ESAB | Mig U4000i | Instruction manual | ESAB Mig U4000i Kasutusjuhend

ESAB Mig U4000i Kasutusjuhend
FI
Mig U4000i
Aristot
Käyttöohjeet
0459 419 101 FI 060830
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Nostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkeminen verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päätevastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Useiden langansyöttöyksiköiden kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Liitännät ja valvontalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päälle kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhaltimen ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumenemissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytyslaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kauko--ohjain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
11
12
7 KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1 Pölysuodattimen puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Jäähdytysnesteen täyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
8 VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
17
18
19
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde Mig U4000i alkaen sarjanumerosta 620 täyttää standardin IEC/EN 60974--1 vaatimukset
direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin IEC/EN
60974--10 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--05--22
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
bu20d1xa
-- 3 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöä.
VAROITUS!
Virtalähdettä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana!
Sähkö-- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2002/96/EY ja
sen kansallisten sovellusten mukaan sähkö-- ja elektroniikkaromu pitää kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen. Paikallinen
edustajamme antaa lisätietoa hyväksytyistä keräysjärjestelmistä.
Noudattamalla tätä direktiiviä suojelet ympäristöä!
bu20d1xa
-- 4 --
FI
3
JOHDANTO
Mig U4000i –hitsausvirtalähde soveltuu MIG/MAG--hitsaukseen, TIG--hitsaukseen ja
päällystetyillä elektrodeilla suoritettavaan hitsaukseen (MMA eli puikkohitsaus).
Hitsausvirtalähdettä käytetään yhdessä langansyöttöyksiköiden Feed 3004 ja Feed
4804 kanssa.
Kaikki säädöt tehdään langansyöttöyksiköstä tai U8 --ohjausrasiasta.
ESAB--tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 19.
3.1
Varusteet
Virtalähteen mukana toimitetaan päätevastus, 5m maadoituskaapelille ja käyttöohje.
4
TEKNISET TIEDOT
Mig U4000i
Verkkojännite
400 V, ±10 %, 3∼ 50 Hz
Ensiövirta
Imaks. MIG/MAG
Imaks. MMA
Imaks. TIG
36 A
38 A
29 A
Tyhjäkäyntiteho energiansäästötilassa 6,5 minuuttia
hitsauksen jälkeen
60 W
Säätöalue
MIG/MAG
MIG/MAG, M2
MMA
TIG
8--60 V / 16--400 A
8-- 42 A
16 -- 400 A
4 -- 400 A
Sallittu kuormitus MIG/MAG
35 % katkonainen
60 % katkonainen
100 % katkonainen
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 27 V
Sallittu kuormitus MMA
35 % katkonainen
60 % katkonainen
100 % katkonainen
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
Sallittu kuormitus TIG
35 % katkonainen
60 % katkonainen
100 % katkonainen
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
Tehokerroin maksimivirralla
0,65
Hyötysuhdemaksimivirralla
85 %
Tyhjäkäyntijännite
MIG/MAG
MMA
TIG
55 -- 70 V
78 -- 90 V
78 -- 90 V
Käyttölämpötila
--10 – +40 ˚C
Jatkuva A--painotettu äänenpaine
<70 db
Mitat, pxlxk
jäähdytyslaitteen kanssa
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
bu20d1xa
-- 5 --
FI
Mig U4000i
Paino
jäähdytyslaitteen kanssa
61 kg
81 kg
Eristysluokka
H
Suojusluokka
IP 23
Käyttöluokka
Jäähdytyslaite
Jäähdytysteho
2500 W 40 ˚C asteen lämpötilaerolla ja 1,5 l/min
virtaamalla
Jäähdytysneste
50 % vettä / 50 % glykolia
Jäähdytysnesteen määrä
5,5 l
Suurin virtaama
2,0 l/min
Liitettävien vesijäähdytteisten
hitsauspistoolien/polttimien enimmäismäärä
kaksi MIG--hitsauspistoolia tai
yksi TIG--poltin ja yksi MIG--hitsauspistooli
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
Huomautus!
Kytke virtalähde sähköverkkoon, jonka verkkoimpedanssi on enintään 0.200 ohmia.
Suuremmalla verkkoimpedanssilla on olemassa vaara, että valaisimissa esiintyy välkyntää.
bu20d1xa
-- 6 --
FI
5.1
Nostaminen
Virtalähteen kanssa
5.2
Vaunun ja virtalähteen
kanssa
Vaunun 2 ja virtalähteen
kanssa
Sijoittaminen
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo-- ja poistoaukkojen
edessä.
5.3
Kytkeminen verkkojännitteeseen
Tarkasta, että hitsausvirtalähde kytketään oikean arvoiseen
verkkojännitteeseen ja että se suojataan oikean kokoisella
varokkeella. Suojamaadoitus on toteutettava määräysten
mukaisesti.
Tyyppikilpi ja kytkentätiedot.
Suositeltu varokekoko ja pienin johdinala
Mig U4000i
400 V 3μ 50 Hz
Verkkojännite
400 V
Verkkojohdon poikkipinta-4G4
ala mm2
Vaihevirta I tehokas
22 A
Varoke
hidastettu varoke
25 A
mikrokytkin, tyyppi C
32 A
Huomautus!
Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Kytkennät on suoritettava
paikallisten määräysten mukaisesti.
bu20d1xa
-- 7 --
FI
5.4
Päätevastus
Tietoliikennehäiriöiden välttämiseksi CAN--väylän
molemmissa päissä pitää olla päätevastus.
CAN--väylän toinen pää on ohjauspaneelissa, jossa on
sisäänrakennettu päätevastus. Toinen pää on
virtalähteessä ja siihen pitää kytkeä päätevastus
oheisen kuvan mukaisesti.
5.5
Useiden langansyöttöyksiköiden kytkeminen
U8--ohjausrasialla ja langansyöttöyksiköllä ilman ohjauspaneelia (M0) voidaan ohjata
jopa 4 langansyöttöyksikköä yhdeltä hitsausvirtalähteeltä.
Valittavana ovat seuraavat liitännät:
S
1 TIG--poltin ja 1 MIG--pistooli (edellyttää yleisvirtalähteen)
S
2 MIG--pistoolia
S
1 TIG--poltin ja 3 MIG--pistoolia (edellyttää yleisvirtalähteen)
S 4 MIG--pistoolia
Jos kaikilla langansyöttöyksiköillä hitsataan vesijäähdytteisillä MIG--pistooleilla
suositellaan, että 2 lisäpistoolille liitetään erillinen jäähdytyslaite.
Suosittellemme, että pistoolit kytketään rinnan.
bu20d1xa
-- 8 --
FI
Kaksi langansyöttöyksikköä
Kahden langansyöttöyksikön liittämiseen tarvitaan liitäntäsarja, katso lisävarusteet
sivulla 19.
Neljä langansyöttöyksikköä
Neljän langansyöttöyksikön liittämiseen tarvitaan kaksi liitäntäsarjaa ja ylimääräinen
jäähdytyslaite, katso lisävarusteet sivulla 19.
bu20d1xa
-- 9 --
FI
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
6.1
Liitännät ja valvontalaitteet
1
TIG--pistoolista tulevan jäähdytysnesteen
liitäntä, PUNAINEN
10
Valkoinen virran merkkivalo
2
TIG--pistoolista tulevan jäähdytysnesteen
liitäntä ELP:llä*, SININEN
11
Oranssi ylikuumenemisen merkkivalo
3
Jäähdytysnesteen täyttöaukko
12
Varoke 4 AT
4
Liitäntä (+) hitsauskaapelille MMA--hitsauksessa tai maadoituskaapelille TIG-hitsauksessa
13
Langansyöttöyksikön ohjauskaapelin tai
päätevastuksen liitäntä
5
Kauko--ohjaus liitäntä
14
Kaasuletkun liitäntä
6
Liitäntä (--) maadoituskaapelille MMA-- ja
MIG/MAG--hitsauksessa tai hitsauskaapelille TIG--hitsauksessa
15
Langansyöttöyksikköön syötettävän hitsausvirran liitäntä
7
Hitsauspistoolista tulevan käynnistyssignaalin liitäntä
16
Langansyöttöyksikköön menevän jäähdytysnesteen liitäntä, SININEN
8
TIG--pistooliin menevän kaasun liitäntä
17
Langansyöttöyksiköstä tulevan jäähdytysnesteen liitäntä, PUNAINEN
9
Virtakytkin 0 / 1 / START
*ELP = ESAB Logic Pump, katso kohta 6.5.
bu20d1xa
-- 10 --
FI
6.2
Päälle kytkeminen
Hitsausvirtalähde kytketään päälle kääntämällä virtakytkin (7) asentoon START.
Virtakytkin palautuu asentoon 1, kun se vapautetaan.
Sähkökatkoksen sattuessa hitsausvirtalähde pysyy pois päältä, kunnes virtakytkin
käännetään uudelleen asentoon START.
Hitsausvirtalähde kytketään pois päältä kääntämällä virtakytkin asentoon 0.
Sähkökatkoksen sattuessa ja kun hitsausvirtalähde kytketään pois päältä,
hitsaustiedot tallennetaan muistiin. Tämän ansiosta ne ovat käytettävissä, kun
virtalähde seuraavan kerran kytketään päälle.
6.3
Puhaltimen ohjaus
Hitsausvirtalähde on varustettu ajastimella, joka pysäyttää jäähdytyspuhaltimet 6,5
minuutin kuluttua hitsauksen lopetuksesta. Hitsausvirtalähde menee silloin
energiansäästötilaan. Jäähdytyspuhaltimet käynnistyvät uudelleen, kun hitsaus
aloitetaan.
Alle 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä jäähdytyspuhaltimet käyvät alennetulla
nopeudella ja yli 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä ne käyvät täysnopeudella.
6.4
Ylikuumenemissuoja
Hitsausvirtalähde on varustettu kahdella lämpövarokkeella, jotka laukeavat, jos
laitteen lämpötila nousee liian korkeaksi. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja
virtalähteen etupaneelin oranssi merkkivalo syttyy. Lämpövarokkeet palautuvat
automaattisesti, kun lämpötila laskee riittävän alas.
6.5
Jäähdytyslaite
Jäähdytysveden liitäntä (TIG-- hitsaus)
Jäähdytyslaite on varustettu tunnistusjärjestelmällä ELP (ESAB Logic Pump), joka
tunnistaa onko jäähdytysnesteletkut kytketty.
Jos laitteeseen liitetään vesijäähdytteinen TIG--pistooli, virtalähteen katkaisimen on
oltava asennossa 0 (kiinni).
Jos hitsausvirtalähteeseen on liitetty vesijäähdytteinen TIG--pistooli, vesipumppu
käynnistyy automaattisesti, kun virtalähteen virtakytkin käännetään asentoon START
ja hitsaus aloitetaan. Hitsauksen lopetuksen jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin
ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
Toiminta hitsauksen aikana
Kun käyttäjä käynnistää hitsauksen painamalla pistoolin kosketinta, virtalähde
syöttää jännitteen lankaan samalla kun langansyöttö ja vesipumppu käynnistyvät.
Hitsaus lopetetaan, kun käyttäjä vapauttaa koskettimen. Hitsauksen lopetuksen
jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
Virtausvartija
Virtausvartija katkaisee hitsausvirran syötön jäähdytysnesteen kiertohäiriön
yhteydessä. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja virtalähteen etupaneelin
merkkivalo syttyy. Virtausvartija on lisävaruste.
bu20d1xa
-- 11 --
FI
6.6
Kauko--ohjain
U8–ohjausrasian ohjelmaversion pitää olla 1.20 tai suurempi. Koneissa yhdennetyllä
säätöpaneelilla ohjelmaversion pitää olla 1.21 tai suurempi, jotta kaukosäädin
toimisi oikein.
Kun kauko--ohjain on kytkettynä, virtalähde ja langansyöttöyksikkö ovat
kauko--ohjaustilassa eivätkä painikkeet ja säätöpyörät ole käytössä. Toimintoja
voidaan ohjata vain kauko--ohjaimella.
Kun kauko--ohjainta ei käytetä, pitää kauko--ohjain kytkeä irti virtalähteestä/langansyöttöyksiköstä. Muussa tapauksessa ne jäävät kauko--ohjaustilaan.
Jos kauko--ohjauksessa on jännitteen säätötoiminto, puikkohitsauksessa tällä
toiminnolla säädetään hitsausvirtaa.
Lisätietoa kauko--ohjauskäytöstä on ohjauspaneelin käyttöohjeessa.
7
KUNNOSSAPITO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
Laitteen saa huoltaa vain valtuutettu henkilö.
Suojapellit saa irrottaa vain valtuutettu sähköasentaja.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
7.1
Pölysuodattimen puhdistus
S
Irrota puhaltimen ritilä ja pölysuodatin
(1).
S
Käännä ritilä (2) ulos.
S
Irrota pölysuodatin (3).
S
Puhalla puhtaaksi paineilmalla
(pienellä paineella).
S
Aseta pölynsuodattimen pienireikäinen
puoli ritilää (2) vasten (poispäin
virtalähteestä).
S
Asenna puhaltimen ritilä ja pölynsuodatin paikalleen.
bu20d1xa
-- 12 --
FI
7.2
Jäähdytysnesteen täyttäminen
Jäähdytysnesteenä tulee käyttää veden ja glykolin sekoitusta
(50/50).
Täytä jäähdytysnestettä, kunnes sen pinta on täyttöputken
puolivälissä.
OLE VAROVAINEN!
Jäähdytysnestettä pitää käsitellä ongelmajätteenä.
8
VIANMÄÄRITYS
On suositeltavaa, että seuraavat tarkastuksen suoritetaan ennen asentajan
kutsumista.
Vian tyyppi
Ei valokaarta.
Toimenpide
S
S
S
S
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen
aikana.
S
S
Tarkasta, että virtakytkin on asennossa I.
Varmista, että hitsaus-- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Tarkasta onko varoke lauennut.
Tarkasta onko lämpövaroke lauennut (virtalähteen
etupaneelin oranssi merkkivalo palaa).
Tarkasta verkkovarokkeet.
Lämpövaroke laukeaa usein.
S
S
Tarkasta onko pölysuodatin tukossa.
Tarkasta ylittyvätkö virtalähteen nimellisarvot
(hitsausvirtalähteen ylikuormittuminen).
Huono hitsaustulos.
S
Varmista, että hitsaus-- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Varmista, että käyttämäsi elektrodit/lanka ovat oikeita.
Tarkasta verkkovarokkeet.
S
S
S
9
VARAOSIEN TILAAMINEN
Mig U4000i on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin
IEC/EN 60974--1 ja EN 60974--10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen
on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä
mainitusta standardista.
Korjaus-- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
bu20d1xa
-- 13 --
Johdotuskaavio
bu20e11a
-- 14 --
bu20e11a
-- 15 --
Cooling unit
bu20e11a
-- 16 --
Mig U4000i
Tilausnumero
1.
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0458 625 885 Welding power source
Mig U4000i
with cooling unit
0458 625 884 Welding power source
Mig U4000i
without cooling unit
0459 419 990 Spare part list
Mig U4000i
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
bu20o11a
-- 17 --
Edition 060830
Mig U4000i
Varaosaluettelo
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
-- 18 --
Edition 060830
Mig U4000i
Lisävarusteet
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles) . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 603 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Handle (1 piece) with mounting screws . . 0459 307 881
ba37a11a
-- 19 --
R0459 419/E060830/P24
Mig U4000i
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
ba37a11a
-- 20 --
R0459 419/E060830/P24
Mig U4000i
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
MMC kit for power source Mig . . . . . . . . . . . 0459 579 880
ba37a11a
-- 21 --
R0459 419/E060830/P24
Mig U4000i
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
Cooling unit OCE2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
ba37a11a
-- 22 --
R0459 419/E060830/P24
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising