ESAB | Aristo YardFeed 2000 | Instruction manual | ESAB Aristo YardFeed 2000 Používateľská príručka

ESAB Aristo YardFeed 2000 Používateľská príručka
CZ
YardFeed 2000
Aristot
Návod k pou¾ívání
0459 936 201 CZ 060602
Valid for serial no. 616--xxx--xxxx
1 SMÌRNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel MA6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
Pokyny pro zvedání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Pøipojovací místa a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvìtlení funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlak podávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmìna a vloení drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmìna podávacích kladek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
9
9
9
7 ÚDRBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1
Prohlídka a èi tìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ÈÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPOTØEBOVANÉ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTØEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
14
16
18
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 2 --
CZ
1
SMÌRNICE
POTVRZENÍ O SHODÌ
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, ©védsko, potvrzuje pod vlastní zodpovìdností, ¾e podávaè
elektród YardFeed 2000 ze série èísel 613 se plnì shoduje s normou IEC/EN 60974-5 dle podmínek ve
smìrnicích (73/23/EEG) s doplòkem (93/68/EEG) a s normou IEC/EN 60974-10 dle podmínek ve
smìrnicích (89/336/EEG) s doplòkem (93/68/EEG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--04--03
Denis Sharp
Technical Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na
tomto zaøízení nebo v jeho blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní
opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních
bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì
seznámen. Nesprávné pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za
následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná
osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné
rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo
si jimi zpùsobit popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
S Mazání a údr¾ba zaøízení se nesmí provádìt za provozu.
bm46d1ja
-- 3 --
CZ
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
Spoleènost ESAB vám mù¾e poskytnout ve¹keré ochranné prostøedky pro
sváøeèské práce a pøídavná zaøízení.
VÝSTRAHA!
Pøed instalací a pou¾itím zaøízení si tento návod k obsluze
prostudujte a ujistìte se, ¾e mu dobøe rozumíte.
Tento výrobek je urèen pouze pro sváøení obloukem.
Nevyhazujte elektrická zaøízení s normálním odpadem!
Podle ustanovení evropské smìrnice 2002/96/ES o Odpadním elektrickém a
elektronickém vybavení a její implementace v souladu s tuzemskými zákony se musí
elektrické vybavení, které dosáhlo konce své ¾ivotnosti, shroma¾dovat samostatne a vracet
do zaøízení na ekologickou recyklaci. Jako vlastník vybavení musíte získat informace o
schválených sbìrných systémech od va¹eho místního zastupitelstva.
Dodr¾ováním této evropské smernice zlep¹íte ¾ivotní prostøedí a lidské zdraví!
bm46d1ja
-- 4 --
CZ
3
ÚVOD
Podavaè drátu YardFeed 2000 s ovládacím panelem MA6 je urèen ke svaøování
MIG/MAG s napájecími zdroji Aristo pro svaøování.
Dodává se v rùzných variantách, viz str. 14.
Podavaè drátu obsahuje ètyøkolový podávací mechanismus a rovnì øídicí elektroniku.
Príslu¾enství k výrobku ESAB lze nalézt na stranì 18.
3.1
Vybavení
Podavaè drátu se dodává s:
S
návodem k pouití podavaèe drátu;
S
S
návodem k pouití ovládacího panelu;
títkem s doporuèenými opotøebenými souèástmi;
S
prùtokomìrem.
3.2
Ovládací panel MA6
Otoèné regulátory pro nastavování napìtí a rychlosti
podávání/svaøovacího proudu. Ostatní parametry se ovládají tlaèítky s
textem na panelu s displejem.
Viz samostatný návod k pouití, kde najdete podrobný popis ovládacího panelu MA6.
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
YardFeed 2000
Síové napìtí
42 V, 50 - 60 Hz
Poadavky na napájení
180 VA
Proud motoru Imax.
3,5 A
Rychlost podávání drátu
0,8 - 25,0 m/min
Pøipojení pistole
EURO
Max. prùmìr cívky drátu
200 mm
Prùmìr drátu
Fe
Nerez
Al
Trubièka
0,6 - 1,2 mm
0,6 - 1,2 mm
1,0 - 1,2 mm
0,8 - 1,2 mm
Hmotnost
11,3 kg
Rozmìry (d x
x v)
593 x 210 x 302 mm
Ochranný plyn
max. tlak
V echny typy jsou urèeny pro svaøování MIG/MAG
5 bar
Typ chlazení
max. tlak
50 % vody/50 % ethylenglykolu
5 bar
bm46d1ja
-- 5 --
CZ
YardFeed 2000
Maximální pøípustná zátì pøi
60% pracovním cyklu
365 A
Tøída krytí
IP23
Zatì¾ovací cyklus
Zatì¾ovací cyklus specifikuje èas jako procento desetiminutového intervalu, bìhem kterého mù¾ete
svaøovat pøi konkrétní zátì¾i.
Tøída krytí
Kód IP oznaèuje tøídu elektrického krytí, tj. stupeò ochrany proti vniknutí pevných pøedmìtù nebo vody.
Zaøízení oznaèené IP 23 je urèeno pro vnitøní a venkovní pou¾ití.
Tøída pou¾ití
Symbol
udává, ¾e tento napájecí zdroj je urèen pro pou¾ití v oblastech se zvý¹eným elektrickým
nebezpeèím.
5
INSTALACE
Instalaci by mìl provádìt profesionální pracovník.
VÝSTRAHA!
Tento výrobek je urèen pro prùmyslové pou¾ití. V domácím prostøedí mù¾e zpùsobit ru¹ení rádiového
pøíjmu. Je na odpovìdnosti u¾ivatele, aby pøijal pøimìøená ochranná opatøení.
VÝSTRAHA!
Pøi svaøování v prostøedí se zvý¹eným nebezpeèím úrazu elektrickým proudem, lze pou¾ívat pouze ty
zdroje energie, které jsou urèeny k pou¾ití v tomto prostødí. Tyto zdroje energie jsou oznaèeny
symbolem
.
5.1
bm46d1ja
Pokyny pro zvedání
-- 6 --
CZ
6
OBSLUHA
V¹eobecné bezpeènostní pøedpisy pro manipulaci s tímto zaøízením jsou
uvedeny na stranì 3. Pøed pou¾itím zaøízení si je dùkladnì prostudujte!
VÝSTRAHA!
Zajistite, aby byly boení kryty bihem provozu zavoené.
UWAGA!
Elementy obrotowe - niebezpieczeñstwo wypadku! Zachowaj jak najwiêksz±
ostro¿no¶æ!
6.1
Pøipojovací místa a ovládací prvky
1
Pøípojky pro pøívod svaøovacího proudu z
napájecího zdroje (OKC)
7
MODRÁ pøípojka s ELP* pro pøívod chladiva
do svaøovací pistole
2
Pøípojka pro pøívod ochranného plynu
8
Pøípojky pro dálkový ovladaè
3
Pøípojka pro øídicí kabel z napájecího zdroje
9
Bezpeènostní kontaktní spínaè
4
ÈERVENÁ pøípojka pro chladivo ke zdroji
napájení (chladicí zaøízení)
10
Pøípojka pro svaøovací pistoli
5
MODRÁ pøípojka pro chladivo od zdroje
napájení (chladicí zaøízení)
11
Ovládací panel
(viz samostatný návod k pouití)
6
ÈERVENÁ pøípojka pro odvádìní chladiva ze
svaøovací pistole
AH 0744
Pozor! Pøípojky pro chladivo jsou k dispozici pouze na urèitých modelech.
* ELP = Èerpadlo ESAB Logic, viz bod 6.2.
bm46d1ja
-- 7 --
CZ
6.2
Vysvìtlení funkcí
Vodní pøípojka
Podavaè drátu s vodní pøípojkou je vybaven detekèním systémem ELP (ESAB Logic Pump),
který kontroluje, zda jsou pøipojeny hadice na vodu. Po pøipojení svaøovací pistole s vodním
chlazením se spustí vodní èerpadlo.
Detekce funguje pouze s napájecími zdroji vybavenými ELP.
Drát na odlehèování tahu
Zachyte drát na odlehèování tahu za hák na zadní stranì podavaèe a spojovacího kabelu.
Bezpeènostní kontaktní spínaè
0 Svaøování vypnuto
1 Svaøování zapnuto
Ohøev zapnut (pøíslu enství) a svaøování vypnuto
Prostor cívky se ohøívá, take svaøovací drát pøi
svaøování není vlhký.
Regulace prùtoku plynu
A = regulace prùtoku plynu
B = prùtokomìr
bm46d1ja
-- 8 --
CZ
6.3
Tlak podávání
Zaènìte tím, ¾e zkontrolujete, zda se drát ve vodítku pohybuje volnì. Pak nastavte tlak
pøítlaèných kladky v podávání drátu. Je dùle¾ité, aby tlak nebyl pøíli¹ vysoký.
Obr. 1
Obr. 2
Pro kontrolu, zda je tlak v podávání nastaven správnì, mù¾ete nechat drát vysouvat proti
samostatnému pøedmìtu, napøíklad proti kusu døeva.
Kdy¾ dr¾íte pistoli ve vzdálenosti pøibli¾nì 5 mm od tohoto kusu døeva (Obr. 1), podávací
kladky by mìly prokluzovat.
Kdy¾ dr¾íte pistoli ve vzdálenosti pøibli¾nì 50 mm od tohoto kusu døeva, drát by se mìl
vysouvat a ohýbat (Obr. 2).
6.4
S
S
S
S
S
S
Výmìna a vloení drátu
Otevøete postranní panel.
Odpojte snímaè tlaku tak, e ho otoèíte dozadu; pøítlaèné kladky se vysunou nahoru.
Narovnejte 10 - 20 cm nového drátu. Ne vloíte drát do podavaèe, opilujte z jeho konce
otøepy a ostré hrany.
Ujistìte se, e drát se náleitì zasune do stopy podávací kladky a do výstupní hubice nebo
vodicí vloky drátu.
Zajistìte snímaè tlaku.
Zavøete postranní panel.
6.5
Výmìna podávacích kladek
Otevøete postranní panel.
Odpojte snímaè tlaku (1) tak, e ho otoèíte dozadu;
pøítlaèné kladky se vysunou nahoru.
S Odpojte pøítlaèné kladky (2) tak, e otoèíte osu (3) o
ètvrt otoèky doprava a vytáhnete ji. Pøítlaèné kladky se
odpojí.
S Odpojte podávací kladky (4) tak, e od¼roubujete matice
(5) a vytáhnete kladky.
Bìhem instalace opakujte vý¹e popsané kroky v opaèném poøadí.
S
S
Volba stopy v podávacích kladkách
Otoète podávací kladku tak, aby byla rozmìrová znaèka poadované stopy obrácena k vám.
bm46d1ja
-- 9 --
CZ
7
ÚDRBA
Pravidelná údr¾ba je pro zaji¹tìní bezpeènosti a spolehlivosti dùle¾itá.
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
7.1
Prohlídka a èi tìní
Zaøízení k podávání svaøovacího drátu
Pravidelnì kontrolujte, zda zaøízení k podávání svaøovacího drátu není zaneseno
neèistotou.
S
K zaji¹tìní bezproblémového podávání drátu je nutno v pravidelných intervalech
provádìt èi¹tìní a výmìnu opotøebovaných dílù mechanismu podávání svaøovacího
drátu. Vezmìte na vìdomí, ¾e nastavení pøíli¹ silného mechanického napìtí má za
následek nadmìrné opotøebování pøítlaèných váleèkù a vedení drátu.
Brzdový náboj
Náboj je seøízen pøed dodáním.
S
Brzdový náboj seøizujte tak, aby byl drát po pøeru¹ení
podávání mírnì povolený.
Svaøovací pistole
S
K zaji¹tìní bezproblémového podávání drátu je nutno v pravidelných intervalech
provádìt èi¹tìní a výmìnu opotøebovaných dílù svaøovací pistole. Pravidelnì èistìte
vedení drátu profukováním a oèi¹»ujte dotekový hrot.
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
YardFeed 2000 je nav¾ena a zkou¹ena v souladu s mezinárodními a evropskými normami
IEC/EN 60974--5 a EN 60974--10. Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok nebo
opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
bm46d1ja
-- 10 --
p
-- 11 --
Schema
bm46e
-- 12 --
Edition 060602
bm46e
-- 13 --
Edition 060602
YardFeed 2000
Objednací èíslo
Ordering no.
Denomination
Type
0459 906 886 Wire feed unit
Aristot YardFeed 2000, MA6
0459 906 896 Wire feed unit
Aristot YardFeed 2000, MA6, with water cooling
0459 839 005 Spare parts list
YardFeed 2000
0458 854
Instruction manual
Control panel MA6
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bm46o
-- 14 --
Edition 060602
p
-- 15 --
YardFeed 2000
Opotøebované díly
S= Standard
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
Feed/pressure rollers
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Denomination
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.2 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.2 mm
Wire type
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
0.9/1.0 S2 & 1.2 S2
Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V--Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
Al
Al
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 mm
U
U
U
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 9
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle (S)
For Fe, Ss, Al and cored wire
0460 007 001
Inlet nozzle
Long-- life for Fe, Ss, Al and cored wire
0458 999 001
Shaft
HI 14
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm46w
-- 16 --
R0459 936/E060602/PNO TAG
YardFeed 2000
bm46w
-- 17 --
R0459 936/E060602/PNO TAG
YardFeed 2000
Spotøební díly
OKC angle connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0365 557 001
1 male and 2 female connection
Control panel protection . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 961 880
Gas flow meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 005 880
Heating kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 941 880
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Water kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 006 880
bm46a
-- 18 --
R0459 936/E060602/PNO TAG
YardFeed 2000
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 880
Connection set
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm46a
-- 19 --
0459 528 582
0459 528 583
0459 528 584
0459 528 585
0459 528 586
0459 528 592
0459 528 593
0459 528 594
0459 528 595
0459 528 596
R0459 936/E060602/PNO TAG
YardFeed 2000
Welding torch
Type
yp
Ordering no.
Max welding current
Hose length
Shielding gas
Wi
Wire
dimensions
3m
4.5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 250 C
0468 410 882
0468 410 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 315 CLD
0468 410 885
0468 410 886
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C
0458 499 882
0458 499 883
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 405 RS3
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
--
0458 499 889
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 410 CW
0458 450 880
0458 450 881
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W
0458 400 882
0458 400 883
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 CW RS3
0458 450 884
0458 450 885
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W RS3
0458 400 898
0458 400 899
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C RS3
C
LD
W
RS3
bm46a
=
=
=
=
=
Self cooled
Smoke exhausters, Centrovac
Smaller, Light duty
Water cooled
3--step program switch for selecting preset programs.
-- 20 --
R0459 936/E060602/PNO TAG
p
-- 21 --
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising