ESAB | Control panel A4 | Instruction manual | ESAB Control panel A4 Používateľská príručka

ESAB Control panel A4 Používateľská príručka
CZ
A4
Aristot
Návod k pou¾ívání
0458 856 184 CZ 060523
Valid from program version 1.30
1 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jednotka dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.1
2.2
Hlavní menu a menu mìøení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu nastavování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
3 SVAØOVÁNÍ MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1
3.2
3.3
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboly na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøíklad nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
6
4 UHLÍKOVÝ UBLOUK SE VZDUCHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4.1
4.2
4.3
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboly na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøíklad nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
5 PORUCHOVÉ KÓDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5.1
5.2
Seznam poruchových kódù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis poruchových kódù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
6 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
OBJEDNACÍ ÈÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 2 --
CZ
1
ÚVOD
Tato pøíruèka popisuje pou¾ití ovládacího panelu A4, který je nainstalován na napájecí
jednotce Arc 4000i & Arc 5000i.
Veobecné informace o obsluze naleznete v návodu k obsluze napájecího zdroje.
1.1
1.2
Ovládací panel
1
Displej
2
Knoflík pro nastavování proudu.
3
Zvy¹ování (+) nebo sni¾ování (-), volené
tlaèítky funkcí. →.
4
Tlaèítka první, druhé a tøetí funkce.
Jednotka dálkového ovládání
Pøi pouití jednotky dálkového ovládání se primární parametry procesu svaøování mohou
ovládat z jiného zaøízení ne z ovládacího panelu.
Urz±dzenia ze zintegrowanymi panelami sterowania powinny posiadaæ program w wersji
1.21 lub nowszej, aby urz±dzenie zdalnego sterowania mogåo dziaåaæ prawidåowo.
Chování ovládacího panelu pøi pøipojení adaptéru dálkového ovládání
S
Displej se zmrazí v menu, zobrazeném kdy se pøipojil adaptér.
Hodnoty mìøení a nastavení se aktualizují, ale zobrazí se jen v tìch menu, ve kterých se
tyto hodnoty mohou zobrazit.
S
Kdy se zobrazí poruchový kód, nelze ho odstranit, dokud se adaptér dálkového ovládání
neodpojí.
2
MENU
Ovládací panel pouívá nìkolik rùzných menu. Jsou to hlavní menu, menu mìøení a menu
nastavování.
2.1
Hlavní menu a menu mìøení
Hlavní menu se vdy zobrazí hned po spu¹tìní stroje. Toto menu
zobrazuje hodnoty, které byly nastaveny. Jestlie se hlavní menu
zobrazí kdy zaèíná svaøování, automaticky se pøepne na
zobrazování mìøených hodnot (do menu mìøení). Mìøené
hodnoty budou zobrazovány i po dokonèení svaøování.
bi07d1ja
-- 3 --
CZ
Do menu nastavování lze vstoupit bez ztráty namìøených hodnot. Hodnoty nastavení se
zobrazí místo namìøených hodnot, jen kdy se pøepne knoflík.
2.2
Menu nastavování
V menu nastavování lze zadávat rùzné hodnoty.
Pro vstup do menu nastavování stisknìte
nebo
,
,
.
Kdy je napájecí zdroj vypnutý a znovu se zapne, vyvolají se poslední hodnoty, které se mají
nastavit.
3
SVAØOVÁNÍ MMA
3.1
Nastavení
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po:
Standardní hodnota
Procesu
MMA nebo drá¾kování
obloukem ve vzduchu
-
MMA
Elektroda
Rutilová, celulózová, základní
3
Rutilová**
Horký start*
ZAP nebo VYP
-
VYP
Doba horkého startu
1 - 30
1
10
Síla oblouku
0 - 99
0,5
30
Proud
AristoArc 400
AristoArc 500
16 - 400 A
16 - 500 A
1A
1A
164 A
164 A
*) Tyto funkce nelze bìhem procesu svaøování mìnit.
Horký start
Horkým startem se sváøecí proud po nastavitelnou dobu na zaèátku svaøování zvy¹uje, a
sni¾uje se tak riziko ¹patného tavení na zaèátku svaøovaného spoje.
Síla oblouku
Síla oblouku je dùle¾itá pro urèení, jak se bude proud mìnit se zmìnou délky oblouku. Ni¾¹í
hodnota dává chladnìj¹í oblouk s men¹ím rozstøikem.
Proud
Vy¹¹í proud dává ¹ir¹í svarovou lázeò s lep¹ím pronikáním do svaøovaného dílu.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení proudu lze mìnit. Tato
hodnota se zobrazí jen v hlavním menu.
bi07d1ja
-- 4 --
CZ
3.2
Symboly na displeji
Symboly funkcí
Svaøování MMA
Síla oblouku
Horký start
Rutilová elektroda
Celulózová elektroda
Základní elektroda
Vysvìtlení symbolù
Aktivní symbol (tmavé pozadí). Aktivní znamená, e se funkce reprezentovaná
symbolem mùe aktivovat. Nové hodnoty se mohou nastavovat, jen kdy je symbol aktivní.
Neaktivní symbol (svìtlé pozadí). Neaktivní znamená, e se funkce reprezentovaná
symbolem nemùe mìnit. Stiskem neaktivního symbolu v menu nastavování se stroj vrátí do
hlavního menu.
Teèka v horním pravém rohu znamená, e ”Horký start” je zapnut.
Symboly hodnot
V menu nastavování jsou symboly hodnot zobrazeny pro kadou funkci.
bi07d1ja
Nulová síla oblouku
Vysoká síla oblouku
Krátká doba horkého startu
Dlouhá doba horkého startu
-- 5 --
CZ
3.3
Pøíklad nastavení
Nastavení
Hodnota
Procesu
MMA
Elektroda
Základní
Horký start
ZAP
Doba horkého startu
5
Síla oblouku
50
Proud
120 Ampér
Procesu = MMA
S
Proces vyberte stisknutím prvního funkèního tlaèítka, dokud se na displeji nezobrazí
.
Elektroda = Základní
S
Typ elektrody vyberte stisknutím druhého funkèního tlaèítka, dokud se na displeji
nezobrazí
.
Doba horkého startu = 5
S
Stisknìte
a horký start zapnìte.
S
Stisknìte
, dokud se na displeji nezobrazí 5,0 .
Síla oblouku = 50
S
Stisknìte
bi07d1ja
, dokud se na displeji nezobrazí
-- 6 --
.
CZ
S
Stisknìte
, dokud se na displeji nezobrazí 50 .
Proud = 120 Ampér
S
Otáèejte knoflíkem nastavování proudu, dokud se na displeji nezobrazí 120 Amp.
4
UHLÍKOVÝ UBLOUK SE VZDUCHEM
Uhlíkový oblouk se vzduchem pøedstavuje pou¾ití speciální elektrody, tvoøené uhlíkovou tyèí
s mìdìným obalem. Oblouk vzniká mezi uhlíkovou tyèí a obrobkem, vzduch se pøivádí
proto, aby odfukoval roztavený materiál, a vytváøí se ¹ev.
4.1
Nastavení
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Výchozí nastavení
Proces
Svaøování MMA nebo s
uhlíkovým obloukem se
vzduchem
-
MMA
Napìtí
8 - 60 V
0,25 V (zobrazen s
jedním desetinným
místem)
37,0 V
Napìtí
Pøi vy¹¹ím napìtí dochází k ¹ir¹ímu a hlub¹ímu prùniku do obrobku.
4.2
Symboly na displeji
Symboly funkcí
Drá¾kování obloukem ve v zduchu
bi07d1ja
-- 7 --
CZ
4.3
Pøíklad nastavení
Nastavení
Hodnota
Proces
Uhlíkový oblouk se
vzduchem
Napìtí
45 V
Proces = Uhlíkový oblouk se vzduchem
S
Proces vyberte stisknutím prvního funkèního tlaèítka, dokud se na displeji nezobrazí
.
Napìtí = 45 V
S
Otáèejte ovladaè pro nastavení napìtí, dokud se na displeji nezobrazí 45 V.
5
PORUCHOVÉ KÓDY
Poruchové kódy se pou¾ívají k indikaci vzniku poruchy zaøízení. Zobrazují se na displeji v
podobì následujících symbolù:
Poruchové kódy se ka¾dé tøi sekundy aktualizují. Horní èíslo v symbolu udává
èíslo konkrétního poruchového kódu: viz odstavec 5.1. Spodní èíslo udává
místo poruchy:
0 = ovládací panel
2 = napájecí jednotka
4 = dálkové ovládání
Vý¹e uvedený symbol ukazuje, ¾e ovládací panel (0) ztratil kontakt s napájecí jednotkou.
Jestlie se zjistí nìkolik poruch, zobrazí se pouze kód poruchy, která vznikla jako poslední.
Stisknìte kterékoli z tlaèítek funkcí a vymate symbol z displeje.
Symboly mohou být ustálené nebo mohou blikat, podle druhu závady.
Blikající symboly jsou v seznamu poruchových kódù zvýraznìny znakem ”o”.
bi07d1ja
-- 8 --
CZ
5.1
Seznam poruchových kódù
Poruch Popis
ový
kód
Ovládací
panel
Napájecí
jednotka
Dálkového
ovládání
x
x
x
1
2
EPROM
RAM
x
x
3
4
5
Vnìj¹í pamì typu RAM
Napájecí zdroj 5 V
Pomocný napájecí zdroj vysokého napìtí
x
6
8
Vysoká teplota
Napájení ze sítì 1*
9
10
12
x
x
x
x
x
Napájení ze sítì 2*
Napájení ze sítì 3*
Chyba komunikace (výstraha)
x
x
x
x
x
14
15
Chyba komunikace (sbìrnice bez napìtí)
Ztracené hlá¹ení
x
x
x
x
18
Ztracený kontakt s napájecí jednotkou
x
19
Nesprávné hodnoty nastavení ve vnìj¹í
pamìti RAM
x
20
Chyba pøiøazení pamìti
x
22
23
Pøeteèení vyrovnávací pamìti vysílaèe
Pøeteèení vyrovnávací pamìti pøijímaèe
x
x
26
28
29
Hlídání
Pøeteèení zásobníku
Neteèe chladicí voda
31
32
Zobrazovací jednotka nereaguje
Neproudí plyn
Jednotka
x
x
x
x
x
x
x
x
Napájení ze sítì 1*
Napájení ze sítì 2*
Napájení ze sítì 3*
+24 V
Ovládací panel
+3 V
Napájecí jednotka
+15 V
-15 V
Dálkového ovládání
+13 V
+10 V
5.2
x
Popis poruchových kódù
Poruch Popis
ový
kód 1
1
2
bi07d1ja
Chyba pamìti programu (EPROM)
Pamì programu ”ztratila” hodnotu, tj. hodnota v nìjakém konkrétním místì pamìti se li¹í od své
pùvodní hodnoty.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Spuste stroj znovu. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Chyba pamìti RAM mikroprocesoru
Mikroprocesor nedoká¾e èíst/zapisovat z/do urèitého pamìového místa své vnitøní pamìti.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Spuste stroj znovu. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
-- 9 --
CZ
Poruch Popis
ový
kód 1
3
4
5
6
8
8
9
10
12
14
bi07d1ja
Chyba vnìj¹í pamìti RAM
Mikroprocesor nedoká¾e èíst/zapisovat z/do urèitého pamìového místa své vnìj¹í pamìti.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Spuste stroj znovu. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Nízké napìtí napájecího zdroje 5 V
Napìtí napájecího zdroje je pøíli¹ nízké.
Mikroprocesor pøeru¹il ve¹kerou normální èinnost a èeká na vypnutí.
Zákrok: Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si
pomoc servisního technika.
Pomocné stejnosmìrné napìtí je mimo meze
Napìtí je pøíli¹ nízké nebo pøíli¹ vysoké. Pøíli¹ vysoké napìtí mù¾e být zpùsobeno vá¾nými
pøechodovými jevy v síti nebo slabým napájecím zdrojem (vysokou induktancí zdroje).
Napájecí jednotka se automaticky vypne.
Zákrok: Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si
pomoc servisního technika.
Vysoká teplota
Zapùsobila tepelná ochrana.
Napájecí jednotka se automaticky vypne a nelze ji znovu zapnout, dokud se ochrana znovu
nenastaví.
Zákrok: Zkontrolujte, zda pøívody nebo vývody chladicího vzduchu nejsou zablokovány nebo
ucpány neèistotou. Zkontrolujte pou¾itý pracovní cyklus a ujistìte se, ¾e zaøízení není
pøetì¾ováno.
Nízké napìtí baterie +3 V (ovládací panel)
Napìtí podpùrné baterie pamìti v ovládacím panelu je pøíli¹ nízké.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Napájecí zdroj +15 V (jednotka podávání drátu a napájecí jednotka)
Napìtí je pøíli¹ vysoké nebo pøíli¹ nízké.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Napájecí zdroj -15 V (napájecí jednotka)
Napìtí je pøíli¹ vysoké nebo pøíli¹ nízké.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Napájecí zdroj +24 V (napájecí jednotka)
Napìtí je pøíli¹ vysoké nebo pøíli¹ nízké.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Chyba komunikace (výstraha)
Poèitadlo chyb obvodu CAN má pøíli¹ vysokou hodnotu a kontakt s ovládacím panelem se mohl
ztratit. To mù¾e nastat, kdy¾ je zatí¾ení pøechodnì pøíli¹ vysoké.
Zákrok: Zkontrolujte zaøízení a ujistìte se, e je pøipojena jen jedna jednotka dálkového ovládání s
adaptérem. Kdy závada pøetrvává, vyádejte si pomoc servisního technika.
Chyba komunikace
Poèitadlo chyb obvodu CAN má pøíli¹ vysokou hodnotu a svaøování se pøeru¹ilo.
To mù¾e nastat, kdy¾ je zatí¾ení pøechodnì pøíli¹ vysoké.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou data nastavení bìhem svaøování zpracovávána. Vypnìte napájení
ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
-- 10 --
CZ
Poruch Popis
ový
kód 1
15
18
19
20
22
23
26
28
29
31
32
bi07d1ja
Ztracené hlá¹ení
Nìjaké hlá¹ení pøepsalo jiné hlá¹ení. Tato chyba mù¾e být zpùsobena èastým stiskáváním
tlaèítek bìhem svaøování.
Proces svaøování se pøeru¹í.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou sváøecí programy bìhem svaøování zpracovávány. Vypnìte
napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního
technika.
Ztracený kontakt
Ovládací panel ztratil kontakt s napájecí jednotkou.
Souèasná èinnost se pøeru¹í.
Zákrok: Zkontrolujte kabely. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Nesprávné hodnoty nastavení ve vnìj¹í pamìti RAM
Tato závada bude zji¹tìna, kdy¾ se poru¹í informace v pamìti, zálohované baterií.
Zákrok: Závada se sama odstraní, ale data uloená v souèasném místì pamìti budou ztracena.
Chyba pøiøazení pamìti
Mikroprocesor si nedoká¾e vyhradit dostateèný pamìový prostor.
Tato závada generuje poruchový kód 26.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Pøeteèení vyrovnávací pamìti vysílaèe
Vyrovnávací pamì vysílaèe se pøeplnila.
Souèasná èinnost se pøeru¹í.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou svaøovací programy bìhem svaøování zpracovávány.
Pøeteèení vyrovnávací pamìti pøijímaèe
Hlá¹ení CAN jsou pøijímána s vy¹¹í rychlostí, ne¾ jakou mù¾e elektronika dat svaøování zpracovat.
Souèasná èinnost se pøeru¹í.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou svaøovací programy bìhem svaøování zpracovávány.
Hlídání
Nìco zabránilo procesoru provádìt normální operace.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou sváøecí programy bìhem svaøování zpracovávány.
Pøeteèení zásobníku
Vnitøní pamì vysílaèe se pøeplnila.
Tato chyba mù¾e být zpùsobena abnormálním zatí¾ením procesoru.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou data nastavení bìhem svaøování zpracovávána.
Neteèe chladicí voda
Zapùsobil prùtokový spínaè.
Souèasná èinnost se pøeru¹í.
Zákrok: Zkontrolujte okruh a èerpadlo chladicí vody.
Zobrazovací jednotka nereaguje
Mikroprocesor nemá od desky displeje ¾ádnou odezvu.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Neproudí plyn
Prùtok plynu je ni¾¹í ne¾ 6 litrù/min.
Zákrok: Zkontrolujte plynový ventil, hadice a spojky.
-- 11 --
CZ
6
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
bi07d1ja
-- 12 --
P
-- 13 --
Schema
bi07e11a
-- 14 --
A4
Objednací èíslo
Ordering no.
Denomination
0458 535 888 Aristot A4
0458 856 170
0458 856171
0458 856 172
0458 856173
0458 856 174
0458 856 175
0458 856 176
0458 856 177
0458 856 178
0458 856 179
0458 856 180
0458 856 181
0458 856 182
0458 856 183
0458 856 184
0458 856 127
0458 856 187
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
Aristot A4, US
0458 856 990 Spare parts list
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi07o
-- 15 --
Edition 060523
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising