ESAB Professional 200 Caddy Používateľská príručka


Add to my manuals
16 Pages

advertisement

ESAB Professional 200 Caddy Používateľská príručka | Manualzz

GR

Professional 200 Caddy

t

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

0468 964 201 GR 060814 Valid for serial no. 632--xxx--xxxx

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

4.1

4.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ðåñéï÷Þ ÷ñÞóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

5.1

ÔïðïèÝôçóç

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2

Óýíäåóç

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1

Ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1

¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 3 5 5

6 6

6

6

7

7

7

7

8

8

8 10 11 12 13

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

TOCy

-- 2 --

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ìå ôï ðñüôõðá ðáñáñôÞìáôïò ïäçãßáò Professional 200 IEC/EN 60974--1 (93/68/EEG) (89/336/EEG)

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ

áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò êáé ôï ðñüôõðï êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò , Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò (93/68/EEG) .

632 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé (73/23/EEG) êáé ôïõ IEC/EN 60974--1 0 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 2006--08--11 Kent Eimbrodt Global Director Equipment and Automation ESAB AB 695 81 LAXÅ SWEDEN

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 411924 Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.

¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí åîïðëéóìü.

1.

2.

3.

4.

5.

ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ: S ôï ÷åéñéóìü ôïõ S S S S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò óõãêüëëçóç Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé: S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï åîïðëéóìüò.

S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.

Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé: S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.

Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.

S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.

ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.

S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.

ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.

S S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò

ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.

Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá ðñïóéôüò.

S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

-- 3 --

bh11d1ya

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

S Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.

Óçìåßùóç!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí

-- 4 --

bh11d1ya

Ìçí áðïññßðôåôå åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ìáæß ìå êïéíÜ áðïññßììáôá!

Ôçñþíôáò ôçí ÅõñùðáÚêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ó÷åôéêÜ ìå ôá áðüâëçôá åéäþí çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí åèíéêÞ íïìïèåóßá, ôá åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôïí êýêëï ôçò æùÞò ôïõò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá åðéóôñÝöïíôáé óå ðåñéâáëëïíôéêÜ óõìâáôÞ åãêáôÜóôáóç áíáêýêëùóçò. Ùò éäéïêôÞôçò ôïõ åîïðëéóìïý, èá ðñÝðåé íá åíçìåñþíåóôå áðü ôïí ôïðéêü áíôéðñüóùðü ìáò ôó åãêåêñéìÝíá óõóôÞìáôá óõëëïãÞò.

Ìå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ïäçãßáò âåëôþíåôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ç õãåßá ôïõ áíèñþðïõ!

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Professional 200

åßíáé äýï áíïñèùôÝò åëåã÷üìåíïé ìÝóù ôñáíæßóôïñ ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá óõãêüëëçóç ìå åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá êáé óõãêüëëçóç ÔÉG (åêêßíçóç ìå Üããéãìá).

Ôá ðñïçãìÝíá çëåêôñïíéêÜ ôïõ ðáñÝ÷ïõí ôá÷ýôáôç áðüêñéóç åëÝã÷ïõ, ÷áìçëÝò áðáéôÞóåéò ñåýìáôïò êáé Üñéóôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò. Ç ôå÷íïëïãßá áíôéóôñïöÝá óõíåéóöÝñåé óôï ÷áìçëü âÜñïò êáé ôéò óõìðáãåßò äéáóôÜóåéò ôçò ìïíÜäáò.

Ôï óôñïããõëåìÝíï ëåðôü ó÷Þìá ôçò ìïíÜäáò êÜíåé åýêïëç ôç ìåôáöïñÜ. Ï éìÜíôáò ìðïñåß íá äéðëþóåé ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí ÷åéñïëáâÞ ìåôáöïñÜò, Þ íá ðñïåêôáèåß åíôåëþò ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí éìÜíôáò ìåôáöïñÜò óôïí þìï.

ÂëÝðå óåëßäá 13 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

Professional 200 Áðüäïóç:

óå 35% êýêëï åñãáóßá óå 60% óå 100%

Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò:

ôÜóç ðñùôåýïí ñåýìá áóöÜëåéá Êáëþäéï ôñïöïäïóßáò, äéáôïìÞ

Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò

200Á/28 V 150Á/26 V 115Á/25 V óõíå÷þò ìåôáâëçôÞ 5-200Á 50-80 V 400 V 10Á 16Á 4x1,5 mm 2 ÉP 23

Êáôçãïñßá åöáñìïãÞò ÂÜñïò

ðåñßðïõ 11 kg

*ÊáôÜ ôç óõãêüëëçóç êÜôù áðü 100Á ìßá áñãÞ áóöÜëåéá 10Á åßíáé áñêåôÞ.

Êýêëïò åñãáóßáò

Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí öïñôßï

ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

-- 5 --

bh11d1ya

ÊëÜóç åöáñìïãÞò

Ôï óýìâïëï óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.

Ôï ôñïöïäïôéêü óõãêüëëçóçò óõììïñöþíåôáé ìå IEC 974-1

Ç ïíïìáóôéêÞ ôéìÞ ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò óõììïñöþíåôáé ìå ôïõò Óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò.

4.1

Åîïðëéóìüò

Ôï Professional 200 åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå ðñßæá ôçëå÷åéñéóôçñßïõ ðïõ åíåñãïðïéåßôáé áõôüìáôá üôáí óõíäåèåß ìßá äéÜôáîç ôçëå÷åéñéóìïý.

ÓÇÌÅÉÙÓÇ! Ïé áêñïäÝêôåò ôùí åðáöþí L êáé Ì èá ðñÝðåé íá óõíäåèïýí óôï êáëþäéï óýíäåóçò ôçò äéÜôáîçò ôçëå÷åéñéóìïý ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç áõôüìáôç åíåñãïðïßçóç. Ï ìåôáôñïðÝáò ðáñÝ÷åôáé ìå Ýíá êáëþäéï çëåêôñéêÞò ðáñï÷Þò ìÞêïõò 3 ìÝôñùí.

Ôï Professional 200 ðáñÝ÷åôáé ìå êáëþäéá óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò ìÞêïõò 5 ìÝôñùí. ÁõôÜ ðñïóáñìüæïíôáé óôïõò óõíäåôÞñåò êáëùäßùí êáé åðéôñÝðïõí ãñÞãïñç áëëáãÞ ôçò ðïëéêüôçôáò.

Ï áñéèìüò óåéñÜò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ åßíáé áðïôõðùìÝíïò óôçí ðéíáêßäá ïíïìáóôéêþí ôéìþí.

4.2

Ðåñéï÷Þ ÷ñÞóçò

Ôï Professional 200 ôñïöïäïôåß ìå óõíå÷Ýò ñåýìá, ðïõ óáò åðéôñÝðåé íá êÜíåôå óõãêïëëÞóåéò óôá ðåñéóóüôåñá åßäç êñáìÜôùí êáé ìç êñáììáôïý÷ïõò ÷Üëõâåò, áíïîåßäùôïõò ÷Üëõâåò êáé ÷õôïóßäçñï.

Ìå ôï Professional 200 ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôá ðåñéóóüôåñá åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá áðü Æ 1.6 ìÝ÷ñé Æ 4.0.

Óõãêüëëçóç¯ÔÉG

ǯóõãêüëëçóç¯ÔÉG¯åßíáé¯éäéáßôåñá¯÷ñÞóéìç , ¯áí¯áðáéôåßôáé¯ðïéüôçôá¯õøçë Þò¯óôÜèìçò¯êáé¯áí¯êÜíåôå¯óõãêüëëçóç¯óå¯ëåðôü¯öýëëï¯ìåôÜëëïõ .

Ðñéí¯÷ñçóéìïðïéÞóåôå¯ôï¯ÝÜßßý¯ãéá¯óõãêïëëçóç¯ÔÉG .

¯èá¯ðñÝðåé¯íá¯åßíáé åöïäéáóìÝíï¯ìå¯öáêü¯ÔÉG¯êáé¯âáëâßäá¯áåñßïõ , ¯êýëéíäñï¯áñãïý¯áåñïõ , Ýíá¯ñõèìéóôÞ¯áñãïý¯áåñßïõ , çëåêôñüäéá¯âïëöñáìßïõ¯êáé , áí¯÷ñåéÜæåôáé , ìå¯êáôÜëëçëï¯ößëôñï¯ìåôÜëëïõ .

ǯêáëýôåñç¯ìÝèïäïò¯÷ñÞóçò¯åßíáé¯ç¯åêêßíçóç¯ ( Þ¯îåêßíçìá ) ¯åðáöÞò , ¯üðï õ¯åëáöñܯêôõðÜôå¯ôï¯çëåêôñüäéï¯âïëöñáìßïõ¯óôï¯êïììÜôé¯ðïõ¯ åñãÜæåóôå , ãéá¯íá¯äçìéïõñãÞóåé¯ôï¯ôüîï .

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

5.1

ÔïðïèÝôçóç

Ôïðïèåôåßóôå ôï ìç÷Üíçìá Ýôóé þóôå ç åßäïóïò êáé ç Ýîïäïò ôïõ áÝñá íá åßíáé åëåýèåñåò.

-- 6 --

bh11d1ya

5.2

Óýíäåóç

Ãéá íá Ý÷åôå ìÝãéóôç áðüäïóç áðü ôï áñêåôÞ. (Ïé ðñßæåò ôùí 400 V Ý÷ïõí óõíÞèùò áóöÜëåéåò 16Á). Ôá êáé 200 Ý÷ïõí êáé ôá äýï áíôéóôÜèìéóç ôÜóçò ðáñï÷Þò, ðïõ óçìáßíåé üôé áõîïìåéþóåéò ¦

Professional

200, ìéá áóöÜëåéá 10Á åßíáé 10% óôç ôÜóç ðáñï÷Þò ðñïêáëåß ìüíï ¦

Professional

0.2% áõîïìåßùóç óôç ôÜóç óõãêüëëçóçò.

Ôï

Professional 200

ðñïïñßæåôáé ãéá ôñéöáóéêÝò ðáñï÷Ýò 400V. Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå ðáñï÷Ýò 50 Çz Þ 60 Çz.

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3 . ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí åîïðëéóìü.

Ï äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò Professional 200. Ç ëåõêÞ ëõ÷íßá óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò áíÜâåé üôáí âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

1.

2.

3.

4.

Êßôñéíç ëõ÷íßá Åëåã÷ïò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò 4-250 Á ËåõêÞ ëõ÷íßá Õðïäï÷Þ ôçëå÷åéñéóôçñßïõ Ôï ñåýìá ñõèìßæåôáé ìå ôï êïìâßï ðïõ âñßóêåôáé óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò.

Óçìáíôéêü!

åðéóôñïöÞò, ìå äéáôïìÞ 25 mm2.

(Äåßôå ôïí êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí ãéá ôïí áñéèìü ðáñáããåëßáò) bh11d001

×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ôï óõíïäåõôéêü êáëþäéï óõãêüëëçóçò êáé ôï êáëþäéï

6.1

Ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò

Ãéá íá ìçí áíçóõ÷åßôå ãéá õðåñöüñôéóç, ôï Professional 200 Ý÷åé ìßá èåñìéêÞ áðïêïðÞ ðïõ åíåñãïðïéåßôáé ðñïôïý ç èåñìïêñáóßá ãßíåé ðïëý õøçëÞ.

Ìðïñåßôå íá êáôáëÜâåôå üôáí Ý÷åé õðåñöïñôéóôåß ï áíïñèùôÞò åðåéäÞ áíÜâåé ç êßôñéíç ëõ÷íßá êáé ôüôå äåí åßíáé äõíáôü íá êÜíåôå óõãêïëëÞóåéò.

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.

Óçìåßùóç!

¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.

Ç óõíôÞñçóç ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åðáããåëìáôßá.

Ìüíï ôá Üôïìá ðïõ Ý÷ïõí êáôÜëëçëåò çëåêôñéêÝò ãíþóåéò (åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü) åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí ôéò ðéíáêßäåò áóöáëåßáò.

-- 7 --

bh11d1ya

7.1

¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò

Ôï Professional 200 ÷ñåéÜæåôáé åëÜ÷éóôç óõíôÞñçóç. ÓõíÞèùò åßíáé áñêåôü íá êáèáñßæåôå ôç ìïíÜäá ìå îçñü óõìðéåóìÝíï áÝñá ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï, êáé íá êáèáñßæåôå ôï ößëôñï óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôáêôéêÜ.

Áí ç ìïíÜäá ÷ñçóéìïðïéåßôáé óå âñþìéêï Þ óêïíéóìÝíï ðåñéâÜëëïí, èá ðñÝðåé íá êáèáñßæåôáé ðéï óõ÷íÜ. Ôï ößëôñï áðåëåõèåñþíåôáé ôïðïèåôþíôáò Ýíá áé÷ìçñü áíôéêåßìåíï ð.÷. Ýíá êáôóáâßäé, óôéò ãñßëéåò êáé ðéÝæïíôáò ðñïóåêôéêÜ ðñïò ôá ðÜíù.

8 ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ

Ôýðïò óöÜëìáôïò

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò äåí äßíåé ôüîï çëåêôñïóõãêüëëçóçò .

S S Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óôáìáôÜ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çëåêôñïóõãêüëëçóçò .

Ç ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò åíåñãïðïéåßôáé ðïëý óõ÷íÜ .

S S S S S ÊáêÞ ðïéüôçôá çëåêôñïóõãêüëëçóçò S S S

Äéüñèùóç

ÅëÝãîôå üôé ï äéáêüðôçò åßíáé áíáììÝíïò.

ÅëÝãîôå üôé ôá êáëþäéá óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.

ÅëÝãîôå üôé Ý÷åôå ñõèìßóåé ôç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.

ÅëÝîãôå þóôå íá ìçí Ý÷åé åíåñãïðïéçèåß ç ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò (ðïñôïêáëëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óôç ðñüóïøç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò) ÅëÝãîôå ìçí ôõ÷üí Ý÷åé ðÝóåé ç áóöÜëåéá ôïõ äéêôýïõ.

ÅëÝãîôå þóôå ôï ößëôñï íá ìçí åßíáé ãåìÜôï.

ÅëÝãîôå þóôå íá ìçí õðåñâáßíåôå ôéò ôéìÝò ñåýìáôïò ôçò ðçãÞò çëåêôñïóýãêüëëçóçò (õðåñöüñôùóç ôçò ðçãÞò çëåêôñïóõãêüëëçóçò) ÅëÝãîôå þóôå ôá êáëþäéá çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò íá åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.

ÅëÝãîôå þóôå íá Ý÷åôå ñõèìßóåé ôç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.

Âåâáéùèåßôå¯üôé¯ôá¯çëåêôñäéᯠäåí¯ðáñïõóéÜæïõí¯êÜðïéï¯ðñüâëçìá .

9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.

×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.

Tá Professional 200 äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.

åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá 60974--1 êáé ÅN 60974--10 ) Aöïý ãßíåé

ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.

-- 8 --

bh11d1ya

p

-- 9 --

Ó÷Þì á óýíäåóçò Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ Professional 200

bh11e11a

-- 10 - Edition 060814

Professional 200

Áñéèìüò ðáñáããåëßáò ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ Ordering no.

Denomination

0468 020 881 Welding power source 0468 964 990 Spare parts list Professional 200 Professional 200

Type

bh11o11a

-- 11 - Edition 060814

Professional 200

Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí Item

1 2

Qty

1 1

Ordering no.

0468 462 001 Filter 0467 796 001 Grill

Denomination

bh11s11a

-- 12 - Edition 060814

Professional 200

Aîåóïõáñ ÁÎÅÓÏÕÁÑ Remote control MMA 1

MMA and TIG: current (10 m cable) . . . . . . .

0349 501 024

Remote control unit AT1

MMA and TIG: current . . . . . . . . . . . . . . . . .

0459 491 896

Remote control unit AT1 CF

. . . . . . . . . . . . .

MMA and TIG: rough and fine setting of current.

0459 491 897

Remote cable 12 pole -- 8 pole

5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0459 552 880 0459 552 881 0459 552 882 0459 552 883 cmha2s1a

-- 13 --

p

-- 14 --

p

-- 15 --

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H

Vienna--Liesing Tel: +43 1 888 25 11 Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.

Brussels Tel: +32 2 745 11 00 Fax: +32 2 745 11 28

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.

Prague Tel: +420 2 819 40 885 Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB Copenhagen--Valby Tel: +45 36 30 01 11 Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy Helsinki Tel: +358 9 547 761 Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.

Cergy Pontoise Tel: +33 1 30 75 55 00 Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH Solingen Tel: +49 212 298 0 Fax: +49 212 298 218

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: +44 1992 76 85 15 Fax: +44 1992 71 58 03 ESAB Automation Ltd Andover Tel: +44 1264 33 22 33 Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft Budapest Tel: +36 1 20 44 182 Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.

Mesero (Mi) Tel: +39 02 97 96 81 Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.

Utrecht Tel: +31 30 2485 377 Fax: +31 30 2485 260

NORWAY

AS ESAB Larvik Tel: +47 33 12 10 00 Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.zo.o.

Katowice Tel: +48 32 351 11 00 Fax: +48 32 351 11 20

PORTUGAL

ESAB Lda Lisbon Tel: +351 8 310 960 Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.

Bratislava Tel: +421 7 44 88 24 26 Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.

Alcalá de Henares (MADRID) Tel: +34 91 878 3600 Fax: +34 91 802 3461

SWEDEN

ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: +46 31 50 95 00 Fax: +46 31 50 92 22 ESAB international AB Gothenburg Tel: +46 31 50 90 00 Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG Dietikon Tel: +41 1 741 25 25 Fax: +41 1 740 30 55

North and South America ARGENTINA

CONARCO Buenos Aires Tel: +54 11 4 753 4039 Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.

Contagem--MG Tel: +55 31 2191 4333 Fax: +55 31 2191 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.

Missisauga, Ontario Tel: +1 905 670 02 20 Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.

Monterrey Tel: +52 8 350 5959 Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: +1 843 669 44 11 Fax: +1 843 664 57 48

Asia/Pacific CHINA

Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: +86 21 5308 9922 Fax: +86 21 6566 6622

INDIA

ESAB India Ltd Calcutta Tel: +91 33 478 45 17 Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: +62 21 460 0188 Fax: +62 21 461 2929

JAPAN

ESAB Japan Tokyo Tel: +81 3 5296 7371 Fax: +81 3 5296 8080

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd Selangor Tel: +60 3 8027 9869 Fax: +60 3 8027 4754

SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: +65 6861 43 22 Fax: +65 6861 31 95

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: +82 55 269 8170 Fax: +82 55 289 8864

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE Dubai Tel: +971 4 887 21 11 Fax: +971 4 887 22 63

ESAB AB SE--695 81 LAXÅ SWEDEN Phone +46 584 81 000 www.esab.com

Representative offices BULGARIA

ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt Dokki--Cairo Tel: +20 2 390 96 69 Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA

LLC ESAB Moscow Tel: +7 095 543 9281 Fax: +7 095 543 9280 LLC ESAB St Petersburg Tel: +7 812 336 7080 Fax: +7 812 336 7060

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com

051118

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement