ESAB | A2 Welding heads | Instruction manual | ESAB A2 Welding heads Användarmanual

ESAB A2 Welding heads Användarmanual
SE
A2 Welding heads
A2 SF / A2 SF (Twin)/
A2 SG / A2 SG 4WD
Bruksanvisning
0449 175 001 SE 2007--01--16
Valid for serial no. 136
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
svetshuvud A2 SF / A2 SG / A2 SG 4WD från serienummer 136 är i överensstämmelse
med standard EN 60292 och EN 60204 enligt villkoren i direktiv (89/392/EEG) med
tillägg (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2001--11--01
Göran Palmqvist
Design Manager, Automation & Engineering
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
2
Fax: + 46 584 411721
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsmetod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huvuddelar A2 SF (UP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huvuddelar A2 SF (UP, Twin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huvuddelar A2 SG (MIG/MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huvuddelar A2 SG 4WD (MIG/MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivning av huvuddelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
6
6
6
7
8
8
9
9
10
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1
3.2
3.3
3.4
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering av bromsnavet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laddning av svetstråd (A2 SF, A2 SG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laddning av svetstråd (A2 SG 4 WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av matarrulle (A2 SF, A2 SG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av matarrullar (A2 SG 4 WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktutrustningar för UP--svetsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktutrustningar för MIG/MAG--svetsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyllning av svetspulver (UP--svetsning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombyggnad av A2 SF (UP--svetsning) till MIG/MAG--svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombyggnad av A2 SF (UP--svetsning) till Twinarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
19
20
20
21
22
24
24
24
5 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dagligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Periodiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
6 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Möjliga fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
7 TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
MÅTTSKISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 3 --
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
fhb1safs
-- 4 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
fhb1safs
-- 5 --
SE
2
INTRODUKTION
2.1
Allmänt
Samtliga svetshuvuden som är upptagna i denna bruksanvisning är avsedda för
UP-- resp. MIG/MAG--svetsning av stum-- och kälfogar.
De är avsedda att användas tillsammans med manöverlåda
A2--A6 Process Controller (PEH) och ESAB’s svetsströmkällor LAF eller TAF.
2.2
Svetsmetod
2.2.1
UP--svetsning
För UP--svetsning används alltid svetshuvud A2 SF.
S
UP Light duty
UP light duty med ett kontaktdon Ø 20 mm som tillåter en belastning upp till 800
A (100%).
Detta utförande kan förses med matarrullar för enkel-- eller dubbeltrådsvetsning
(twinarc). För rörtråd finns speciella räfflade matarrullar som garanterar en säker
frammatning av tråden utan att den deformeras p.g.a höga matningstryck.
2.2.2
MIG/MAG--svetsning
För MIG/MAG--svetsning används svetshuvud A2 SG eller A2 SG 4WD.
Vid MIG/MAG--svetsning skyddas svetssträngen med skyddsgas.
Svetshuvudet är vattenkylt och kylvattnet kopplas in via slangar till de avsedda anslutningarna.
2.3
Definitioner
UP--svetsning
Vid svetsning skyddas svetssträngen med ett pulvertäcke.
UP Light duty
Detta utförande tillåter en belastning upp till 800 A
(100%) samt att klenare tråd används vid svetsning.
MIG/MAG-- svetsning
Vid svetsning skyddas svetssträngen med skyddsgas.
Twinarc--svetsning
Svetsning med två trådar i ett och samma svetshuvud.
fhb1d1sa
-- 6 --
SE
2.4
Tekniska data
2.4.1
Svetshuvud A2 SF och A2 SG
A2 SF (UP)
A2 SG (MIG/ MAG)
Tillåten belastning 100 %
800 A AC/DC
600 A AC/DC
Tråddimensioner:
massiv enkeltråd
rörtråd
dubbel tråd
1,6--4,0 mm
1,6--4,0 mm
2x1,2--2,0 mm
0.8--2,5 mm
1,2--3,2 mm
--
Trådmatningshastighet
0,2--9,0 m/min
0,2--16 m/min
Bromsnavets bromsmoment
1,5 Nm
1,5 Nm
Trådvikt, max
2x30 kg
2x30 kg
Pulverbehållare (Får ej fyllas med förvärmt pulver)
Volym:
Max. temperatur för pulverbehållare av plast:
6l
80˚C
---
Vikt (exkl tråd och pulver):
med handdrivna linjärslider
med motoriserade linjärslider
23 kg
45 kg
23 kg
44 kg
Lutning i sidled, max
25_
25_
Slidens inställningslängd *
handdriven
motordriven
90 mm
180 mm
90 mm
180 mm
*) OBS annan längd kan beställas.
2.4.2
Svetshuvud A2 SG 4WD
A2 SG 4WD (MIG/ MAG)
Typ av Gas:
Mix/Ar
CO2
Tillåten belastning vid 100 %:
600 A DC
650 A DC
Tråddimensioner:
Olegerat / Låglegerat
Rostfri
Rörtråd
Aluminium
1.0--1.6 mm
1.0--1.6 mm
1.0--2.4 mm
1.0 -- 2.0 mm
1.0--1.6 mm
Trådmatningshastighet
2,0--25 m/min
2,0--25 m/min
Inställningsområde för kontaktdon
± 45˚
± 45˚
Bromsnavets bromsmoment
1,5 Nm
1,5 Nm
Trådvikt, max
30 kg
30 kg
Vikt (exkl tråd):
med handdrivna linjärslider
med motoriserade linjärslider
23 kg
45 kg
23 kg
45 kg
Lutning i sidled, max (hela enheten)
25_
25_
Slidens inställningslängd *
handdriven
motordriven
90 mm
180 mm
90 mm
180 mm
*) OBS annan längd kan beställas.
fhb1d1sa
-- 7 --
1.0--2.4 mm
SE
2.5
Huvuddelar A2 SF (UP)
1.
Trådmatarverk
4.
Kontaktrör
7.
Pulverbehållare
2.
Slidpaket, manuell
5.
Trådmatningsmotor
8.
Pulverrör
3.
Slidpaket, motordriven
6.
Siktpinne
9.
Bärare för trådtrumma
2.6
Huvuddelar A2 SF (UP, Twin)
1.
Trådmatarverk
4.
Kontaktdon (Twin)
7.
Pulverbehållare
2.
Slidpaket, manuell
5.
Trådmatningsmotor
8.
Pulverrör
3.
Slidpaket, motordriven
6.
Klentrådsriktverk
9.
Bärare för trådtrumma
För beskrivning av huvuddelarna se sidan 10.
fhb1d1sa
-- 8 --
SE
2.7
Huvuddelar A2 SG (MIG/MAG)
1.
Trådmatarverk
4.
Kontaktdon (MIG/MAG)
2.
Slidpaket, manuell
5.
Trådmatningsmotor
3.
Slidpaket, motordriven
6.
Bärare för trådtrumma
2.8
Huvuddelar A2 SG 4WD (MIG/MAG)
1.
Trådmatarverk med fyrhjulsdrift
4.
Kontaktdon (MIG/MAG)
2.
Slidpaket, manuell
5.
Trådmatningsmotor
3.
Slidpaket, motordriven
6.
Bärare för trådtrumma
För beskrivning av huvuddelarna se sidan 10.
fhb1d1sa
-- 9 --
SE
2.9
Beskrivning av huvuddelar
2.9.1
Trådmatarverk/ Trådmatarverk med fyrhjulsdrift
Trådmatarverket används för att styra svetstråden ned i kontaktröreret respektive
kontaktdonet.
2.9.2
Manuellt respektive motordrivet slidpaket
Svetshuvudets horisontella respektive vertikala placering ställs in med linjärsliderna.
Vinkelrörelsen kan fritt ställas in med rundsliden.
För den motordrivna sliden (A6 Slid) se bruksanvisning 0443 394 xxx.
2.9.3
Kontaktrör / Kontaktdon
Förser svetstråden med ström och ger kontakt mot arbetsstycket.
2.9.4
Trådmatningsmotor
Trådmatningsmotorn används för att mata fram svetstråden.
2.9.5
Siktpinne
Siktpinnen används för att sikta in svetshuvudet i fogen.
2.9.6
Klentrådsriktverk
Klentrådsriktverket används för att rikta in tråden vid användning av klen tråd.
2.9.7
Pulverbehållare/ Pulverrör
Svetspulvret hälls i Pulverbehållaren och styrs sedan till arbetsstycket via
Pulverröret.
Mängden svetspulver som släpps ner styrs via pulverventilen som sitter på
pulverbehållaren.
Se “Påfyllning av svetspulver” på sidan 24.
2.9.8
Bärare för trådtrumma
På bäraren sitter bromsnavet där man monterar trådtrumman.
fhb1d1sa
-- 10 --
SE
3
INSTALLATION
3.1
Allmänt
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING
Roterande delar utgör klämrisk. Iakttag största försiktighet!
3.2
Montering
3.2.1
Svetshuvud
Svetshuvudena kan enkelt monteras på en balkgående vagn eller på en svetskran
med 4 st M12 skruvar.
OBS!
Se till att skruven inte går i botten på isolatorn, som har ett gängdjup på 14 mm
3.2.2
A6 Slid
Vid montering/ demontering av A6 Slid se bruksanvisning 443 394 xxx.
Denna märkning är placerad på den vertikala sliden för
respektive svetshuvud.
fhb1i1sa
-- 11 --
SE
3.2.3
Trådtrumma (Tillbehör)
Trådtrumman (1) monteras på på bromsnavet (2).
Observera att medbringaren (3) pekar uppåt.
S
OBS! Max lutning för trådbobinen är 25_.
Vid för kraftig lutning bli det förslitningar på
låsmekanismen på bromsnavet och trådbobinen
glider av bromsnavet.
VARNING
För att förhindra att trådtrumman glider av bromsnavet:
S Lås trådtrumman med hjälp av det röda vredet,
enligt varningsetiketten placerad intill bromsnavet.
3.3
Justering av bromsnavet
Bromsnavet är justerat vid leverans, vid behov av
efterjustering följ anvisningarna nedan. Justera
bromsnavet så att tråden är något slak när
matningen upphör.
S
Justering av bromsmomentet:
S
Ställ det röda vredet i låst läge.
S
För in en skruvmejsel i navets
fjädrar.
Medsols vridning av fjädrarna ger mindre bromsmoment.
Motsols vridning ger större bromsmoment.
OBS! Vrid fjädrarna lika mycket.
fhb1i1sa
-- 12 --
SE
3.4
Anslutningar
3.4.1
Generellt
S
A2--A6 Process Controller (PEH) ansluts av behörig person.
S
För anslutning av A6 GMD se bruksanvisning 0443 403 xxx.
S
För anslutning av A6 PAK se bruksanvisning 0443 405 xxx.
3.4.2
Svetshuvud A2 SF (Pulverbågsvetsning, UP)
1. Anslut manöverkabel (7) mellan svetsströmkälla (8) och
manöverlåda A2--A6 Process Controller (2).
2. Anslut återledaren (11) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
3. Anslut svetskabel (10) mellan svetsströmkälla (8) och svetshuvud (1).
4. Anslut mätledning (12) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
fhb1i1sa
-- 13 --
SE
3.4.3
Svetshuvud A2 SG (Gasmetallbågsvetsning, MIG/MAG)
1. Anslut manöverkabel (7) mellan svetsströmkälla (8) och
manöverlåda A2--A6 Process Controller (2).
2. Anslut återledaren (11) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
3. Anslut svetskabel (10) mellan svetsströmkälla (8) och svetshuvud (1).
4. Anslut gasslang (5) mellan reduceringsventilen (6) och svetshuvudets
gasventil (13).
5. Anslut slangar för kylvatten (3) mellan kylaggregat (4) och svetshuvud (1).
6. Anslut mätledning (12) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
fhb1i1sa
-- 14 --
SE
3.4.4
Svetshuvud A2 SG 4WD (Gasmetallbågsvetsning, MIG/MAG)
1. Anslut manöverkabel (7) mellan svetsströmkälla (8) och
manöverlåda A2--A6 Process Controller (2).
2. Anslut återledaren (11) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
3. Anslut svetskabel (10) mellan svetsströmkälla (8) och svetshuvud (1).
4. Anslut gasslang (5) mellan reduceringsventilen (6) och svetshuvudets
gasventil (13).
5. Anslut slangar för kylvatten (3) mellan kylaggregat (4) och svetshuvud (1).
6. Anslut mätledning (12) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
fhb1i1sa
-- 15 --
SE
4
DRIFT
4.1
Allmänt
Varning:
Har Du läst och förstått säkerhetsinformationen?
Om så ej är fallet får maskinen inte tas i bruk!
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
S
Välj trådtyp och skyddsgas så att egensvetsgodset i stort överensstämmer
analysmässigt med grundmaterialet.
S
Välj tråddimension och svetsdata enligt rekommenderade värden från
tillsatsleverantör.
S
Noggrann fogberedning är nödvändig för bra svetsresultat.
OBSERVERA! Varierande spaltöppningar i svetsfogen får ej förekomma.
S
För att undvika risken för värmesprickor ska svetsens bredd vara större än
inträngningsdjupet.
S
Svetsa alltid ett provstycke med samma fogtyp och plåttjocklek som
produktionsarbetsstycket.
S
För manövrering och inställning av svetshuvudet och svetsströmkällan se
bruksanvisning för A2--A6 Process Controller (PEH).
fhb1o1sa
-- 16 --
SE
4.2
Laddning av svetstråd (A2 SF, A2 SG)
A2 SF (UP)
A2 SF (UP, Twin)
A2 SG (MIG/MAG)
1. Montera trådtrumman enligt anvisning på sidan 12.
2. Kontrollera att matarrulle (1) och kontaktbackar resp. kontaktmunstycken (3) har
rätt dimension för vald tråddimension.
3. För A2 SF (Twin) och A2 SG:
S
Mata in svetstråden i trådledaren (8).
4. Vid svetsning med klen tråd:
S
Mata in svetstråden i klentrådsriktverket (6).
Se till att riktverkan är rätt inställd så att tråden kommer rakt ut genom
kontaktbackarna resp kontaktmunstycket (3).
5. Dra fram trådens ände genom trådmatarverket (2).
S
Vid tråd med större diameter än 2 mm: räta ut 0,5 m av tråden och mata ned
den för hand genom trådmatarverket.
6. Placera trådänden i matarrullens (1) spår.
7. Ställ in trådtrycket mot matarrullen med ratt (4).
Inställning av trådmatningstrycket:
Börja med att kontrollera att tråden ej går trögt i trådledaren. Ställ sedan in
trycket på matarenhetens tryckrullar. Det är viktigt att trycket ej är för hårt.
För att kontrollera att matningstrycket är rätt inställt, kan man mata ut tråd mot
ett isolerat föremål, till exempel en träbit.
När kontaktmunstycket hålls ca. 20 mm från trästycket skall matarrullarna slira.
VIKTIGT!
Spänn aldrig matarrullarna hårdare än vad som är nödvändigt för att erhålla en
jämn trådmatning. För hård spänning leder till kortare livslängd för utrustningen.
Använd aldrig något verktyg för att spänna matarrullarna.
fhb1o1sa
-- 17 --
SE
8. Mata fram tråden 30 mm genom att trycka
A2--A6 Process Controller (PEH).
på manöverlåda
9. Rikta tråden genom justering på ratt (5).
S
Använd alltid styrrör (7) för säker matning av klen tråd (1,6 -- 2,5 mm).
S
Vid MIG/MAG--svetsning med tråddimension mindre än 1,6 mm används en
styrspiral, som sättes i styrröret (7).
fhb1o1sa
-- 18 --
SE
4.3
Laddning av svetstråd (A2 SG 4 WD)
1. Kontrollera att matarrullar (1, 4) och kontaktmunstycket (7) har rätt dimension för
vald tråddimension.
OBS!
Matarrullarna är märkta med respektives spårs diameter (D) på motsatt rullsida.
2. Lossa tryckgivare (10) och fäll upp tryckarmarna (11).
3. Drag fram trådens ände genom trådledarnippeln (12).
4. Placera trådänden i matarrullens (1) spår och för svetstråden vidare genom
mellanmunstycket (3).
5. Placera svetstråden i den andra matarrullens (4) spår och för in den i
utloppsmunstycket (9).
6. Fäll ner tryckarmarna (11) och ställ in trådtrycket mot matarrullarna (1, 4) genom
att skruva på tryckgivaren (10).
OBS!
Det är viktigt att trycket inte är för stort.
7. Mata fram tråden 30 mm genom att trycka
A2--A6 Process Controller (PEH).
fhb1o1sa
-- 19 --
på manöverlåda
SE
4.4
Byte av matarrulle (A2 SF, A2 SG)
Enkeltråd
S
Lossa rattarna (3) och (4).
S
Lossa handratt (2).
S
Byt matarrulle (1).
De är märkta med resp. tråddimension.
Dubbeltråd (Twin arc)
S
Byt matarrulle (1) med dubbla spår på samma
sätt som för enkeltråd.
S
OBSERVERA! Byt även tryckrulle (5).
Den speciella sfäriska tryckrullen för dubbel tråd ersätter standard tryckrulle för
enkeltråd.
S
Montera tryckrullen med speciell axeltapp (best. nr. 0146 253 001).
Rörtråd för räfflade rullar (Tillbehör)
S
Byt matarrulle (1) och tryckrulle (5) parvis för respektive tråddimensioner.
OBS! För tryckrulle erfordras speciell axeltapp (best. nr. 0212 901 101).
S
Drag åt ratten (4) med måttligt tryck så att rörtråden ej deformeras.
4.5
Byte av matarrullar (A2 SG 4 WD)
S
Lossa tryckgivare (10).
S
Fäll upp tryckarmarna (11).
S
Lossa fastsättningsskruvarna (2)
för matarrullarna.
S
Byt matarrullar (1, 4).
S
Justera trådtrycket mot de nya matarrullarna.
fhb1o1sa
-- 20 --
SE
4.6
Kontaktutrustningar för UP--svetsning.
4.6.1
Enkeltråd 1,6 - 4,0 mm. Light duty (D20)
Använd svetshuvud A2 SF (UP) där följande ingår:
S
Trådmatarverk (1),
S
Kontaktdon D20 (2)
S
Kontaktmunstycke (3) (M12--gänga).
Drag fast kontaktmunstycket (3) med nyckel för att god
kontakt skall erhållas.
4.6.2
Dubbeltråd 2 x 1,2 - 2,0 mm. Light Twin (D35)
Använd svetshuvud A2 SF (UP, Twin) där följande ingår:
S
Trådmatarverk (1),
S
Kontaktdon, Twin D35 (2)
S
Kontaktmunstycke (3) (M6--gänga)
S
Klentrådsriktverk (5)
S
Styrrör (4) och (6).
Drag fast kontaktmunstycket (3) med nyckel för att
god kontakt skall erhållas.
Inställning av tråden vid Twinarc-- svetsning:
S
Ställ in trådarna i fogen för optimalt svetsresultat genom att vrida kontaktdonet.
De båda trådarna kan vridas så att de är placerade efter varandra i linje med
fogen eller i valfritt läge upp till 90_ tvärs fogen, dvs. en tråd på var sida av
fogen.
fhb1o1sa
-- 21 --
SE
4.7
Kontaktutrustningar för MIG/MAG--svetsning.
4.7.1
För enkeltråd 1,6 - 2,5 mm (D35)
Använd svetshuvud A2 SG (MIG/MAG) där följande ingår:
S
Trådmatarverk (1),
S
Kontaktdon D35 (2)
S
Kontaktmunstycke (3) (M10--gänga).
Drag fast kontaktmunstycket (3) med nyckel för att
god kontakt skall erhållas.
4.7.2
För enkeltråd mindre än 1,6 mm (D35)
Använd svetshuvud A2 SG (MIG/MAG) där följande ingår:
S
Trådmatarverk (1)
S
Kontaktdon D35 (2)
S
Kontaktmunstycke (3) (M12--gänga),
S
Styrrör (4).
Drag fast kontaktmunstycket (3) med nyckel för att
god kontakt skall erhållas.
Använd följande tillbehör:
S
Klentrådsriktverk (5) som monteras på
ovansidan av klamman för Trådmatarverk (1)
S
Styrspiral som sätts in i styrröret (4).
fhb1o1sa
-- 22 --
SE
4.7.3
För enkeltråd 1,0--2,4 mm (trådmatarverk med fyrhjulsdrift)
Använd svetshuvud A2 SG 4WD (MIG/MAG) där följande ingår:
S
Trådmatarverk (5),
S
Kontaktdon D35 (6)
Drag fast kontaktdonet (6) med
IN6 skruven (8).
S
Kontaktmunstycke (7).
Drag fast kontaktmunstycket så att god
kontakt erhålles.
Välj trådledarinsats i rätt dimension efter trådtyp,
se bruksanvisning för kontaktdon MTW 600 (0449 006 xxx).
fhb1o1sa
-- 23 --
SE
4.8
Påfyllning av svetspulver (UP--svetsning)
1. Stäng pulverventilen (1) på pulverbehållaren.
2. Lossa eventuellt cyklonen till pulversugaren.
3. Fyll på svetspulver.
OBSERVERA!
Svetspulvret måste vara torrt. Undvik om möjligt att
använda agglomerande svetspulver utomhus och i
fuktiga miljöer.
4. Placera pulverröret så att det inte viker sig.
5. Justera pulvermunstyckets höjd över svetsen, så att
lämplig pulvermängd erhålls.
Pulvertäcket ska vara så högt att genomslag av
ljusbåge ej förekommer.
4.9
Ombyggnad av A2 SF (UP--svetsning) till MIG/MAG--svetsning
Se bruksanvisning för ombyggnadssats 0456 756 xxx.
4.10
Ombyggnad av A2 SF (UP--svetsning) till Twinarc
Se bruksanvisning för ombyggnadssats 0456 757 xxx.
fhb1o1sa
-- 24 --
SE
5
UNDERHÅLL
5.1
Allmänt
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
OBS! Vid allt underhållsarbete ska nätspänningen vara frånslagen.
För underhåll av manöverlåda A2--A6 Process Controller (PEH) se bruksanvisning
0443 745 XXX.
5.2
Dagligen
S
Håll svetshuvudets rörliga delar rena.
S
Kontrollera att kontaktmunstyckena, samtliga elledningar och slangar är
anslutna.
S
Kontrollera att alla skruvförband är åtdragna och att styrning och matarrullar ej är
slitna eller skadade.
S
Kontrollera bromsnavets bromsmoment. Det får ej vara så litet, att trådtrumman
fortsätter att rotera vid stopp av trådmatning och det får ej vara så stort, att
matarrullarna slirar. Riktvärde för bromsmoment för 30 kg trådtrumma är 1,5 Nm.
För justering av bromsmomentet se sidan 12.
5.3
Periodiskt
S
Kontrollera trådmotorns kolborstar varje kvartal. Byt när de är nedslitna till 6 mm.
S
Kontrollera sliderna och smörj om de kärvar.
S
Kontrollera trådmatarenhetens trådstyrning, drivrullar och kontaktmunstycke. Byt
slitna eller skadade delar (se reservdelar på sidan 35).
S
Kontrollera gasmunstycket och rengör regelbundet från svetssprut.
S
Blås ren trådledare regelbundet och rensa gasmunstycket.
S
Rengöring och byte av matarmekanismens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för att erhålla en störningsfri trådmatning.
Observera att för hårt inställd förspänning kan medföra onormalt slitage på tryckrulle, matarrulle och trådledare.
fhb1m1sa
-- 25 --
SE
6
FELSÖKNING
6.1
Allmänt
Utrustning
S
Bruksanvisning manöverlåda A2--A6 Process Controller (PEH).
Kontrollera
S
att svetsströmkällan är kopplad för rätt nätspänning
S
att samtliga 3 faser är spänningsförande (fasföljd utan betydelse)
S
att svetsledningar och anslutningar till dessa är oskadade
S
att reglagen står i önskat läge
S
att nätspänningen kopplas ifrån innan reparation påbörjas
6.2
Möjliga fel
1. Symtom
Ampere-- och voltvärde ger stora variationer på displayen.
Orsak 1.1
Kontaktbackar resp --munstycke är slitna eller har fel dimension.
Åtgärd
Byt kontaktbackar resp --munstycke.
Orsak 1.2
Trycket på matarrullarna är otillräckligt.
Åtgärd
Öka trycket på matarrullarna.
Orsak 1.3
Igensatt gasmunstycke.
Åtgärd
Rengör från svetssprut.
2. Symtom
Trådmatningen är ojämn.
Orsak 2.1
Trycket på matarrullarna är fel inställt.
Åtgärd
Ändra trycket på matarrullarna.
Orsak 2.2
Fel dimension på matarrullarna.
Åtgärd
Byt matarrullar.
Orsak 2.3
Spåren i matarrullarna är slitna.
Åtgärd
Byt matarrullar.
3. Symtom
Svetsledningarna blir överhettade.
Orsak 3.1
Dåliga elanslutningar.
Åtgärd
Rengör och drag åt alla elanslutningar.
Orsak 3.2
Svetsledningarna har för klen dimension.
Åtgärd
Öka ledningsdimensionen eller använd parallella ledningar.
fhb1f1sa
-- 26 --
SE
7
TILLBEHÖR
Benämning:
Beställningsnummer:
Klentrådsriktverk
0332 565 880
Ombyggnadssats A2 SF till MIG/MAG svetsning
0413 526 881
Ombyggnadssats A2 SF till Twin inklusive klentrådsriktverk (LD)
0413 541 882
Pilotlampa (D20)
0153 143 886
Adapter M6/M10
0147 333 001
Vid användning av förvärmt pulver kan plastbehållaren bytas ut mot en
som är tillverkad av en siluminlegering.
Pulverbehållare i siluminlegering, 6 l
0413 315 881
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 35.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
fhb1a1sa
-- 27 --
Måttskiss
A2 SF, Manual Slide kit
dimdoc
-- 28 --
A2 SF, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 29 --
A2 SG, Manual Slide kit
dimdoc
-- 30 --
A2 SG, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 31 --
A2 SG 4WD, Manual Slide kit
dimdoc
-- 32 --
A2 SG 4WD, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 33 --
sida
-- 34 --
Reservdelsförteckning
A2 SF / A2 SF (Twin)/
A2 SG / A2 SG 4WD
Edition 2006-- 11-- 16
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 880
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH
0449 170 881
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH, motorised slide and A6 PAK
0449 170 882
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH, motorised slide and A6 GMD
0449 171 880
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH
0449 171 881
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH, motorised slide and A6 PAK
0449 171 882
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH, motorised slide and A6 GMD
0449 180 880
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH
0449 180 881
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 PAK
0449 180 882
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 GMD
0449 181 880
Welding head
A2 SG (4WD, MIG/ MAG) with PEH
0449 181 881
Welding head
A2 SG (4WD MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 PAK
0449 181 882
Welding head
A2 SG (4WD MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 GMD
A2SF/A2SG
-- 35 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 880
Welding head
A2 SF, SAW
1
1
0449 150 880
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449170s
-- 36 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 881
Welding head
A2 SF, SAW
1
1
0449 150 880
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 587 882
Joint tracking unit
A6 PAK
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449170s
-- 37 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 882
Welding head
A2 SF, SAW
1
1
0449 150 880
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 142 880
Joint tracking unit
A6 GMD
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449170s
-- 38 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 171 880
Welding head
A2 SF, SAW, Twin
1
1
0449 150 881
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449171s
-- 39 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 171 881
Welding head
A2 SF, SAW, Twin
1
1
0449 150 881
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 587 882
Joint tracking unit
A6 PAK
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449171s
-- 40 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 171 882
Welding head
A2 SF, SAW, Twin
1
1
0449 150 881
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 142 880
Joint tracking unit
A6 GMD
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449171s
-- 41 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 180 880
Welding head
A2 SG, MIG/ MAG
1
1
0449 150 882
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449180s
-- 42 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 180 881
Welding head
A2 SG, MIG/ MAG
1
1
0449 150 882
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 587 882
Joint tracking unit
A6 PAK
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449180s
-- 43 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 180 882
Welding head
A2 SG, MIG/ MAG
1
1
0449 150 882
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 142 880
Joint tracking unit
A6 GMD
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449180s
-- 44 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 181 880
Welding head
A2 SG 4WD, MIG/ MAG
1
1
0449 150 883
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449181s
-- 45 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 181 881
Welding head
A2 SG 4WD, MIG/ MAG
1
1
0449 150 883
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 587 882
Joint tracking unit
A6 PAK
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449181s
-- 46 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 181 882
Welding head
A2 SG 4WD, MIG/ MAG
1
1
0449 150 883
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 142 880
Joint tracking unit
A6 GMD
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449181s
-- 47 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 880
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
f449150s
D20, L = 260 mm
-- 48 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 881
Wire feed unit complete (Right)
UP, Twin
Twin
1
1
0147 639 886
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0333 852 881
Contact device
15
1
0153 299 880
Flux nozzle
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
22
0156 800 002
Wire liner
23
1
0145 787 880
Fine wire straightener
50
1
0146 967 880
Brake hub
51
1
0413 532 002
Attachment
f449150s
Twin, L = 275
-- 49 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 882
Wire feed unit complete (Right)
MIG/ MAG
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 002
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0030 465 389
Contact device
18
1
0456 494 884
Solenoid valve and cable
20
1
0155 300 001
Plate
0156 800 002
Wire liner
0333 754 001
Hose
0147 336 880
Hose coupling
22
25
27
f449150s
2
D 14/ 6.3
-- 50 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 883
Wire feed unit complete (Right)
4WD, MIG/ MAG
1
1
0456 424 882
Wire feed unit
12
1
0457 460 881
Contact device
18
1
0456 494 884
Solenoid valve and cable
22
0156 800 002
Wire liner
25
0333 754 001
Hose
0147 336 880
Hose coupling
27
f449150s
2
MTW 600, L=250
D 14/ 6.3
-- 51 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0147 639 882
Wire feed unit (right mounted)
1
1
0156 449 001
Clamp
6
2
0212 900 001
Spacer screw
7
4
0215 201 209
O--ring
8
2
0218 400 801
Pressure roller arm
9
1
0218 810 181
Handwheel
10
1
0218 810 182
Handwheel
11
3
0332 408 001
Stub shaft
13
3
0153 148 880
Roller
14
1
0415 498 001
Thrust roller carrier
15
2
0212 902 601
Spacer screw
16
1
0415 499 001
Thrust roller carrier
23
1
0334 571 880
Contact clamp
30
1
0212 601 110
Nut
f147639s
Remarks
D11.3x2.4
M10
-- 52 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0147 639 886
Wire feed unit (right mounted)
1
1
0156 449 001
Clamp
5
1
0156 530 001
Clamp half
6
1
0212 900 001
Spacer screw
7
2
0215 201 209
O--ring
8
1
0218 400 801
Pressure roller arm
9
1
0218 810 181
Handwheel
11
1
0332 408 001
Stub shaft
12
1
0218 524 580
Pressure roller
13
1
0153 148 880
Roller
14
1
0415 498 001
Thrust roller carrier
15
1
0212 902 601
Spacer screw
19
2
0219 501 013
Spring washer
28
1
0156 531 001
Clamp half
30
1
0212 601 110
Nut
f147639s
Notes
D11.3x2.4
Twin
D18.1/10.2
M10
-- 53 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0456424882
Feed unit
1
1
0455046003
Gear housing
2
2
0368749881
Pressure device
4
1
0459001880
Pressure arm
5
2
0458999001
Shaft
6
1
0458993001
Torsion spring
8
4
0215702708
Locking washer
9
2
0458722001
Shaft feed roller
10
1
0380351001
Wire guide nippel
Notes
D6
11
1
0455072001
Intermediate nozzle
Di3
12
1
0469837880
Outlet nozzle
2.0 Euro
13
1
0457365001
Current connection
18
1
0455048001
Insulating tube
Euro
19
1
0449008880
Drive unit with tacho
42 V DC
21
4
0459441880
Gear wheel
Euro
22
1
0459440001
Motor gear
Euro
24
1
0469838001
Protective cover
Euro
28
2
0458721001
Locking nut
M6
f456424s
-- 54 --
f456424s
-- 55 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 008 880
Drive unit with tacho
1
1
0455 077 001
Drive unit
2
1
0192 784 001
Pin plug
3
2
0192 784 102
Sleeve
4
2
0193 498 107
Contact block
5
1
0449 063 001
Flat pin with hook
f449008s
Notes
2--pole
2--pole
-- 56 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0413 072 881
Bearing housing with stub shaft
1
1
0413 073 002
Searing housing
2
2
0190 726 003
Ball bearing
3
1
0334 575 001
Stub shaft
4
1
0215 701 014
Betaining ring
5
3
0334 576 001
Spacer
f413072s
Notes
D17
-- 57 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0332 994 883
Flux hopper complete
1
1
0332 837 001
Hopper for flux
6
1
0153 347 881
Flux valve
7
1
00203 017 80
Flux strainer
16
1
0443 383 002
Flux hose
f332994s
Remarks
L= 500
-- 58 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0333 852 881
Connector
Twin L=275 A6 UP
2
1
0333 772 001
Nozzle holder
7
1
0417 959 881
Contact equipment
8
2
0415 032 001
Guide pipe
9
2
0334 279 001
Spiral to connector
f333852s
L=275, Heavy Duty
L=366
-- 59 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417 959 881
Contact equipment
L=275mm
4
1
0443 372 001
Screw
5
4
0219 504 307
Beleville spring
T = 1.1
8
1
0443 344 881
Pipe
L = 275
f417959s
-- 60 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153 299 880
Flux nozzle
1
1
0153 290 002
Pipe holder
2
1
0153 296 001
Pipe bend
3
1
0153 425 001
Wheel
f153299s
Notes
-- 61 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0145 787 880
Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145 788 001
Case
2
2
0145 789 001
Roller
3
2
0145 790 001
Roller
4
2
0145 791 001
Searing bushing
5
2
0190 240 103
Bearing bushing
6
2
0145 792 001
Screw
9
2
0145 793 001
Runner
10
2
0145 796 002
Screw
11
2
0145 794 001
Knob
13
1
0145 795 001
Link
15
1
0151 287 001
Hose
f145787s
Notes
D12/10
L=600
-- 62 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0030 465 389
Connector
Remarks
2
1
0145 226 001
Insulating sleeve
3
1
0190 680 313
O--ring
OR 15.3x2.4
4
1
0190 680 303
O--ring
OR 5.3x2.4
5
1
0190 680 405
O--ring
OR 22.2x3
8
1
0334 278 880
Insert tube
9
1
0334 279 001
Spiral
22
1
0146 099 001
Plug
23
1
0145 534 882
Contact tube
24
1
0145 227 882
Gas nozzle
25
1
0144 998 882
Water hose
39
1
0040 979 804
Extension
f0304653s
L = 108, D20
-- 63 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0456 494 884
Solenoid valve with cable
2
1
0157 259 001
Contact
7
3
0193 021 110
Cable, screened
8
1
0456 489 001
PCB Connector, plug
12
1
0193 054 002
Solenoid valve
20
1
0192 645 002
Bushing
f456494s
Notes
ÖLFLEX, 2x1.5 mm2
42 V
-- 64 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 152 880
Slide travel kit
Manual
90 mm
1
2
0413 518 880
Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
f449152s
-- 65 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
413 518-- 880
Slide
1
1
413 519--001
Slide profile
2
1
413 524--001
Bearing bushing
3
1
413 521--001
Runner
5
1
413 522--001
Lead screw
7
1
334 537--002
Crank
9
2
413 523--001
Axis
17
4
190 240--107
Bearing
f413518s
Remarks
-- 66 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
413 506-- 880
Rotary slide
1
1
413 507--001
Flange
2
1
413 508--001
Tensioning ring
3
1
413 509--001
Flange
7
2
2195 043--05
Bellleville spring
8
1
193 571--105
Locking piece
10
1
193 570--123
Locking lever
f413506s
Notes
-- 67 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 151 880
Motorised Slide kit
1
2
0334 333 882
Motorised Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
f449151s
Notes
180 mm
-- 68 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Notes
0334333882
Slide
Inställningslängd = 180
1
8
0190509321
Stop screw
M5x6
4
1
0334341001
End washer
L = 60--540
8
2
0334323003
Steel shaft
L = 180
18
1
0334335003
Slide frame
L = 180
28
1
0334326003
Shaft carrier
L = 180
39
1
0417699001
Clamp
41
1
0334322001
Geared motor
42
1
0334321001
Cover plate
48
1
0193104002
Rivet washer
D16/5x1
50
1
0334328002
Toothed pulley
(Z=19)
51
1
0334342001
Toothed belt
(W)
54
1
0334320001
Belt guard
55
1
0334327001
Friction ring
56
1
0334328001
Toothed pulley
57
2
0219504411
Belleville washer
D31.5/16x1.25
60
1
0334329001
Friction pin
(W)
62
1
0334319001
Motor mount
65
1
0190531201
Ball bearing
66
1
0154457002
Ball bearing cap
68
1
0334324001
Bellows guide, outer
L = 60--240, 420--540 + 300
72
1
0334332003
Ball screw
L = 180
83
2
0334325003
Bellows guide, inner
L = 180--240
88
2
0333441005
Spiral bellows
L = 180--240+ 732
95
4
0334337001
Ball bushing
(W)
96
1
0334331880
Runner
115
1
0334326103
Shaft carrier
f334333s
(W)
24V, 110 rpm
(W)
SKF3201
L = 180
-- 69 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 155 880
Carrier
1
1
0413 596 001
Attachment
2
4
0278 300 180
Insulator
5
1
0413 853 001
Mounting arm
9
2
0154 734 001
Clamp
11
1
0146 967 880
Brake hub
f449155s
Notes
2000 V
-- 70 --
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457460881
Contact device
250 mm
1
1
0457457002
Cooling jacket
2
1
0457455002
Contact tube
3
1
0457456001
Insulation sleeve
4
1
0457451001
Gas nozzle
5
1
0457452001
Spatter protection
6
1
0457453001
Centering sleeve
7
1
0457617001
Allen screw
8
1
0457459001
Insulation sleeve
9
1
0457458001
O--ring
10
1
0457616880
Water hose set
11
1
0457625005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457625007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457625008
Contact tip
Ø1.6
1
0457625009
Contact tip
Ø1.8
0457458002
O--ring
1
0457454002
Wear insert (Steel spiral)
L = 260,
wire Ø 1.0--1.6 mm
(W)
1
0457620002
Wear insert (Brass tube)
L = 258,
wire Ø 2.0--2.4 mm
(W)
12
13
f457460s
-- 71 --
(W)
(W)
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457460882
Contact device
300 mm
1
1
0457457003
Cooling jacket
2
1
0457455003
Contact tube
3
1
0457456001
Insulation sleeve
4
1
0457451001
Gas nozzle
5
1
0457452001
Spatter protection
6
1
0457453001
Centering sleeve
7
1
0457617001
Allen screw
8
1
0457459001
Insulation sleeve
9
1
0457458001
O--ring
10
1
0457616880
Water hose set
11
1
0457625005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457625007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457625008
Contact tip
Ø1.6
(W)
1
0457625009
Contact tip
Ø1.8
(W)
0457458002
O--ring
1
0457454002
Wear insert (Steel spiral)
wire Ø 1.0--1.6 mm
(W)
1
0457619001
Wear insert (Teflon insert)
wire Ø 1.0--1.6 mm
(W)
1
0457619003
Wear insert (Teflon insert)
L=310,
wire Ø 2.0--2.4 mm
(W)
1
0457620003
Wear insert (Brass tube)
L=308,
wire Ø 2.0--2.4 mm
(W)
12
13
f457460s
-- 72 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising