ESAB | LHF 400 | Instruction manual | ESAB LHF 400 Handleiding

ESAB LHF 400 Handleiding
LHF 400, LHF 630
LHF 800
Gebruiksaanwijzing
0349 301 080
070108
Valid for serial no. 318, 318, 329
NEDERLANDS
1
2
3
4
5
RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
5
6
5.1 Netaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 INGEBRUIKNAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1 Bedieningselementen en aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGEVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LHF 400 / LHF 630 / LHF 800 van het serienummer 318/318/329 in overeenstemming is met norm IEC/EN 60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de
annex (93/68/EEG) en met norm EN 60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met
annex (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 31.08.2005
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
bh10d12h
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door
voor u overgaat tot installatie en gebruik.
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
bh10d12h
-- 4 --
NL
Voer nooit elektrische apparatuur met gewoon afval af!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC voor Afval van Elektrische en
Elektronische Apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig nationale
regelgeving, moeten producten aan het einde van de levensduur apart worden
ingezameld en worden aangeboden bij een recyclingsinrichting. Als de eigenaar van de
apparatuur moet u bij uw lokale contactpersoon informatie opvragen over een
goedgekeurd inzamelplan.
Naleving van deze Europese richtlijn verbetert het milieu en uw gezondheid!
3
INLEIDING
LHF 400/630/800 zijn thyristorgestuurde lasgelijkrichters die uitsluitend bedoeld zijn voor lassen met
beklede draden en TIG--lassen.
De lasgelijkrichters kunnen gebruikt worden met de volgende afstandsbedieningen: PHA 1, PHA 2,
PHA 5, PHB 1, PHB 2, en PHC 2.
Voor TIG--lassen met HF--ontsteking is een extra box vereist.
LHF 400/630, varianten met tijdgestuurde koelventilator en meetinstrumenten.
De lasgelijkrichters zijn uitgerust met een Volt -- en ampèremeter en een circuit dat het stationair
toerental van de koelventilator reduceert.
Met behulp van de instrumenten kan men de stroom/spanningswaarden aflezen.
Om de hoeveelheid stof die in de lasgelijkrichter wordt gezogen, te minimaliseren, draait de
koelventilator met een gereduceerd stationair toerental van circa 300 omw./min. Tijdens het lassen,
stroom hoger dan 30 A, schakelt de ventilator over op het normale toerental van circa 1350 omw./min.
Een tijdrelais wordt geactiveerd en zorgt ervoor dat het hogere toerental gedurende 6 1/2 minuut na
het lassen behouden blijft om een goede koeling van de lasgelijkrichter te garanderen.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
LHF 400
LHF 630
LHF 800
35 % intermittentie
400 A/36 V
630 A/44 V
800 A/44 V
60 % intermittentie
315 A/33 V
500 A/40 V
630 A/44 V
100 % intermittentie
250 A/30 V
400 A/36 V
500 A/40 V
Instelbereik
8A/20V--400A/36V
8A/20V--630A/44(49)V
8A/20V--800A/44(50)V
Nullastspanning
80--87 V
65--72 V
65--72 V
Nullastvermogen
bij 400 V
340 W
615 W
640 W
Vermogensfactor
(bij max. stroom)
0,90
0,87
0,82
Rendement
(bij max. stroom)
74 %
77 %
78 %
Beschermklas
IP 23
IP 23
IP 23
Gewicht
195 kg
260 kg
295 kg
Afm. lxbxh
1310/765/705
1310/765/705
1310/765/705
Toegelaten belasting
Toepassingsklas
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
bh10d12h
-- 5 --
NL
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
Opmerking!
Sluit de stroombron aan op een stopcontact met een netwerkimpedenatie van 0.256Ω (LHF 400), 0.127Ω
(LHF 630) of minder. Als de netwerkimpedantie hoger is kunnen de lampjes gaan flikkeren.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
Hefinstructie
Hef de stroombron bij het hefoog. Het handvat is alleen
bedoeld om de stroombron te trekken.
S
Controleer of de lasgelijkrichter geschakeld is voor de netspanning in kwestie voor u hem
aansluit op het net.
S
Zie netaansluiting, voor het kiezen van het netkabeloppervlak en zekeringgrootte.
S
Sluit de netkabel in de lasgelijkrichter aan volgens de geldende voorschriften en zeker de
lasgelijkrichter in de elektrische centrale.
S
Controleer of de lasgelijkrichter niet bedekt is of zo geplaatst is dat de koeling gehinderd wordt.
5.1
Netaansluiting
Netfrequentie
Spanning
Stroom bij
100% intermittentie
60% intermittentie
35% intermittentie
Zekering, traag
Leidingoppervlak,
(4xmm2)
bh10d12h
LHF 400
50 Hz
400/415/500 V
LHF 630
50 Hz
400/415/500 V
LHF 800
50 Hz
400/415/500 V
19/19/16 A
24/24/20 A
31/31/25 A
25/25/20 A
4/4/2,5
38/38/30 A
47/47/38 A
59/59/47A
50/50/35 A
10/10/6
49/49/40 A
62/60/50A
79/79/63A
63/63/50A
10/10/10
-- 6 --
NL
Netfrequentie
Spanning
Stroom bij
100% intermittentie
60% intermittentie
35% intermittentie
Zekering, traag
Leidingoppervlak,
(4xmm2)
LHF 400
60 Hz
440/550V
LHF 630
60 Hz
440/550V
LHF 800
60 Hz
440/550V
19/16 A
38/30 A
49/40 A
24/20 A
31/25 A
25/20 A
4/2,5
47/38 A
59/47 A
50/35 A
10/6
62/50 A
79/63 A
63/50 A
10/10
Netkabeloppervlak volgens Zweedse voorschriften.
6
INGEBRUIKNAME
S
Zet de schakelaar (1) in positie ”I”. De witte lamp (2) gaat branden en de
ventilator start.
S
Kies lasmethode met behulp van de tuimelschakelaar (3).
S
Stel de lasstroom in met de knop (7) vooraan, en de tuimelschakelaar (8) in de
positie tegen de aansluiting.
S
Kies de geschikte las-- en retourkabel en aansluit ze in de contacten gemerkt
met + en -- op de voorkant van de lasgelijkrichter. Sluit de retourleider aan op het
werkstuk.
S
De lasgelijkrichter is klaar voor gebruik.
6.1
Bedieningselementen en aansluitingen
1. Aan/Uit
2. Witte lamp (netspanning)
3. Methodekeuzeschakelaar
4. Gutsen met plasmastraal
5. MMA
6. TIG
7. Stroominstelling
bh10d001
8. Afstandsbedieningsschakelaar
9. Afstandsbedieningsaansluiting
10. Gele lamp (thermische beveiliging)
Wanneer de thermische beveiliging de lasgelijkrichter uitgeschakeld heeft, gaat het
gele lampje branden.
Wanneer de lasgelijkrichter afgekoeld is, wordt de thermische beveiliging
automatisch teruggesteld.
bh10d12h
-- 7 --
NL
7
ONDERHOUD
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
De veiligheidsplaten mogen alleen worden verwijderd door (daartoe bevoegde)
personen met de vereiste electronicakennis, voor: aansluiting, service, onderhoud
en reparaties op of aan een lasinstallatie.
Reiniging
Controleer regelmatig of de stroombron niet verontreinigd is.
Hoe vaak en op welke wijze de reiniging dient te worden uitgevoerd, is afhankelijk
van: lasproces, boogtijd, opstelling en de omgeving. Normaalgesproken is het
voldoende om eens per jaar de stroombron schoon te blazen met perslucht
(gereduceerde druk).
Bij zware verontreiniging is het aan te raden de stroombron schoon te borstelen en
te stofzuigen.
S
Koppel de lasstroombron af van de netspanning.
S
Verwijder het aansluitmechanisme van de uitgang. Vergrendel de uitgang om
onbevoegde aansluiting te voorkomen.
Bij een vaste installatie dient de veiligheidsschakelaar in de uit--stand te
worden geschakeld. Vergrendel de schakelaar.
S Verwijder de veiligheidsplaten van de stroombron om overal bij te kunnen.
Na reiniging dienen alle veiligheidsplaten weer te worden gemonteerd voordat de
stroombron op de netspanning wordt aangesloten.
8
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
LHF 400, LHF 630, LHF 800 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan
de internationale en europese norm IEC/EN 60974--1 en EN 60974--10. Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien
dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bh10d12h
-- 8 --
Montagevoorschriften
bh10d002
bh10a12a
-- 9 --
LHF 400, LHF 630, LHF 800
Valid for serial no. 318, 318, 329--XXX--XXXX
Ordering numbers
0319 783 882 LHF 400
400/415/500V 50Hz, 440/550V 60Hz
0319 783 886 LHF 400 Offshore
400/415/500V 50Hz, 440/550V 60Hz
0319 950 882 LHF 630
400/415/500V 50Hz, 440/550V 60Hz
0319 950 886 LHF 630 Offshore
400/415/500V 50Hz, 440/550V 60Hz
0319 951 884 LHF 800 Offshore
400/415/500V 50Hz, 440/550V 60Hz
lhf_or
-- 10 --
Edition 070108
document
-- 11 --
Schema
Prim. 400
bh10e12a
-- 12 --
Sek. 400
bh10e12a
-- 13 --
Prim. 630/800
bh10e12a
-- 14 --
Sek. 630/800
bh10e12a
-- 15 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising