ESAB | Arc 5000i | Instruction manual | ESAB Arc 5000i Användarmanual

ESAB Arc 5000i Användarmanual
SE
Arc 5000i
Aristot / Origot
400 V version
Bruksanvisning
0459 289 101 SE 060523
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Inställningspaneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5.1 Lyftanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Nätanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Anslutningar och kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nätspänningsinkoppling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fläktstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Överhettningskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjärrdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1 Rengöring av dammfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
14
15
16
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 2 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla Arc 5000i från serienummer 620 är i överensstämmelse med standard IEC/EN 60974--1
enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard IEC/EN 60974--10 enligt
villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--05--22
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
bh27d1sa
-- 3 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
VARNING!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation
och användning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för tining av frusna rör.
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga avfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som
nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig
återvinningsanläggning. Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information
från vår lokala representant om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!
bh27d1sa
-- 4 --
SE
3
INTRODUKTION
Arc 5000i är en svetsströmkälla avsedd för svetsning med belagda elektroder,
(MMA--svetsning).
Strömkällan finns i två varianter:
S
Arc 5000i med A2 inställningspanel
S
Arc 5000i med A4 inställningspanel.
ESAB’s tillbehör för produkten hittar du på sidan 16.
3.1
Utrustning
Arc 5000i levereras med bruksanvisning för strömkälla och inställningspanel.
3.2
Inställningspaneler
Svetsströmkällan levereras med någon av följande inställningspaneler:
S
A2
Rattar för samtliga inställningar.
S
A4
Ratt för inställning av ström. Övriga inställningar
med tryckknappar och symboler i display.
Utförlig beskrivning av inställningspanelerna finns i separata bruksanvisningar.
bh27d1sa
-- 5 --
SE
4
TEKNISKA DATA
Arc 5000i
Nätspänning
Primärström Imax
Tomgångseffekt i energisparläge, 6.5 minut efter svetsning
Inställningsområde
Tillåten belastning vid
60 % intermittens
100 % intermittens
Effektfaktor vid max ström
Verkningsgrad vid max ström
Tomgångsspänning
Arbetstemperatur
Dimensioner l x b x h
Kontinuerligt A--vägt ljudtryck
Vikt
Isolationsklass transformator
Kapslingsklass
Användningsklass
400 V, ±10%, 3∼ 50/60 Hz
40 A
50 W
16 A -- 500 A
500 A / 40 V
400 A / 36 V
0,85
86%
68 -- 80 V
--10 till + 40˚C
625 x 294 x 492 mm
<70 db
55 kg
H
IP 23
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en
viss belastning.
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
OBS!
Anslut strömkällan till elnät med en nätimpedans på 0,190 ohm eller lägre. Vid högre nätimpedans
finns risk att flimmer uppstår i belysningsarmaturer.
bh27d1sa
-- 6 --
SE
5.1
Lyftanvisning
5.2
Placering
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in-- och utlopp är fria.
5.3
Nätanslutning
Kontrollera att svetsströmkällan ansluts till rätt nätspänning och att rätt
säkringsstorlek används. För nätkabelarean följ landets normer. Skyddsjorda enligt
gällande föreskrifter.
Märkskylt med anslutningsdata.
Rekommenderad säkringstorlek och minsta kabelarea
Arc 5000i
Nätspänning
Nätkabelarea mm2
Fasström I effektiv
Säkring
trög smältsäkring
dvärgbrytare typ C
400 V, 3~50 Hz
400 V
4G6
31 A
35 A
40 A
OBS!
Kabelarea och säkringsstorlek ovan är enligt svenska föreskrifter. Anslut svetsströmkällan enligt
gällande lokala föreskrifter.
bh27d1sa
-- 7 --
SE
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 3. Läs dessa innan du använder utrustningen.
6.1
Anslutningar och kontrollorgan
1
Anslutning för svetskabel (+)
5
Vit indikeringslampa, nätspänning TILL
2
Anslutning för fjärrdon
6
Orange indikeringslampa, överhettning
3
Anslutning för återledarkabel (--)
7
Inställningspanel
(se respektive bruksanvisning)
4
Elkopplare för nätspänning 0 / 1 / START
8
Säkring
6.2
Nätspänningsinkoppling
Tillslag av nätspänningen sker genom att vrida elkopplaren (4) till läge “START”. När
elkopplaren släpps, fjädrar den tillbaka till läge “1”.
Om nätspänningen skulle falla bort och komma tillbaka igen så förblir strömkällan
avstängd tills elkopplaren på nytt vrides till läge “START”.
Spänningsfrånslag sker genom att vrida elkopplaren till läge “0”.
Både vid ett nätspänningsbortfall och vid normalt spänningsfrånslag kommer
svetsdata att lagras undan för att kunna användas igen nästa gång strömkällan
startas.
6.3
Fläktstyrning
Svetsströmkällan är försedd med en tidstyrning som stänger av kylfläktarna 6,5
minuter efter att svetsningen har upphört, strömkällan går ner i energisparläge.
Kylfläktarna startar igen när svetsningen påbörjas.
Vid svetsströmmar upp till 144 A går kylfläktarna på reducerat varvtal och över 144 A
går de på fullvarv.
bh27d1sa
-- 8 --
SE
6.4
Överhettningskydd
Svetsströmkällan är försedd med tre termovakter som löser ut vid för hög
temperatur. När detta sker bryts svetsströmmen och en orange indikeringslampa
lyser på strömkällans front. När temperaturen sjunker återställs termovakten
automatiskt.
6.5
Fjärrdon
Aristomaskiner med inbyggd inställningspanel ska ha programversion 1.21 eller
högre för att fjärrdonet ska fungera korrekt.
Med ansluten fjärrdon är strömkällan i fjärrdonsläge, knappar och rattar blir
spärrade. Funktionerna kan endast ställas in via fjärrdonet.
Om fjärrdonet inte ska användas måste fjärrdonet kopplas bort från strömkällan
annars är den fortfarande i fjärrdonsläge.
För mer information om funktion vid användning av fjärrdon se inställningspanelens
bruksanvisning.
7
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Underhåll får endast göras av behörig person
Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna
skyddsplåtar.
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
7.1
Rengöring av dammfilter
S
Lossa fläktgaller med dammfilter (1).
S
Vik ut gallret (2).
S
Frigör dammfiltret (3).
S
Blås rent filtret med tryckluft (reducerat
tryck).
S
Se till att filtret med det finaste mönstret
placeras in mot gallret (2).
S
Sätt tillbaka fläktgaller med dammfilter.
bh27d1sa
-- 9 --
SE
8
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal
tillkallas.
Typ av fel
Åtgärd
Svetsströmkällan ger ingen ljus- S
båge.
S
S
S
Svetsströmmen bryts under pågående svetsning.
S
S
Kontrollera om elkopplaren för nätspänning är tillslagen.
Kontrollera om svets-- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera om säkringen.
Kontrollera om termovakterna har löst ut (orange
indikeringslampa på svetsströmkällans front).
Kontrollera nätsäkringarna.
Termovakten löser ut ofta.
S
S
Kontrollera om dammfiltret är igensatt.
Kontrollera om svetsströmkällans märkdata överskrids
(överbelastning av svetsströmkällan).
Dåligt svetsresultat.
S
Kontrollera om svets-- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att det inte är felaktiga elektroder som används.
Kontrollera nätsäkringarna.
S
S
S
9
RESERVDELSBESTÄLLNING
Arc 5000i är konstruerade och provade i enlighet med internationell och europeisk
standard IEC/EN 60974--1 och EN 60974--10.
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa
sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reparations-- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation.
bh27d1sa
-- 10 --
p
-- 11 --
Schema
bh27e11a
-- 12 --
bh27e11a
-- 13 --
Arc 5000i
Beställningsnummer
1.
Ordering no.
Denomination
0459 130 880 Welding power source
0459 130 881 Welding power source
Type
Origot Arc 5000i, A2
Aristot Arc 5000i, A4
0459 289 990 Spare parts list
0458 817
Instruction manual
Control panel A2
0458 856
Instruction manual
Control panel A4
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bh27o11a
-- 14 --
Edition 060523
Arc 5000i
Reservdelsförteckning
Item
Qty
Ordering no.
1
1
0458 397 001
Filter
2
1
0458 382 001
Front grill
bh27s
Denomination
-- 15 --
Edition 060523
Arc 5000i
Tillbehör
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 525 880
Autotransformer TUA1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 144 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 880
For setting of wire feed speed, current and arc
force.
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
For setting of current.
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 884
For rough and fine setting of current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bh27a11a
-- 16 --
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Edition 060523
Arc 5000i
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 743 881
ESAB 400 electrode holder with 6 m cable . . . 0349 501 060
bh27a11a
-- 17 --
Edition 060523
p
-- 18 --
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising