ESAB | LHF 405 Pipeweld | Instruction manual | ESAB LHF 405 Pipeweld Kasutusjuhend

ESAB LHF 405 Pipeweld Kasutusjuhend
LHF 405 PIPEWELD
LHF 615 PIPEWELD
Käyttöohjeet
0349 301 092
070105
Valid for serial no. 422, 423
SUOMI
1
2
3
4
5
DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
5
6
5.1 Verkkoliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Osien asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6.1 Liitännät ka valvontalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puikkohitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG --hitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talttaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Toimintojen selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
10
10
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
15
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde LHF 405 PIPEWELD / LHF 615 PIPEWELD alkaen sarjanumerosta 422 / 423 täyttää standardin IEC/EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 60974--10 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY)
ehtojen mukaisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 14.04.2005
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
L4164Px
-- 3 --
FI
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta
ja käyttöä.
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
VAROITUS!
Virtalähdettä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana!
Sähkö-- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2002/96/EY ja
sen kansallisten sovellusten mukaan sähkö-- ja elektroniikkaromu pitää kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen. Paikallinen
edustajamme antaa lisätietoa hyväksytyistä keräysjärjestelmistä.
Noudattamalla tätä direktiiviä suojelet ympäristöä!
L4164Px
-- 4 --
FI
3
JOHDANTO
LHF 405/615 PIPEWELD ovat tyristoriohjattuja hitsaustasasuuntaajia jotka on
tarkoitettu ainoastaan päällystetyillä puikoilla hitsaukseen, TIG -- hitsaukseen ja
hiilikaaritalttaukseen.
Tasasuuntaajassa voidaan käyttää seuraavia kaukosäätölaitteita: N02, MMA1,
MMA2, AT1, AT1 CoarseFine.
LHF 405/615 PIPEWELD --koneissa voi virran ja jännitteen arvot lukea virtalähteen
etupaneelin mittareista.
4
TEKNISET TIEDOT
Sallittu kuormitus
35 % jaksoin
60 % jaksoin
100 % jaksoin
Säätöalue
Tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntiteho
400 Voltilla
Tehokerroin
(suurimmalla virralla)
Hyötysuhde
(suurimmalla virralla)
Suojausluokka
Käyttöluokka
Paino
Mitat pxlxk
LHF 405 PIPEWELD
LHF 615 PIPEWELD
400 A/36 V
310 A/33 V
240 A/30 V
10A/20V--400A/36V
75 V
610 A/44 V
450 A/38 V
345 A/34 V
10A/20V--630A/44(49)V
81 V
330 W
500 W
0,80
0,89
70 %
IP 23
74 %
IP 23
215 kg
1310/765/705
303 kg
1310/765/705
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
L4164Px
-- 5 --
FI
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Huomautus!
Kytke virtalähde sähköverkkoon, jonka verkkoimpedanssi on enintään 0.192Ω (LHF 405 Pipeweld),
0.078Ω (LHF 615 Pipeweld). Suuremmalla verkkoimpedanssilla on olemassa vaara, että valaisimissa
esiintyy välkyntää.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
Nosto-- ohje
Virtalähdettä on nostettava nostokorvakkeesta.
Kahva on tarkoitettu ainoastaan virtalähteen
vetämiseen.
S
Tarkasta, että hitsaustasasuuntaaja on kytketty käytettävissä olevalle
verkkojännitteelle ennen sen verkkoon liittämistä.
S
Verkkokaapelin poikkipinta--alan ja sulakekoon valinta, ks. verkkoliitäntä.
S
Kytke verkkokaapeli hitsaustasasuuntaajaan voimassa olevien ohjeiden
mukaisesti ja asenna sähkökeskukseen sulake tasasuuntaajalle.
S
Varmista, ettei hitsaustasasuuntaajaa peitetä tai sijoiteta siten että sen jäähdytys
estyisi.
5.1
Verkkoliitäntä
Verkkotaajuus
Jännite
Virta
100%:n jaksoilla
60%:n jaksoilla
35%:n jaksoilla
Sulake, hidas
Kaapelin poikkipinta (4xmm2)
Verkkotaajuus
Jännite
Virta
100%:njaksoilla
60%:n jaksoilla
35%:n jaksoilla
Sulake, hidas
Kaapelin poikkipinta, (4xmm2)
L4164Px
LHF 405 PIPEWELD
50 Hz
230/400/415/500 V
LHF 615 PIPEWELD
50 Hz
230/400/415/500 V
44/25/25/20 A
56/32/32/26 A
71/41/41/33 A
63/35/35/25 A
10/6/6/4
59/34/34/27 A
78/45/45/36 A
103/59/59/47 A
80/63/63/50 A
25/10/10/10
LHF 405 PIPEWELD
60 Hz
230/440/550V
LHF 615 PIPEWELD
60 Hz
230/440/550V
44/23/18 A
56/29/23 A
71/37/30 A
63/35/25 A
10/6/4
59/31/25 A
78/41/33 A
103/54/43 A
80/63/50 A
25/10/10
-- 6 --
FI
Huomautus! Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia.
Hitsausvirtalähteen kytkennät on suoritettava paikallisten määräysten mukaisesti.
L4164Px
-- 7 --
FI
5.2
L4164Px
Osien asennus
-- 8 --
FI
6
KÄYTTÖ
S
Valitse sopivat virta-- ja maakaapelit ja kytke ne tasasuuntaajaan etupuolella + ja
-- merkeillä oleviin liittimiin.
S
Aseta kytkin (1) asentoon ”I”. Merkkivalo (4) syttyy ja puhallin käynnistyy.
S
Valitse hitsausmenetelmä kytkimellä (6).
S
Aseta hitsausvirta:
a. Kytkimen (7) ollessa asennossa ”INT” (virran asetus paneelista ), aseta virta
säätimestä (10),
b. Kytkimen (7) ollessa asennossa ”EXT1” (virran astus kaukosäätimestä), virta
asetetaan kaukosäätimestä, joka tulee kytkeä liittimeen (11),
c. Kytkimen (7) ollessa asennossa ”EXT2” (langaton kaukosäätö ), virta
asetetaan kaukosäätimellä N02 seuraavasti:
1
Aseta virta kaukosäätimestä N02,
2
Aseta kaukosäädin kosketuksiin työkappaleeseen siten, että sen pohja
saa hyvän kontaktin,
3
Kosketa puikolla kaukosäätimen päällä olevaa pyöreää metalliosaa ja
odota kunnes säätimen punainen merkkivalo sammuu (OFF).
Virta on asetettu.
Virtaa asetettaessa se näkyy näytössä (4), olettaen, että kytkin (3) on asennossa
”A”.
S
Virtalähde on valmis hitsaukseen.
6.1
L4164Px
Liitännät ka valvontalaitteet
-- 9 --
FI
1. Virtakytkin
2. Keltainen valo (lämpösuoja)
3. Kytkin V/A--mittarille -- V tai A
4. Digitaalinäyttö
5. Valokaaren pituuden valintakytkin, lyhyt/pitkä
6. Menetelmänvalintakytkin: Hiilikaaritalttaus, MMA, TIG
7. Kaukosäätökytkin
8. Kuumakäynnistys “Hotstart”
9. Kaaripaine “Arc Force”
10. Virransäätö
11. Kaukosäätöliitäntä
12. Hitsauspistoolista tulevan käynnistyssignaalin liitäntä
Puikkohitsaus
. Puikkohitsauksessa on ”anti stick” --toiminto
Aseta kytkin (6) asentoon
automaattisesti päälä. Se estää puikon kiinnitarttumisen sytytyksen aikana.
TIG --hitsaus
Aseta kytkin (6) asentoon
. TIG --hitsauksessa tyhjäkäyntijännite kytkeytyy päälle
kun pistoolin liipasinta on painettu. Kaaren sytytyttyä virta nousee minimiarvosta
käyttäjän asettamaan arvoon.
Kytkin (5) suositellaan asetettavaksi kohtaan ”SHORT”.
Talttaus
Aseta kytkin (6) asentoon
. Talttauksessa virta asetetaan mahdollisimman
suureksi hyvän talttaustuloksen saavuttamiseksi.
Talttaukseen suositellaan mallia LHF 615 PIPEWELD.
6.2
Toimintojen selitykset
6.2.1
Ylikuormitussuoja
Ylikuormitussuoja estää hitsauksen, jos kone ylikuumenee. Kone palautuu
toimintakuntoon automaattisesti jäähdyttyään.
6.2.2
Vaihe puuttuu/ei synkroonissa
Jos joku vaiheista puuttuu tai jos koneen päävirtapiiri ei ole sykroonissa vihreä
merkkivalo palaa. Hitsaus ei tällöin ole mahdollista.
L4164Px
-- 10 --
FI
7
HUOLTO
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Vain soveltuvat sähkötiedot omaava (valtuutettu) henkilö saa poistaa suojalevyt
seuraavia tehtäviä varten: hitsauslaitteen liittäminen, huolto, kunnossapito ja
korjaustyöt.
Puhdistus
Tarkasta säännöllisesti, ettei virtalähde ole likainen.
Puhdistusten tiheys ja suoritustapa riippuvat seuraavista tekijöistä:
hitsausprosessi, kaariaika, asennus sekä ympäristö. Yleensä riittää, että virtalähde
puhalletaan puhtaaksi paineilmalla (alennettu paine) kerran vuodessa.
Jos virtalähde on erittäin likainen, suositellaan harjaamista ja imurointia.
Kytke hitsausvirtalähde irti verkkojännitteestä.
Irrota liitin liitännästä. Lukitse liitäntä tahattoman kytkemisen estämiseksi.
Kiinteä asennus: aseta turvakytkin off--asentoon. Lukitse kytkin.
S Poista virtalähteen suojalevyt työn helpottamiseksi.
Puhdistuksen jälkeen kaikki suojalevyt on asennettava paikalleen ennen
virtalähteen yhdistämistä verkkojännitteeseen.
S
S
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
LHF 405 PIPEWELD, LHF 615 PIPEWELD on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja
eurooppalaisen standardin IEC/EN 60974--1 ja EN 60974--10 mukaisesti. Suoritetun
huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua
siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
L4164Px
-- 11 --
Johdotuskaavio
LHF 405 PIPEWELD
d
-- 12 --
LHF 615 PIPEWELD
d
-- 13 --
LHF 405 PIPEWELD, LHF 615 PIPEWELD
Valid for serial no. 422, 423--XXX--XXXX
Ordering numbers
0349 307 046 LHF 405 PIPEWELD
230/400/415/500V 3∼
∼50Hz
230/440/550V 3∼
∼60Hz
0349 307 055 LHF 615 PIPEWELD
230/400/415/500V 3∼
∼50Hz
230/440/550V 3∼
∼60Hz
o
-- 14 --
Edition 070105
LHF 405 PIPEWELD, LHF 615 PIPEWELD
Lisävarusteet
Remote control units
N02 wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 304 617
MMA1 wired, 10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 501 024
MMA2 wired, 10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 501 025
AT1 wired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
AT1 CoarseFine wired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
Remote cables
5m analogue, 12 pole
10m analogue, 12 pole
15m analogue, 12 pole
25m analogue, 12 pole
.....................
.....................
.....................
.....................
Auxiliary transformer 48V
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
0349 309 087
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
a
-- 15 --
Edition 070105
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising