò.
4.2
¼ñãáíá åëÝã÷ïõ
Ç ðñüóïøç ðåñéÝ÷åé:
1. Êõñßùò äéáêüðôçò ðïõ êüâåé ôçí åéóåñ÷üìåíç ôÜóç
ôñïöïäïóßáò ðñïò ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò.
2. ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (ëåõêÞ) áíÜâåé êáôÜ ôï Üíïéãìá
ôïõ êõñßùò äéáêüðôç.
3. ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (êßôñéíç) áíÜâåé üôáí ï åëåãêôÞò èåñìïêñáóßáò äéáêüøåé
ôï êýêëùìá ëüãù õðåñèÝñìáíóçò ôïõ ìåôáó÷çìáôéóôÞ. Ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá
óâÞíåé üôáí ç èåñìïêñáóßá Ý÷åé ðÝóåé óå ëïãéêÜ åðßðåäá.
4. Äéáêüðôçò ôýðïõ ìðïõôüí ãéá åðáíáöïñÜ ôçò áõôüìáôçò áóöÜëåéáò FU1 42 V.
4.3
Åêêßíçóç
S
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôï áíôéêåßìåíï ðñïò óõãêüëëçóç.
S
ÈÝóåôå ôïí êõñßùò äéáêüðôç (1) óôç èÝóç ”É”.
Ç ëåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (2) áíÜâåé êáé ï áíåìéóôÞñáò åêêéíåßôáé.
S
Ñõèìßóôå ôéò ðáñáìÝôñïõò êáé åêêéíÞóôå ôïí çëåêôñïóõãêïëëçôÞ ìå ôç
âïÞèåéá ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ (ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ôïõ êïõôéïý
åëÝã÷ïõ åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx Þ
ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò
A2 Welding Control Unit 0449 331 xxx).
fja4o1ya
-- 11 --
5
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
5.1
ÃåíéêÜ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí
óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.
5.2
S
Êáèáñéóìüò
Êáèáñßóôå ôçí ðçãÞ çëåêôñïóõãêüëëçóçò üôáí áõôü ÷ñåéÜæåôáé.
×ñçóéìïðïéåßóôå îçñü ðåðéåóìÝíï áÝñá ãéá ôïí êáèáñéóìü.
ÐÑÏÓÏXÇ!
Áí ïé áåñïôïìÝò Ý÷ïõí âïõëþóåé, ôüôå õðÜñ÷åé êßíäõíïò õðåñèÝñìáíóçò.
Óçìåßùóç:
Ãéá íá åîáóöáëßóåôå áóöáëÞ ëåéôïõñãßá ôïõ åðáöÝá, êñáôÜôå êáèáñÜ ôá
ìáãíçôéêÜ åîáñôÞìáôá.
ÅÜí ï åðáöÝáò ÷ñåéÜæåôáé êáèáñéóìü ðñÝðåé íá áðïóõíáñìïëïãçèåß êáé íá
êáèáñéóôïýí üëá ôïõ ôá ìÝñç. ÅíáëëáêôéêÜ, áíôéêáôáóôÞóôå ôïí åðáöÝá.
ÐÑÏÓÏXÇ!
ÐïôÝ ìÞ ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ðåðéåóìÝíï áÝñá ãéá êáèáñéóìü ôïõ åðáöÝá áí äåí
ôïí Ý÷åôå áðïóõíáñìïëïãÞóåé ôåëåßùò.
6
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá LAF 1000/ LAF 1000 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá
äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--1 êáé IEC/EN 60974--10.
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò
ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ,
ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí, óôç óåëßäá 17. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá
áðïóôïëÞò êáé åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
fja4m1ya
-- 12 --
Ó÷Þìá óýíäåóçò
fja4s12a
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
-- 13 --
Ðßíáêáò åîáñôçìÜôùí
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
C
Denomination
V3
Diode bridge
QF
Main switch (black)
V2
Silicon diode
HL1
Indicating lamp (white)
C4
Capacitor
HL2
Indicating lamp (yellow)
FU1
Fuse
XT2
Connection block
FU2
Automatic fuse
RS1
Shunt
FU3
Fuse
ST1
Thermal guard
KM1
Contactor
KM2
Contactor
AP1
Circuit board
TC1
Control transformer
V4
Diode bridge
AP2
Circuit board, insulation
TM1
Transformer
AP3
Circuit board, EMC--filter
R3
Resistor
M1
Fan
fja4com
Z1, Z2, Z3 Contact protection
V1
L1
-- 14 --
Thyristor
Inductor
Ïäçãßåò óýíäåóçò
ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
LAF 1000
fja4c12a
-- 15 --
LAF 1000M
fja4c12a
-- 16 --
Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
Edition 2006--06--26
Ordering no.
Denomination
Notes
0456 321 881
Welding power source
LAF 1000
0456 321 882
Welding power source
LAF 1000M
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
sparefram
-- 17 --
Item
1
Qty
1
2
Ordering no.
Denomination
0456 321 881
0456 321 882
LAF 1000
LAF 1000M
0469 844 882
Transformer
0469 841 880
Transformer coil
Notes
C
TM1
4
1
0318 060 001
Capacitor
C4
5
1
0318 022 001
Fan
M1
6
1
0321 003 881
Resistor
R3
7
2
0040 894 001
Connection block
XT2
8
1
0551 202 980
Shunt
RS1
9
1
0319 445 001
Thermal guard
ST1
10
1
0320 116 881
Thyristor bridge
11
2
0490 600 606
Silicon diode
V4
12
3
0041 051 606
Contact protection
Z1, Z2, Z3
13
3
0320 946 001
Thyristor
V1
0158 115 880
Cable inlet
15
1
0162 772 001
Connection block
16
1
0320 746 002
Main switch
Black
QF
17
2
0194 091 002
Fuse
16 A, 690 V
FU1
18
1
0192 576 004
Indicating lamp (white)
HL1
19
1
0192 576 304
Indicating lamp (yellow)
HL2
20
1
0193 586 104
Automatic fuse
22
2
0156 388 001
Handle
23
1
1
0486 368 880
0486 525 880
Circuit board
Flash memory
14
24
20 A
FU2
AP1
IC6
0805 586 131
Contactor
25
1
1
0193 358 102
0442 849 880
Contactor
Contactor
LAF 1000
LAF 1000M
KM1
KM1
26
1
0460 092 001
Control transformer
42 V, 900 VA
TC1
27
1
0486 224 880
Circuit board, EMC filter
28
3
0321 468 003
Silicon diode
29
1
0321 489 880
Base current bridge
30
1
0318 040 883
Inductor
L1
0490 600 626
Silicon diode
V2
31
KM2
AP3
32
1
0567 900 129
Fuse
315 mA
FU3
33
1
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28--pole, Burndy
AP2
XS24
0191093135
Resistor
680R
R4
35
0523300201
Positive terminal
36
0320266880
Diode bridge
34
f456321s
1
-- 18 --
f456321s
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising