ESAB LAF 635/ LAF 635R Používateľská príručka


Add to my manuals
20 Pages

advertisement

ESAB LAF 635/ LAF 635R Používateľská príručka | Manualzz

GR

LAF 635/LAF 635R

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò 0457 795 401 GR 2007--02--02 Valid for serial no. 644

Ç åôáéñåßá

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ

ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå , Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ôï ðñüôõðï

LAF 635 / LAF 635 R

EN 60974–1 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò

606

êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ïäçãßáò (93/68/EEG) (89/336/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 60974--10 êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) .

óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 2006--04--17 Kent Eimbrodt Global Director ESAB AB, Welding Equipment SE--695 81 LAXÅ SWEDEN Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 411721 2

1 ÁÓÖÁËÅÉÁ 2 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1

2.2

3.1

3.2

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Óõíáñìïëüãçóç êáé ôïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3

3.4

3.5

ÓõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐëáêÝôôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

4.1

ÃåíéêÜ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2

4.3

¼ñãáíá åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åêêßíçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1

5.2

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÇÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 6

8 9 9

10

10

8

6 7 8 8 10 10

11

11 11

11 13 15 17

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

TOCy

-- 3 --

1 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.

¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí åîïðëéóìü.

1.

2.

3.

4.

5.

ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ: S ôï ÷åéñéóìü ôïõ S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç S S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò óõãêüëëçóç Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé: S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï åîïðëéóìüò.

S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.

Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé: S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.

Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.

S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.

ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.

S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.

ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.

S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò

ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.

S S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá ðñïóéôüò.

Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

fja5SafY

-- 4 --

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

S Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.

fja5SafY

Ìçí áðïññßðôåôå åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ìáæß ìå êïéíÜ áðïññßììáôá!

Ôçñþíôáò ôçí ÅõñùðáÚêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ó÷åôéêÜ ìå ôá áðüâëçôá åéäþí çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí åèíéêÞ íïìïèåóßá, ôá åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôïí êýêëï ôçò æùÞò ôïõò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá åðéóôñÝöïíôáé óå ðåñéâáëëïíôéêÜ óõìâáôÞ åãêáôÜóôáóç áíáêýêëùóçò. Ùò éäéïêôÞôçò ôïõ åîïðëéóìïý, èá ðñÝðåé íá åíçìåñþíåóôå áðü ôïí ôïðéêü áíôéðñüóùðü ìáò ôó åãêåêñéìÝíá óõóôÞìáôá óõëëïãÞò.

Ìå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ïäçãßáò âåëôþíåôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ç õãåßá ôïõ áíèñþðïõ!

-- 5 --

2 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

2.1

ÃåíéêÜ

Ôï

LAF 635, LAF 635R

ôñéþí öÜóåùí ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç õðåñðáñáãùãéêïý ìç÷áíéêïý ôüîïõ áåñßïõ/ìåôÜëëïõ (ÌÉG/MAG), Þ óõãêüëëçóç ôüîïõ óéäçñüóêïíçò (UP). Èá ðñÝðåé ðÜíôïôå íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìáæß ìå ôï êïõôß åëÝã÷ïõ ôçò ESAB Á2-Á6 Process Controller ( åßíáé ìéá ôçëå÷åéñéæüìåíç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò

ÑÅÇ

) Þ A2 Welding Control Unit (

PEI

).

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LAF åßíáé õäñüøõêôç êáé åëÝã÷åôáé áðü Ýíá åëåãêôÞ èåñìïêñáóßáò åíÜíôéá óôçí õðåñöüñôùóç. ¼ôáí ï åëåãêôÞò èåñìïêñáóßáò äéáêüðôåé ôï êýêëùìá, ôüôå áíÜâåé áõôüìáôá ç êßôñçíç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óôï êáíôñÜí. Ç åðáíáöïñÜ ãßíåôáé áõôüìáôá üôáí ç èåñìïêñáóßá Ý÷åé ðÝóåé óå áðïäåêôÜ åðßðåäá.

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò êáé ôï êïõôß åëÝã÷ïõ åßíáé óõíäåäåìÝíïé ìå Ýíá äßáõëï äéðëïý êáëùäßïõ ðïõ êáèéóôÜ äõíáôü ôïí áêñéâÞ Ýëåã÷ï ôçò äéáäéêáóßáò óõãêüëëçóçò.

Ç ñýèìéóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ãßíåé áðü ôç ðñüóøç ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ üðïõ üëåò ïé ðáñÜìåôñïé ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí áðü ôï ÷åéñéóôÞ.

Ï ôñüðïò ëåéôïõñãßáò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åëÝã÷åôáé êáé åðéèåùñåßôáé åíôåëþò áðü ôï êïõôß åëÝã÷ïõ ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ åêêßíçóçò êáé óôÜóçò. Ïé åê ôùí ðñïôÝñùí ðáñÜìåôñïé ñåýìáôïò ìðïñïýí íá åðéèåùñçèïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõãêüëëçóçò.

Ãéá ëåðôïìåñåßò ðëçñïöïñßåò üóïí áöïñÜ ôéò äõíáôüôçôåò ñýèìéóçò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò êáé ôï ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôçò ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôïí åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò óõãêüëëçóçò Á2-Á6 Process Controller Þ A2 Welding Control Unit.

fja5d1ya

-- 6 --

2.2

Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï LAF 635/LAF 635R

400/415 V 400/415 V 3 3 μ μ 50 Hz 50 Hz

Ïíïìáóôéêü öïñôßï:

Êýêëïò åñãáóßáò 100% Êýêëïò åñãáóßáò 60%

Ðåñéï÷Ýò ñýèìéóçò: ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò Éó÷ýò ñåýìáôïò áíïéêôïý êèêëþìáôïò Áðüäïóç ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò ÂÜñïò ÄéáóôÜóåéò, ì x ð x ý

630 A/44 V 800 A/44 V 75 A / 18 V - 800 A / 44 V (46 V) 54 V 150 W 0,84 0,90 260 kg 652 x 483 x 800 652 x 483 x 916 (óõìðåñéëáìâáíüìåíïõ êáé ôçò âÜóçò, ðüäé)

IP 23 ÔÜîç ðñïóôáóßáò Káôçãïñßá åöáñìïãÞò ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

ÊëÜóç åöáñìïãÞò

Ôï óýìâïëï óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.

fja5d1ya

-- 7 --

3 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

3.1

ÃåíéêÜ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.

3.2

Óõíáñìïëüãçóç êáé ôïðïèÝôçóç ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ - ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÁÍÁÔÑÏÐÇÓ!

Óôåñåþóôå ôïí åîïðëéóìü, åéäéêÜ åÜí ôï Ýäáöïò åßíáé áíþìáëï Þ Ý÷åé êëßóç.

S Óõíáñìïëïãåßóôå ôéò âÜóåéò (ðüäéá) ðïõ ðáñáäßäïíôáé ìáæß ìå ôç óõóêåõÞ êáé ôïðïèåôåßóôå êáôüðéí ôç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Ýôóé þóôå ç åßóïäïò êáé ç Ýîïäïò ôïõ áÝñá øýîçò íá åßíáé åëåýèåñåò.

ÏÄÇÃÉÅÓ ÁÍÕØÙÓÇÓ

S S S S

3.3

S S S S

ÓõíäÝóåéò

ÊáôÜ ôç ðáñÜäïóç ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óõíäåäåìÝíç ãéá 400 V. Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åôå Üëëç ôÜóç ôñïöïäïóßáò, êÜíåôå ôéò áëëáãÝò óôï êýñéï ìåôáó÷çìáôéóôÞ êáé óôï ìåôáó÷çìáôéóôÞ åëÝã÷ïõ óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò óýíäåóçò óôç óåëßäá 15.

ÅðéëÝîôå êáëþäéï äéêôýï ìå ôï óùóôü åìâáäü äéáôïìÞò êáé áóöáëßóôå ôï êáëþäéï ìå ôç óùóôÞ áóöÜëåéá óýìöùíá ìå ôéò ôïðéêÝò ñõèìßóåéò (ìåëåôÞóôå ôï ðßíáêá óôç óåëßäá 9).

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôçò ãåßùóçò óôç âßäá ðïõ öÝñåé ôï óçìåßï .

Óößãîôå ôç âßäá óôÞñéîçò ôïõ êáëùäßïõ ðïõ âñßóêåôáé óôï ðßóù ôìÞìá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò.

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôïõ äéêôýïõ óôïõò óõíäÝóìïõò L1, L2 êáé L3.

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ áíÜìåóá óôç ðçãÞ ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò LAF êáé óôï êïõôß åëÝã÷ïõ óôï 12-ðïëéêü âýóìá (

1

) ôçò ðñüóïøçò ôçò ðçãÞò åëÝã÷ïõ.

ÓõíäÝóôå ôï ìïíïðïëéêü êáëþäéï ìÝôñçóçò (

2

).

ÓõíäÝóôå ôï óùóôü êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöò óôéò ñÜãåò óýíäåóçò ðïõ öÝñïõí ôá óçìåßá + êáé -. Ïé ñÜãåò åßíáé ôïðïèåôçìÝíåò áðü ìÝóá ôçò èýñáò (

3

) óôç ðñüóïøç ôçò ðçãÞò óõãêüëëçóçò.

-- 8 --

fja5i1ya

3.4

Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï LAF 635/LAF 635R ÔÜóç V Ñåýìá A 100% Åìâáäü äéáôïìÞò êáëùäßïõ mm 2 ÁóöÜëåéá - êáèõóôåñÞóåùò A 50 Hz/60 Hz

400/415/440 V 52 4 x 16 63

3.5

ÐëáêÝôôá

Äéáêüðôåò DIP

Ç ðëáêÝôôá (ÁÑ1) åßíáé åîïðëéóìÝíç ìå äõï äéáêüðôåò DIP (SW1 êáé SW2) ðïõ åßíáé åê ôùí ðñïôÝñùí ñõèìéóìÝíïé êáé ôùí ïðïßùí ç èÝóç äåí åðéôñÝðåôáé íá áëëá÷ôåß êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá.

ÊáôÜ ôç ðáñÜäïóç áíôáëëáêôéêþí èá ðñÝðåé íá åëÝãîôå ôç ñýèìéóç ôùí äéáêïðôþí DIP (êáé åíäå÷üìåíá íá ñõèìéóôïýí óôç óùóôÞ èÝóç), ðñéí íá ôïðïèåôÞóåôå ôç êÜñôá óôç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò.

S S

Äéáêüðôåò DIP SW1

Ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç åðéêïéíùíßá óôïí åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò Á2-Á6 (ÑÅÇ) èá ðñÝðåé íá êÜíåôå ôç ñýèìéóç ôùí äéáêïðôþí DIP áñ. 1 (SW1).

Äéáêüðôåò DIP SW2

Ãéá íá ìðïñÝóåé ï åëåãêôÞò äéáäéêáóßáò Á2-Á6 (ÑÅÇ) íá ãíùñßæåé ðïéï ìÝãåèïò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ðïõ Ý÷åé óõíäåèåß, èá ðñÝðåé íá ñõèìßóåôå ôï äéáêüðôç DIP áñ. 2 (SW2).

Ñýèìéóç ôïõ äéáêüðôç DIP SW1

S Ñõèìßóôå ôï ðüëï 6 óôç èÝóç ’ÏFF’ êáé êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò ðüëïõò óôç èÝóç ’ÏÍ’.

Ñýèìéóç ôïõ äéáêüðôç DIP SW2

S Ñõèìßóôå ôï ðüëï 1 êáé ôï ðüëï 3 óôç èÝóç ’ÏFF’ (Áíïé÷ôü) êáé êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò ðüëïõò óôç èÝóç ’ÏÍ’.

Ðñüãñáììá ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò

Ôï ðñüãñáììá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò õðÜñ÷åé áðïèçêåõìÝíï óôç ìíÞìç ôýðïõ öëáò IC6. Ôï ïëïêëçñùìÝíï êýêëùìá âñßóêåôáé åðÜíù óå âÜóç êáé áëëÜæåé.

-- 9 --

fja5i1ya

4 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

4.1

ÃåíéêÜ

ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 4. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí åîïðëéóìü.

ÐÑÏÓÏ×Ç! Áðáãïñåýåôáé

ðëáúíÝò ëáìáñßíåò.

ç ÷ñÞóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ÷ùñßò

4.2

¼ñãáíá åëÝã÷ïõ

Ç ðñüóïøç ðåñéÝ÷åé:

1.

2.

3.

4.

Äéáêüðôçò åëÝã÷ïõ ðïõ äéáêüðôåé ôï åéóåñ÷üìåíï ñåýìá ñåýìá åëÝã÷ïõ óôç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò.

ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (ëåõêÞ) áíÜâåé üôáí åíåñãïðïéçèåß ï êõñßùò äéáêüðôçò.

ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (êßôñçíç) ðïõ áíÜâåé üôáí ï åëåãêôÞò èåñìïêñáóßáò äéáêüøåé åî’ áéôßáò ìéáò õøçëÞò èåñìïêñáóßáò óôï èõñßóôïñ. Ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óâÞíåé üôáí ç èåñìïêñáóßá Ý÷åé ðÝóåé óå áðïäåêôÜ åðßðåäá.

ÐëÞêôñï ãéá ôçí åðáíáöïñÜ ôçò áõôüìáôçò áóöÜëåéáò FU2 ãéá ôÜóç ôñïöïäïóßáò 42 âïëô.

5.

ÐëÞêôñá åðáíáöïñÜò áõôüìáôçò áóöÜëåéáò FU3 ãéá ôñïöïäïóßá 230 âïëô.

4.3

Åêêßíçóç

S S S ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôï áíôéêåßìåíï ðñïò óõãêüëëçóç.

Ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç åëÝã÷ïõ (1) óôç èÝóç ’É’.

Ç ëåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (2) èá áíÜøåé êáé ï áíåìéóôÞñáò èá îåêéíÞóåé.

Ñõèìßóôå ôéò ðáñáìÝôñïõò êáé åêêéíÞóôå ôïí çëåêôñïóõãêïëëçôÞ ìå ôç âïÞèåéá ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ (ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx A2 Welding Control Unit 0449 331 xxx ).

Þ ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò

-- 10 --

fja5o1ya

5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

5.1

ÃåíéêÜ

Ðñïóï÷Þ!

¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.

5.2

S

Êáèáñéóìüò

Êáèáñßóôå ôçí ðçãÞ çëåêôñïóõãêüëëçóçò üôáí áõôü ÷ñåéÜæåôáé.

×ñçóéìïðïéåßóôå îçñü ðåðéåóìÝíï áÝñá ãéá ôïí êáèáñéóìü.

ÐÑÏÓÏ

X

Ç

!

Áí ïé áåñïôïìÝò Ý÷ïõí âïõëþóåé, ôüôå õðÜñ÷åé êßíäõíïò õðåñèÝñìáíóçò.

Óçìåßùóç

:

Ãéá íá åîáóöáëßóåôå áóöáëÞ ëåéôïõñãßá ôïõ åðáöÝá, êñáôÜôå êáèáñÜ ôá ìáãíçôéêÜ åîáñôÞìáôá.

ÅÜí ï åðáöÝáò ÷ñåéÜæåôáé êáèáñéóìü

ðñÝðåé

íá áðïóõíáñìïëïãçèåß êáé íá êáèáñéóôïýí üëá ôïõ ôá ìÝñç. ÅíáëëáêôéêÜ, áíôéêáôáóôÞóôå ôïí åðáöÝá.

ÐÑÏÓÏ

X

Ç

!

ÐïôÝ

ìÞ ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ðåðéåóìÝíï áÝñá ãéá êáèáñéóìü ôïõ åðáöÝá áí äåí ôïí Ý÷åôå áðïóõíáñìïëïãÞóåé ôåëåßùò.

6 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÇÍ

Tá LAF 635/ LAF 635R åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--1 êáé IEC/EN 60974--10 .

Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.

Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò, êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí, óôç óåëßäá 17. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò êáé åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.

-- 11 --

fja5m1ya

sida

-- 12 --

Ó÷Þì

á óýíäåóçò

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ

fja5e11a

-- 13 --

fja5e11a

-- 14 --

Ïäçãßåò óýíäåóçò

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ

fja5c12a

-- 15 --

sida

-- 16 --

Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí

ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí Edition 2006--06--22 Ordering no.

0457 350--880 0457 350--882

Denomination

Welding power source Welding power source LAF 635 LAF 635R

Abbreviations used in the spare parts list: C = Component designation in the circuit diagram Notes

spareFja5

-- 17 --

f457350s

-- 18 - LAF 635 LAF 635R Notes

5 A 16 A, 400 V Black 20 A V2 FU3 C4 FU1 KM1 KM2 QF FU2 V4 V1 ST1 Z1 M1 HL2 HL1 TM1 AP1 TC1

C

f457350s

-- 19 --

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H

Vienna--Liesing Tel: +43 1 888 25 11 Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.

Brussels Tel: +32 2 745 11 00 Fax: +32 2 745 11 28

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.

Vamberk Tel: +420 2 819 40 885 Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB Herlev Tel: +45 36 30 01 11 Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy Helsinki Tel: +358 9 547 761 Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.

Cergy Pontoise Tel: +33 1 30 75 55 00 Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH Solingen Tel: +49 212 298 0 Fax: +49 212 298 218

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: +44 1992 76 85 15 Fax: +44 1992 71 58 03 ESAB Automation Ltd Andover Tel: +44 1264 33 22 33 Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft Budapest Tel: +36 1 20 44 182 Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.

Mesero (Mi) Tel: +39 02 97 96 81 Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.

Utrecht Tel: +31 30 2485 377 Fax: +31 30 2485 260

NORWAY

AS ESAB Larvik Tel: +47 33 12 10 00 Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.zo.o.

Katowice Tel: +48 32 351 11 00 Fax: +48 32 351 11 20

PORTUGAL

ESAB Lda Lisbon Tel: +351 8 310 960 Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.

Bratislava Tel: +421 7 44 88 24 26 Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.

Alcalá de Henares (MADRID) Tel: +34 91 878 3600 Fax: +34 91 802 3461

SWEDEN

ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: +46 31 50 95 00 Fax: +46 31 50 92 22 ESAB international AB Gothenburg Tel: +46 31 50 90 00 Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG Dietikon Tel: +41 1 741 25 25 Fax: +41 1 740 30 55

North and South America ARGENTINA

CONARCO Buenos Aires Tel: +54 11 4 753 4039 Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.

Contagem--MG Tel: +55 31 2191 4333 Fax: +55 31 2191 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.

Missisauga, Ontario Tel: +1 905 670 02 20 Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.

Monterrey Tel: +52 8 350 5959 Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: +1 843 669 44 11 Fax: +1 843 664 57 48

Asia/Pacific CHINA

Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: +86 21 5308 9922 Fax: +86 21 6566 6622

INDIA

ESAB India Ltd Calcutta Tel: +91 33 478 45 17 Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: +62 21 460 0188 Fax: +62 21 461 2929

JAPAN

ESAB Japan Tokyo Tel: +81 3 5296 7371 Fax: +81 3 5296 8080

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd Selangor Tel: +60 3 8027 9869 Fax: +60 3 8027 4754

SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: +65 6861 43 22 Fax: +65 6861 31 95

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: +82 55 269 8170 Fax: +82 55 289 8864

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE Dubai Tel: +971 4 887 21 11 Fax: +971 4 887 22 63

ESAB AB SE--695 81 LAXÅ SWEDEN Phone +46 584 81 000 www.esab.com

Representative offices BULGARIA

ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt Dokki--Cairo Tel: +20 2 390 96 69 Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA

LLC ESAB Moscow Tel: +7 095 543 9281 Fax: +7 095 543 9280 LLC ESAB St Petersburg Tel: +7 812 336 7080 Fax: +7 812 336 7060

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com

061127

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement