ESAB | LHF 405 Pipeweld | Instruction manual | ESAB LHF 405 Pipeweld Användarmanual

ESAB LHF 405 Pipeweld Användarmanual
LHF 405 PIPEWELD
LHF 615 PIPEWELD
Bruksanvisning
0349 301 092
070105
Valid for serial no. 422, 423
SVENSKA
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
5
6
5.1 Nätanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Montering av detaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6.1 Anslutningar och kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftbågsmejsling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Funktionsförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
10
10
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
15
TOCs
-- 2 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla
LHF 405 PIPEWELD / LHF 615 PIPEWELD från serienummer 422 / 423 är i överensstämmelse med
standard IEC/EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 60974--10 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 14.04.2005
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
VARNING!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation
och användning.
L4164Ps
-- 3 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
VARNING!
Använd inte strömkällan för tining av frusna rör.
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga avfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som
nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig
återvinningsanläggning. Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information
från vår lokala representant om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!
L4164Ps
-- 4 --
SE
3
INTRODUKTION
LHF 405/615 PIPEWELD är tyristorstyrda svetslikriktare avsedda endast för
svetsning med belagda elektroder, TIG -- svetsning och luftbågsmejsling.
Svetslikriktarna kan användas med följande fjärrdon: N02, MMA1, MMA2, AT1, AT1
CoarseFine.
LHF 405/615 PIPEWELD är versioner med volt -- och amperemeter, ström och
spänningsinställningar kan läsas på fronten av strömkällan.
4
TEKNISKA DATA
Tillåten belastning
35 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
Inställningsområde
Tomgångsspänning
Tomgångseffekt
vid 400 V
Effektfaktor
(vid max ström)
Verkningsgrad
(vid max ström)
Kapslingsklass
Användningsklass
Vikt
Dimension lxbxh
LHF 405 PIPEWELD
LHF 615 PIPEWELD
400 A/36 V
310 A/33 V
240 A/30 V
10A/20V--400A/36V
75 V
610 A/44 V
450 A/38 V
345 A/34 V
10A/20V--630A/44(49)V
81 V
350 W
400 W
0,80
0,89
70 %
IP 23
74 %
IP 23
200 kg
1310/765/705
295 kg
1310/765/705
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en
viss belastning.
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
L4164Ps
-- 5 --
SE
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
OBS!
Anslut strömkällan till elnät med en nätimpedans på 0.192Ω (LHF 405 Pipeweld), 0.078Ω (LHF 615
Pipeweld) eller lägre. Vid högre nätimpedans finns risk att flimmer uppstår i belysningsarmaturer.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
Lyftanvisning
Strömkällan skall lyftas i lyftöglan.
Handtaget är endast avsett för att dra strömkällan.
S
Kontrollera att svetslikriktaren är kopplad för den aktuella nätspänningen innan
den ansluts till nätet.
S
För val av nätkabelarea och säkringsstorlek se nätanslutning.
S
Anslut nätkabeln i svetslikriktaren enligt gällande föreskrifter, och säkra av
svetslikriktaren i elcentralen.
S
Kontrollera att svetslikriktaren ej övertäckts eller uppställts så att kylning hindras.
5.1
Nätanslutning
Nätfrekvens
Spänning
Ström vid
100% intermittens
60% intermittens
35% intermittens
Säkring, trög
Ledningsarea, (4xmm2)
Nätfrekvens
Spänning
Ström vid
100% intermittens
60% intermittens
35% intermittens
Säkring, trög
Ledningsarea, (4xmm2)
L4164Ps
LHF 405 PIPEWELD
50 Hz
230/400/415/500 V
LHF 615 PIPEWELD
50 Hz
230/400/415/500 V
44/25/25/20 A
56/32/32/26 A
71/41/41/33 A
63/35/35/25 A
10/6/6/4
59/34/34/27 A
78/45/45/36 A
103/59/59/47 A
80/63/63/50 A
25/10/10/10
LHF 405 PIPEWELD
60 Hz
230/440/550V
LHF 615 PIPEWELD
60 Hz
230/440/550V
44/23/18 A
56/29/23 A
71/37/30 A
63/35/25 A
10/6/4
59/31/25 A
78/41/33 A
103/54/43 A
80/63/50 A
25/10/10
-- 6 --
SE
OBS! Kabelareor och särkingsstorlekar ovan är enligt svenska föreskrifter. Anslut svetsströmkällan
enligt gällande lokala föreskrifter.
L4164Ps
-- 7 --
SE
5.2
L4164Ps
Montering av detaljer
-- 8 --
SE
6
S
S
S
S
DRIFT
Välj lämplig svets-- och återledarkabel och anslut dessa i kontakterna märkta +
och -- på svetslikriktarens front. Anslut återledaren i arbetsstycket.
Sätt knapp (1) i läge ”I”. Display (4) tänds och fläkten startar.
Välj svetsmetod med knapp (6).
Anpassa svetsströmmen:
a. om knapp (7) är i läge ”INT” (lokal strömstyrning), skall strömstyrkan ställas
in med ratt (10),
b. om knapp (7) är i läge ”EXT1” (fjärrstyrning av strömmen med ledning), skall
strömstyrkan ställas in med ratten på fjärrkontrollpanelen, som bör vara
kopplad till terminalen (11)
c. om knapp (7) är i läge ”EXT2”(sladdlös fjärrstyrning av strömmen), skall
strömstyrkan ställas in med fjärrkontrollenheten N02 på följande sätt:
1 ställ in strömstyrkan av svetsningen med ratten på fjärrkontrollenheten
N02,
2 sätt enheten ovanpå svetningselementet, enhetens metallbotten bör
vara i bra kontakt med svetsningselementet,
3
S
rör vid den runda metallplattan på toppen av fjärrkontrollenheten med
elektroden och vänta tills den röda kontrollampan släcks.
Strömstyrkan är inställd.
När strömstrykan ställs in kan dess värde observeras på display (4), men endast
om knapp (3) är i läge ”A”.
Likriktaren är förberedd för svetsning.
6.1
L4164Ps
Anslutningar och kontrollorgan
-- 9 --
SE
1. Elkopplare för nätspänning
2. Gul lampa (termiskt skydd)
3. Val av spännings-- eller strömvisning
4. Digital V/A display
5. Omkopplare för baglängd, lang/kort
6. Metodvalsomkopplare: Luftbågsmejsling, MMA, TIG
7. Fjärromkopplare
8. Varmstart “Hot Start”
9. Bågstryck “Arc Force”
10. Ströminställning
11. Fjärruttag
12. Anslutning för startsignal från TIG--brännare
MMA svetsning
. I MMA--läge är ”anti stick”--funktionen alltid på. Den
Sätt knapp (6) i läge
hindrar elektroden att fastna i svetsningselementet under svetsningen.
TIG svetsning
Sätt knapp (6) i läge
. I TIG--läge sätts apparatens ut--spänning på genom
intryckning av knappen på svetshandtaget. Efter att svetsgnistan uppkommit ökas
strömstyrkan från den minsta möjliga till den inställda av användaren.
Det rekommenderas att sätta knapp (5) i läge ”SHORT”.
Luftbågsmejsling
Sätt knapp (6) i läge
. I luftbågsmejslingsläget bör strömmen vara inställd nära
maxvärdet för att garantera rätta förutsättningar för gravering.
Det rekommenderas att använda LHF 615 PIPEWELD för luftbågsmejsling.
6.2
Funktionsförklaring
6.2.1
Överhettningsskydd
En termisk överhetttnigsbrytare skyddar mot överhettning. Brytaren aterställs
automatiskt sa snart enheten kylts ner.
6.2.2
Ingen fas/synkronisering
Om det fattas en strömfas i elförsörjningen eller om det saknas synkronisering i
huvudlikriktaren lyser den gröna indikatorlampan. I sådant fall är svetsningen
omöjlig.
L4164Ps
-- 10 --
SE
7
UNDERHÅLL
Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna
skyddsplåtar för att: ansluta, utföra service, underhåll och reparationer på en
svetsutrustning.
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
Rengöring
Kontrollera regelbundet att strömkällan ej är nedsmutsad.
Hur ofta och på vilket sätt rengöringen skall utföras beror på: svetsprocess, bågtid,
uppställning, samt omgivande miljö. Vanligtvis räcker det att blåsa ren strömkällan
med tryckluft (reducerat tryck) en gång om året.
Vid svår nedsmutsning är renborstning och dammsugning att föredra.
S
Koppla bort svetsströmkällan från nätspänningen.
S
Avlägsna anslutningsdonet från uttaget. Lås uttaget för att förhindra obehörig
inkoppling.
Vid fast installation, ställ säkerhetsbrytaren i frånläge. Lås brytaren.
S Avlägsna strömkällans skyddsplåtar för bästa åtkomlighet.
Efter rengöring ska samtliga skyddsplåtar monteras innan strömkällan kopplas till
nätspänningen.
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
LHF 405 PIPEWELD, LHF 615 PIPEWELD är konstruerade och provade i enlighet med
internationell och europeisk standard IEC/EN 60974--1 och EN 60974--10. Efter utförd
service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att
produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation.
L4164Ps
-- 11 --
Schema
LHF 405 PIPEWELD
d
-- 12 --
LHF 615 PIPEWELD
d
-- 13 --
LHF 405 PIPEWELD, LHF 615 PIPEWELD
Valid for serial no. 422, 423--XXX--XXXX
Ordering numbers
0349 307 046 LHF 405 PIPEWELD
230/400/415/500V 3∼
∼50Hz
230/440/550V 3∼
∼60Hz
0349 307 055 LHF 615 PIPEWELD
230/400/415/500V 3∼
∼50Hz
230/440/550V 3∼
∼60Hz
o
-- 14 --
Edition 070105
LHF 405 PIPEWELD, LHF 615 PIPEWELD
Tillbehör
Remote control units
N02 wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 304 617
MMA1 wired, 10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 501 024
MMA2 wired, 10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 501 025
AT1 wired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
AT1 CoarseFine wired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
Remote cables
5m analogue, 12 pole
10m analogue, 12 pole
15m analogue, 12 pole
25m analogue, 12 pole
.....................
.....................
.....................
.....................
Auxiliary transformer 48V
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
0349 309 087
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
a
-- 15 --
Edition 070105
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising