ESAB | Professional 200 Caddy | Instruction manual | ESAB Professional 200 Caddy Používateľská príručka

ESAB Professional 200 Caddy Používateľská príručka
GR
Professional 200
Caddyt
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0468 964 201 GR 060814
Valid for serial no. 632--xxx--xxxx
1
2
3
4
ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
3
3
5
5
Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðåñéï÷Þ ÷ñÞóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
5.1
5.2
ÔïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
7
7.1
¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8 ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
TOCy
-- 2 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Professional 200 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 632 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé
ìå ôï ðñüôõðá IEC/EN 60974--1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ
ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï IEC/EN 60974--10 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò
ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--08--11
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
bh11d1ya
-- 3 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé
åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.
Óçìåßùóç!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ
ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí
bh11d1ya
-- 4 --
Ìçí áðïññßðôåôå åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ìáæß ìå êïéíÜ áðïññßììáôá!
Ôçñþíôáò ôçí ÅõñùðáÚêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ó÷åôéêÜ ìå ôá áðüâëçôá åéäþí
çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí
åèíéêÞ íïìïèåóßá, ôá åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôïí êýêëï
ôçò æùÞò ôïõò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá åðéóôñÝöïíôáé óå
ðåñéâáëëïíôéêÜ óõìâáôÞ åãêáôÜóôáóç áíáêýêëùóçò. Ùò éäéïêôÞôçò ôïõ åîïðëéóìïý,
èá ðñÝðåé íá åíçìåñþíåóôå áðü ôïí ôïðéêü áíôéðñüóùðü ìáò ôó åãêåêñéìÝíá
óõóôÞìáôá óõëëïãÞò.
Ìå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ïäçãßáò âåëôþíåôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ç
õãåßá ôïõ áíèñþðïõ!
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Professional 200 åßíáé äýï áíïñèùôÝò åëåã÷üìåíïé ìÝóù ôñáíæßóôïñ ðïõ ðñïïñßæïíôáé
ãéá óõãêüëëçóç ìå åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá êáé óõãêüëëçóç ÔÉG (åêêßíçóç ìå Üããéãìá).
Ôá ðñïçãìÝíá çëåêôñïíéêÜ ôïõ ðáñÝ÷ïõí ôá÷ýôáôç áðüêñéóç åëÝã÷ïõ, ÷áìçëÝò
áðáéôÞóåéò ñåýìáôïò êáé Üñéóôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò. Ç ôå÷íïëïãßá
áíôéóôñïöÝá óõíåéóöÝñåé óôï ÷áìçëü âÜñïò êáé ôéò óõìðáãåßò äéáóôÜóåéò ôçò ìïíÜäáò.
Ôï óôñïããõëåìÝíï ëåðôü ó÷Þìá ôçò ìïíÜäáò êÜíåé åýêïëç ôç ìåôáöïñÜ. Ï éìÜíôáò
ìðïñåß íá äéðëþóåé ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí ÷åéñïëáâÞ ìåôáöïñÜò, Þ íá ðñïåêôáèåß
åíôåëþò ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí éìÜíôáò ìåôáöïñÜò óôïí þìï.
ÂëÝðå óåëßäá 13 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.
4
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
Professional 200
Áðüäïóç:
óå 35% êýêëï åñãáóßá
óå 60%
óå 100%
200Á/28 V
150Á/26 V
115Á/25 V
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò
óõíå÷þò ìåôáâëçôÞ 5-200Á
ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
50-80 V
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò:
ôÜóç
ðñùôåýïí ñåýìá
áóöÜëåéá
Êáëþäéï ôñïöïäïóßáò,
äéáôïìÞ
400 V
10Á
16Á
4x1,5 mm2
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
ÉP 23
Êáôçãïñßá åöáñìïãÞò
ÂÜñïò
ðåñßðïõ 11 kg
*ÊáôÜ ôç óõãêüëëçóç êÜôù áðü 100Á ìßá áñãÞ áóöÜëåéá 10Á åßíáé áñêåôÞ.
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê
äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí
öïñôßï
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
bh11d1ya
-- 5 --
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå
õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
Ôï ôñïöïäïôéêü óõãêüëëçóçò óõììïñöþíåôáé ìå IEC 974-1
Ç ïíïìáóôéêÞ ôéìÞ ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò óõììïñöþíåôáé ìå ôïõò Óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò.
4.1
Åîïðëéóìüò
Ôï Professional 200 åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå ðñßæá ôçëå÷åéñéóôçñßïõ ðïõ
åíåñãïðïéåßôáé áõôüìáôá üôáí óõíäåèåß ìßá äéÜôáîç ôçëå÷åéñéóìïý.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ! Ïé áêñïäÝêôåò ôùí åðáöþí L êáé Ì èá ðñÝðåé íá óõíäåèïýí óôï
êáëþäéï óýíäåóçò ôçò äéÜôáîçò ôçëå÷åéñéóìïý ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç áõôüìáôç
åíåñãïðïßçóç. Ï ìåôáôñïðÝáò ðáñÝ÷åôáé ìå Ýíá êáëþäéï çëåêôñéêÞò ðáñï÷Þò
ìÞêïõò 3 ìÝôñùí.
Ôï Professional 200 ðáñÝ÷åôáé ìå êáëþäéá óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò ìÞêïõò
5 ìÝôñùí. ÁõôÜ ðñïóáñìüæïíôáé óôïõò óõíäåôÞñåò êáëùäßùí êáé åðéôñÝðïõí
ãñÞãïñç áëëáãÞ ôçò ðïëéêüôçôáò.
Ï áñéèìüò óåéñÜò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ åßíáé áðïôõðùìÝíïò óôçí ðéíáêßäá
ïíïìáóôéêþí ôéìþí.
4.2
Ðåñéï÷Þ ÷ñÞóçò
Ôï Professional 200 ôñïöïäïôåß ìå óõíå÷Ýò ñåýìá, ðïõ óáò åðéôñÝðåé íá êÜíåôå
óõãêïëëÞóåéò óôá ðåñéóóüôåñá åßäç êñáìÜôùí êáé ìç êñáììáôïý÷ïõò ÷Üëõâåò,
áíïîåßäùôïõò ÷Üëõâåò êáé ÷õôïóßäçñï.
Ìå ôï Professional 200 ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôá ðåñéóóüôåñá
åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá áðü Æ 1.6 ìÝ÷ñé Æ 4.0.
Óõãêüëëçóç¯ÔÉG
ǯóõãêüëëçóç¯ÔÉG¯åßíáé¯éäéáßôåñá¯÷ñÞóéìç,¯áí¯áðáéôåßôáé¯ðïéüôçôá¯õøçë
Þò¯óôÜèìçò¯êáé¯áí¯êÜíåôå¯óõãêüëëçóç¯óå¯ëåðôü¯öýëëï¯ìåôÜëëïõ.
Ðñéí¯÷ñçóéìïðïéÞóåôå¯ôï¯ÝÜßßý¯ãéá¯óõãêïëëçóç¯ÔÉG.¯èá¯ðñÝðåé¯íá¯åßíáé
åöïäéáóìÝíï¯ìå¯öáêü¯ÔÉG¯êáé¯âáëâßäá¯áåñßïõ,¯êýëéíäñï¯áñãïý¯áåñïõ,
Ýíá¯ñõèìéóôÞ¯áñãïý¯áåñßïõ, çëåêôñüäéá¯âïëöñáìßïõ¯êáé, áí¯÷ñåéÜæåôáé,
ìå¯êáôÜëëçëï¯ößëôñï¯ìåôÜëëïõ.
ǯêáëýôåñç¯ìÝèïäïò¯÷ñÞóçò¯åßíáé¯ç¯åêêßíçóç¯(Þ¯îåêßíçìá)¯åðáöÞò,¯üðï
õ¯åëáöñܯêôõðÜôå¯ôï¯çëåêôñüäéï¯âïëöñáìßïõ¯óôï¯êïììÜôé¯ðïõ¯
åñãÜæåóôå, ãéá¯íá¯äçìéïõñãÞóåé¯ôï¯ôüîï.
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
5.1
ÔïðïèÝôçóç
Ôïðïèåôåßóôå ôï ìç÷Üíçìá Ýôóé þóôå ç åßäïóïò êáé ç Ýîïäïò ôïõ áÝñá íá åßíáé
åëåýèåñåò.
bh11d1ya
-- 6 --
5.2
Óýíäåóç
Ãéá íá Ý÷åôå ìÝãéóôç áðüäïóç áðü ôï Professional 200, ìéá áóöÜëåéá 10Á åßíáé
áñêåôÞ. (Ïé ðñßæåò ôùí 400 V Ý÷ïõí óõíÞèùò áóöÜëåéåò 16Á). Ôá Professional
êáé 200 Ý÷ïõí êáé ôá äýï áíôéóôÜèìéóç ôÜóçò ðáñï÷Þò, ðïõ óçìáßíåé üôé
áõîïìåéþóåéò ¦10% óôç ôÜóç ðáñï÷Þò ðñïêáëåß ìüíï ¦0.2% áõîïìåßùóç óôç
ôÜóç óõãêüëëçóçò.
Ôï Professional 200 ðñïïñßæåôáé ãéá ôñéöáóéêÝò ðáñï÷Ýò 400V. Ìðïñåß íá
÷ñçóéìïðïéçèåß ìå ðáñï÷Ýò 50 Çz Þ 60 Çz.
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
Ï äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò Professional
200. Ç ëåõêÞ ëõ÷íßá óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò áíÜâåé üôáí âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
1.
2.
3.
4.
Êßôñéíç ëõ÷íßá
Åëåã÷ïò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò 4-250 Á
ËåõêÞ ëõ÷íßá
Õðïäï÷Þ ôçëå÷åéñéóôçñßïõ
Ôï ñåýìá ñõèìßæåôáé ìå ôï êïìâßï ðïõ âñßóêåôáé óôï ìðñïóôéíü
ìÝñïò.
Óçìáíôéêü!
bh11d001
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ôï óõíïäåõôéêü êáëþäéï óõãêüëëçóçò êáé ôï êáëþäéï
åðéóôñïöÞò, ìå äéáôïìÞ 25 mm2.
(Äåßôå ôïí êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí ãéá ôïí áñéèìü ðáñáããåëßáò)
6.1
Ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò
Ãéá íá ìçí áíçóõ÷åßôå ãéá õðåñöüñôéóç, ôï Professional 200 Ý÷åé ìßá èåñìéêÞ
áðïêïðÞ ðïõ åíåñãïðïéåßôáé ðñïôïý ç èåñìïêñáóßá ãßíåé ðïëý õøçëÞ.
Ìðïñåßôå íá êáôáëÜâåôå üôáí Ý÷åé õðåñöïñôéóôåß ï áíïñèùôÞò åðåéäÞ áíÜâåé ç
êßôñéíç ëõ÷íßá êáé ôüôå äåí åßíáé äõíáôü íá êÜíåôå óõãêïëëÞóåéò.
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.
Óçìåßùóç!
¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí
åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.
Ç óõíôÞñçóç ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åðáããåëìáôßá.
Ìüíï ôá Üôïìá ðïõ Ý÷ïõí êáôÜëëçëåò çëåêôñéêÝò ãíþóåéò (åîïõóéïäïôçìÝíï
ðñïóùðéêü) åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí ôéò ðéíáêßäåò áóöáëåßáò.
bh11d1ya
-- 7 --
7.1
¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò
Ôï Professional 200 ÷ñåéÜæåôáé åëÜ÷éóôç óõíôÞñçóç. ÓõíÞèùò åßíáé áñêåôü íá
êáèáñßæåôå ôç ìïíÜäá ìå îçñü óõìðéåóìÝíï áÝñá ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï, êáé íá
êáèáñßæåôå ôï ößëôñï óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôáêôéêÜ.
Áí ç ìïíÜäá ÷ñçóéìïðïéåßôáé óå âñþìéêï Þ óêïíéóìÝíï ðåñéâÜëëïí, èá ðñÝðåé íá
êáèáñßæåôáé ðéï óõ÷íÜ. Ôï ößëôñï áðåëåõèåñþíåôáé ôïðïèåôþíôáò Ýíá áé÷ìçñü
áíôéêåßìåíï ð.÷. Ýíá êáôóáâßäé, óôéò ãñßëéåò êáé ðéÝæïíôáò ðñïóåêôéêÜ ðñïò ôá
ðÜíù.
8
ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
Ôýðïò óöÜëìáôïò
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò äåí
äßíåé ôüîï
çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò
óôáìáôÜ êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
Äéüñèùóç
S
ÅëÝãîôå üôé ï äéáêüðôçò åßíáé áíáììÝíïò.
S
ÅëÝãîôå üôé ôá êáëþäéá óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò åßíáé óùóôÜ
óõíäåäåìÝíá.
S
ÅëÝãîôå üôé Ý÷åôå ñõèìßóåé ôç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
S
ÅëÝîãôå þóôå íá ìçí Ý÷åé åíåñãïðïéçèåß ç ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò
õðåñèÝñìáíóçò (ðïñôïêáëëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óôç ðñüóïøç ôçò
ðçãÞò ñåýìáôïò)
S
ÅëÝãîôå ìçí ôõ÷üí Ý÷åé ðÝóåé ç áóöÜëåéá ôïõ äéêôýïõ.
Ç ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò S
õðåñèÝñìáíóçò
S
åíåñãïðïéåßôáé ðïëý
óõ÷íÜ.
ÊáêÞ ðïéüôçôá
çëåêôñïóõãêüëëçóçò
9
ÅëÝãîôå þóôå ôï ößëôñï íá ìçí åßíáé ãåìÜôï.
ÅëÝãîôå þóôå íá ìçí õðåñâáßíåôå ôéò ôéìÝò ñåýìáôïò ôçò ðçãÞò
çëåêôñïóýãêüëëçóçò (õðåñöüñôùóç ôçò ðçãÞò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò)
S
ÅëÝãîôå þóôå ôá êáëþäéá çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò
íá åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.
S
ÅëÝãîôå þóôå íá Ý÷åôå ñõèìßóåé ôç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
S
Âåâáéùèåßôå¯üôé¯ôá¯çëåêôñäéá¯
äåí¯ðáñïõóéÜæïõí¯êÜðïéï¯ðñüâëçìá.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü
åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.
Tá Professional 200 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá
äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--1 êáé ÅN 60974--10) Aöïý ãßíåé
óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá
âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò
óôáèåñÝò.
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
bh11d1ya
-- 8 --
p
-- 9 --
Ó÷Þìá óýíäåóçò
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
Professional 200
bh11e11a
-- 10 --
Edition 060814
Professional 200
Áñéèìüò ðáñáããåëßáò
Ordering no.
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
Denomination
Type
0468 020 881 Welding power source
Professional 200
0468 964 990 Spare parts list
Professional 200
bh11o11a
-- 11 --
Edition 060814
Professional 200
Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí
Item
Qty
Ordering no.
1
1
0468 462 001
Filter
2
1
0467 796 001
Grill
bh11s11a
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
Denomination
-- 12 --
Edition 060814
Professional 200
Aîåóïõáñ
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cmha2s1a
-- 13 --
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
p
-- 14 --
p
-- 15 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising