ESAB | LAF 1000 / LAF 1000M DC | Instruction manual | ESAB LAF 1000 / LAF 1000M DC Manuale utente

ESAB LAF 1000 / LAF 1000M DC Manuale utente
LAF 1000/ 1000M
DC
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0456 512 201 2006--06--26
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid for serial no. 624
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla
LAF 1000/ LAF 1000M från serienummer 606 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 60974--10 enligt villkoren
i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
LAF 1000/ LAF 1000M fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standarden EN 60974--1
ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN 60974--10 ifølge
betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde
LAF 1000/ LAF 1000M fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 i følge vilkårene i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 60974--10 i følge vilkårene i
direktiv (89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde LAF 1000/ LAF 1000M alkaen sarjanumerosta 606 täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN
60974--10 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that welding
power source LAF 1000/ LAF 1000M from serial number 606 complies with standard EN 60974--1, in
accordance with the requirements of directive (73/23/EEC) and addendum (93/68/EEC) and with
standard EN 60974--10 in accordance with the requirements of directive (89/336/EEC) and addendum
(93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULASSUNGSNACHWEIS
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Schweden, bestätigt hiermit in Eigenverantwortung,
daß die Schweißstromquelle LAF 1000/ LAF 1000M ab Seriennummer 606 dem Standard EN
60974--1 gemäß den Bedingungen der Direktive (73/23/EEG) mit Zusats (93/68/EEG) und dem Standard EN 60974--10 gemäß den Bedingungen der Direktive (89/336/EEG) mit Zusatz (93/68/EEG) entspricht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå Suède, certifie que la source de courant de soudage
LAF 1000/ LAF 1000M à partir du numéro de série 606 est conforme à la norme EN 60974--1 selon
les cinditions de la directive (73/23/CEE) avec additif (93/68/CEE) et à la norme EN 60974--10 selon
les conditions de la directive (89/336/CEE) avec additif (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LAF 1000/ LAF 1000M van het serienummer 606 in overeenstemming is
met norm EN 60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de annex (93/68/EEG) en
met norm EN 60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Suecia, garantiza bajo propia responsabilidad que la
fuente de corriente para soldadura LAF 1000/ LAF 1000M a partir del número de serie 606 concuerda con la norma EN 60974--1 conforme a la directiva (73/23/CEE) con el suplemento (93/68/CEE) y
con la norma EN 60974--10 según los requisitos de la directiva (89/336/CEE) con el suplemento
(93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il
generatore per saldatura LAF 1000/ LAF 1000M con numero di serie a partire da 606 è conforme alla
norma EN 60974--1 come previsto dalla direttiva (73/23/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE)
ed alla norma EN 60974--10 come previsto dalla direttiva (89/336/CEE) e successive integrazioni
(93/68/CEE).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Suécia, garante sob responsabilidade de própria que
a fonte de corrente para soldadura LAF 1000/ LAF 1000M a partir do número de série 606 está em
conformidade com a norma EN 60974--1 segundo os requisitos da directiva (73/23/CEE) com o suplemento (93/68/CEE) e com a norma EN 60974--10 segundo os requisitos da directiva (89/336/CEE)
com o suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò LAF 1000/ LAF 1000M áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 606 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå
ôï ðñüôõðï EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ
ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 60974--10 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò
ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEKLARACJA ZGODNO¦CI
Firma ESAB AB, Welding Equipment, 69581 Laxaa, Szwecja, gwarantuje pod rygorem odpowiedzialno¶ci, ¿e
¼ród³a pr±du spawania LAF 1000/ LAF 1000M od numeru seryjnego 606 spe³niaj± wymagania normy
EN60974-1 wed³ug dyrektywy (73/23/EEC) z poprawkami (93/68/EEG) oraz normy EN 60974-10
wed³ug dyrektywy (89/336/EEG) z poprawkami (93/68/EEG)..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2006--04--19
Kent Eimbrodt
Global Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
4
Fax: + 46 584 411721
ITALIANO
1 SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2 INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.1 Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Dati tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
83
3 INSTALLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.1
3.2
3.3
3.4
Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disimballaggio e ubicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collegamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuito stampato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
84
85
86
4 USO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.1 Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Funzioni di comando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Messa in esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
87
87
5 MANUTENZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.1 Pulizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
6 ORDINAZIONE RICAMBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELENCO COMPONENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELENCO RICAMBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
117
118
119
121
TOCi
-- 79 --
IT
1
SICUREZZA
L’utilizzatore di un impianto per saldatura ESAB è responsabile delle misure di sicurezza per il personale che opera con il sistema o nelle vicinanze dello stesso. Le misure di sicurezza devono soddisfare le norme previste per questo tipo di impianto per saldatura. Queste indicazioni sono da considerarsi un complemento alle norme di sicurezza vigenti sul posto di lavoro.
Il sistema di saldatura automatica deve essere manovrato secondo quanto indicato nelle istruzioni
e solo da personale adeguatamente addestrato. Una manovra erronea, causata da un intervento
sbagliato, oppure l’attivazione di una sequenza di funzioni non desiderata, può provocare anomalie
che possono causare danni all’operatore o all’impianto.
1.
Tutto il personale che opera con saldatrici automatiche deve conoscere:
S l’uso e il funzionamento dell’apparecchiatura
S la posizione dell’arresto di emergenza
S il suo funzionamento
S le vigenti disposizioni di sicurezza
S l’attività di saldatura
2.
L’operatore deve accertarsi:
S che nessun estraneo si trovi all’interno dell’area di lavoro dell’impianto per saldatura prima
che questo venga messo in funzione
S che nessuno si trovi esposto al momento di far scoccare l’arco luminoso
3.
La stazione di lavoro deve essere:
S adeguata alla funzione
S senza correnti d’aria
4.
Abbigliamento protettivo
S Usare sempre l’abbigliamento di sicurezza previsto, per es. occhiali di protezione, abiti non
infiammabili, guanti protettivi.
S Non usare abiti troppo ampi o accessori quali cinture, bracciali o anelli che possano impigliarsi o provocare ustioni.
5.
Alltro
S Controllare che i previsti cavi di ritorno siano correttamente collegati.
S Ogni intervento sui componenti elettrici deve essere effettuato solo da personale specializzato.
S Le attrezzature antincendio devono essere facilmente accessibili in luogo adeguatamente
segnalato.
S Non eseguire mai lubrificazioni e interventi di manutenzione sull’impianto per saldatura
quando è in esercizio.
fja4Safi
-- 80 --
IT
ATTENZIONE
I LAVORI EFFETTUATI CON LA SALDATURA AD ARCO E LA FIAMMA OSSIDRICA SONO PERICOLOSI. PROCEDERE CON CAUTELA. SEGUIRE LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA BASATE SUI
CONSIGLI DEL FABBRICANTE.
CHOCK ELETTRICO -- Può essere mortale
S
Installare e mettere a terra l’elettrosaldatrice secondo le norme.
S
Non toccare particolari sotto carico o gli elettrodi a mani nude o con attrezzatura di protezione
bagnata.
S
Isolarsi dalla terra e dal pezzo in lavorazione.
S
Assicurarsi che la posizione di lavoro assunta sia sicura.
FUMO E GAS -- Possono essere dannosi
S
Tenere il volto lontano dai fumi di saldatura.
S
Ventilare l’ambiente e allontanare i fumi dall’ambiente di lavoro.
IL RAGGIO LUMINOSO -- Puo causare ustioni e danni agli occhi
S
Proteggere gli occhi e il corpo. Usare un elmo protettivo per saldatura adeguato e abiti di protezione.
S
Proteggere l’ambiente circostante con paraventi o schermature adeguate.
PERICOLO D’INCENDIO
S
Le scintille della saldatrice possono causare incendi. Allontanare tutti gli oggetti infiammabili dal
luogo di saldatura.
RUMORE -- Un rumore eccessivo può comportare lesioni dell’udito
S
Proteggere l’udito. Utilizzare cuffie acustiche oppure altre protezioni specifiche.
S
Informare colleghi e visitatori di questo rischio.
IN CASO DI GUASTO -- Contattare il personale specializzato.
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE E DELL’USO.
PROTEGGETE VOI STESSI E GLI ALTRI!
AVVERTENZA
Questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente per scopi industriali. In
ambienti domestici questo prodotto può provocare interferenze radio. E’
responsabilità dell’utente adottare precauzioni adeguate.
ATTENZIONE!
Leggere attentamente le istruzioni prima
dell’installazione e dell’uso.
Non smaltire le apparecchiature elettriche insieme ai normali rifiuti!
In osservanza della direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche e relativa implementazione secondo la legislazione nazionale, le
apparecchiature elettriche che giungono a fine vita operativa devono essere raccolte
separatamente ed inviate ad apposita struttura di riciclaggio per uno smaltimento
compatibile con l’ambiente. In quanto proprietari dell’apparecchiatura, occorre informarsi
relativamente ai sistemi di raccolta approvati presso il nostro rappresentante locale.
Applicando questa direttiva europea si migliora l’ambiente e la salute umana!
fja4Safi
-- 81 --
IT
2
INTRODUZIONE
2.1
Generalità
LAF 1000/ 1000M sono generatori trifase per saldatura con controllo a distanza
progettati per alta produzione di saldatura ad arco con protezione di gas con fili
(MIG/MAG) oppure ad arco sommerso (SAW).
Deve essere sempre utilizzato assieme con il pannello di comando
A2--A6 Process Controller (PEH) oppure A2 Welding Control Unit (PEI).
Il generatore di corrente per saldatura LAF è dotato di raffreddamento con ventola
ed è munito di un sensore termico contro eventuali sovraccarichi. Quando il sensore
termico interrompe il circuito si accende automaticamente la lampada gialla sul
pannello frontale. Il ripristino avviene automaticamente quando la temperatura
scende ad un livello accettabile.
Il generatore di corrente per saldatura e il pannello di comando sono collegati
insieme tramite un collegamento a Bus a due fili il quale permette che il processo di
saldatura possa essere gestito con precisione.
La preselezione dei parametri di saldatura può essere effettuata dal pannello
frontale del pannello di comando dove anche tutti i parametri di saldatura possono
essere impostati dall’utilizzatore.
Il funzionamento del generatore di corrente per saldatura viene comandato e
controllato dal pannello di comando dove anche le funzioni di avvio e di arresto
possono essere selezionate. Gli stessi di tensione, corrente e velocità possono
essere controllati durante la saldatura.
Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni d’uso del A2--A6 Process Controller
oppure A2 Welding Control Unit.
fja4d1ia
-- 82 --
IT
2.2
Dati tecnici
LAF 1000
LAF 1000M
400/415/500 V, 3μ50 Hz
400/440/550 V, 3μ60 Hz
230/400/415/500 V, 3μ50 Hz
230/400/440/550 V, 3μ60 Hz
Carico ammesso:
100 % intermittenza
60 % intermittenza
800 A/44 V
1000 A/44 V
800 A/44 V
1000 A/44 V
Campo di utilizzo
MIG/MAG
SAW
50 A/17 V -- 1000 A/45 V
40 A/22 V -- 1000 A/45 V
50 A/17 V -- 1000 A/45 V
40 A/22 V -- 1000 A/45 V
Tensione a vuoto
52 V
52 V
Potenza a vuoto
145 W
145 W
Rendimento
0,84
0,84
Fattore di potenza
0,95
0,95
Peso
330 kg
330 kg
Dimensioni L x L x H
646 x 552 x 1090
646 x 552 x 1090
Grado di protezione
IP 23
IP 23
Tensione
Campo di utilizzo
Classe di protezione
Il codice IP corrisponde alla classe di protezione, cioè il grado di protezione contro l’infiltrazione di
particelle metalliche e acqua. Un impianto contrassegnato IP 23 è designato sia per uso interno che
per uso esterno.
Classe d’uso
Il simbolo
elettrico.
fja4d1ia
significa che il generatore di corrente è costruito per uso in ambienti con alto rischio
-- 83 --
IT
3
INSTALLAZIONE
3.1
Generalità
La connessione a rete deve essere eseguita da personale adeguatamente addestrato.
3.2
Disimballaggio e ubicazione
ATTENZIONE - RISCHIO DI RIBALTAMENTO!
Imbracare il trasformatore, specialmente se il suolo è irregolare oppure in
pendenza.
S
Piazzare il generatore di corrente per saldatura su un basamento piano.
S
Assicurarsi che le griglie di raffreddamento siano libere.
Istruzioni di sollevamento
fja4i1ia
-- 84 --
IT
3.3
Collegamenti
S
Alla consegna il generatore di corrente per
saldatura è predisposto per un collegamento a
400 V. Per un diverso collegamento a rete,
effettuare i collegamenti sul trasformatore
principale e di comando secondo le istruzioni di
collegamento a pagina 119.
S
Scegliere un cavo di alimentazione di adeguata
sezione e un idoneo fusibile secondo le norme locali
vigenti (vedere la tabella a pagina 85).
S
Collegare il cavo di terra al morsetto
.
contrassegnato
S
Serrare adeguatamente il cavetto di riferimento (1).
S
Collegare il cavo di alimentazione alle morsettiere
principali L1, L2 e L3.
S
Collegare il cavo di comando tra il generatore di
corrente per saldatura LAF e il pannello di comando
alla presa da 28--poli (2) all’interno del generatore di corrente.
S
Collegare ád 1 polo cavo di misarazione (4).
S
Collegare un’idoneo cavo di saldatura e quello di ritorno ai morsetti (3)
contrassegnati “+“ e “--“ sul pannello frontale del generatore di corrente per
saldatura.
Connessione di rete
LAF 1000
50 Hz
60 Hz
Tensione V
400
415
500
400
440
550
Corrente A
100%
60%
64
80
64
80
52
65
64
80
64
80
52
65
4 x 16
63
4 x 16
63
4 x 16
63
4 x 16
63
4 x 16
63
4 x 16
63
Sezione cavo mm2
Fusibile ritardato A
LAF 1000M
50 Hz
60 Hz
Tensione V
230
400
415
500
230
400
440
550
Corrente A
100%
60%
111
138
64
80
64
80
52
65
111
138
64
80
64
80
52
65
Sezione cavo mm2
4x50
4 x 16
4 x 16
4 x 16
4x50
4 x 16
4 x 16
4 x 16
Fusibile ritardato A
125
63
63
63
125
63
63
63
fja4i1ia
-- 85 --
IT
3.4
Circuito stampato
Interruttore DIP
La scheda (AP1) è munita di due interruttori DIP (SW1 e SW2) già tarati alla
consegna e la loro taratura non può essere variata nell’ambiente di lavoro.
Alla consegna dei pezzi di ricambio la taratura degli interruttori DIP deve essere
controllata (ed eventualmente regolata) prima che la scheda sia montata nel
generatore di corrente per saldatura.
S
Interruttore DIP SW1
Per poter fare funzionare la comunicazione
con il A2--A6 Process Controller (PEH) è
necessaria la regolazione dell’interruttore
DIP 1 (SW1).
S
Interruttore DIP SW2
Affinché il A2--A6 Process Controller (PEH)
possa conoscere il dato di corrente del
generatore, occorre procedere alla
regolazione del DIP switch 2 (SW2).
Regolazione dell’interruttore DIP SW1
S
Posizionare l’interruttore a 6 poli in “OFF“ e
tutti gli altri interruttori in posizione “ON“.
Regolazione dell’interruttore DIP SW2
S
Posizionare l’interruttore “3“ in “OFF“ e tutti
gli altri interruttori in posizione “ON“.
Programma del generatore di corrente
Il programma del gernetore di corrente è memorizzato nella chip di memoria
IC 6 (flash memory). La capsula si trova in uno zoccolo ed è sostituibile.
fja4i1ia
-- 86 --
IT
4
USO
4.1
Generalità
Le norme generali di sicurezza per utilizzare questo impianto sono descritte a
pagina 80, leggerle attentamente prima dell’uso dell’impianto.
4.2
Funzioni di comando
Il pannello frontale contiene:
1. Interruttore principale il quale interrompe l’alimentazione al generatore di
corrente per saldatura.
2. Lampada di segnalazione (bianca) accesa quando l’interruttore principale è
inserito.
3. Lampada di segnalazione (gialla) accesa quando il sensore termico interrompe il
circuito a causa di una temperatura elevata del trasformatore.
4. Pulsante per il ripristino del fusibile automatico FU1 per 42 V di tensione di
alimentazione.
4.3
Messa in esercizio
S
Collegare il cavo di ritorno al pezzo in lavorazione.
S
Posizionare l’interruttore principale (1) in posizione “I“
La lampada di segnalazione bianca (2) si accende e la ventola à in moto.
S
Preselezionare i parametri di saldatura e iniziare la saldatura dal pannello di
comando (vedere le istruzioni d’uso del pannello di comando
A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx oppure vedere le istruzioni d’uso del
pannello di comando A2 Welding Control Unit 0449 331 xxx).
fja4o1ia
-- 87 --
IT
5
MANUTENZIONE
5.1
Pulizia
S
Pulire il generatore di corrente per saldatura quando è necessario.
Per la pulitura usare preferibilmente aria compressa asciutta.
Attenzione!
Otturata oppure bloccata la griglia di aspirazione/uscita crea un surriscaldamento del
trasformatore.
6
ORDINAZIONE RICAMBI
Le parti di ricambio vengono ordinate dal più vicino rappresentante ESAB, vedere
sull’ultima pagina di questo manuale. All’ordinazione indicare tipo di macchina e numero di serie, descrizione e numero del ricambio secondo la lista delle parti di ricambio a pagina 121.
Ciò semplifica l’espletamento dell’ordine e assicura forniture corrette.
LAF 1000/ LAF 1000 sono disignate e collaudate secondo le norme internazionali ed
europee IEC/ EN 60974--1 ed IEC/EN 60974--10.
Dopo l’effettuata assistenza oppure riparazione è di responsabilità dell’agenzia di servizio di accertarsi che il prodotto non si differenzi dalle summenzionate vigenti norme.
fja4m1ia
-- 88 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising