ESAB | LAF 1250M | Instruction manual | ESAB LAF 1250M Brugermanual

ESAB LAF 1250M Brugermanual
LAF 1250M DC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0449 016 301 2006--06--26
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Eksploatavimo instrukcijos
Valid for Serial NO 624
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
LIETUVIÙK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla
LAF 1250M från serienummer 606 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i
direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 60974--10 enligt villkoren i direktiv
(89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
LAF 1250M fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standarden EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN 60974--10 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde
LAF 1250M fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 i følge vilkårene
i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 60974--10 i følge vilkårene i direktiv
(89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde LAF 1250M alkaen sarjanumerosta 606 täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 60974--10 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that welding
power source LAF 1250M from serial number 606 complies with standard EN 60974--1, in accordance with the requirements of directive (73/23/EEC) and addendum (93/68/EEC) and with standard
EN 60974--10 in accordance with the requirements of directive (89/336/EEC) and addendum
(93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULASSUNGSNACHWEIS
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Schweden, bestätigt hiermit in Eigenverantwortung,
daß die Schweißstromquelle LAF 1250M ab Seriennummer 606 dem Standard EN 60974--1 gemäß
den Bedingungen der Direktive (73/23/EEG) mit Zusats (93/68/EEG) und dem Standard EN
60974--10 gemäß den Bedingungen der Direktive (89/336/EEG) mit Zusatz (93/68/EEG) entspricht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå Suède, certifie que la source de courant de soudage
LAF 1250M à partir du numéro de série 606 est conforme à la norme EN 60974--1 selon les cinditions
de la directive (73/23/CEE) avec additif (93/68/CEE) et à la norme EN 60974--10 selon les conditions
de la directive (89/336/CEE) avec additif (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LAF 1250M van het serienummer 606 in overeenstemming is met norm EN
60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de annex (93/68/EEG) en met norm EN
60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Suecia, garantiza bajo propia responsabilidad que la
fuente de corriente para soldadura LAF 1250M a partir del número de serie 606 concuerda con la
norma EN 60974--1 conforme a la directiva (73/23/CEE) con el suplemento (93/68/CEE) y con la norma EN 60974--10 según los requisitos de la directiva (89/336/CEE) con el suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il
generatore per saldatura LAF 1250M con numero di serie a partire da 606 è conforme alla norma EN
60974--1 come previsto dalla direttiva (73/23/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE) ed alla norma EN 60974--10 come previsto dalla direttiva (89/336/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Suécia, garante sob responsabilidade de própria que
a fonte de corrente para soldadura LAF 1250M a partir do número de série 606 está em conformidade com a norma EN 60974--1 segundo os requisitos da directiva (73/23/CEE) com o suplemento
(93/68/CEE) e com a norma EN 60974--10 segundo os requisitos da directiva (89/336/CEE) com o
suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò LAF 1250M áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 606 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï
ðñüôõðï EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ
ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 60974--10 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò
ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEKLARACJA ZGODNO¦CI
Firma ESAB AB, Welding Equipment, 69581 Laxaa, Szwecja, gwarantuje pod rygorem odpowiedzialno¶ci, ¿e
¼ród³a pr±du spawania LAF 1250M od numeru seryjnego 606 spe³niaj± wymagania normy EN60974-1
wed³ug dyrektywy (73/23/EEC) z poprawkami (93/68/EEG) oraz normy EN 60974-10 wed³ug dyrektywy
(89/336/EEG) z poprawkami (93/68/EEG)..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
Spoleènost Esab Welding Equipment AB, S-69581 Laxa, ©védsko, vydává nevyhrazenou záruku, ¾e zdroj
svaøovacího proudu LAF 1250M od výrobního èísla 606 splòuje normu EN 60974-1, v souladu s po¾adavky
smìrnice (73/23/EEC) a novelou (93/68/EEC) a normu EN 60974-10 v souladu s po¾adavky smìrnice
(89/336/EEC) a novely (93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATITIKTIES DEKLARACIJA
ESAB AB, Welding Equipment, S-695 81 Laxå, Sweden (Švedija), užtikrina, kad suvirinimo maitinimo
šaltiniai LAF 1250M nuo serijinio numerio 606 atitinka EN 60974-1 standartą pagal direktyvos
(73/23/EEC) ir priedo (93/68/EEC) reikalavimus ir EN 60974-10 standartą pagal direktyvos
(89/336/EEC) ir priedo (93/68/EEC) reikalavimus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2006--04--19
Kent Eimbrodt
Global Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
4
Fax: + 46 584 411721
SVENSKA
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
2.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3.1
3.2
3.3
3.4
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppackning och placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kretskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
10
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Igångkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
5 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
6 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMPONENTFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INKOPPLINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
132
133
134
135
TOCs
-- 5 --
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
SafS
-- 6 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING
Denna produkt är avsedd för industriell användning.
I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar.
Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
VARNING!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation
och användning.
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga avfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som
nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig
återvinningsanläggning. Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information
från vår lokala representant om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!
SafS
-- 7 --
SE
2
INTRODUKTION
2.1
Allmänt
LAF 1250M är en fjärrstyrd trefas svetsströmkälla avsedd för högproduktiv maskinell
gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG) eller pulverbågsvetsning (UP).
Den skall alltid användas tillsammans med ESAB‘s manöverlåda A2--A6 Process
Controller (PEH).
LAF--svetsströmkällan är fläktkyld och övervakas av en termovakt mot
överbelastning.
När termovakten bryter tänds automatiskt den gula lampan på frontpanelen.
Återställningen sker automatiskt när temperaturen har sjunkit till en acceptabel nivå.
Svetsströmkällan och manöverlådan är hopkopplade med en tvåtrådsbuss som
möjliggör att svetsprocessen kan precisionsstyras.
Inställningen av svetsströmkällan kan göras från manöverlådans frontpanel där alla
svetsparametrar kan ställas in av användaren.
Svetsströmkällans arbetssätt styrs och övervakas helt av manöverlådan med vars
hjälp också start-- och stoppegenskaperna kan ställas in. De förinställda
strömparametrarna kan under svetsningen övervakas.
För detaljerad information om svetsströmkällans inställningsmöjligheter och
arbetssätt hänvisas till bruksanvisningen för A2--A6 Process Controller.
2.2
Tekniska data
LAF 1250M
Spänning:
Tillåten belastning vid:
100 % intermittens
220/230/400/415/500 V, 3μ50 Hz
230/400/440/550 V, 3μ60 Hz
1250 A/44 V
Inställningsområde:
MIG/MAG
60 A/ 17 V -- 1250 A/ 44 V
UP
40 A/ 22 V -- 1250 A/ 44 V
Tomgångsspänning
51 V
Tomgångseffekt
Verkningsgrad
220 W
0,87
Effektfaktor
0,92
Vikt
490 kg
Dimensioner L x B x H
774 x 598 x 1430
Kapslingsklass
Användningsklass
IP 23
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
fja3d1sa
-- 8 --
SE
3
INSTALLATION
3.1
Allmänt
Installationen skall utföras av behörig person.
3.2
Uppackning och placering
VARNING TIPPRISK!
Förankra utrustningen, speciellt när underlaget är ojämnt eller lutande.
S
Placera svetsströmkällan på ett plant underlag.
S
Se till så att kylningen inte hindras.
Lyftanvisning
3.3
Anslutningar
S
Vid leverans är svetsströmkällan kopplad för 400 V,
vid annan matningsspänning gör omkopplingarna på
huvud-- och manövertransformatorn enligt
inkopplingsanvisning på sidan 134.
S
Välj nätkabel med rätt ledningsarea och säkra av
kabeln med rätt säkring enligt gällande lokala
föreskrifter (se tabell på sidan 10).
S
Anslut jordkabeln till skruv märkt
S
Drag åt kabelavlastningen (1).
S
Anslut nätkabel till huvudplintarna L1, L2 och L3.
S
Anslut manöverkabeln mellan
LAF--svetsströmkällan och manöverlådan till
den 28--poliga kontakten (2) på insidan av
svetsströmkällan.
S
Anslut 1--polig mätledning (4).
S
Anslut lämplig svets-- och återledarkabel i kontakterna (3) märkta + och - på
svetsströmkällans front.
fja3i1sa
.
-- 9 --
SE
Nätanslutning
LAF 1250M
50 Hz
60 Hz
Spänning (V)
230
400 / 415
500
230
400 / 440
550
Ström (A) :
100%
171
99
80
171
99
80
Ledningsarea mm2
3x70+ 35
3x35+ 25
3x25+ 16
3x70+ 35
3 x35+ 25
3x25+ 16
Säkring trög (A)
160
100
80
160
100
80
3.4
Kretskort
DIP strömställare
Kretskortet (AP1) är försett med två DIP--strömställare (SW1 och SW2) som är
förinställda vid leverans och dess inställning får inte ändras i fält.
Vid leveranser av reservdelar måste DIP--strömställarnas inställning kontrolleras
(och ev. ställas in) innan kortet monteras in i svetsströmkällan.
S
DIP-- strömställare SW1
För att kommunikationen till
A2--A6 Process Controller (PEH) skall
fungera måste inställningen av
DIP--strömställare 1 (SW1) göras.
S
DIP-- strömställare SW2
För att A2--A6 Process Controller (PEH)
skall veta vilken strömkällestorlek som har
anslutits måste inställning av
DIP--strömställare 2 (SW2) göras.
Inställning av DIP-- strömställare SW1
S
Ställ pol 6 i läge “OFF” och alla andra poler i
läge “ON”.
Inställning av DIP-- strömställare SW2
S
Ställ pol 2 i läge “OFF” och alla andra poler i
läge “ON”.
Svetsströmkälleprogram
Svetsströmkällans program finns lagrad i
flashminne IC 6.
Kapseln sitter i en hållare och är utbytbar.
fja3i1sa
-- 10 --
SE
4
DRIFT
4.1
Allmänt
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 6. Läs dessa innan du använder utrustningen.
4.2
Kontrollorgan
Frontpanelen innehåller:
1. Huvudströmställare som bryter inkommande matningsspänning till
svetsströmkällan.
2. Indikeringslampa (vit) lyser vid tillslag av huvudströmställaren.
3. Indikeringslampa (gul) lyser när termovakten bryter p.g.a övertemperatur i
transformatorn. Indikeringslampan slocknar när temperaturen har sjunkit till en
acceptabel nivå.
4. Tryckknapp för återställning av automatsäkring FU2 för 42 V matningsspänning.
4.3
Igångkörning
S
Anslut återledaren i arbetsstycket.
S
Ställ huvudströmställaren (1) i läge “I”.
Den vita indikeringslampan (2) lyser och fläkten startar.
S
Ställ in svetsparametrar och starta svetsen med hjälp av manöverlådan
(se bruksanvisning för manöverlåda A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx).
fja3o1sa
-- 11 --
SE
5
UNDERHÅLL
5.1
Allmänt
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
5.2
S
Rengöring
Rengör svetsströmkällan vid behov.
Lämpligen kan rengöring göras med torr tryckluft.
VARNING!
Igensatt eller blockerat luftuttag/intag leder annars till överhettning.
6
RESERVDELSBESTÄLLNING
LAF 1250M DC är konstruerade och provade i enlighet med internationell och
europeisk standard IEC/EN 60974--1 och IEC/EN 60974--10.
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa
sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 135.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
fja3m1sa
-- 12 --
sida
-- 131 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising