ESAB | LAF 1600 | Instruction manual | ESAB LAF 1600 Manual de usuario

ESAB LAF 1600 Manual de usuario
LAF 1600 DC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0449 017 301 2006--06--26
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Eksploatavimo instrukcijos
Valid for Serial NO 624
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
LIETUVIÙK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla
LAF 1600 från serienummer 606 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i
direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 60974--10 enligt villkoren i direktiv
(89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
LAF 1600 fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standarden EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN 60974--10 ifølge betingelserne
i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde
LAF 1600 fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 i følge vilkårene i
direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 60974--10 i følge vilkårene i direktiv
(89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde LAF 1600 alkaen sarjanumerosta 606 täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin
(73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 60974--10 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that welding
power source LAF 1600 from serial number 606 complies with standard EN 60974--1, in accordance
with the requirements of directive (73/23/EEC) and addendum (93/68/EEC) and with standard EN
60974--10 in accordance with the requirements of directive (89/336/EEC) and addendum
(93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULASSUNGSNACHWEIS
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Schweden, bestätigt hiermit in Eigenverantwortung,
daß die Schweißstromquelle LAF 1600 ab Seriennummer 606 dem Standard EN 60974--1 gemäß
den Bedingungen der Direktive (73/23/EEG) mit Zusats (93/68/EEG) und dem Standard EN
60974--10 gemäß den Bedingungen der Direktive (89/336/EEG) mit Zusatz (93/68/EEG) entspricht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå Suède, certifie que la source de courant de soudage
LAF 1600 à partir du numéro de série 606 est conforme à la norme EN 60974--1 selon les cinditions
de la directive (73/23/CEE) avec additif (93/68/CEE) et à la norme EN 60974--10 selon les conditions
de la directive (89/336/CEE) avec additif (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LAF 1600 van het serienummer 606 in overeenstemming is met norm EN
60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de annex (93/68/EEG) en met norm EN
60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Suecia, garantiza bajo propia responsabilidad que la
fuente de corriente para soldadura LAF 1600 a partir del número de serie 606 concuerda con la norma EN 60974--1 conforme a la directiva (73/23/CEE) con el suplemento (93/68/CEE) y con la norma
EN 60974--10 según los requisitos de la directiva (89/336/CEE) con el suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il
generatore per saldatura LAF 1600 con numero di serie a partire da 606 è conforme alla norma EN
60974--1 come previsto dalla direttiva (73/23/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE) ed alla norma EN 60974--10 come previsto dalla direttiva (89/336/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Suécia, garante sob responsabilidade de própria que
a fonte de corrente para soldadura LAF 1600 a partir do número de série 606 está em conformidade
com a norma EN 60974--1 segundo os requisitos da directiva (73/23/CEE) com o suplemento
(93/68/CEE) e com a norma EN 60974--10 segundo os requisitos da directiva (89/336/CEE) com o
suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò LAF 1600 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 606 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï
EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò
(93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 60974--10 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEG)
êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEKLARACJA ZGODNO¦CI
Firma ESAB AB, Welding Equipment, 69581 Laxaa, Szwecja, gwarantuje pod rygorem odpowiedzialno¶ci, ¿e
¼ród³a pr±du spawania LAF 1600 od numeru seryjnego 606 spe³niaj± wymagania normy EN60974-1
wed³ug dyrektywy (73/23/EEC) z poprawkami (93/68/EEG) oraz normy EN 60974-10 wed³ug dyrektywy
(89/336/EEG) z poprawkami (93/68/EEG)..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
Spoleènost Esab Welding Equipment AB, S-69581 Laxa, ©védsko, vydává nevyhrazenou záruku, ¾e zdroj
svaøovacího proudu LAF 1600 od výrobního èísla 606 splòuje normu EN 60974-1, v souladu s po¾adavky
smìrnice (73/23/EEC) a novelou (93/68/EEC) a normu EN 60974-10 v souladu s po¾adavky smìrnice
(89/336/EEC) a novely (93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATITIKTIES DEKLARACIJA
ESAB AB, Welding Equipment, S-695 81 Laxå, Sweden (Švedija), užtikrina, kad suvirinimo maitinimo
šaltiniai LAF 1600 nuo serijinio numerio 606 atitinka EN 60974-1 standartą pagal direktyvos
(73/23/EEC) ir priedo (93/68/EEC) reikalavimus ir EN 60974-10 standartą pagal direktyvos
(89/336/EEC) ir priedo (93/68/EEC) reikalavimus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2006--04--19
Kent Eimbrodt
Global Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
4
Fax: + 46 584 411721
ESPAÑOL
1 SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Características técnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
74
3 INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.1
3.2
3.3
3.4
Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desembalaje y colocación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarjeta de circuitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75
75
76
4 FUNCIONAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Órganos de mando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Puesta en marcha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
77
77
5 MANTENIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
78
6 PEDIDOS DE REPUESTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESQUEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISTA DE COMPONENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISTA DE REPUESTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
132
133
134
135
TOCc
-- 70 --
ES
1
SEGURIDAD
El usuario de un equipo de soldadura ESAB es el máximo responsable de las medidas de seguridad para el personal que trabaja con el sistema o cerca del mismo. Las siguientes recomendaciones pueden considerarse complementarias de las normas de seguridad vigentes en
el lugar de trabajo. El contenido de esta recomendación puede considerarse como un complemento de las reglas normales vigentes en el lugar de trabajo.
Todas las operaciones deben ser efectuadas, de acuerdo con las instrucciones dadas, por personal que conozca bien el funcionamiento del equipo de soldadura. Su utilización incorrecta
puede provocar situaciones peligrosas que podrían causar lesiones al operario o daños en el
equipo.
1.
El personal que trabaje con el equipo de soldadura debe conocer:
S su funcionamiento
S la ubicación de las paradas de emergencia
S su función
S las normas de seguridad relevantes
S la técnica de soldadura
2.
El operador debe asegurarse de que:
S no haya personas no autorizadas en la zona de trabajo del equipo de soldadura antes
de ponerlo en marcha.
S todo el personal lleve las prendas de protección adecuadas antes de encender el arco.
3.
El lugar de trabajo:
S debe ser adecuado para la aplicación
S no debe tener corrientes de aire
4.
Equipo de protección personal
S Utilizar siempre el equipo de protección personal recomendado, como gafas de protección, prendas no inflamables y guantes.
S No utilizar elementos que puedan engancharse o provocar quemaduras, como bufandas, pulseras, anillos, etc.
5.
Otras
S Comprobar que el cable de retorno esté correctamente conectado.
S Todas las tareas que deban efectuarse en equipos con alta tensión deberán encargarse a personal debidamente cualificado.
S Debe disponerse de equipo de extinción de incendios en un lugar fácilmente accesible
y bien indicado.
S La lubricación y el mantenimiento del equipo de soldadura no deben efectuarse durante el funcionamiento.
SafC
-- 71 --
ES
ADVERTENCIA
LAS ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y CORTE PUEDEN SER PELIGROSAS. TENGA CUIDADO
Y RESPETE LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE SU EMPRESA, QUE DEBEN BASARSE EN LAS
DEL FABRICANTE.
DESCARGAS ELÉCTRICAS -- Pueden causar la muerte
S
Instale y conecte a tierra el equipo de soldadura según las normas vigentes.
S
No toque con las manos desnudas ni con prendas de protección mojadas los electrodos ni las
piezas con corriente.
S
Aíslese de la tierra y de la pieza a soldar.
S
Asegúrese de que su postura de trabajo es segura.
HUMOS Y GASES -- Pueden ser nocivos para la salud.
S
Mantenga el rostro apartado de los humos de soldadura.
S
Utilice un sistema de ventilación o de extracción encima del arco (o ambos) para eliminar los
humos y gases que produce la soldadura.
HAZ DEL ARCO -- Puede provocar lesiones oculares y quemaduras
S
Utilice un casco de soldador con elemento filtrante y prendas de protección adecuadas para
protegerse los ojos y el cuerpo.
S
Utilice pantallas o cortinas de protección adecuadas para proteger al resto del personal.
PELIGRO DE INCENDIO
S
Las chispas pueden causar incendios. Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca
de la zona de trabajo.
RUIDO -- El exceso de ruido puede provocar lesiones de oído.
S
Utilice protectores auriculares.
S
Advierta de los posibles riesgos a las personas que se encuentren cerca de la zona de trabajo.
EN CASO DE AVERÍA -- Acuda a un especialista.
ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR EL EQUIPO, LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.
¡PROTÉJASE Y PROTEJA A LOS DEMÁS.!
AVISO
Este producto está destinado a un uso industrial. En un ambiente doméstico, este
producto puede causar interferencias de onda. Es la responsabilidad del usuario
el adoptar las precauciones oportunas.
¡ADVERTENCIA!
Antes de instalar y utilizar el equipo, lea atentamente el manual de instrucciones.
¡No tire los aparatos eléctricos junto con el resto de basuras urbanas!
De conformidad con la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos y su transposición a la normativa nacional, todos los equipos
eléctricos que hayan alcanzado el final de su vida útil se deberán recoger por separado y
llevar a una instalación de reciclado respetuosa con el medio ambiente. Como propietario
del equipo, deberá solicitar información sobre los sistemas de recogida aprobados a
nuestro representante local.
¡Aplicar esta Directiva europea contribuye a mejorar el medio ambiente y a proteger la
salud!
SafC
-- 72 --
ES
2
INTRODUCCIÓN
2.1
Generalidades
La LAF 1600 es una fuente de corriente trifásica para soldar, de control remoto,
destinada a la soldadura mecánica de arco metálico en atmósfera gaseosa
(MIG/MAG) o soldadura por arco sumergido en atmósfera inerte (UP), de alta
productividad. Ha de ser utilizada siempre junto con la caja de maniobra de ESAB,
A2--A6 Process Controller (PEH).
La fuente de corriente para soldar LAF es refrigerada por ventilador y controlada por
un termostato contra sobrecargas. Cuando el termostato corta, se enciende
automáticamente la lámpara amarilla del panel frontal. La reposición se hace
automáticamente cuando la temperatura ha bajado a un nivel aceptable.
La fuente de corriente para soldar y la caja de maniobra van conectadas a una barra
de distribución de dos hilos, que posibilita un control de precisión del proceso de
soldadura.
El reglaje de la fuente de corriente para soldar puede hacerse desde el panel frontal
de la caja de maniobra, donde el usuario puede regular todos los parámetros de
soldeo.
La forma de trabajo de la fuente de corriente para soldar es dirigida y controlada
completamente por la caja de maniobra, con cuya ayuda también pueden regularse
las características de arranque y paro. Los parámetros preajustados de corriente
pueden ser controlados durante la soldadura.
Para una información detallada sobre las posibilidades de ajuste y forma de trabajo
del equipo de suministro eléctrico ver el manual de instrucciones del
A2--A6 Process Controller.
fja3d1ca
-- 73 --
ES
2.2
Características técnicas
LAF 1600
Tensión
400/415/500 V, 3μ50 Hz
400/440/550 V, 3μ60 Hz
Carga admisible a:
100 % intermitencia
1600 A/ 44 V
Zona de regulación
UP
40 A/ 22 V --1600 A/ 46 V
Tensión en vacío
54 V
Potencia reactiva
220 W
Rendimiento
0,86
Factor de potencia
0,87
Peso
585 kg
Dimensiones L x An. x Al.
774 x 598 x 1430
Forma de protección
IP 23
Clase de aplicación
Grado de estanqueidad
El código IP indica el grado de estanqueidad, es decir, el nivel de protección contra la penetración
de objetos sólidos y agua. Los aparatos marcados IP 23 están destinados para uso en interiores y
al aire libre.
Tipo de aplicación
El símbolo
significa que la unidad de alimentación ha sido diseñada para su uso en
locales con un elevado riesgo eléctrico
fja3d1ca
-- 74 --
ES
3
INSTALACIÓN
3.1
Generalidades
La instalación deberá hacerla un profesional autorizado.
3.2
Desembalaje y colocación
¡ADVERTENCIA! RIESGO DE VUELCO.
Ancle el equipo, sobre todo si el suelo es irregular o hace pendiente.
S
Colocar el equipo de suministro eléctrico sobre una superficie plana.
S
Comprobar que no se obstaculice el enfriamiento.
Instrucciones de elevación
3.3
Conexiones
S
Al hacerse la entrega, el equipo de suministro
eléctrico está conectado para 400 V. En caso de
tener otra tensión de alimentación, cambiar las
conexiones del transformador principal y de
maniobra siguiendo las instrucciones de la pág. 134.
S
Seleccionar un cable de conexión a la red con
una sección transversal apropiada y protegerlo
con un fusible siguiendo las normas locales
vigentes ver la tabla en la pág. 76.
S
Conectar el cable de tierra al tornillo marcado
Apretar la pieza de alivio de las tensiones (1).
S
Conectar el cable de la red a las placas
principales L1, L2 y L3.
S
El cable de maniobra entre el equipo de suministro
eléctrico LAF y la caja de maniobra conectarlo al
conector (2) de 28 polos situado en el interior del
equipo de suministro eléctrico.
S
Conectar uni polar el cable de medición (4).
S
Conectar un cable de soldadura y el conductor de vuelta (3) marcados + y -- a la
parte frontal del equipo de suministro eléctrico.
fja3i1ca
-- 75 --
ES
Conexión a la red
LAF 1600
50 Hz
60 Hz
Tensión
400 V / 415 V
500 V
400 V / 440 V
550 V
Corriente:
100%
136 A
108 A
136 A
108 A
Sección del conductor
3 x 70+35 mm2
3 x 50+35 mm2
3x70+ 35 mm2
3x70+ 35 mm2
Fusible, lento
160 A
125 A
160 A
125 A
3.4
Tarjeta de circuitos
Conmutador DIP
La tarjeta de circuitos (AP1) está provista de dos conmutadores DIP (SW1 y SW2).
Se preajustan en fábrica al hacerse la entrega y no está permitido modificar in situ
su ajuste
Al entregarse repuestos deberá controlarse el ajuste de los conmutadores DIP (y en
caso necesario reajustarse) antes de montar la tarjeta en el equipo de suministro
eléctrico.
S
Conmutador DIP SW1
Para posibilitar la comunicación al
A2--A6 Process Controller (PEH) deberá
ajustarse el conmutador DIP 1 (SW1).
S
Conmutador DIP SW2
Para que el A2--A6 Process Controller (PEH)
pueda conocer el nivel de la fuente de corriente
que se le ha conectado, se debe regular el
conmutador DIP 2 (SW2).
Ajuste del conmutador DIP SW1
S
Colocar el polo 6 en la posición “OFF“
(Conexión) y todos los demás
conmutadores a la posición “ON“
(Desconexión).
Ajuste del conmutador DIP SW2.
S
Colocar el polo 1 y 2 en la posición “OFF” y
todos los demás polos en la posición “ON”.
Programa del equipo de sumnistro eléctrico
El programa del equipo de suministro eléctrico para soldeo
está almacenado en el microcircuito IC 6 (memoria flash).
El microcircuito está situado en un soporte y puede
reemplazarse.
fja3i1ca
-- 76 --
ES
4
FUNCIONAMIENTO
4.1
Generalidades
En la página 71 hay instrucciones de seguridad generales para el manejo de
este equipo. Léalas antes de usarlo.
4.2
Órganos de mando
En el panel frontal hay:
1. Conmutador principal que interrumpe la tensión de la red al equipo de suministro
eléctrico.
2. Lámpara de indicación (blanca), que se enciende al pulsar el interruptor
principal.
3. Lámpara de indicación (amarilla), que se enciende cuando el transductor
térmico interrumpe a causa de sobretemperatura en el transformador. Esta
lámpara se apaga cuando la temperatura ha descendido a un nivel aceptable.
4. Pulsador de reposición del fusible automático FU2 para una tensión de
suministro de 42 V.
4.3
Puesta en marcha
S
Conectar el conductor de vuelta a la pieza de trabajo.
S
Colocar el interruptor principal (1) en la posición “I“.
La lámpara de indicación blanca (2) se encenderá y el ventilador se pondrá en
marcha.
S
Ajustar los parámetros de soldeo y poner en marcha la soldadura con auxilio de
la caja de maniobra (ver el manual de instrucciones del
A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx).
fja3o1ca
-- 77 --
ES
5
MANTENIMIENTO
5.1
Generalidades
¡ATENCIÓN!
La garantía que ofrece el proveedor quedará sin efecto si el cliente efectúa cualquier
reparación en la máquina durante el período de vigencia de dicha garantía.
5.2
S
Limpieza
Limpiar el equipo de suministro eléctrico cuando sea necesario.
Para la limpieza es apropiado usar aire comprimido seco.
¡ADVERTENCIA!
La obstrucción o el bloqueo de las bocas de admisión/salida del aire ocasiona el
sobrecalentamiento del equipo.
6
PEDIDOS DE REPUESTOS
El LAF 1600 DC se han construido y ensayado según el estándar internacional y europeo IEC/EN 60974--1 y IEC/EN 60974--10.
Después de haber realizado una operación de servicio o reparación, la empresa o persona de servicio que la haya realizado deberá cerciorarse de que el equipo siga cumpliendo la norma antedicha.
Para encargar repuestos, diríjase al representante de ESAB más cercano (consulte
la contraportada). Al cursar el pedido, indique el tipo de máquina, su número de referencia y nombre, y el número de referencia del repuesto, que aparece en la lista
de la página 135. De este modo, la tramitación resultará más sencilla y se asegurará
de que recibe el repuesto correcto.
fja3m1ca
-- 78 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising