ESAB | Professional 250 Caddy | Instruction manual | ESAB Professional 250 Caddy Brugermanual

ESAB Professional 250 Caddy Brugermanual
DK
Professional 250
Caddyt
Brugsanvisning
0457 552 301 DK 060814
Valid for serial no. 632--xxx--xxxx
1
2
3
4
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
5
4.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
5.1 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1 Overophedningsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7.1 Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
10
11
12
13
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde Professional 250 fra serienummer 632 er i overensstemmelse med standarden IEC/EN 60974--1
ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden IEC/EN 60974--10
ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--08--11
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
bh20d12d
-- 3 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ESAB kan tilbyde nødvendig svejsebeskyttelse og øvrigt tilbehør.
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation
og ibrugtagning
ADVARSEL!
Anvend ikke strømkilden til optøning af frosne rør.
Elektrisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige affald!
Ifølge EU--direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og
dets gennemførelse i henhold til national lov skal udtjent elektrisk udstyr indsamles
separat og afleveres til et miljøvenligt genvindingsanlæg. Som ejer af udstyret skal du
skaffe dig oplysninger fra vores lokale repræsentant om godkendte indsamlingssystemer.
Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for miljøet og for menneskers sundhed!
bh20d12d
-- 4 --
DK
3
INDLEDNING
Professional 250 er en transistorstyret svejsestrømkilde, der er beregnet til
svejsning med beklædte elektroder samt til TIG--svejsning (skrabetænding).
Avanceret elektronik giver bl.a. hurtig styring, lavt energiforbrug og fremragende
svejseegenskaber.
Switch--mode teknikken har bidraget til lav vægt og små dimensioner. Den bløde,
aflange form og den lave vægt betyder, at den er let at bære med sig. Remmen kan
foldes sammen, så den fungerer som et bærehåndtag. Med remmen i udstrakt
stilling kan Professional 250 bæres over skulderen.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 13.
4
TEKNISKE DATA
Belastningsevne:
ved 35% intermittens
ved 60% intermittens
ved 100% intermittens
Indstillingsområde
Tomgangsspænding
Nettilslutning:
spænding
frekvens
sikring
netledning, tværsnit mm2
Kapslingsklasse
250 A/30 V
180 A/27 V
140 A/26 V
trinløst 4--250 A
50--80 V
400 V AC
50/60 Hz
16 A*
4x1,5 mm2**
IP 23
Brugsklasse
Dimensioner L x B x H
Vægt
472x142x256
11 kg
*Ved svejsning med max 100 A kræves kun 10 A træg sikring.
**Netledningens tværsnit ifølge svenske forskrifter.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10--minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
4.1
Udstyr
Professional 250 har stikdåse til fjernbetjening, der kobles automatisk til, når der
tilsluttes en fjernbetjeningsenhed.
BEMÆRK at kontaktstifterne L og M i fjernbetjeningens tilslutningsledning skal være
forbundet for at få automatisk omkobling.
Omformeren leveres med 3 m netledning.
Professional 250 leveres med 5 m lange svejse-- og returkabler. De er monteret på
kabelkoblinger, så polariteten hurtigt kan vendes.
Serienummeret er indpræget på mærkepladen.
bh20d12d
-- 5 --
DK
4.2
Anvendelsesområde
Professional 250 giver jævnstrøm, og man kan svejse de fleste ulegerede og
legerede ståltyper, rustfrit og støbejern.
Med Professional 250 kan du svejse med beklædte elektroder fra ∅ 1,6 mm til ∅ 5
mm.
TIG--svejsning
TIG--svejsningen er specielt anvendelig, hvor der stilles høje kvalitetskrav og ved
tyndpladesvejsning.
For at kunne TIG--svejse skal Professional 250 udrustes med en TIG--brænder med:
S
en TIG--brænder med gasventil
S
en argongasbeholder
S
en argongasregulator
S
Wolframelektrode
S
passende tilsatsmateriale, efter behov.
Det mest praktiske er at anvende skrabetænding, dvs. man skraber med en let
strygning af Wolframelektroden mod svejse--emnet for at få en bue.
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
5.1
Placering
Placer maskinen således, at køleluftens ud-- og indløb forbliver frie.
5.2
Tilslutning
Ved fuld udnyttelse af Professional 250 skal tilslutning ske via en 16A træg sikring.
Professional 250 har netspændingskompensering, hvilket betyder at en ¦10%
variation i netspændingen kun betyder ¦0,2% på svejsespændingen.
Professional 250 fås i 400 V, 3--faset udførelse. Den kan bruges til 50 Hz eller 60 Hz.
bh20d12d
-- 6 --
DK
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
Afbryderen på Professional 250 er placeret på bagsiden. Når den
tændes, lyser den hvide lampe på forsiden.
1. Gul lampe
2. Indstilling af svejsestrøm 4--250 A
3. Hvid lampe
4. Stikdåse til fjernbetjening
Indstilling af strøm sker med håndhjulet på forsiden.
Vigtigt!
Brug kun medfølgende svejse-- og returkabler med
tværsnitsareal 35 mm@. (Bestillingsnr. se reservedelsfortegnelsen).
6.1
bh11d001
Overophedningsbeskyttelse
For at du ikke behøver at tænke på risikoen for overbelastning, er der monteret en
termovagt, som afbryder inden temperaturen bliver for høj. Du mærker, at
ensretteren er overbelastet ved at du ikke kan svejse, og ved at den gule lampe
lyser.
7
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
Vedligeholdelse må kun udføres af behørigt personale.
Kun personer med de rigtige el--kundskaber må fjerne beskyttelsespladerne.
7.1
Rengøring
Det er normalt tilstrækkeligt at blæse svejsestrømkilden ren med tør trykluft
(reduceret tryk), samt at rense støvfiltret i fronten regelmæssigt.
Hvis svejsestrømkilden er opstillet i et støvet og snavset miljø, bør renblæsning og
filterrengøring foretages hyppigere.
bh20d12d
-- 7 --
DK
8
FEJLFINDING
Type af fejl
Foranstaltning
Svejsestrømkilden giver ingen lysbue.
S
S
S
Kontroller, om netomkobleren er slået til.
Kontroller, om svejse-- og returlederkablerne er korrekt tilsluttet.
Kontroller, om korrekt strømstyrke er indstillet.
Svejsestrømkilden
standser under pågående svejsning.
S
Kontroller, om termosikringen er udløst (orange indikeringslampe på
svejsestrømkildens front).
Kontroller, om netsikringen er sprunget.
S
Termosikringen udløses S
ofte.
S
Kontroller, om støvfiltret er tilstoppet.
Kontroller, om svejsestrømkildens mærkedata overskrides
(overbelastning af svejsestrømkilden).
Utilfredsstillende svejseresultat.
Kontroller, om svejse-- og returlederkablerne er korrekt tilsluttet.
Kontroller, om korrekt strømstyrke er indstillet.
Kontrollér, att der ikke er forkerte elektroder.
9
S
S
S
RESERVDELSBESTILLING
Professional 250 er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk standard IEC/EN 60974--1 og EN 60974--10.
Efter udført service eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at
kontrollere, at produktet ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bh20d12d
-- 8 --
p
-- 9 --
Skema
bh20e11a
-- 10 --
Edition 060814
Professional 250
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0457 516 880 Welding power source
Professional 250
0457 552 990 Spare parts list
Professional 250
bh20o11a
-- 11 --
Edition 060814
Professional 250
Reservedelsfortegnelse
Item
Qty
Ordering no.
1
1
0468 462 001
Filter
2
2
0467 796 001
Grille
bh20s11a
Denomination
-- 12 --
Edition 060814
Professional 250
Tilbehør
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
TIG--torch
HW--20ARV, 3,8 m. For max 140 A . . . . . . . . . . . 0588 000 714
bh20a11a
-- 13 --
Edition 060814
page
-- 14 --
page
-- 15 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising