ESAB | Mig U4000i | Instruction manual | ESAB Mig U4000i Používateľská príručka

ESAB Mig U4000i Používateľská príručka
CZ
Mig U4000i
Aristot
Návod k pou¾ívání
0459 419 101 CZ 060830
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Pokyny ke zvedání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umístìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájení ze sítì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncový odpor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøipojení nìkolika zaøízení k podávání drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
6 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Pøipojovací místa a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapínání napájecího zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládání ventilátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti pøehøátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chladicí jednotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dálkové ovládací zaøízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
11
12
7 ÚDRBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1
7.2
Èi¹tìní vzduchového filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplòování chladicí kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
8 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ÈÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTØEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
17
18
19
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 2 --
CZ
1
POKYNY
POTVRZENÍ O SHODÌ
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, ©védsko, potvrzuje pod vlastní zodpovìdností, ¾e zdroj
proudu ke sváøení Mig U4000i od èísla série 620 zcela odpovídá pøislu¹ým norme IEC/EN 60974--1 dle
podmínek ve smìrnicích (73/23/EEG) s dodatkem (93/68/EEG) a normì IEC/EN 60974--10 dle podmínek
ve smìrnicích (89/336/ EEG) s dodatkem (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--05--22
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na
tomto zaøízení nebo v jeho blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní
opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních
bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì
seznámen. Nesprávné pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za
následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná
osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné
rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo
si jimi zpùsobit popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
S Mazání a údr¾ba zaøízení se nesmí provádìt za provozu.
bu20d1ja
-- 3 --
CZ
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
Spoleènost ESAB vám mù¾e poskytnout ve¹keré ochranné prostøedky pro
sváøeèské práce a pøídavná zaøízení.
VÝSTRAHA!
Pøed instalací a pou¾itím zaøízení si tento návod k obsluze
prostudujte a ujistìte se, ¾e mu dobøe rozumíte.
VÝSTRAHA!
Nepou¾ívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
Tento výrobek je urèen pouze pro sváøení obloukem.
bu20d1ja
-- 4 --
CZ
Nevyhazujte elektrická zaøízení s normálním odpadem!
Podle ustanovení evropské smìrnice 2002/96/ES o Odpadním elektrickém a
elektronickém vybavení a její implementace v souladu s tuzemskými zákony se musí
elektrické vybavení, které dosáhlo konce své ¾ivotnosti, shroma¾dovat samostatne a vracet
do zaøízení na ekologickou recyklaci. Jako vlastník vybavení musíte získat informace o
schválených sbìrných systémech od va¹eho místního zastupitelstva.
Dodr¾ováním této evropské smernice zlep¹íte ¾ivotní prostøedí a lidské zdraví!
3
ÚVOD
Mig U4000i je napájecí zdroj pro svaøování MIG/MAG / TIG, který lze pou¾ít také pro
svaøování MMA.
Tento napájecí zdroj je urèen pro pou¾ití se zaøízeními k podávání drátu Feed 3004 nebo
Feed 4804.
Ve¹kerá nastavení se provádìjí na zaøízení k podávání drátu nebo na ovládací skøíòce U8.
Príslu¾enství k výrobku ESAB lze nalézt na stranì 19.
3.1
Vybavení
Napájecí zdroj se dodává vybavený koncovým odporem, 5m pøipojení zpìtného kabelu a
návodem k obsluze.
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig u4000i
Síové napìtí
400 V, ±10 %, 3∼ 50 Hz
Primární proud
Imax. MIG/MAG
Imax. MMA
Imax. TIG
36 A
38 A
29 A
Pøíkon bez zatí¾ení v úsporném re¾imu, 6,5 min. po svaøování
60 W
Rozsah napìtí/proudu
MIG/MAG
MIG/MAG, M2
MMA
TIG
8--60 V / 16--400 A
8-- 42 A
16-- 400 A
4 -- 400 A
Pøípustné zatí¾ení pro MIG/MAG
35% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 27 V
Pøípustné zatí¾ení pro MMA
35% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
Pøípustné zatí¾ení pro TIG
35% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
Úèiník pøi maximálním proudu
0.65
Úèinnost pøi maximálním proudu
85 %
bu20d1ja
-- 5 --
CZ
Mig u4000i
Napìtí naprázdno
MIG/MAG
MMA
TIG
55 -- 70 V
78 -- 90 V
78 -- 90 V
Provozní teplota
--10 a¾ +40˚C
Soustavný váený akustický tlak (A)
<70 db
Rozmìry, dx¹xv
s chladicí jednotkou
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
Hmotnost
s chladicí jednotkou
61 kg
81 kg
Tøída izolace
H
Tøída krytí
IP 23
Tøída pou¾ití
Chladicí jednotka
Chladicí výkon
2500 W pøi 40˚C teplotního rozdílu a prùtoku 1,5
l/min.
Chladicí kapalina
50 % voda / 50 % glykol
Mno¾ství chladicí kapaliny
5,5 l
Maximální prùtoèné mno¾ství vody
2,0 l/min.
Maximální poèet vodou chlazených svaøovacích
pistolí/hoøákù, které lze pøipojit
dvì svaøovací pistole MIG nebo jeden hoøák TIG a
jedna svaøovací pistole MIG
Zatì¾ovací cyklus
Zatì¾ovací cyklus specifikuje èas jako procento desetiminutového intervalu, bìhem kterého mù¾ete
svaøovat pøi konkrétní zátì¾i.
Tøída krytí
Kód IP oznaèuje tøídu elektrického krytí, tj. stupeò ochrany proti vniknutí pevných pøedmìtù nebo vody.
Zaøízení oznaèené IP 23 je urèeno pro vnitøní a venkovní pou¾ití.
Tøída pou¾ití
Symbol
udává, ¾e tento napájecí zdroj je urèen pro pou¾ití v oblastech se zvý¹eným elektrickým
nebezpeèím.
bu20d1ja
-- 6 --
CZ
5
INSTALACE
Instalaci by mìl provádìt profesionální pracovník.
VÝSTRAHA!
Tento výrobek je urèen pro prùmyslové pou¾ití. V domácím prostøedí mù¾e zpùsobit ru¹ení rádiového
pøíjmu. Je na odpovìdnosti u¾ivatele, aby pøijal pøimìøená ochranná opatøení.
Poznámka!
Pøipojte napájeící zdroj k elektrické síti se sí»ovou impedancí 0.200 ohmù nebo ni¾¹í. Je-li sí»ová
impedance vy¹¹í, existuje riziko blikání osvìtlovacích tìles.
5.1
Pokyny ke zvedání
S napájecím zdrojem
5.2
S vozíkem a napájecím zdrojem
S vozíkem 2 a napájecím
zdrojem
Umístìní
Umístìte svaøovací napájecí zdroj tak, aby jeho vstupním a výstupním otvorùm chladicího
vzduchu nic nepøeká¾elo.
5.3
Napájení ze sítì
Zkontrolujte, zda je jednotka pøipojena ke správnému sí”ovému
napìtí a zda je chránìna správnì dimenzovanými pojistkami.
Pøipojení k ochrannému zemnícímu vodièi musí být provedeno v
souladu s pøedpisy.
Typový ¹títek s údaji o pøipojovaném napájení.
bu20d1ja
-- 7 --
CZ
Doporuèená zatí¾itelnost pojistek a minimální prùøezy vodièù
Mig U4000i
Sí”ové napìtí
Prùøez napájecího kabelu,
mm2
Fázový proud, I eff.
Pojistka
proti rázovému pøepìtí
Typ C MCB
400 V 3μ 50 Hz
400 V
4G4
22 A
25 A
32 A
Poznámka:
Prùøez kabelu a zatí¾itelnost pojistky odpovídají ¹védským pøedpisùm. V jiných zemích nemusí
vyhovovat: pøesvìdète se, zda prùøez kabelu a zatí¾itelnost pojistek odpovídají pøíslu¹ným národním
pøedpisùm.
5.4
Koncový odpor
Aby nedocházelo k ru¹ení spojù, musí být konce sbìrnice
CAN opatøeny koncovými odpory.
Sbìrnice CAN je jedním koncem pøipojena k ovládacímu
panelu, kde je koncový odpor vestavìn. Druhým koncem je
sbìrnice pøipojena k napájecímu zdroji a tento konec musí
být opatøen koncovým odporem, jak je znázornìno vpravo.
5.5
Pøipojení nìkolika zaøízení k podávání drátu
S ovladaèem U8 a podavaèi drátu bez ovládacího panelu (M0) lze napájet a¾ ètyøi podavaèe
drátu z jednoho napájecího zdroje.
Lze volit mezi následujícími zpùsoby zapojení:
S
Jeden hoøák TIG a jedna pistole MIG (vy¾aduje se univerzální napájecí zdroj)
S
Dvì pistole MIG
S
Jeden hoøák TIG a tøi pistole MIG (vy¾aduje se univerzální napájecí zdroj)
S Ètyøi pistole MIG
Pøi svaøování vodou chlazenými pistolemi MIG na v¹ech ètyøech podávaèích drátu se
doporuèuje pøipojit samostatnou chladicí jednotku pro dvì dal¹í pistole.
Doporuèujeme pøipojit pistole paralelnì.
bu20d1ja
-- 8 --
CZ
Dva podavaèe drátu
Pøi pøipojování dvou podavaèù drátu je nutná pøipojovací sada, viz pøíslu¹enství na str. 19.
Ètyøi podavaèe drátu
Pøi pøipojování dvou podavaèù drátu jsou nutné dva pøipojovací sady a dal¹í chladicí
jednotka, viz pøíslu¹enství na str. 19.
bu20d1ja
-- 9 --
CZ
6
OBSLUHA
V¹eobecné bezpeènostní pøedpisy pro manipulaci s tímto zaøízením jsou
uvedeny na stranì 3. Pøed pou¾itím zaøízení si je dùkladnì prostudujte!
6.1
Pøipojovací místa a ovládací prvky
1
Pøipojení chladicí vody z hoøáku TIG ÈERVENÉ
10
Bílá kontrolka - napájení ZAP (ON)
2
Pøípojka s ELP* pro chladicí vodu do hoøáku
TIG - MODRÉ
11
Oran¾ová kontrolka - pøehøátí
3
Plnicí otvor chladicí vody
12
Pojistka 4 AT
4
Konektor pro pøipojení kabelu sváøecího
proudu (+) pøi svaøování MMA nebo zpìtného
kabelu pøi svaøování TIG.
13
Konektor pro pøipojení ovládacího kabelu k
zaøízení k podávání drátu nebo ke koncovému
odporu
5
Pøipojení dálkového ovládání
14
Pøipojení plynové hadice
6
Konektor pro pøipojení zpìtného kabelu (-)
nebo kabelu sváøecího proudu pøi svaøování
TIG
15
Konektor pro pøipojení sváøecího proudu k
zaøízení k podávání drátu
7
Pøipojení signálu startu ze sváøecího hoøáku
16
Pøípojka chladicí vody do zaøízení k podávání
drátu - MODRÁ
8
Pøipojení plynu do hoøáku TIG
17
Pøípojka chladicí vody ze zaøízení k podávání
drátu - ÈERVENÁ
9
Hlavní sí”ový vypínaè, 0 / 1 / START
* ESP = inteligentní èerpadlo spoleènosti ESAB, viz bod 6.5
bu20d1ja
-- 10 --
CZ
6.2
Zapínání napájecího zdroje
Zapnìte sí”ové napájení otoèením vypínaèe (7) do polohy ”START”. Uvolnìte vypínaè a ten
se vrátí do polohy ”1”.
Jestli¾e se sí”ové napájení bìhem svaøování pøeru¹í a následnì obnoví, napájecí zdroj
zùstane vypnutý, dokud se vypínaè znovu ruènì nenastaví do polohy ”START”.
Zaøízení se vypíná nastavením vypínaèe do polohy ”0”.
Kdy¾ dojde k výpadku napájení nebo se napájecí zdroj vypne normálním zpùsobem, data
svaøování zùstanou ulo¾ena, tak¾e budou pøi pøí¹tím spu¹tìní zaøízení k dispozici.
6.3
Ovládání ventilátoru
Ventilátory napájecího zdroje zùstanou v chodu 6,5 minuty po ukonèení svaøování a zaøízení
se pøepne do úsporného re¾imu. Ventilátory se opìt zapnou, jakmile znovu zaène sváøení.
Pøi hodnotách sváøecího proudu do 144 A ventilátory bì¾í se sní¾enou rychlostí a pøi vy¹¹ích
hodnotách s plnou rychlostí.
6.4
Ochrana proti pøehøátí
Napájecí zdroj má dvì vypínací obvody, které vypnou sváøecí proud a rozsvítí oran¾ovou
kontrolku na pøední stranì zaøízení, jakmile vnitøní teplota dosáhne pøíli¹ vysoké hodnoty.
Kdy¾ teplota klesne, vypínací obvody se automaticky nastaví do výchozího stavu.
6.5
Chladicí jednotka
Pøípojka vody (sváøení TIG)
Chladicí jednotka je vybavena systémem detekce vody ELP (ESAB Logic Pump), který
kontroluje pøipojení vodních hadic.
Hlavní vypínaè napájecího zdroje On/Off (Zap/Vyp) musí být pøi pøipojování vodou
chlazeného hoøáku TIG v poloze ”0” (Off - Vyp).
Kdy¾ je vodou chlazený hoøák TIG pøipojen, vodní èerpadlo se automaticky zapne, jakmile se
hlavní vypínaè On/Off (Zap/Vyp) nastaví do polohy ”START” nebo kdy¾ zaène svaøování.
Po svaøování èerpadlo zùstává v chodu 6,5 minuty a pak se pøepne do úsporného re¾imu.
Funkce pøi svaøování
Kdy¾ chce sváøeè sváøet, stiskne spou¹tìcí spínaè svaøovací pistole. Napájecí zdroj se
zapne, spustí se podávání drátu a zapne se èerpadlo chladicí vody.
Kdy¾ chce sváøeè sváøení vypnout, uvolní spou¹tìcí spínaè svaøovací pistole. Sváøení se
pøeru¹í, ale èerpadlo chladicí vody zùstane 6,5 minuty v chodu a potom se zaøízení pøepne
do úsporného re¾imu.
Ochrana prùtoku vody
Pøi ztrátì chladicí kapaliny ochrana prùtoku vody pøeru¹í sváøecí proud a zobrazí chybovou
zprávu na ovládacím panelu. Ochrana prùtoku vody je souèástí pøíslu¹enství.
bu20d1ja
-- 11 --
CZ
6.6
Dálkové ovládací zaøízení
Verze programu v U8 musí být 1.20 nebo vy¹¹í. Aby dálkové ovládání fungovalo správnì,
stroje s vestavìnými ovládacími panely musí mít verzi programu 1.21 nebo vy¹¹í.
Kdy¾ je pøipojen dálkový ovladaè, napájecí zdroj a podavaè drátu jsou v re¾imu dálkového
ovládání, tlaèítka a otoèné regulátory jsou zablokované. Funkce lze nastavovat pouze
prostøednictvím dálkového ovladaèe.
Pokud se nemá pou¾ívat dálkový ovladaè, musí se odpojit od napájecího zdroje/podavaèe
drátu, jinak zùstane v re¾imu dálkového ovládání.
Pokud se dálkové ovládací zaøízení pou¾ívá k nastavování hodnot napìtí, pøi svaøování MMA
se tato funkce zmìní na nastavování hodnot proudu.
Více informací o zaøízení dálkového ovládání najdete v návodu k pou¾ití ovládacího panelu.
7
ÚDRBA
Pravidelná údr¾ba je pro zaji¹tìní bezpeènosti a spolehlivosti dùle¾itá.
Údr¾bu musí provádìt odborník.
Pouze osoby s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi (oprávnìný personál)
mohou odstraòovat bezpeènostní ¹títky.
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
7.1
Èi¹tìní vzduchového filtru
S
Uvolnìte kryt s prachovým filtrem (1).
S
Odklopte kryt (2).
S
Vyjmìte prachový filtr (3).
S
Profouknìte ho stlaèeným vzduchem za
sní¾eného tlaku.
S
Nasaïte filtr jemnìj¹í sí”kou proti krytu
(2).
S
Vra”te kryt s filtrem na pùvodní místo.
bu20d1ja
-- 12 --
CZ
7.2
Doplòování chladicí kapaliny
Doporuèujeme smìs 50/50 % vody a etylenglykolu.
Chladicí kapalinu doplòujte a¾ do úrovnì plnicího otvoru.
BUÏTE VELMI OPATRNÍ!
S chladicí kapalinou se musí zacházet jako s chemickým odpadem.
8
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Ne¾ si vy¾ádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveïte tyto doporuèené
kontroly.
Druh závady
Není oblouk
Zákrok
S
S
S
S
Bìhem svaøování do¹lo k pøeru¹ení S
sváøecího proudu.
S
Zkontrolujte, zda je zapnut vypínaè sí”ového napájení.
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu sváøecího proudu a
zpìtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda se nevypnul nadproudový vypínaè.
Zkontrolujte, zda se neuvedly do chodu vypínací obvody ochrany
proti tepelnému pøetí¾ení (indikováno oran¾ovou kontrolkou na
pøedním panelu).
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
Vypínací obvody ochrany proti
tepelnému pøetí¾ení se èasto
uvádìjí do chodu.
S
S
Zkontrolujte, zda se neucpal vzduchový filtr.
Pøesvìdète se, zda nejsou pøekroèeny pøedepsané hodnoty
napájecího zdroje (tj. ¾e zaøízení není pøetí¾eno).
Nízký sváøecí výkon.
S
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu sváøecího proudu a
zpìtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda jsou pou¾ity správné elektrody.
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
S
S
S
9
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
Mig U4000i je nav¾ena a zkou¹ena v souladu s mezinárodními a evropskými normami
IEC/EN 60974--1 a EN 60974--10. Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok nebo
opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám.
Opravy a elektrické práce musí provádìt autorizovaný servisní technik ESAB
Pou¾ívejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
bu20d1ja
-- 13 --
Schema
bu20e11a
-- 14 --
bu20e11a
-- 15 --
Cooling unit
bu20e11a
-- 16 --
Mig U4000i
Objednací èíslo
1.
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0458 625 885 Welding power source
Mig U4000i
with cooling unit
0458 625 884 Welding power source
Mig U4000i
without cooling unit
0459 419 990 Spare part list
Mig U4000i
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
bu20o11a
-- 17 --
Edition 060830
Mig U4000i
Seznam náhradních dílù
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
-- 18 --
Edition 060830
Mig U4000i
Spotøební díly
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles) . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 603 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Handle (1 piece) with mounting screws . . 0459 307 881
ba37a11a
-- 19 --
R0459 419/E060830/P24
Mig U4000i
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
ba37a11a
-- 20 --
R0459 419/E060830/P24
Mig U4000i
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
MMC kit for power source Mig . . . . . . . . . . . 0459 579 880
ba37a11a
-- 21 --
R0459 419/E060830/P24
Mig U4000i
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
Cooling unit OCE2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
ba37a11a
-- 22 --
R0459 419/E060830/P24
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising