ESAB | Mig 400t | Instruction manual | ESAB Mig 400t Používateľská príručka

ESAB Mig 400t Používateľská príručka
Mig 400t
Mig 500t
Origo
Návod k pou¾ívání
0349 301 118
070103
Valid for serial no. 627
ÈESKY
1 POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Umístìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montá¾ souèástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrická instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájení ze sítì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
9
6 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Pøipojovací místa a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti pøehøátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøipojení vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana prùtoku vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indukènost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
11
7 ÚDRBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1
7.2
Kontrola a èi¹tìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplòování chladiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
8 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTØEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
19
TOCj
-- 2 --
CZ
1
POKYNY
POTVRZENÍ O SHODÌ
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, ©védsko, potvrzuje pod vlastní zodpovìdností, ¾e zdroj
proudu ke sváøení OrigoTM Mig 400t / OrigoTM Mig 500t od èísla série 627 zcela odpovídá pøislu¹ým norme
IEC/EN 60974--1 dle podmínek ve smìrnicích (73/23/EEG) s dodatkem (93/68/EEG) a normì IEC/EN
60974--10 dle podmínek ve smìrnicích (89/336/ EEG) s dodatkem (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--09--05
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na
tomto zaøízení nebo v jeho blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní
opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních
bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì
seznámen. Nesprávné pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za
následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná
osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné
rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo
si jimi zpùsobit popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
S Mazání a údr¾ba zaøízení se nesmí provádìt za provozu.
m4050tj
-- 3 --
CZ
VÝSTRAHA!
Pøed instalací a pou¾itím zaøízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistìte se, ¾e mu dobøe
rozumíte.
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
Spoleènost ESAB vám mù¾e poskytnout ve¹keré ochranné prostøedky pro
sváøeèské práce a pøídavná zaøízení.
VÝSTRAHA!
Nepou¾ívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
Tento výrobek je urèen pouze pro sváøení obloukem.
m4050tj
-- 4 --
CZ
Nevyhazujte elektrická zaøízení s normálním odpadem!
Podle ustanovení evropské smìrnice 2002/96/ES o Odpadním elektrickém a
elektronickém vybavení a její implementace v souladu s tuzemskými zákony se musí
elektrické vybavení, které dosáhlo konce své ¾ivotnosti, shroma¾dovat samostatne a vracet
do zaøízení na ekologickou recyklaci. Jako vlastník vybavení musíte získat informace o
schválených sbìrných systémech od va¹eho místního zastupitelstva.
Dodr¾ováním této evropské smernice zlep¹íte ¾ivotní prostøedí a lidské zdraví!
3
ÚVOD
OrigoTM Mig 400t a OrigoTM Mig 500t jsou tyristorové napájecí zdroje urèené pro svaøování MIG/MAG,
spoleènì se zaøízeními k podávání drátu OrigoTM Feed 30x a OrigoTM Feed 48x a s vìt¹inou podavaèù drátu
spoleènosti ESAB.
Napájecí zdroje jsou chlazeny ventilátorem a vybaveny tepelnou pojistkou.
Príslu¾enství k výrobku ESAB lze nalézt na sránce 19.
3.1
Vybavení
Napájecí zdroj se dodává se:
S
zemnicím vodièem o délce 5 m se zemnicí svorkou
S
podstavcem pro plynovou láhev
S
pøipojovacím øetìzem pro plynovou láhev
S
vodicím èepem pro zaøízení k podávání drátu
S
návodem k pou¾ití
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
OrigoTM Mig 400t
OrigoTM Mig 400t
Sí»ové napìtí
400/415 V, 3∼50 Hz
230/400/415 V, 3∼50 Hz
230/440/460 V, 3∼60 Hz
Pøípustná zátì¾ pøi
45% pracovním cyklu
60% pracovním cyklu
100% pracovním cyklu
400 A / 34 V
350 A / 32 V
280 A / 28 V
400 A / 34 V
350 A / 32 V
280 A / 28 V
Rozsah nastavení (ss)
50 A/16,5 V-400 A /34 V
50 A/16,5 V-400 A/34 V
Klidové napìtí
53-58 V
53-58 V
Klidový výkon
s chladicí jednotkou
590 W
790 W
640 W
840 W
Úèiník pøi maximálním proudu
0,86
0,86
Úèinnost pøi maximálním proudu
74 %
76 %
Ovládací napìtí
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Rozmìry, dx¹xv
800 x 640 x 835 mm
800 x 640 x 835 mm
Hmotnost
s chladicí jednotkou
209 kg
223 kg
210 kg
224 kg
Provozní teplota
-10 a¾ +40˚C
-10 a¾ +40˚C
Tøída krytí
IP 23
IP 23
Tøída pou¾ití
m4050tj
-- 5 --
CZ
OrigoTM Mig 500t
OrigoTM Mig 500t
Sí»ové napìtí
400/415 V, 3∼50 Hz
230/400/415 V, 3∼50 Hz
230/440/460 V, 3∼60 Hz
Pøípustná zátì¾ pøi
60% pracovním cyklu
80% pracovním cyklu
100% pracovním cyklu
500 A / 39 V
450 A / 37 V
400 A / 34 V
500 A / 39 V
435 A / 36 V
390 A / 33,5 V
Rozsah nastavení (ss)
50 A/16,5 V-500 A/39 V
50 A/16,5 V-500 A/39 V
Klidové napìtí
53-60 V
53-60 V
Klidový výkon
s chladicí jednotkou
670 W
870 W
720 W
920 W
Úèiník pøi maximálním proudu
0,90
0,90
Úèinnost pøi maximálním proudu
78 %
78 %
Ovládací napìtí
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Rozmìry, dx¹xv
800 x 640 x 835 mm
800 x 640 x 835 mm
Hmotnost
s chladicí jednotkou
235 kg
249 kg
237 kg
251 kg
Provozní teplota
-10 a¾ +40˚C
-10 a¾ +40˚C
Tøída krytí
IP 23
IP 23
Chladicí výkon
2500 W pøi teplotním rozdílu
40˚C a prùtoku
1,5 l/min.
2500 W pøi teplotním rozdílu
40˚C a prùtoku
1,5 l/min.
Chladicí kapalina
50 % voda / 50 % glykol
50 % voda / 50 % glykol
Mno¾ství chladiva
5,5 l
5,5 l
Maximální prùtoèné mno¾ství vody
2,0 l/min.
2,0 l/min.
Tøída pou¾ití
Chladicí jednotka
Faktor periodiènosti
Faktor periodiènosti specifikuje èas jako procento desetiminutového intervalu, bìhem kterého mù¾ete
svaøovat pøi konkrétní zátì¾i.
Tøída krytí
Kód IP oznaèuje tøídu elektrického krytí, tj. stupeò ochrany proti vniknutí pevných pøedmìtù nebo vody.
Zaøízení oznaèené IP 23 je urèeno pro vnitøní a venkovní pou¾ití.
Tøída pou¾ití
Symbol
udává, ¾e tento napájecí zdroj je urèen pro pou¾ití v oblastech se zvý¹eným elektrickým
nebezpeèím.
m4050tj
-- 6 --
CZ
5
INSTALACE
Instalaci by mìl provádìt profesionální pracovník.
Poznámka!
Pøipojte napájeící zdroj k elektrické síti se sí»ovou impedancí 0.243Ω (Mig 400tw), 0.136Ω (Mig 500tw) nebo
ni¾¹í. Je-li sí»ová impedance vy¹¹í, existuje riziko blikání osvìtlovacích tìles.
VÝSTRAHA!
Tento výrobek je urèen pro prùmyslové pou¾ití. V domácím prostøedí mù¾e zpùsobit ru¹ení rádiového
pøíjmu. Je na odpovìdnosti u¾ivatele, aby pøijal pøimìøená ochranná opatøení.
Pokyny pro zvedání
Napájecí zdroj by se mìl zvedat jen za zvedací oka. Dr¾adlo
je urèeno jen pro ta¾ení po zemi.
5.1
Umístìní
Umístìte svaøovací napájecí zdroj tak, aby jeho vstupním a výstupním otvorùm chladicího
vzduchu nic nepøeká¾elo.
5.2
m4050tj
Montá¾ souèástí
-- 7 --
CZ
VÝSTRAHA!
V prùbìhu dopravy jsou zadní kola podvozku v pøepravní poloze! Pøed pou¾itím umístìte kola do jejich
správné pozice.
5.3
m4050tj
Elektrická instalace
-- 8 --
CZ
5.4
Napájení ze sítì
Zkontrolujte, zda je jednotka pøipojena ke správnému sí»ovému napìtí a zda je chránìna
správnì dimenzovanou pojistkou. Ochranné uzemnìní musí být provedeno v souladu s
pøíslu¹nými pøedpisy.
Typový ¹títek s údaji o pøipojovaném napájení.
Doporuèená velikost pojistek a minimální prùøezy vodièù
OrigoTM Mig 400t
3µ
µ50 Hz
3µ
µ50 Hz
3µ
µ50 Hz
3µ
µ60 Hz
3µ
µ60 Hz
Sí»ové napìtí
230 V
400 / 415 V
500 V
230 V
440 / 460 V
Primární proud
45% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
51 A
47 A
39 A
31 A
28 A
23 A
25 A
22 A
19 A
51 A
45 A
37 A
30 A
27 A
22 A
Prùøez sí»ového vodièe
4x10 mm2
4x4 mm2
4x4 mm2
4x10 mm2
4x4 mm2
Pojistka rázového pøepìtí
35 A
25 A
20 A
35 A
20 A
3µ
µ50 Hz
3µ
µ50 Hz
3µ
µ50 Hz
3µ
µ60 Hz
3µ
µ60 Hz
Sí»ové napìtí
230 V
400 / 415 V
500 V
230 V
440 / 460 V
Primární proud
60% pracovní cyklus
80% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
69 A
63 A
59 A
42 A
38 A
34 A
33 A
29 A
27 A
69 A
61 A
56 A
42 A
37 A
33 A
Prùøez sí»ového vodièe
4x16 mm2
4x6 mm2
4x6 mm2
4x16 mm2
4x6 mm2
Pojistka rázového pøepìtí
63 A
35 A
35 A
50 A
25 A
OrigoTM Mig 500t
Poznámka: Vý¹e uvedené prùøezy sí»ových vodièù a velikosti pojistek odpovídají ¹védským pøedpisùm. V
jiných zemích nemusí být vyhovující: ujistìte se, ¾e prùøezy vodièù a velikosti pojistek odpovídají
pøíslu¹ným národním pøedpisùm.
m4050tj
-- 9 --
CZ
6
OBSLUHA
V¹eobecné bezpeènostní pøedpisy pro manipulaci s tímto zaøízením jsou
uvedeny na stranì 3. Pøed pou¾itím zaøízení si je dùkladnì prostudujte!
VÝSTRAHA - NEBEZPEÈÍ PØEVR¾ENÍ !
Pøipevnìte zaøízení - zejména kdy¾ stojí na nerovném nebo sva¾itém povrchu.
6.1
Pøipojovací místa a ovládací prvky
1
Konektor pro pøipojení ovládacího kabelu k
zaøízení podávání drátu
8
Konektor pro uzemnìní (-),
nízká indukènost
2
Nadproudový vypínaè
9
Konektor pro uzemnìní (-),
støední indukènost
3
Displej (zobrazující digitální mìøení) je
pøíslu¹enství, viz stranu 19.
10
Konektor pro uzemnìní (-),
vysoká indukènost
4
Oran¾ová kontrolka indikující pøehøátí a úbytek
chladiva*
11
ÈERVENÁ pøípojka pro chladicí vodu ze
zaøízení k podávání drátu
5
Bílá kontrolka - napájení ON (zapnuto)
12
MODRÁ pøípojka chladicí vody pro zaøízení k
podávání drátu
6
Hlavní vypínaè napájení
13
Konektor pro kabel svaøovacího proudu (+)
7
Vypínaè napájení pro chladicí zaøízení ELP**
POZNÁMKA: Pøípojky chladicí vody jsou k dispozici pouze u nìkterých modelù.
*Indikuje úbytek chladiva pouze pøi pou¾ívání ochrany prùtoku, viz bod 6.4
** ELP = inteligentní èerpadlo spoleènosti ESAB, viz bod 6.3.
m4050tj
-- 10 --
CZ
6.2
Ochrana proti pøehøátí
Napájecí zdroj má jednu ochranu proti tepelnému pøetí¾ení, která pøeru¹í svaøovací proud a
rozsvítí oran¾ovou kontrolku v pøední èásti zaøízení, jakmile vnitøní teplota pøíli¹ stoupne.
Automaticky se resetuje, jakmile teplota klesne a vypne se kontrolka.
6.3
Pøipojení vody
Zaøízení OrigoTM Feed je vybaveno èidlem ELP, inteligentního èerpadla spoleènosti ESAB,
které indikuje pøipojení vodních hadic svaøovací pistole. Pokud je pøipojena svaøovací pistole
chlazená vodou, èerpadlo se spustí.
Jestli¾e se pou¾ívá jiné zaøízení k podávání drátu, pøi pou¾ití svaøovací pistole chlazené
vodou musí být vypínaè vodního èerpadla v poloze “I“.
Pøi pøipojování hadic chladicí vody vedoucích k zaøízení Feed a od tohoto zaøízení musí být
vypínaè sí»ového napájení OrigoTM Mig v poloze OFF (vypnuto).
Pokud se pou¾ívá svaøovací pistole s automatickým chlazením, vypínaè èerpadla musí být v
poloze “ELP/0“.
Upozoròujeme, ¾e pou¾ívání svaøovací pistole s neaktivním èerpadlem mù¾e vést k jejímu
po¹kození.
6.4
Ochrana prùtoku vody
Pokud dojde k úbytku chladiva a rozsvítí se oran¾ová kontrolka v pøední èásti napájecího
zdroje, ochrana prùtoku vody pøeru¹í svaøovací proud.
Ochrana prùtoku vody je pøíslu¹enství. Objednací èíslo najdete na stranì 20.
6.5
Indukènost
Vy¹¹í indukènost dává plynulej¹í svár a men¹í rozstøik. Ni¾¹í indukènost dává ostøej¹í ¹um,
ale stabilní, soustøedìný oblouk.
7
ÚDRBA
Pravidelná údr¾ba je pro zaji¹tìní bezpeènosti a spolehlivosti dùle¾itá.
Údr¾bu musí provádìt odborník.
Pouze osoby s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi (oprávnìný personál)
mohou odstraòovat bezpeènostní ¹títky.
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
m4050tj
-- 11 --
CZ
7.1
Kontrola a èi¹tìní
Pravidelnì kontrolujte, zda napájecí zdroj není zneèi¹tìn.
Napájecí zdroj je nutno pravidelnì profukovat stlaèeným vzduchem pøi sní¾eném tlaku. Ve
zneèi¹tìném prostøedí je nutné èastìj¹í profukování.
Jinak by se mohl ucpat vstup èi výstup vzduchu a zpùsobit pøehøátí. Aby k této situaci
nedocházelo, mù¾ete pou¾ívat vzduchový filtr.
Vzduchový filtr je pøíslu¹enství. Objednací èíslo najdete na stranì 20.
7.2
Doplòování chladiva
Doporuèujeme smìs 50/50 % vody a etylenglykolu.
m4050tj
-- 12 --
CZ
8
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Ne¾ si vy¾ádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveïte tyto doporuèované
kontroly a prohlídky.
Zákrok
Druh závady
Není oblouk
S
Zkontrolujte, zda je zapnut vypínaè sí»ového napájení.
S
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu svaøovacího proudu a
uzemnìní.
S
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
S
Zkontrolujte, zda se nevypnul nadproudový vypínaè.
Bìhem svaøování do¹lo k pøeru¹ení S
svaøovacího proudu.
Zkontrolujte, zda se neuvedla do chodu ochrana proti tepelnému
pøetí¾ení (indikováno oran¾ovou kontrolkou v pøední èásti
zaøízení).
S
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
Èasté spínání ochrany proti
tepelnému pøetí¾ení
S
Zkontrolujte, zda se neucpal vzduchový filtr.
S
Pøesvìdète se, ¾e nejsou pøekroèeny pøedepsané hodnoty
napájecího zdroje (tj. ¾e zaøízení není pøetí¾eno).
Nízký svaøovací výkon.
S
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu svaøovacího proudu a
uzemnìní.
S
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
S
Zkontrolujte, zda jsou pou¾ity správné svaøovací dráty.
S
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
9
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
OrigoTM Mig 400t / OrigoTM Mig 500t je navrena a zkou ena v souladu s mezinárodními a
evropskými normami IEC/EN 60974--1 a EN 60974--10. Servisní jednotka, která provedla
servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval
uvedeným normám.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
m4050tj
-- 13 --
Schema
400 - 415 V
dm4050t
-- 14 --
400 - 415 V
dm4050t
-- 15 --
230 - 500V
dm4050t
-- 16 --
230 - 500V
dm4050t
-- 17 --
Origo TM Mig 400t / Origo TM Mig 500t
Valid for serial no. 627--XXX--XXXX
Ordering numbers
0349 302 242 OrigoTM Mig 400t
400V / 415V, 3~50Hz
0349 302 243 OrigoTM Mig 400t
230V / 400V / 415V / 500V 3~50Hz, 230V / 440V / 460V 3~60Hz
0349 302 244 OrigoTM Mig 400tw
400V / 415V, 3~50Hz; with water cooler
0349 302 245 OrigoTM Mig 400tw
230V / 400V / 415V / 500V 3~50Hz, 230V / 440V / 460V 3~60Hz;
with water cooler
0349 302 246 OrigoTM Mig 500t
400V / 415V, 3~50Hz
0349 302 247 OrigoTM Mig 500t
230V / 400V / 415V / 500V 3~50Hz, 230V / 440V / 460V 3~60Hz
0349 302 248
OrigoTM
Mig 500tw
400V / 415V, 3~50Hz; with water cooler
0349 302 249
OrigoTM
Mig 500tw
230V / 400V / 415V / 500V 3~50Hz, 230V / 440V / 460V 3~60Hz;
with water cooler
0349 303 728 OrigoTM Mig 500tw
om4050t
400V / 415V, 3~50Hz; with water cooler, with circuit breaker
-- 18 --
Edition 070103
Origo TM Mig 400t / Origo TM Mig 500t
Spotøební díly
OrigoTM Feed for Marathon PacTM,
M13 panel
0459 114 883
OrigoTM Feed 304 M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 114 884
0459 114 893
OrigoTM Feed 304 M13 with display . . . . . . . . . .
0459 114 894
OrigoTM Feed 304 M13 with water . . . . . . . . . . .
0459 114 983
OrigoTM Feed 304 M13 with display and water
0459 114 984
OrigoTM Feed 484 M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 114 993
OrigoTM Feed 484 M13 with display . . . . . . . . . . 0459 114 994
OrigoTM Feed 484 M13 with water . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 484 M13 with display and water
OrigoTM Feed with capsulated bobbin,
M13 panel
0459 116 883
OrigoTM Feed 304 M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 116 884
0459 116 893
OrigoTM Feed 304 M13 with display . . . . . . . . . .
0459 116 894
OrigoTM Feed 304 M13 with water . . . . . . . . . . .
0459 116 983
OrigoTM Feed 304 M13 with display and water
0459 116 984
OrigoTM Feed 484 M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 116 993
TM
Origo Feed 484 M13 with display . . . . . . . . . . 0459 116 994
OrigoTM Feed 484 M13 with water . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 484 M13 with display and water
OrigoTM Feed for Marathon PacTM,
M14 panel
OrigoTM Feed 304 M13 with display and water
OrigoTM Feed 484 M13 with display and water
0459 114 895
0459 114 995
OrigoTM Feed with capsulated bobbin,
M14 panel . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with display and water
OrigoTM Feed 484 M13 with display and water
0459 116 895
0459 116 995
Digital instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 173 882
am4050t
-- 19 --
Edition 070103
Origo TM Mig 400t / Origo TM Mig 500t
Transformer for CO2 heater . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 250
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 303
Water flow guard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 251
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 252
Holder for welding gun and cables . . . . . . . . 0349 303 362
am4050t
-- 20 --
Edition 070103
Origo TM Mig 400t / Origo TM Mig 500t
Connection set for 400 A power sources
Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 880
0469 836 881
0469 836 882
0469 836 883
0469 836 884
0469 836 885
0469 836 886
0469 836 887
0469 836 888
0469 836 889
Connection set for 500 A power sources
Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 890
0469 836 891
0469 836 892
0469 836 893
0469 836 894
0469 836 895
0469 836 896
0469 836 897
0469 836 898
0469 836 899
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
am4050t
-- 21 --
Edition 070103
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising