ESAB | LHF 405 Pipeweld | Instruction manual | ESAB LHF 405 Pipeweld Používateľská príručka

ESAB LHF 405 Pipeweld Používateľská príručka
LHF 405 PIPEWELD
LHF 615 PIPEWELD
Návod k pou¾ívání
0349 301 092
070105
Valid for serial no. 422, 423
ÈESKY
1
2
3
4
5
DIREKTIVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
3
3
5
5
6
Napájení ze sítì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montá¾ souèástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
6 PROVOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6.1 Pøipojení a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svaøování metodou MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svaøování metodou TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obloukové drá¾kování vzduchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Vysvìtlení funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
10
10
7 ÚDR®BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1
Kontrola a èi¹tìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SPOTØEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TOCj
-- 2 --
CZ
1
DIREKTIVY
POTVRZENÍ O SHODÌ
ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, ©védsko, potvrzuje pod vlastní zodpovìdností, ¾e zdroj
proudu ke sváøení LHF 405 PIPEWELD / LHF 615 PIPEWELD od èísla série 422 / 423 zcela odpovídá
normì IEC/EN 60974--1 dle podmínek ve smìrnicích (73/23/EEG) s dodatkem (93/68/EEG) a normì EN
60974--10 dle podmínek ve smìrnicích (89/336/ EEG) s dodatkem (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 14.04.2005
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na
tomto zaøízení nebo v jeho blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní
opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních
bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì
seznámen. Nesprávné pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za
následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná
osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné
rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo
si jimi zpùsobit popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
S Mazání a údr¾ba zaøízení se nesmí provádìt za provozu.
L4164Pj
-- 3 --
CZ
VÝSTRAHA!
Pøed instalací a pou¾itím zaøízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistìte se, ¾e mu dobøe
rozumíte.
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
Spoleènost ESAB vám mù¾e poskytnout ve¹keré ochranné prostøedky pro
sváøeèské práce a pøídavná zaøízení.
VÝSTRAHA!
Nepou¾ívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
Tento výrobek je urèen pouze pro sváøení obloukem.
L4164Pj
-- 4 --
CZ
Nevyhazujte elektrická zaøízení s normálním odpadem!
Podle ustanovení evropské smìrnice 2002/96/ES o Odpadním elektrickém a
elektronickém vybavení a její implementace v souladu s tuzemskými zákony se musí
elektrické vybavení, které dosáhlo konce své ¾ivotnosti, shroma¾dovat samostatne a vracet
do zaøízení na ekologickou recyklaci. Jako vlastník vybavení musíte získat informace o
schválených sbìrných systémech od va¹eho místního zastupitelstva.
Dodr¾ováním této evropské smernice zlep¹íte ¾ivotní prostøedí a lidské zdraví!
3
ÚVOD
LHF 405/615 PIPEWELD jsou tyristorovì øízené usmìròovaèe urèené pro svaøování
obalenou elektrodou, metodou TIG a drá¾kování.
Svaøovací usmìròovaèe lze pou¾ívat s tìmito dálkovými ovládáními: N02, MMA1, MMA2,
AT1, AT1 CoarseFine.
LHF 405/615 PIPEWELD jsou vybaveny V/A metrem, který umo¾òuje èíst nastavení
proudu a napìtí na èelním panelu.
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Pøípustná zátì¾ pøi
35 % pracovním cyklu
60 % pracovním cyklu
100 % pracovním cyklu
Rozsah nastavení (ss)
Klidové napìtí
Klidový výkon
Úèiník pøi maximálním proudu
Úèinnost pøi maximálním proudu
Tøída krytí
LHF 405 PIPEWELD
LHF 615 PIPEWELD
400 A/36 V
310 A/33 V
240 A/30 V
10A/20V--400A/36V
75 V
330 W
0,80
70 %
IP 23
610 A/44 V
450 A/38 V
345 A/34 V
10A/20V--630A/44(49)V
81 V
500 W
0,89
74 %
IP 23
215 kg
1310/765/705
303 kg
1310/765/705
Tøída pou¾ití
Hmotnost
Rozmìry, dx¹xv
Faktor periodiènosti
Faktor periodiènosti specifikuje èas jako procento desetiminutového intervalu, bìhem kterého mù¾ete
svaøovat pøi konkrétní zátì¾i.
Tøída krytí
Kód IP oznaèuje tøídu elektrického krytí, tj. stupeò ochrany proti vniknutí pevných pøedmìtù nebo vody.
Zaøízení oznaèené IP 23 je urèeno pro vnitøní a venkovní pou¾ití.
Tøída pou¾ití
Symbol
udává, ¾e tento napájecí zdroj je urèen pro pou¾ití v oblastech se zvý¹eným elektrickým
nebezpeèím.
L4164Pj
-- 5 --
CZ
5
INSTALACE
Instalaci by mìl provádìt profesionální pracovník.
Poznámka!
Pøipojte napájeící zdroj k elektrické síti se sí»ovou impedancí 0.192Ω (LHF 405 Pipeweld), 0.078Ω (LHF 615
Pipeweld) nebo ni¾¹í. Je-li sí»ová impedance vy¹¹í, existuje riziko blikání osvìtlovacích tìles.
VÝSTRAHA!
Tento výrobek je urèen pro prùmyslové pou¾ití. V domácím prostøedí mù¾e zpùsobit ru¹ení rádiového
pøíjmu. Je na odpovìdnosti u¾ivatele, aby pøijal pøimìøená ochranná opatøení.
Pokyny pro zvedání
Napájecí zdroj by se mìl zvedat jen za zvedací oka. Dr¾adlo
je urèeno jen pro ta¾ení po zemi.
S
Zkontrolujte, zda konfigurace zroje odpovídá místnímu elektrickému rozvodu.
S
Zkontrolujte pøipojení k síti a pojistky.
S
Pøipojte napájecí kabel podle pøedpisù a instalujte odpovídající pojistku.
S
Ujistìte se, ¾e zdroj není umístìn nebo pøikryt tak, ¾e je zabránìno proudìní vzduchu.
5.1
Napájení ze sítì
LHF 405 PIPEWELD
50 Hz
230/400/415/500 V
LHF 615 PIPEWELD
50 Hz
230/400/415/500 V
60% pracovní cyklus
35% pracovní cyklus
Pojistka rázového pøepìtí
Prùøez sí»ového vodièe
44/25/25/20 A
56/32/32/26 A
71/41/41/33 A
63/35/35/25 A
10/6/6/4
59/34/34/27 A
78/45/45/36 A
103/59/59/47 A
80/63/63/50 A
25/10/10/10
Sí»ové napìtí
LHF 405 PIPEWELD
60 Hz
230/440/550V
LHF 615 PIPEWELD
60 Hz
230/440/550V
44/23/18 A
56/29/23 A
71/37/30 A
63/35/25 A
10/6/4
59/31/25 A
78/41/33 A
103/54/43 A
80/63/50 A
25/10/10
Sí»ové napìtí
Primární proud
100% pracovní cyklus
Primární proud
100% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
35% pracovní cyklus
Pojistka rázového pøepìtí
Prùøez sí»ového vodièe
L4164Pj
-- 6 --
CZ
Poznámka: Vý¹e uvedené prùøezy sí»ových vodièù a velikosti pojistek odpovídají ¹védským pøedpisùm. V
jiných zemích nemusí být vyhovující: ujistìte se, ¾e prùøezy vodièù a velikosti pojistek odpovídají
pøíslu¹ným národním pøedpisùm.
L4164Pj
-- 7 --
CZ
5.2
L4164Pj
Montá¾ souèástí
-- 8 --
CZ
6
PROVOZ
S
Odpovídající svaøovací a zemnící kabely pøipojte na výstup + a - na èele zdroje. Pøipojte
zemnící kabely ke svaøenci.
S
Otoète pøepínaè (1) do polohy ”I”. Rozsvítí se (4) a rozbìhne se ventilátor.
S
Vyberte svaøovací metodu pomocí pøepínaèe (6).
S
Nastavte svaøovací proud:
a.
pokud je pøepínaè (7) v poloze ”INT” (lokální nastavení proudu), proud lze nastavit
pomocí pøepínaèe (10),
b. pokud je pøepínaè (7) v poloze.”EXT1” (dálkové ovládání proudu), proud lze
nastavit pomocí knoflíku na dálkovém ovládání, které je pøipojeno k výstupu (10),
c.
pokud je pøepínaè (7) v poloze.”EXT1” (dálkové ovládání proudu), proud lze
nastavit pomocí jednotky dálkového ovládání N02 tímto postupem:
1
nastavte knoflíkem na N02 svaøovací proud,
2
polo¾te jednotku na svaøenec, ujistìte se, ¾e kovový spodek jednotky má dobrý
kontakt se svaøencem,
3
dotknìte se elektrodou kruhového kovového terminálu na vr¹ku jednotky a
èekejte, dokud se nerozsvítí èervená kontrolka na jednotce (poloha OFF).
Proud je nastaven.
V prùbìhu nastavování proudu lze jeho hodnoty sledovat na display (4), pøièem¾
pøepínaè (3) je otoèen k písmenu ”A”.
S
Zdroj je nyní pøipraven ke svaøování.
6.1
L4164Pj
Pøipojení a ovládací prvky
-- 9 --
CZ
1. Hlavní vypínaè napájení
2. ®lutá kontrolka
3. Pøepínaè pro zobrazení - V nebo A
4. Digitalní display pro svaøovací parametry
5. Pøepínaè délky oblouku, dlouhý/krátký
6. Pøepínaè pro výbìr svaøovací metody: Drá¾kování, MMA, TIG
7. Pøepínaè dálkového ovládaní
8. Horký start
9. Síla oblouku
10. Nastavení proudu
11. Zástrèka dálkového ovládání
12. Pøipojení signálu startu ze sváøecího hoøáku TIG
Svaøování metodou MMA
. V modu MMA je aktivována funkce ”anti stick” ,
Nastavte pøepínaè (6) na symbol
která zamezuje pøilepování elektrody v prùbìhu zapalování elektrody.
Svaøování metodou TIG
Nastavte pøepínaè (6) na symbol
. V modu TIG sepne svaøovací napìtí v okam¾iku
stisknutí spínaèe na hoøáku. Po zapálení oblouku proud vzrùstá z minimální mo¾né hodnoty
na hodnotu nastavenou.
. Doporuèuje se pøepnout pøepínaè (5) na ”SHORT”.
Obloukové drá¾kování vzduchem
Nastavte pøepínaè (6) na symbol
. Pøi drá¾kování by mìl být proud nastaven na
témìø maximální hodnotu, aby byly zaji¹tìny dobré podmínky pro drá¾kování.
Pro drá¾kování je doporuèeno pou¾ívat zdroj LHF 615 PIPEWELD.
6.2
Vysvìtlení funkcí
6.2.1 Ochrana proti pøehøátí
Napájecí zdroj má jednu ochranu proti tepelnému pøetí¾ení, která pøeru¹í svaøovací proud a
rozsvítí oran¾ovou kontrolku v pøední èásti zaøízení, jakmile vnitøní teplota pøíli¹ stoupne.
Automaticky se resetuje, jakmile teplota klesne a vypne se kontrolka.
6.2.2 Bez fáze/synchronizace
Je-li nìkterá z fází odpojena nebo není-li synchronizován obvod hlavního usmìròovaèe,
svítí zelená kontrolka. V tomto pøípadì nelze svaøovat.
L4164Pj
-- 10 --
CZ
7
ÚDR®BA
Pravidelná údr¾ba je pro zaji¹tìní bezpeènosti a spolehlivosti dùle¾itá.
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
7.1
Kontrola a èi¹tìní
Pravidelnì kontrolujte, zda napájecí zdroj není zneèi¹tìn.
Napájecí zdroj je nutno pravidelnì profukovat stlaèeným vzduchem pøi sní¾eném tlaku. Ve
zneèi¹tìném prostøedí je nutné èastìj¹í profukování.
Jinak by se mohl ucpat vstup èi výstup vzduchu a zpùsobit pøehøátí.
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
LHF 405 PIPEWELD, LHF 615 PIPEWELD je nav¾ena a zkou¹ena v souladu s
mezinárodními a evropskými normami IEC/EN 60974--1 a EN 60974--10. Servisní jednotka,
která provedla servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále
vyhovoval uvedeným normám.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
L4164Pj
-- 11 --
Schema
LHF 405 PIPEWELD
d
-- 12 --
LHF 615 PIPEWELD
d
-- 13 --
LHF 405 PIPEWELD, LHF 615 PIPEWELD
Valid for serial no. 422, 423--XXX--XXXX
Ordering numbers
0349 307 046 LHF 405 PIPEWELD
230/400/415/500V 3∼
∼50Hz
230/440/550V 3∼
∼60Hz
0349 307 055 LHF 615 PIPEWELD
230/400/415/500V 3∼
∼50Hz
230/440/550V 3∼
∼60Hz
o
-- 14 --
Edition 070105
LHF 405 PIPEWELD, LHF 615 PIPEWELD
Spotøební díly
Remote control units
N02 wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 304 617
MMA1 wired, 10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 501 024
MMA2 wired, 10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 501 025
AT1 wired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
AT1 CoarseFine wired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
Remote cables
5m analogue, 12 pole
10m analogue, 12 pole
15m analogue, 12 pole
25m analogue, 12 pole
.....................
.....................
.....................
.....................
Auxiliary transformer 48V
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
0349 309 087
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
a
-- 15 --
Edition 070105
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising