ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 Brugermanual

ESAB MA23 Brugermanual
DK
MA23
MA23A
Origot
Brugsanvisning
0459 912 171 DK 060802
Valid from program version 1.01
1 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.1 Betjeningspanel MA23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Betjeningspanel MA23A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 MIG/MAG-- SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1 Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Symboler og funktionsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Skjulte MIG/MAG--funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
7
3 MMA--SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1 Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Symboler og funktionsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Skjulte MMA--funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
4 SVEJSEDATAHUKOMMELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5 FEJLKODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1 Liste over fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Beskrivelse af fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
6 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
INDLEDNING
Manualen beskriver brugen af betjeningspanel MA23 og MA23A.
Generelle oplysninger om drift findes i brugsanvisningen til strømkilden og
trådfremføringsenheden.
Ved indkobling af netspændingen udfører enheden en selvtest af
lysdioderne og displayet, hvorefter programversionen vises. I dette
eksempel er det programversion 0.17A
1.1
Betjeningspanel MA23
Indstilling af spænding
Indstilling af trådfremføringshastighed, strøm. (ampere, m/min eller procent)
Display
Valg af svejsemetode MIG/MAG
Valg af 2--takt
Indstilling fra panel
eller MMA
eller 4--takt
, programskift med pistolkontakt
af fjernbetjening
Gasgennemskylning
bi12d1da
-- 3 --
eller indkobling
DK
Koldtrådsfremføring
Indikation af, hvilken parameter der vises på displayet. Volt, ampere, m/min eller
procent.
Indstilling af induktans
.
Knapper til svejsedatahukommelse, se side 10.
1.2
Betjeningspanel MA23A
Indstilling af spænding/ QSett
Indstilling af trådfremføringshastighed, strøm. (ampere, m/min eller procent)
Display
Valg af svejsemetode MIG/MAG
Valg af QSett
Valg af 2--takt
Indstilling fra panel
eller MMA
, manuel indstilling
eller 4--takt
, programskift med pistolkontakt
af fjernbetjening
Gasgennemskylning
bi12d1da
eller punktsvejsning
-- 4 --
eller indkobling
DK
Koldtrådsfremføring
Indikation af, hvilken parameter der vises på displayet. Volt, QSett, ampere,
m/min., sekunder eller procent.
Indstilling af induktans
eller punktsvejsetid
.
Knapper til svejsedatahukommelse, se side 10.
2
MIG/MAG--SVEJSNING
2.1
Indstillinger
Funktioner
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
0 -- 100
1
70
0,1 --9,9 s
0,1 s
0,1 s
50 -- 250 ms
10 ms
80 ms
0,1 -- 9,9 s
0,1 s
1s
Spænding
8 -- 60 V
0,25 V
12 V
Trådfremføringshastighed
0,8 -- 25 m/min
0,1 m/min
5 m/min
2/4--takt 2)
2--takt eller 4--takt
--
2--takt
FRA eller TIL
--
FRA
Punktsvejsningstid 3
0,1 -- 25 s
0,1 s
0,1
QSett
FRA eller TIL
--
FRA
QSett
--18 til 18
1
0
Krybestart 1)
0=FRA eller 1=TIL
--
TIL
Manuel indstilling
FRA eller TIL
--
TIL
Aktivt panel
FRA eller TIL
--
TIL
Skift af triggerdata
FRA eller TIL
--
FRA
FRA eller TIL
--
FRA
--
--
--
Koldtrådsfremføring
--
--
--
Svejsedatahukommelse
--
--
--
Induktans
Gasførstrømningstid
Efterbrændingstid
1
1
Gasefterstrømningstid
Punktsvejsning
1)
3
Fjernbetjening
Gasgennemskylning
2
1)
Disse funktioner er skjulte funktioner, se beskrivelsen i punkt 2.3.
Disse funktioner kan ikke ændres, mens svejsning finder sted
3) Disse funktioner gælder kun betjeningspanel MA23A
2)
2.2
Symboler og funktionsforklaringer
MIG/MAG-- svejsning
Ved MIG/MAG--svejsning smeltes en kontinuerligt fremført tråd af en lysbue. Smeltebadet beskyttes af en beskyttelsesgas.
bi12d1da
-- 5 --
DK
Induktans
Højere induktans giver en bredere svejsning og mindre sprøjt. Lavere induktans
giver en hårdere lyd og en stabil, koncentreret lysbue.
Spænding
Højere spænding giver større buelængde samt en varmere og bredere streng.
Trådfremføringshastighed
Trådfremføringshastighed angiver en fremføringshastighed (m/min) for tråden.
2--takt
Ved 2--taktsbetjening starter evt. gasførstrømning, når pistolkontakten trykkes ind.
Herefter starter selve svejseprocessen. Når kontakten slippes, afbrydes svejsningen,
og evt. gasefterstrømningen starter.
4--takt
Ved 4--taktsbetjening starter evt. gasførstrømning, når pistolkontakten trykkes ind,
og trådfremføringen starter, når den slippes. Svejseprocessen fortsætter, indtil
kontakten igen trykkes ind, trådfremføringen standser, og evt. gasefterstrømning
starter, når kontakten slippes.
Punktsvejsning
Punktsvejsningstid
Punktsvejsning anvendes, når man vil svejse korte, gentagne tilfælde med en
forudindstillet tid.
Når pistolkontakten trykkes ind, starter gasflowet, derefter starter svejseprocessen,
der løber i den indstillede tid. Når svejseprocessen er færdig, ophører gasflowet.
QSett
QSett bruges for at gøre det nemmere at indstille svejseparametrene.
S Når knappen drejes med uret, øges (+) buelængden.
S Når knappen drejes mod uret, mindskes (+) buelængden.
KORTBUE
Ved første svejsestart med en ny trådtype/gastype indstiller QSettautomatisk alle
nødvendige svejseparametre. Derefter har QSettgemt alle data for at udføre en
god svejsning. Ved ændring af trådfremføringshastigheden følger spændingen
automatisk med.
Den første svejsning bør vare i mindst 6 sekunder for at sikre korrekte parametre.
SPRAYBUE
Når man nærmer sig et spraybueområde, skal man øge værdien for QSett.
Kobl QSett--funktionen fra ved svejsning med ren spraybue. Alle indstillinger arves
fra QSett, undtagen spændingen, der skal indstilles.
Anbefaling: Udfør den første svejsning (6 sekunder) med QSett på et prøveemne
for at få alle data korrekte.
bi12d1da
-- 6 --
DK
Manuel
Manuel driftsstilling. Operatøren skal selv indstille egnede værdier for spænding og
trådfremføring.
Aktivt panel
Indstillinger udføres fra betjeningspanelet.
Skift af triggerdata
Med denne funktion er det muligt at skifte mellem forskellige, forudindstillede
svejsedatahukommelser ved at dobbelttrykke på svejsepistolens aftrækker (trigger).
Gælder kun ved MIG/MAG--svejsning.
Fjernbetjening
Indstillinger udføres fra fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal være tilsluttet maskinens fjernbetjeningsudtag, før aktivering
sker. Når fjernbetjeningen er aktiveret, er panelet inaktivt.
Med aktiveret fjernbetjeningsfunktion kan man skifte mellem svejsedatahukommelserne med en svejsepistol med programvalg (RS3).
Gasgennemskylning
Gasgennemskylning anvendes ved måling af gasflow eller for at skylle gasslangerne
rene for eventuel luft og fugt, inden svejsningen påbegyndes. Gasgennemskylningen
fortsætter, så længe tasten holdes nede, og foregår uden spænding og
trådfremføring.
Koldtrådsfremføring
Koldtrådsfremføring anvendes, når man vil fremføre tråd, uden at svejsespændingen
slås til. Tråden fremføres, så længe knappen holdes nede.
2.3
Skjulte MIG/MAG--funktioner
Der er skjulte funktioner i betjeningspanelet.
For at få adgang til funktionerne skal knappen
holdes inde i 5 sekunder.
Displayet viser et bogstav og en værdi. Knappen til trådfremføring anvendes til at
ændre en valgt funktions værdi.
bi12d1da
-- 7 --
DK
Funktionsbogstav Funktion
A
Gasforstrømning
I
Efterbrændingstid
J
Krybestart
L
Gasefterstrømning
For at gå ud af funktionen skal knappen
holdes inde i 5 sekunder.
Gasforstrømning
Gasforstrømning angiver, hvor lang tid man ønsker at beskyttelsesgassen skal
strømme, inden lysbuen tændes.
Efterbrændingstid
Efterbrændingstiden er en udvidelse af den tid, der går fra det øjeblik, hvor tråden
begynder at bremses, til det tidspunkt, hvor strømkilden afbryder svejsespændingen.
For kort efterbrændingstid giver stort trådudstik efter afsluttet svejsning med risiko
for, at tråden sidder fast i smeltebadet. En lang efterbrændingstid giver kortere
trådudstik og større risiko for, at lysbuen brænder op i kontaktmundstykket.
Krybestart
Krybestart betyder, at tråden fremføres med 50 % af den indstillede hastighed, indtil
den får elektrisk kontakt med emnet.
Gasefterstrømning
Gasefterstrømning angiver, hvor lang tid man ønsker at beskyttelsesgassen skal
strømme, efter at lysbuen er slukket.
3
MMA--SVEJSNING
3.1
Indstillinger
Funktioner
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
16 -- 300 A
1
100 A
0 -- 99
1
0
0 -- 99
1
5
0=FRA eller 1=TIL
--
FRA
1=FRA eller 0=TIL
--
TIL
Aktivt panel
FRA eller TIL
--
TIL
Fjernbetjening
FRA eller TIL
--
FRA
Strøm
Varmstart ”Hot Start”
Buetryk ”Arc Force”
Drypsvejsning
1)
1)
1)
Svejseregulator ArcPlust
1)
1)
Disse funktioner er skjulte funktioner, se beskrivelsen i punkt 3.3.
3.2
Symboler og funktionsforklaringer
MMA--svejsning
MMA--svejsning kaldes også svejsning med beklædte elektroder. Når lysbuen tændes,
smelter den elektroden, idet beklædningen samtidig danner et beskyttende slaggelag.
bi12d1da
-- 8 --
DK
Aktivt panel
Indstillinger udføres fra betjeningspanelet.
Fjernbetjening
Indstillinger udføres fra fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal være tilsluttet maskinens fjernbetjeningsudtag, før aktivering
sker. Når fjernbetjeningen er aktiveret, er panelet inaktivt.
3.3
Skjulte MMA--funktioner
Der er skjulte funktioner i betjeningspanelet.
For at få adgang til funktionerne skal knappen
holdes inde i 5 sekunder.
Displayet viser et bogstav og en værdi. Knappen til strøm anvendes til at ændre en
valgt funktions værdi.
Funktionsbogstav
Funktion
C
Buetryk ”Arc Force”
d
Drypsvejsning
H
Varmstart ”Hot Start”
F
Regulatortype ArcPlust
holdes inde i 5 sekunder.
For at gå ud af funktionen skal knappen
Buetryk ”Arc Force”
Buetrykket ”Arc Force” har betydning for, hvordan strømmen ændres, når buelængden
ændres. En lavere værdi giver en roligere lysbue med færre sprøjt.
Drypsvejsning
Drypsvejsning kan anvendes ved svejsning med rustfrie elektroder. Funktionen
indebærer, at lysbuen skiftevis tændes og slukkes for at få bedre kontrol over
varmetilførslen. Elektroden skal blot løftes lidt, for at lysbuen slukkes.
Varmstart ”Hot Start”
Varmstart ”Hot Start” øger svejsestrømmen i et indstilleligt tidsrum i begyndelsen af
svejseforløbet. Dette formindsker risikoen for bindefejl i begyndelsen af svejsefugen.
Svejseregulator ArcPlust
Svejsesregulator ArcPlust er en reguleringstype, der giver en mere intensive,
koncentreret og rolig lysbue. Den kommer sig hurtigere efter drypkortslutning, hvilket
mindsker risikoen for, at elektroden går i stå. I de fleste svejseapplikationer opnås
det bedste resultat, når ArcPlust er slået TIL (0).
bi12d1da
-- 9 --
DK
4
SVEJSEDATAHUKOMMELSE
Der kan gemmes tre forskellige svejsedataprogrammer i betjeningspanelets
hukommelse.
Hold knappen
,
eller
inde i 5 sekunder for at lagre
svejsedata i hukommelsen. Når den grønne kontrollampe begynder at blinke, er
svejsedataene lagret.
For at skifte mellem de forskellige svejsedatahukommelser skal du trykke på knap
,
eller
.
Svejsedatahukommelsen backup, så indstillingen ikke forsvinder, selvom maskinen
slukkes.
5
FEJLKODER
Fejlkoder anvendes til at vise, at der er opstået en fejl i udstyret.
De angives nederst på displayet af et E efterfulgt af et
fejlkodenummer.
For at vide, hvilken enhed der har genereret fejlen, vise et
enhedsnummer.
Fejlkodenummer og enhedsnummer vises skiftevis.
Fejlindikationen viser, at betjeningspanelet (U 0) har tabt kontakten
med strømkilden.
Hvis der er registreret flere fejl, vises kun koden for den senest
indtrufne fejl. Tryk på en funktionsknap eller drej en knap for at
slette fejlindikationen på displayet.
5.1
Liste over fejlkoder
U 0 = betjeningspanel
U 3 = trådfremføringsenhed
U 1 = køleaggregat
U 4 = fjernbetjening
U 2 = strømkilde
Fejlkode
Beskrivelse
4
Forsyningsspænding 5 V
5
Jævnmellemspænding for
høj/lav
6
Høj temperatur
U0
x
U2
U3
x
x
U4
x
11
Trådhastighedsservo
12
Kommunikationsfejl
(advarsel)
x
17
Tabt kontakt med fremføringsenheden
x
bi12d1da
U1
x
x
x
x
x
-- 10 --
x
x
DK
Fejlkode
Beskrivelse
U0
18
Tabt kontakt med strømkilde
x
19
Fejl i eksisterende
hukommelse
x
26
27
Programkørselsfejl
Tråd opbrugt
x
29
Intet vandflow
x
32
Intet gasflow
40
Ikke--kompatible enheder
x
41
Tabt kontakt med køleaggregatet
x
5.2
U1
U2
U3
U4
x
x
x
Beskrivelse af fejlkoder
Fejlko- Beskrivelse
de
E4
U0
U2
U3
E5
U2
E6
U1
U2
E 11
U3
E 12
U0
U1
U2
U3
U4
E 17
U0
E 18
U0
bi12d1da
Spændingsfald i 5V forsyningsspænding
Forsyningsspændingen er for lav.
Igangværende svejsning afbrydes, og start forhindres.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald
servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Jævnmellemspænding ligger uden for grænseværdi
Netspændingen er for høj eller for lav. For høj spænding kan bero på kraftige transienter
på nettet eller svagt net (høj induktans i nettet) For lav spænding kan bero på, at en fase
er faldet ud.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Høj temperatur
Termoafbryderen er udløst.
Igangværende svejsning afbrydes og kan ikke startes igen, før temperaturen er faldet.
Afhjælpning: Kontrollér, at indtag og udblæsning af køleluft ikke er tilstoppet eller
tilsmudset. Kontrollér også arbejdscyklus, så den ikke overskrider udstyrets mærkedata.
Trådhastighedsservo
Trådhastigheden afviger fra den indstillede værdi.
Når denne fejl opstår, standser trådfremføringen.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Kommunikationsfejl (advarsel)
Systemets CAN--bus er midlertidigt overbelastet.
Strømkilde/fremføringsenhed kan have tabt kontakten med betjeningspanelet.
Afhjælpning: Gennemgå udstyret, og sørg for, at der kun er tilkoblet en fremføringsenhed
og en fjernbetjening. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Tabt kontakt
Betjeningspanelet har tabt kontakten med fremføringsenheden.
Igangværende svejsning afbrydes.
Afhjælpning: Kontrollér kabelforbindelserne. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Tabt kontakt
Betjeningspanelet har tabt kontakt med strømkilden.
Igangværende svejsning afbrydes.
Afhjælpning: Kontrollér kabelforbindelserne. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
-- 11 --
DK
Fejlko- Beskrivelse
de
E 19
U0
E 26
U0
U2
E 27
U3
E 29
U0
E 32
U3
E 40
U0
E 41
U0
6
Fejl i eksisterende hukommelse
Indholdet i den eksisterende hukommelse er behæftet med fejl. Grunddata vil blive
anvendt.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald
servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Programkørselsfejl
Noget har forhindret processoren i at udføre sine normale opgaver i programmet.
Programmet startes igen automatisk. Igangværende svejsning vil blive afbrudt. Ingen
funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Tråd opbrugt
Fremføringsenheden fremfører ikke tråd. Igangværende svejsning vil blive afbrudt, og
svejsestart forhindres.
Afhjælpning: Sæt ny tråd i.
Intet vandflow
Flowkontrollen er udløst.
Igangværende svejsning afbrydes, og start forhindres.
Afhjælpning: Kontrollér kølevandskredsløb og pumpe.
Intet gasflow
Gasflowet er faldet til under 6 l/min. Start forhindres.
Afhjælpning: Kontrollér gasventil, slanger og koblinger.
Ikke--kompatible enheder
Forkert trådfremføringsenhed er tilsluttet. Start forhindres.
Afhjælpning: Tilslut den rigtige trådfremføringsenhed.
Tabt kontakt med køleaggregatet
Betjeningspanelet har tabt kontakten med køleaggregatet. Sluk for spændingen!
Afhjælpning: Kontrollér kabelforbindelserne. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
BESTILLING AF RESERVEDELE
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bi12d1da
-- 12 --
MA23, MA23A
Bestillingsnummer
Ordering no.
0459 773 880
0459 773 881
0459 912 170
0459 912 171
0459 912 172
0459 912 173
0459 912 174
0459 912 175
0459 912 176
0459 912 177
0459 912 178
0459 912 179
0459 912 180
0459 912 181
0459 912 182
0459 912 183
0459 912 184
0459 912 127
Denomination
Origot MA23
Origot MA23A
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0459 839 003 Spare parts list
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi12o
-- 13 --
Edition 060802
p
-- 14 --
p
-- 15 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising