ESAB | LAF 1600M | Instruction manual | ESAB LAF 1600M Manuale utente

ESAB LAF 1600M Manuale utente
LAF 1600M DC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0449 018 301 2006--06--26
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Eksploatavimo instrukcijos
Valid for Serial NO 624
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
LIETUVIÙK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla
LAF 1600M från serienummer 606 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i
direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 60974--10 enligt villkoren i direktiv
(89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
LAF 1600M fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standarden EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN 60974--10 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde
LAF 1600M fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 i følge vilkårene
i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 60974--10 i følge vilkårene i direktiv
(89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde LAF 1600M alkaen sarjanumerosta 606 täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 60974--10 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that welding
power source LAF 1600M from serial number 606 complies with standard EN 60974--1, in accordance with the requirements of directive (73/23/EEC) and addendum (93/68/EEC) and with standard
EN 60974--10 in accordance with the requirements of directive (89/336/EEC) and addendum
(93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULASSUNGSNACHWEIS
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Schweden, bestätigt hiermit in Eigenverantwortung,
daß die Schweißstromquelle LAF 1600M ab Seriennummer 606 dem Standard EN 60974--1 gemäß
den Bedingungen der Direktive (73/23/EEG) mit Zusats (93/68/EEG) und dem Standard EN
60974--10 gemäß den Bedingungen der Direktive (89/336/EEG) mit Zusatz (93/68/EEG) entspricht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå Suède, certifie que la source de courant de soudage
LAF 1600M à partir du numéro de série 606 est conforme à la norme EN 60974--1 selon les cinditions
de la directive (73/23/CEE) avec additif (93/68/CEE) et à la norme EN 60974--10 selon les conditions
de la directive (89/336/CEE) avec additif (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LAF 1600M van het serienummer 606 in overeenstemming is met norm EN
60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de annex (93/68/EEG) en met norm EN
60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Suecia, garantiza bajo propia responsabilidad que la
fuente de corriente para soldadura LAF 1600M a partir del número de serie 606 concuerda con la
norma EN 60974--1 conforme a la directiva (73/23/CEE) con el suplemento (93/68/CEE) y con la norma EN 60974--10 según los requisitos de la directiva (89/336/CEE) con el suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il
generatore per saldatura LAF 1600M con numero di serie a partire da 606 è conforme alla norma EN
60974--1 come previsto dalla direttiva (73/23/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE) ed alla norma EN 60974--10 come previsto dalla direttiva (89/336/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Suécia, garante sob responsabilidade de própria que
a fonte de corrente para soldadura LAF 1600M a partir do número de série 606 está em conformidade com a norma EN 60974--1 segundo os requisitos da directiva (73/23/CEE) com o suplemento
(93/68/CEE) e com a norma EN 60974--10 segundo os requisitos da directiva (89/336/CEE) com o
suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò LAF 1600M áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 606 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï
ðñüôõðï EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ
ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 60974--10 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò
ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEKLARACJA ZGODNO¦CI
Firma ESAB AB, Welding Equipment, 69581 Laxaa, Szwecja, gwarantuje pod rygorem odpowiedzialno¶ci, ¿e
¼ród³a pr±du spawania LAF 1600M od numeru seryjnego 606 spe³niaj± wymagania normy EN60974-1
wed³ug dyrektywy (73/23/EEC) z poprawkami (93/68/EEG) oraz normy EN 60974-10 wed³ug dyrektywy
(89/336/EEG) z poprawkami (93/68/EEG)..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
Spoleènost Esab Welding Equipment AB, S-69581 Laxa, ©védsko, vydává nevyhrazenou záruku, ¾e zdroj
svaøovacího proudu LAF 1600M od výrobního èísla 606 splòuje normu EN 60974-1, v souladu s po¾adavky
smìrnice (73/23/EEC) a novelou (93/68/EEC) a normu EN 60974-10 v souladu s po¾adavky smìrnice
(89/336/EEC) a novely (93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATITIKTIES DEKLARACIJA
ESAB AB, Welding Equipment, S-695 81 Laxå, Sweden (Švedija), užtikrina, kad suvirinimo maitinimo
šaltiniai LAF 1600M nuo serijinio numerio 606 atitinka EN 60974-1 standartą pagal direktyvos
(73/23/EEC) ir priedo (93/68/EEC) reikalavimus ir EN 60974-10 standartą pagal direktyvos
(89/336/EEC) ir priedo (93/68/EEC) reikalavimus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2006--04--19
Kent Eimbrodt
Global Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
4
Fax: + 46 584 411721
PORTUGUÊS
1 SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Dados técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
92
3 INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.1
3.2
3.3
3.4
Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desembalagem e colocação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ligações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuito integrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
93
93
94
4 OPERAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.1 Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Órgão de comando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Accionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
95
95
5 MANUTENÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
96
6 ENCOMENDA DE PEÇAS SOBRESSALENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESQUEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISTA DE COMPONENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
132
133
134
135
TOCp
-- 88 --
PT
1
SEGURANÇA
São os utilizadores de equipamento de soldadura ESAB a quem em última análise cabe a responsabilidade de assegurar que qualquer pessoa que trabalhe no equipamento ou próximo do
mesmo observe todas as medidas de precaução de segurança pertinentes. As medidas de precaução de segurança devem satisfazer os requisitos que se aplicam a este tipo de equipamento
de soldadura. Além dos regulamentos normais aplicáveis ao local de trabalho, devem observar-se as seguintes recomendações.
Todo o trabalho deve ser executado por pessoal especializado, bem familiarizado com o funcionamento do equipamento de soldadura. O funcionamento incorrecto do equipamento pode resultar em situações perigosas que podem dar origem a ferimentos no operador e danos no equipamento.
1.
2.
3.
4.
5.
Safp
Qualquer pessoa que utilize o equipamento de soldadura deve estar familiarizado com:
S a operação do mesmo
S o local das paragens de emergência
S o seu funcionamento
S as medidas de precaução de segurança pertinentes
S o processo de soldadura
O operador deve certificar--se de que:
S nenhuma pessoa não autorizada se encontra dentro da área de funcionamento do equipamento quando este é posto a trabalhar.
S ninguém está desprotegido quando se forma o arco
O local de trabalho tem de:
S ser adequado à finalidade em questão
S não estar sujeito a correntes de ar
Equipamento de segurança pessoal
S Use sempre o equipamento pessoal de segurança recomendado como, por exemplo,
óculos de segurança, vestuário à prova de chama, luvas de segurança.
S Não use artigos soltos como, por exemplo, lenços ou cachecóis, pulseiras, anéis, etc.,
que poderiam ficar presos ou provocar queimaduras.
Medidas gerais de precaução
S Certifique--se de que o cabo de retorno está bem ligado.
S O trabalho em equipamento de alta tensão só será executado por um electricista qualificado.
S O equipamento de extinção de incêndios apropriado tem de estar claramente identificado
e em local próximo.
S A lubrificação e a manutenção não podem ser executadas no equipamento durante o
seu funcionamento.
-- 89 --
PT
AVISO
A SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO E O CORTE PODEM SER PERIGOSOS PARA SI E PARA
AS OUTRAS PESSOAS. TENHA TODO O CUIDADO QUANDO SOLDAR. PEÇA AS PRÁTICAS DE
SEGURANÇA DO SEU EMPREGADOR QUE SE DEVEM BASEAR NOS DADOS DE PERIGO FORNECIDOS PELOS FABRICANTES.
CHOQUE ELÉCTRICO -- Pode matar
S
Instale e ligue à terra a unidade de soldadura de acordo com as normas aplicáveis.
S
Não toque em peças eléctricas ou em eléctrodos com carga com a pele desprotegida, com luvas
molhadas ou roupas molhadas.
S
Isole--se a si próprio, e à peça de trabalho, da terra.
S
Certifique--se de que a sua posição de trabalho é segura.
FUMOS E GASES -- Podem ser perigosos para a saúde
S
Mantenha a cabeça afastada dos fumos.
S
Utilize ventilação e extracção no arco, ou ambos, para manter os fumos e os gases longe da sua
zona de respiração e da área em geral.
RAIOS DO ARCO -- Podem ferir os olhos e queimar a pele
S
Proteja os olhos e o corpo. Utilize as protecções para soldadura e lentes de filtro correctas e use
vestuário de protecção.
S
Proteja as pessoas em volta através de protecções ou cortinas adequadas.
PERIGO DE INCÊNDIO
S
As faíscas (fagulhas) podem provocar incêndios. Por isso, certifique--se de que não existem materiais inflamáveis por perto.
RUÍDO -- O ruído excessivo pode provocar danos na audição
S
Proteja os ouvidos. Utilize protectores auriculares ou outro tipo de protecção auricular.
S
Previna as outras pessoas contra o risco.
AVARIAS -- Peça a assistência de um perito caso surja uma avaria.
LEIA E COMPREENDA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR A UNIDADE.
PROTEJA--SE A SI E AOS OUTROS!
AVISO
Este produto é concebido para uso industrial. Utilizado num ambiente doméstico,
pode causar interferências no rádio. É da total responsabilidade do utilizador,
tomar as devidas precauções.
AVISO!
Leia e compreenda o manual de instruções
antes de instalar ou utilizar a unidade.
Não elimine equipamento eléctrico juntamente com o lixo normal!
De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/CE relativa a resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos e respectiva implementação de acordo com
a lei nacional, o equipamento eléctrico que atingiu o fim da sua vida útil deve ser
recolhido separadamente e entregue em instalações de reciclagem ambientalmente
compatíveis. Na qualidade de proprietário do equipamento, deve obter informações
sobre sistemas de recolha aprovados junto do seu representante local.
Ao aplicar esta Directiva Europeia estará a melhorar o ambiente e a saúde humana!
Safp
-- 90 --
PT
2
INTRODUÇÃO
2.1
Generalidades
LAF 1600M é uma fonte de corrente trifásica telecomandada, destinada a
soldaduras mecânicas de alta produção de arco a gás--metal (MIG/MAG) ou a pó
(UP). Ela deve ser sempre usada juntamente com a caixa de comando da ESAB
A2--A6 Process Controller (PEH).
A fonte de corrente de soldadura LAF é arrefecida com ventoínha e monitorizada
por um termo--monitor contra sobrecargas. Quando o termo--monitor dispara,
acende--se automaticamente a luz amarela do painel frontal. A reposição é feita
automaticamente quando a temperatura baixa a um nível aceitável.
A fonte de corrente de soldadura e a caixa de comandos estão interligadas com um
bus de fio duplo que possibilita um comando de precisão.
A fonte de corrente de soldadura pode ser regulada a partir do mostrador frontal da
caixa de comando, onde o utilizador pode regular todos os parâmetros.
O processo da fonte de corrente de soldadura é completamente monitorizado pela
caixa de comando, com o auxílio da qual também se podem regular as
características de arranque e de paragem. Os parâmetros de corrente regulados
podem ser monitorizados durante a soldadura.
Para informações detalhadas sobre as possibilidades de ajuste e forma de operação
da fonte de corrente de soldadura queira consultar o manual para o
A2--A6 Process Controller.
fja3d1pa
-- 91 --
PT
2.2
Dados técnicos
Tensão
LAF 1600M
220/230/400/415/500 V, 3μ50 Hz
230/400/440/550 V, 3μ60 Hz
Carga permitida a:
100 % intermitência
1600 A /44 V
Âmbito de regulação
UP
40 A/ 22 V -- 1600 A/ 46 V
Tensão em vazio
54 V
Potência marcha em vazio
220 W
Grau de rendimento
0,86
Factor de potência
0,87
Peso
585 kg
Dimensões L x B x H
774 x 598 x 1430
Classe de revestimento
IP 23
Classe de utilização
Classe de blindagem
O código IP indica a classe do revestimento, isto é, o grau de protecção contra a penetração de objectos sólidos ou de água. O equipamento marcado IP 23 foi concebido para ser utilizado no interior
e no exterior.
Classe de aplicação
O símbolo
indica que a fonte de alimentação foi concebida para ser utilizada em áreas com grandes perigos eléctricos.
fja3d1pa
-- 92 --
PT
3
INSTALAÇÃO
3.1
Geral
A instalação deve ser efectuada por um profissional.
3.2
Desembalagem e colocação
AVISO - PERIGO DE INCLINAÇÃO!
Prenda o equipamento -- especialmente se o piso for irregular ou inclinado.
S
Coloque a fonte de corrente de soldadura sobre uma base plana.
S
Tome medidas para que o arrefecimento não seja impedido.
Instruções de levantamento
3.3
Ligações
S
No acto da entrega a fonte de corrente de
soldadura está preparada para 400 V. Para outra
corrente de alimentação, faça os ajustes no
transformador principal e de comando conforme
as instruções da página 134.
S
Escolha um cabo condutor de secção correcta e
ligue--o ao fusível correcto conforme as normas
locais vigentes (ver tabela na página 94).
S
Ligue o cabo ao parafuso marcado
S
Aperte o alívio do cabo (1).
S
Ligue o cabo da corrente aos plintos principais
L1, L2 e L3.
S
Ligue os cabos de comando entre a fonte de
corrente de soldadura LAF e a caixa de
comando com a ficha de 28 pólos (2) no interior
da fonte de corrente de soldadura.
S
Lique o de 1 pino cabo do medidor (4).
S
Ligue um cabo adequado para soldadura e retorno nas fichas (3) marcadas com
+ e -- na fronte da fonte de corrente de soldadura.
fja3i1pa
.
-- 93 --
PT
Ligação à corrente
LAF 1600M
50 Hz
60 Hz
Tensão (V)
230
400 / 415
500
230
400 / 440
550
Corrente (A) :
100%
235
136
108
235
136
108
Área de secção do
condutor mm2
3x120+70
3x70+35
3x50+35
3x120+70
3x70+ 35
3x70+ 35
Fusível retard (A)
200
160
125
200
160
125
3.4
Circuito integrado
Interruptor DIP
O circuito integrado (AP1) está equipado com dois interruptores DIP (SW1 e SW2)
cuja pré--definição no acto da entrega não pode ser alterada em operação.
Quando houver fornecimento de peças as definições dos interruptores DIP têm de
ser verificadas (e eventualmente ajustadas) antes de se montar o circuito integrado
na fonte de corrente de soldadura.
S
Interruptor DIP SW1
Para que a comunicação çpara o
A2--A6 Process Controller (PEH) funcione,
tem de ser feito o ajuste do interruptor
DIP 1 (SW1).
S
Interruptor DIP SW2
Para que o A2--A6 Process Controller (PEH)
possa reconhecer a capacidade da fonte de
corrente que foi conectada, deve--se efectuar
uma regulação no comutador 2 DIP (SW2).
Ajuste do interruptor DIP SW1
S
Ponha o pólo 6 em posição ”OFF” e todos
os outros comutadores em posição ”ON”.
Ajuste do interruptor DIP SW2
S
Ponha o pólo 1 e 2 em posição“OFF” e
todos os outros em posição“ON”.
Programa de fonte de corrente de soldadura
O programa da fonte de corrente de soldadura
está guardado na cápsula de memória IC 6.
Ela stà situada num supolrte e é substiuível.
fja3i1pa
-- 94 --
PT
4
OPERAÇÃO
4.1
Geral
Os regulamentos gerais de segurança para o manuseamento do equipamento
encontram- se na página 89. Leia- os com atenção antes de começar a utilizar
o equipamento!
4.2
Órgão de comando
O painel frontal contém:
1. Interruptor principal que fecha a tensão de alimentação da fonte de corrente de
soldadura.
2. Lâmpada indicadora (branca) que acende quando o interruptor principal é
ligado.
3. Lâmpada indicadora (amarela) que acende quando o monitor térmico dispara
devido a sobreaquecimento do transformador. A lâmpada indicadora apaga--se
quando a temperatura descer a um nível aceitável.
4. Botão para reposição do fusível automático FU2 para 42 V de tensão de
alimentação
4.3
Accionamento
S
Limpe a fonte de corrente de soldadura em caso de necessidade.
S
Ponha o interruptor principal (1) em posição ”I”.
A lâmpada indicadora branca (2) acende--se e o ventilador arranca.
S
Defina os parâmetros de soldadura e accione o aparelho de soldar com o auxílio
da caixa de comando (ver instruções para a caixa de comando
A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx).
fja3o1pa
-- 95 --
PT
5
MANUTENÇÃO
5.1
Generalidades
NOTA:
Todos os compromissos de garantia dados pelo fornecedor deixam de existir se o
cliente tentar rectificar quaisquer avarias na máquina durante o período de garantia.
5.2
S
Limpeza
Limpe a fonte de corrente de soldadura em caso de necessidade.
É conveniente fazer a limpeza com ar comprimido seco.
ATENÇÃO!
Entradas ou saídas de ar impedidas ou entupidas causam sobreaquecimento.
6
ENCOMENDA DE PEÇAS SOBRESSALENTES
Os LAF 1600M DC foram construídas e testados conforme os padrões europeus e internacionais IEC/EN 60974--1 e IEC/EN 60974--10.
Depois de efectuado o serviço ou reparação é obrigação da entidade
reparadora assegurar--se de que o produto não difere do standard referido.
As peças sobressalentes são encomendadas através do representante mais próximo da ESAB, ver verso. Quando encomendar peças sobressalentes, indique o tipo
e o número da máquina bem como a designação e o número da peça sobressalente, como indicado na lista de peças sobressalentes que se encontra na página 135.
Isto irá simplificar o envio e assegurar que recebe a peça correcta.
fja3m1pa
-- 96 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising