ESAB | Mig 5000i | Instruction manual | ESAB Mig 5000i Používateľská príručka

ESAB Mig 5000i Používateľská príručka
GR
Mig 5000i
Aristot
400 V version
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0459 290 101 GR 060830
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 ÏÄÇÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Ïäçãßåò áíýøùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéóôÜôçò ôåñìáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óýíäåóç ðïëëáðëþí ìïíÜäùí ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÈÝóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óå ëåéôïõñãßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¸ëåã÷ïò áíåìéóôÞñá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌïíÜäá øýîçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
11
11
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1
7.2
Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ áÝñá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓõìðëÞñùóç ôïõ øõêôéêïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
8 ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
17
18
19
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
TOCy
-- 2 --
1
ÏÄÇÃÉÁ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Mig 5000i áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 620 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï
ðñüôõðá IEC/EN 60974--1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ
ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï IEC/EN 60974--10 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò
ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--05--22
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
ba37d1ya
-- 3 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé
åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ
ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
ba37d1ya
-- 4 --
Ìçí áðïññßðôåôå åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ìáæß ìå êïéíÜ áðïññßììáôá!
Ôçñþíôáò ôçí ÅõñùðáÚêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ó÷åôéêÜ ìå ôá áðüâëçôá åéäþí
çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí
åèíéêÞ íïìïèåóßá, ôá åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôïí êýêëï
ôçò æùÞò ôïõò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá åðéóôñÝöïíôáé óå
ðåñéâáëëïíôéêÜ óõìâáôÞ åãêáôÜóôáóç áíáêýêëùóçò. Ùò éäéïêôÞôçò ôïõ åîïðëéóìïý,
èá ðñÝðåé íá åíçìåñþíåóôå áðü ôïí ôïðéêü áíôéðñüóùðü ìáò ôó åãêåêñéìÝíá
óõóôÞìáôá óõëëïãÞò.
Ìå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ïäçãßáò âåëôþíåôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ç
õãåßá ôïõ áíèñþðïõ!
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ôï Mig 5000i åßíáé ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò MIG/MAG, ðïõ ìðïñåß íá
÷ñçóéìïðïéçèåß åðßóçò ãéá óõãêüëëçóç MMA.
ÕðÜñ÷ïõí äýï ðáñáëëáãÝò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò:
S
Mig 5000i ÷ùñßò ìïíÜäá øýîçò
S Mig 5000i ìå ìïíÜäá øýîçò
Óçì: ÁõôÝò ïé ïäçãßåò ðåñéãñÜöïõí Ýíá Mig 5000i ìå ìïíÜäá øýîçò.
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç ìå ôéò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
Feed 3004 Þ Feed 4804.
¼ëåò ïé ñõèìßóåéò ãßíïíôáé áðü ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Þ ôï êéâþôéï
åëÝã÷ïõ U8.
ÂëÝðå óåëßäá 19 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.
3.1
Åîïðëéóìüò
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò ðáñáäßäåôáé ðëÞñçò ìå áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý, 5m êáëþäéï
åðéóôñïöÞò êáé åã÷åéñßäéï ïäçãéþí.
4
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
Mig 5000i
ÔÜóç äéêôýïõ
400 V, ±10 %, 3∼ 50/60 Hz
Ðñùôåýïí ñåýìá
IìÝã MIG/MAG
IìÝã MMA
39 A
40 A
ÆÞôçóç éó÷ýïò åí êåíþ óå ëåéôïõñãßá ìå åîïéêïíüìçóç
åíÝñãåéáò, 6,5 min ìåôÜ ôç óõãêüëëçóç
50 W
Ðåñéï÷Þ ôÜóçò/ñåýìáôïò
MIG/MAG
MIG/MAG, ðßíáêáò åëÝã÷ïõ M2
MMA
8 -- 60 V / 16 -- 500 A
8 -- 42 V
16 -- 500 A
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå MIG/MAG
êýêëï åñãáóßáò 60 %
êýêëï åñãáóßáò 100 %
500 A / 39 V
400 A / 34 V
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå MMA
êýêëï åñãáóßáò 60 %
êýêëï åñãáóßáò 100 %
500 A / 40 V
400 A / 36 V
ba37d1ya
-- 5 --
Mig 5000i
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò ìå ìÝãéóôï ñåýìá
0,85
Âáèìüò áðüäïóçò ìå ìÝãéóôï ñåýìá
86 %
ÔÜóç áíïé÷ôïý êõêëþìáôïò
MIG/MAG
MMA
72 -- 88 V
68 -- 80 V
Èåñìïêñáóßá ëåéôïõñãßáò
--10 Ýùò +40˚C
ÄéáóôÜóåéò, ìÞêïò x ðëÜôïò x ýøïò
ìå ìïíÜäá øýîçò
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
Óõíå÷Þò Á-óôáèìéóìÝíç ç÷çôéêÞ ðßåóç
<70 db
ÂÜñïò
ìå ìïíÜäá øýîçò
66 kg
86 kg
Êáôçãïñßá ìüíùóçò ìåôáó÷çìáôéóôÞò
H
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
IP 23
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
ÌïíÜäá øýîçò
Éó÷ýò øýîçò
2500 W ìå 40˚C äéáöïñÜ èåñìïêñáóßáò êáé
ðáñï÷Þ 1,5 l/min
Øõêôéêü
50 % íåñü / 50 % ãëõêüëç
Ðïóüôçôá øõêôéêïý
5,5 l
ÌÝãéóôç ðáñï÷Þ íåñïý
2,0 l/min
ÌÝãéóôïò áñéèìüò õäñüøõêôùí ðéóôïëéþí
óõãêüëëçóçò/ôóéìðßäùí ðïõ ìðïñïýí íá
óõíäÝïíôáé
äýï ðéóôüëéá óõãêüëëçóçò MIG Þ
ìßá ôóéìðßäá TIG êáé Ýíá ðéóôüëé óõãêüëëçóçò
MIG
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê
äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí
öïñôßï
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå
õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
Óçìåßùóç!
ÓõíäÝóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óôçí ðáñï÷Þ çëåêôñéóìïý ìå óýíèåôç áíôßóôáóç äéêôýïõ ôï ðïëý 0.190
ohm. ÅÜí ç óýíèåôç áíôßóôáóç äéêôýïõ åßíáé õøçëüôåñç, õðÜñ÷åé êßíäõíïò ôñåìïóâÞìáôïò óôéò
äéáôÜîåéò öùôéóìïý.
ba37d1ya
-- 6 --
5.1
Ïäçãßåò áíýøùóçò
Ìå ðçãÞ ñåýìáôïò
5.2
Ìå öïñåßï êáé ðçãÞ
ñåýìáôïò
Ìå öïñåßï2 êáé ðçãÞ
ñåýìáôïò
ÔïðïèÝôçóç
ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Ýôóé þóôå íá ìç öñÜæïíôáé ïé
åßóïäïé êáé Ýîïäïé ôïõ áÝñá øýîçò.
5.3
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ
ÅëÝãîôå áí ç ìïíÜäá åßíáé óõíäåäåìÝíç ìå ôç óùóôÞ ôÜóç
ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ êáé áí ðñïóôáôåýåôáé ìå
áóöÜëåéåò óùóôïý ìåãÝèïõò. ÐñÝðåé íá ãßíåôáé óýíäåóç
ãåßùóçò ðñïóôáóßáò, óýìöùíá ìå ôïõò êáíïíéóìïýò.
Ðéíáêßäá ïíïìáóôéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ìå óôïé÷åßá óýíäåóçò ðáñï÷Þò
Óõíéóôþìåíá ìåãÝèç áóöÜëåéáò êáé åëÜ÷éóôåò äéáôïìÝò êáëùäßïõ
Mig 5000i
ÔÜóç äéêôýïõ
ÄéáôïìÞ êáëùäßïõ äéêôýïõ, mm2
Ñåýìá öÜóçò, I RMS
ÁóöÜëåéá
Ðñïóôáóßáò áðü õðÝñôáóç
Ôýðïõ C MCB
400 V 3μ 50 Hz
400 V
4G6
31 A
35 A
40 A
Óçì:
Ïé äéáôïìÝò ôïõ êáëùäßïõ äéêôýïõ êáé ôá ìåãÝèç áóöáëåéþí ðïõ áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù åßíáé
óýìöùíá ìå ôïõò óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò. Ìðïñåß íá ìçí éó÷ýïõí óå Üëëåò ÷þñåò:
âåâáéùèåßôå üôé ç äéáôïìÞ ôïõ êáëùäßïõ êáé ôá ìåãÝèç ôùí áóöáëåéþí óõìöùíïýí ìå ôïõò
ó÷åôéêïýò åèíéêïýò êáíïíéóìïýò.
ba37d1ya
-- 7 --
5.4
ÁíôéóôÜôçò ôåñìáôéóìïý
Ãéá íá áðïöåýãåôáé ðáñåìâïëÞ óôçí åðéêïéíùíßá,
óôá Üêñá ôçò áñôçñßáò CAN ðñÝðåé íá
ôïðïèåôïýíôáé áíôéóôÜôåò ôåñìáôéóìïý.
Ôï Ýíá Üêñï ôçò áñôçñßáò CAN åßíáé óôïí ðßíáêá
åëÝã÷ïõ, ï ïðïßïò Ý÷åé åíóùìáôùìÝíï áíôéóôÜôç
ôåñìáôéóìïý. Óôï Üëëï Üêñï óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò
ðñÝðåé íá ôïðïèåôåßôáé ï áíôéóôÜôçò ôåñìáôéóìïý,
üðùò öáßíåôáé äåîéÜ.
5.5
Óýíäåóç ðïëëáðëþí ìïíÜäùí ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
Ìå ôç ìïíÜäá åëÝã÷ïõ U8 êáé ôéò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ÷ùñßò
ðßíáêá åëÝã÷ïõ (M0), åßíáé äõíáôÞ ç äéá÷åßñéóç ìÝ÷ñé êáé 4 ìïíÜäùí
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò áðü ìßá ðçãÞ ñåýìáôïò.
Ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå ìåôáîý ôùí áêüëïõèùí óõíäÝóåùí:
S
1 ôóéìðßäá TIG êáé 1 ðéóôüëé MIG (áðáéôåßôáé ãåíéêÞ ðçãÞ ñåýìáôïò)
S
2 ðéóôüëéá MIG
S
1 ôóéìðßäá TIG êáé 3 ðéóôüëéá MIG/ (áðáéôåßôáé ãåíéêÞ ðçãÞ ñåýìáôïò)
S 4 ðéóôüëéá MIG
ÊáôÜ ôç óõãêüëëçóç ìå ôá õäñüøõêôá ðéóôüëéá MIG óå üëåò ôéò ìïíÜäåò
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, óõíéóôÜôáé ç óýíäåóç ìéáò îå÷ùñéóôÞò ìïíÜäáò øýîçò
ãéá ôá 2 åðéðñüóèåôá ðéóôüëéá.
Óõíéóôïýìå ôá ðéóôüëéá íá óõíäÝïíôáé ðáñÜëëçëá.
ba37d1ya
-- 8 --
Äýï ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
¼ôáí óõíäÝïíôáé äýï ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, áðáéôåßôáé êéô
óýíäåóçò, äåßôå ôá åîáñôÞìáôá óôç óåëßäá 19.
ÔÝóóåñéò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
¼ôáí óõíäÝïíôáé ôÝóóåñéò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, áðáéôïýíôáé ëýó
êéô óýíäåóçò êáé ìéá åðéðñüóèåôç ìïíÜäá øýîçò, äåßôå ôá åîáñôÞìáôá óôç
óåëßäá 19.
ba37d1ya
-- 9 --
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
6.1
ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ
1
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò. Äåí
÷ñçóéìïðïéåßôáé óå áõôü ôï ìïíôÝëï.
8
ËåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá - Ðáñï÷Þ
ñåýìáôïò ÅÍÔÏÓ
2
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò. Äåí
÷ñçóéìïðïéåßôáé óå áõôü ôï ìïíôÝëï.
9
Ðïñôïêáëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá ÕðåñèÝñìáíóç
3
Åßóïäïò íåñïý øýîçò
10
ÁóöÜëåéá
4
Óýíäåóç ãéá êáëþäéï ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò (+) (óõãêüëëçóç MMA)
11
Óýíäåóç ãéá êáëþäéï åëÝã÷ïõ ðñïò ôç
ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Þ ôïí
áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý
5
Óýíäåóç ãéá ðñïóáñìïãÝá ôçëååëÝã÷ïõ
12
Óýíäåóç ãéá ñåýìá óõãêüëëçóçò ðñïò
ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
6
Óýíäåóç ãéá êáëþäéï åðéóôñïöÞò (-)
13
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò ðñïò ôç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò - ÌÐËÅ
7
Êåíôñéêüò äéáêüðôçò ðáñï÷Þò
ñåýìáôïò, 0 / 1 / START
14
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò áðü ôç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò - ÊÏÊÊÉÍÏ
6.2
ÈÝóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óå ëåéôïõñãßá
ÈÝóôå óå ëåéôïõñãßá ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò ãõñßæïíôáò ôïí äéáêüðôç (7) óôç
èÝóç ”START”. ÁöÞóôå ôïí äéáêüðôç êáé èá åðéóôñÝøåé óôç èÝóç ”1”.
ÅÜí èá ðñÝðåé íá äéáêïðåß ç ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ üôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç
êáé êáôüðéí íá áðïêáôáóôáèåß, ç ðáñï÷Þ ñåýìáôïò èá ðáñáìåßíåé
áðåíåñãïðïéçìÝíç Ýùò üôïõ ï äéáêüðôçò ðåñéóôñáöåß ðÜëé ìå ôï ÷Ýñé óôç èÝóç
”START”.
Äéáêüøôå ôç ìïíÜäá ãõñßæïíôáò ôï äéáêüðôç óôç èÝóç ”0”.
Óå ðåñßðôùóç áðþëåéáò ôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò Þ äéáêïðÞò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò
ìå êáíïíéêü ôñüðï, ôá óôïé÷åßá ôçò óõãêüëëçóçò èá áðïèçêåýïíôáé, Ýôóé þóôå
íá åßíáé äéáèÝóéìá ôçí åðüìåíç öïñÜ ðïõ èá îåêéíÞóåé ç ìïíÜäá.
ba37d1ya
-- 10 --
6.3
¸ëåã÷ïò áíåìéóôÞñá
Ïé áíåìéóôÞñåò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõíå÷ßæïõí íá ëåéôïõñãïýí ãéá 6,5 ëåðôÜ
ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôçò óõãêüëëçóçò êáé ç ìïíÜäá ìåôáöÝñåôáé óå ëåéôïõñãßá
åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò. Ïé áíåìéóôÞñåò îåêéíïýí ðÜëé üôáí áñ÷ßæåé åê íÝïõ ç
óõãêüëëçóç.
Ïé áíåìéóôÞñåò ëåéôïõñãïýí ìå ìåéùìÝíç ôá÷ýôçôá ãéá ñåýìáôá óõãêüëëçóçò
Ýùò 180 A êáé ìå ðëÞñç ôá÷ýôçôá ãéá õøçëüôåñá ñåýìáôá.
6.4
Ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò Ý÷åé ôñåéò èåñìéêïýò äéáêüðôåò õðåñöüñôéóçò ðïõ ëåéôïõñãïýí
åÜí ç åóùôåñéêÞ èåñìïêñáóßá ãßíåé ðïëý õøçëÞ, äéáêüðôïíôáò ôï ñåýìá
óõãêüëëçóçò êáé áíÜâïíôáò ôçí ðïñôïêáëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óôï åìðñüò ìÝñïò
ôçò ìïíÜäáò. ÅðáíáöÝñïíôáé áõôüìáôá üôáí ðÝóåé ç èåñìïêñáóßá.
6.5
ÌïíÜäá øýîçò
Ëåéôïõñãßá êáôÜ ôç óõãêüëëçóç
Ãéá íá îåêéíÞóåé ôç óõãêüëëçóç, ï óõãêïëëçôÞò ðéÝæåé ôïí äéáêüðôç óêáíäÜëçò
ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò. Ç ðçãÞ ñåýìáôïò ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá êáé îåêéíÜ
ôçí ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò êáé ôçí áíôëßá íåñïý øýîçò.
Ãéá íá óôáìáôÞóåé ôç óõãêüëëçóç, ï óõãêïëëçôÞò áöÞíåé ôï äéáêüðôç
óêáíäÜëçò ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò. Ç óõãêüëëçóç óôáìáôÜ áëëÜ ç áíôëßá
íåñïý øýîçò óõíå÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß ãéá 6,5 ëåðôÜ, êáé êáôüðéí ç ìïíÜäá
ìåôáöÝñåôáé óôç ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò.
Ðñïóôáóßá ðáñï÷Þò íåñïý
Ç ðñïóôáóßá ðáñï÷Þò íåñïý äéáêüðôåé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò óå ðåñßðôùóç
áðþëåéáò øõêôéêïý êáé åìöáíßæåé ìÞíõìá óöÜëìáôïò óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ. Ç
ðñïóôáóßá ðáñï÷Þò íåñïý åßíáé Ýíá åîÜñôçìá.
6.6
ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ
Ç Ýêäïóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôï U8 èá ðñÝðåé íá åßíáé 1.20 Þ áíþôåñç. Ãéá íá
ëåéôïõñãÞóåé óùóôÜ ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ïé ìç÷áíÝò ìå åíóùìáôùìÝíï
ðßíáêá åëÝã÷ïõ èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí Ýêäïóç ðñïãñÜììáôïò 1.21 Þ áíþôåñç.
¼ôáí óõíäÝåôáé ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ç ðçãÞ ñåýìáôïò êáé ç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò âñßóêïíôáé óå ëåéôïõñãßá ôçëååëÝã÷ïõ. Ôá ðëÞêôñá êáé
ôá êïõìðéÜ åßíáé ìðëïêáñéóìÝíá. Ïé ëåéôïõñãßåò ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí ìüíï
ìÝóù ôçò ìïíÜäáò ôçëååëÝã÷ïõ.
ÅÜí äåí ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ðñÝðåé íá
áðïóõíäÝåôáé áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò/ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, åðåéäÞ
äéáöïñåôéêÜ èá ðáñáìåßíåé óå ëåéôïõñãßá ôçëååëÝã÷ïõ.
Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá ôçò ìïíÜäáò
ôçëååëÝã÷ïõ, âëÝðå ôéò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.
ba37d1ya
-- 11 --
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.
Ç óõíôÞñçóç ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åðáããåëìáôßá.
Ìüíï ôá Üôïìá ðïõ Ý÷ïõí êáôÜëëçëåò çëåêôñéêÝò ãíþóåéò (åîïõóéïäïôçìÝíï
ðñïóùðéêü) åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí ôéò ðéíáêßäåò áóöáëåßáò.
Óçìåßùóç!
¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí
åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.
7.1
Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ áÝñá
S
Åëåõèåñþóôå ôçí ðëÜêá êÜëõøçò
ìå ôï ößëôñï óêüíçò (1).
S
ÐåñéóôñÝøôå ðñïò ôá Ýîù ôçí
ðëÜêá êÜëõøçò (2).
S
ÁöáéñÝóôå ôï ößëôñï óêüíçò (3).
S
Êáèáñßóôå ôï öõóþíôáò ìå
ðåðéåóìÝíï áÝñá ìå ìåéùìÝíç
ðßåóç.
S
ÔïðïèåôÞóôå ðÜëé ôï ößëôñï ìå ôï
ëåðôü ðëÝãìá ðñïò ôçí ðëåõñÜ ôçò
ðëÜêáò êÜëõøçò (2).
S
ÔïðïèåôÞóôå ðÜëé ôçí ðëÜêá êÜëõøçò ìå ôï ößëôñï.
7.2
ÓõìðëÞñùóç ôïõ øõêôéêïý
Óõíéóôïýìå ìåßãìá 50/50 % íåñïý êáé áéèõëåíïãëõêüëçò.
Óõìðëçñþóôå ìå øõêôéêü ìÝ÷ñé ôç óôÜèìç ôçò ïðÞò
ðëÞñùóçò.
ÄÅÉÎÔÅ ÌÅÃÁËÇ ÐÑÏÓÏ×Ç!
Ôï øõêôéêü ðñÝðåé íá áíôéìåôùðßæåôáé ùò ÷çìéêü áðüâëçôï.
ba37d1ya
-- 12 --
8
ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
ÄïêéìÜóôå áõôïýò ôïõò óõíéóôþìåíïõò åëÝã÷ïõò êáé åðéèåùñÞóåéò ðñïôïý
êáëÝóåôå åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò.
Ôýðïò óöÜëìáôïò
ÅíÝñãåéá
S
ÅëÝãîôå áí ï äéáêüðôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ åßíáé
åíôüò.
S
ÅëÝãîôå áí ôá êáëþäéá ðáñï÷Þò êáé åðéóôñïöÞò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.
S
ÅëÝãîôå áí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
S
ÅëÝãîôå áóöÜëåéá.
S
ÅëÝãîôå ìÞðùò Ý÷ïõí ëåéôïõñãÞóåé ïé èåñìéêïß äéáêüðôåò
õðåñöüñôéóçò (Ýíäåéîç ôçò ðïñôïêáëß ëõ÷íßáò óôïí
åìðñüò ðßíáêá).
S
ÅëÝãîôå ôéò êåíôñéêÝò áóöÜëåéåò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò.
Ïé èåñìéêïß äéáêüðôåò
õðåñöüñôéóçò ëåéôïõñãïýí
óõ÷íÜ.
S
ÅëÝãîôå ìÞðùò ôá ößëôñá áÝñá åßíáé öñáãìÝíá.
S
Âåâáéùèåßôå üôé äåí õðåñâáßíåôå ôéò ïíïìáóôéêÝò ôéìÝò
ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò (äçëáäÞ üôé ç ìïíÜäá äåí
õðåñöïñôßæåôáé).
ÊáêÞ åðßäïóç óõãêüëëçóçò.
S
ÅëÝãîôå áí ôá êáëþäéá ðáñï÷Þò êáé åðéóôñïöÞò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.
S
ÅëÝãîôå áí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
S
ÅëÝãîôå áí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï óùóôü óýñìá.
S
ÅëÝãîôå ôéò êåíôñéêÝò áóöÜëåéåò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò.
Äåí äçìéïõñãåßôáé ôüîï.
Ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò
äéáêüðôåôáé êáôÜ ôç
óõãêüëëçóç
9
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá Mig 5000i åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ êáé
åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--1 êáé ÅN 60974--10) Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ
åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï
ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü
åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
ba37d1ya
-- 13 --
Ó÷Þìá óýíäåóçò
ba37e11a
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
-- 14 --
ba37e11a
-- 15 --
Cooling unit
ba37e11a
-- 16 --
Mig 5000i
Áñéèìüò ðáñáããåëßáò
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0459 230 880 Welding power source
0459 230 881 Welding power source
Mig 5000i
Mig 5000i
0459 290 990 Spare part list
Mig 5000i
Notes
with cooling unit
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
ba37o11a
-- 17 --
Edition 060830
Mig 5000i
Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
-- 18 --
Edition 060830
Mig 5000i
Aîåóïõáñ
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles) . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 603 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Handle (1 piece) with mounting screws . . 0459 307 881
ba37a11a
-- 19 --
R0459 290/E060830/P24
Mig 5000i
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
ba37a11a
-- 20 --
R0459 290/E060830/P24
Mig 5000i
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
MMC kit for power source Mig . . . . . . . . . . . 0459 579 880
ba37a11a
-- 21 --
R0459 290/E060830/P24
Mig 5000i
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
Cooling unit OCE2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
ba37a11a
-- 22 --
R0459 290/E060830/P24
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising