ESAB | Caddy Arc 150i A34 | Instruction manual | ESAB Caddy Arc 150i A34 Instrukcja obsługi

ESAB Caddy Arc 150i A34 Instrukcja obsługi
PL
Arc 150i
Caddyt
A34
Instrukcja obs³ugi
0459 263 101 PL 060523
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 DYREKTYWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPIECZEÑSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Wyposa¿enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
Monta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
6 DZIA£ANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Przy³±cza i elementy nastawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przy³±czenie przewodów spawalniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie przed przegrzaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spawanie MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spawanie TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdalne sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
9
9
9
10
10
7 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1
Czyszczenie filtra przeciwpy³owego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8.1
Kody usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
9 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIS CZʦCI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSA¯ENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
16
17
18
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 2 --
PL
1
DYREKTYWA
ZAPEWNIENIE ZGODNO¦CI Z NORM¡
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Szwecja, zapewnia z pe³n± odpowiedzialno¶ci±, ¿e
¼ród³o pr±du Arc 150i pocz±wszy od numeru seryjnego 620 zgodne jest z norm± IEC/EN 60974--1 wed³ug
warunków ustalonych w dyrektywie (73/23/EEG) z dodatkiem uzupe³ni±cym (93/68/EEC) oraz z norm
IEC/EN 60974--10 wed³ug warunków ustalonych w dyrektywie (89/336/EEG) z dodatkiem uzupe³niaj±cym
(93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--05--22
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPIECZEÑSTWO
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich przepisów
bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz± byæ zgodne z
wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y
przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania sprzêtu
spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w rezultacie do obra¿eñ
operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S
S
S
S
S
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S
S
3.
odpowiednie do tego celu
wolne od przeci±gów
Sprzêt ochrony osobistej
S
S
5.
w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona osoba
w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy musi byæ:
S
S
4.
jego obs³udze
lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
jego dzia³aniu
odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
spawaniu
Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿ ognioodporn±, rêkawice
ochronne.
Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp., które mog³yby siê o co¶
zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S
S
S
bh26d1o
Nale¿y upewniæ siê czy przewód powrotny zosta³ prawid³owo pod³±czony.
Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez wykwalifikowanego
elektryka.
Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
-- 3 --
PL
OSTRZE¯ENIE
SPAWANIE I CIÊCIE £UKOWE MO¯E ZAGRA¯AÆ BEZPIECZEÑSTWU OPERATORA I POZOSTA£YCH
OSÓB PRZEBYWAJ¡CYCH W POBLI¯U. DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE¯Y ZACHOWAÆ
SZCZEGÓLNE ¦RODKI OSTRO¯NO¦CI. PRZED PRZYST¡PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIÊ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY OBOWI¡ZUJ¡CYMI NA TWOIM STANOWISKU
PRACY.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ¶mierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich os³on lub
ekranów.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materia³ów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ¡DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¡ INSTRUKCJ¡
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
ESAB mo¿e dostarczaæ wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ i akcesoriów.
UWAGA!
Przed instalacj± i rozruchem urz±dzenia nale¿y zapoznaæ siê z
niniejsz± instrukcj±.
OSTRZE¯ENIE!
Nie wolno u¿ywaæ ¼ród³a pr±du do rozmra¿ania zamarzniêtych rur.
Produkt przeznaczony jest wy³±cznie do spawania ³ukiem spawalniczym.
bh26d1o
-- 4 --
PL
Nie wyrzucaæ urz±dzeñ elektrycznych razem ze zwyklymi odpadami!
Zgodnie z Dyrektywa Europejsk± 2002/96/EC dotyczaca odpadów elektrycznych i
elektronicznych oraz jej zastosowaniem w ¶wietle prawa krajowego, wyeksploatowane
urz±dzenia elektryczne nale¿y gromadzic oddzielnie i oddawaæ do zak³adu zajmuj±cego siê
ich utylizacja, zgodnie z zasadami ochrony ¶rodowiska. W³a¶ciciel sprzêtu powinien
uzyskaæ informacje na temat sprawdzonych systemów gromadzenia takich odpadów u
naszego lokalnego przedstawiciela.
Przestrzeganie tej Dyrektywy Europejskiej poprawi ¶rodowisko i ludzkie zdrowie!
3
WSTÊP
Arc 150i to ¼ród³o pr±du spawania, przeznaczone do spawania elektrodami otulonymi
(spawanie MMA).
3.1
Wyposa¿enie
Arc 150i jest wyposa¿ony w 3-metrowy przewód zasilaj±cy oraz instrukcjê obs³ugi.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu mo¿na znale¼æ na stronie 18.
4
DANE TECHNICZNE
Arc 150i
Napiêcie sieciowe
Bezpiecznik (o opó¼nionym dzia³aniu)
Pr±d pierwotny Imaks.
Pr±d pierwotny Ieff.
Napiêcie/zakres pr±dowy (DC)
Maksymalne dopuszczalne obci±¿enie przy
25% cyklu pracy
35% cyklu pracy
60% cyklu pracy
100% cyklu pracy
Wspó³czynnik mocy przy pr±dzie maksymalnym
Wydajno¶æ przy pr±dzie maksymalnym
Napiêcie obwodu otwartego
Temperatura pracy
Sta³e ci¶nienie akustyczne, wa¿one A
Wymiary, d³. x szer. x wys.
Ciê¿ar
Stopieñ ochrony
Klasa zastosowania
230 V, 1 μ 50/60 Hz
16 A
36 A
21 A
4 A /20 V -- 150 A /26 V
150 A / 26 V
140 A / 26 V
110 A / 25 V
90 A / 24 V
0,62
77%
71--78 V
--10˚C -- +40˚ C
< 70 db
394 x 267 x 274 mm
9 kg
IP 23C
Cykl pracy
Cykl pracy bazuje na okresie 10-minutowym. Cykl pracy 30% oznacza, ze po 3 minutach pracy urz±dzenia
jest wymagana 7-minutowa przerwa. Cykl pracy 100% oznacza, ¿e urz±dzenie mo¿e pracowaæ w sposób
ci±g³y, bez przerw.
Stopieñ ochrony
IP okre¶la w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewn±trz zanieczyszczeñ
stalych i wodnych. IP23 oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach
zamkniêtych i na zewn±trz.
Klasa zastosowania
Klasa zastosowania
oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do u¿ycia w miejscach, gdzie
wystêpuje zwiêkszone niebezpieczeñstwo pora¿enia pr±dem elektrycznym.
bh26d1o
-- 5 --
PL
5
INSTALACJA
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
UWAGA!
Produkt przeznaczony jest do u¿ytku przemys³owego. W warunkach domowych mo¿e spowodowaæ
zak³ócenia odbioru radiowego. Za przedsiêwziêcie nale¿ytych ¶rodków zapobiegawczych odpowiedzialny
jest u¿ytkownik.
Uwaga!
Podå±czyæ ¼ródåo pr±du do sieci elektrycznej o impedancji 0.210 omów lub ni¿szej. Je¶li impedancja
sieci bêdzie wy¿sza, mo¿e dochodziæ do przygasania o¶wietlenia.
5.1
Monta¿
ród³o pr±du nale¿y umie¶ciæ w taki sposób, aby wloty i wyloty ch³odz±cego powietrza nie
by³y zablokowane.
5.2
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa jest umieszczona od spodu ¼ród³a pr±du.
5.3
Zasilanie sieciowe
Upewniæ siê, czy ¼ród³o pr±du spawania zosta³o pod³±czone do zasilania o odpowiednim
napiêciu oraz czy jest zabezpieczone bezpiecznikiem o w³a¶ciwym dopuszczalnym
obci±¿eniu. Przekrój przewodu zasilaj±cego powinien odpowiadaæ wytycznym, podawanym
w normach dla danego kraju. Zgodnie z przepisami, nale¿y wykonaæ ochronne po³±czenie
uziemiaj±ce.
5.3.1 Zalecane bezpieczniki i rozmiar przewodu zasilaj±cego
Arc 150i
Napiêcie sieciowe
Czêstotliwo¶æ zasilania
230 V ¦10 %, 1-fazowy
50 - 60 Hz
Bezpiecznik (o opó¼nionym dzia³aniu)
100A 20% cyklu pracy
120A 35% cyklu pracy
150A 35% cyklu pracy
10 A
16 A
20 A*)
Przewód zasilaj±cy, przekrój
3 x 2,5 mm2
Przewód spawania, przekrój
25 mm2
*) UWAGA! Wtyczka sieciowa zostaåa zatwierdzona dla maksymalnie 16 A.
Wersja póånocnoamerykañska: Wtyczka kabla sieciowego jest zatwierdzona dla maks. 18 A.
Uwaga!
Podany powy¿ej przekrój przewodu i parametry bezpiecznika s± zgodne z przepisami szwedzkimi.
Nale¿y zastosowaæ ¼ród³o pr±du spawania zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.
bh26d1o
-- 6 --
PL
6
DZIA£ANIE
6.1
Przy³±cza i elementy nastawcze
1
Wy³±cznik zasilania sieciowego, 0 / 1
4
Z³±cze zdalnego sterowania
2
Przewód zasilaj±cy
5
Z³±cze przewodu spawania (+)
3
Z³±cze przewodu powrotnego (-)
6
Panel sterowania (patrz 6.2)
3 i 5 s³u¿± do pod³±czania pr±du spawania i przewodu powrotnego przy spawaniu MMA
6.2
Przy³±czenie przewodów spawalniczych
Spawarka posiada dwa przy³±cza - z biegunem dodatnim i biegunem ujemnym - s³u¿±ce
przy³±czeniu przewodu zakoñczonego uchwytem na elektrodê i przewodu zakoñczonego
zaciskiem. Biegunowo¶æ pod³±czenia zale¿y od typu u¿ywanych elektrod. Dane na temat
biegunowo¶ci znajduj± siê na opakowaniu elektrod. Przewód zakoñczony uchwytem na
elektrodê nale¿y pod³±czyæ do bieguna wskazanego na opakowaniu.
Przewód zakoñczony zaciskiem nale¿y przy³±czyæ do drugiego przy³±cza spawarki. Zacisk
nale¿y dok³adnie zamocowaæ na spawanym elemencie, tak by miêdzy elementem a
przy³±czem, do którego pod³±czony jest przewód zakoñczony zaciskiem, by³ swobodny
przep³yw pr±du.
6.3
Panel sterowania A34
Parametry procesu spawania s± regulowane na panelu sterowania.
bh26d1o
-- 7 --
PL
6.3.1 Opis dzia³ania
Poz.
Symbol/Funkcja
Warto¶ci zadane
--
1
Pokrêt³o do ustawiania danych
2
Moc ³uku
0 -- 99 %
3
Gor±cy start
0 -- 99 %
4
Spawanie TIG
--
5
Spawanie MMA z wykorzystanie elektrod otulonych
--
6
Przycisk wskazuj±cy pr±d spawania (A) i/lub napiêcie ³uku (V)
--
7
Z³±cze urz±dzenia zdalnego sterowania
--
8
Lampka wskazuj±ca (zielona), zasilanie sieciowe
--
9
Lampka wskazuj±ca (¿ó³ta), przegrzanie
--
6.3.2 Symbole funkcyjne panelu
MMA
TIG
A/V
Urz±dzenie zdalnego sterowania
Gor±cy start
Moc ³uku
6.3.3 Funkcje ukryte
Kilka opcji ustawieñ danych spawania, takich jak spawanie kropelkowe i ArcPlust, mo¿na
i Gor±cy start
wywo³aæ naciskaj±c jednocze¶nie przyciski Moc ³uku
przez co najmniej 1 sekundê. Funkcjê wybiera siê za pomoc± pokrêt³a, a metodê spawania
poprzez naci¶niêcie przycisku Moc ³uku lub Gor±cy start.
Pod tymi literami znajduj± siê nastêpuj±ce opcje ustawiania danych spawania dla MMA:
D = ustawianie spawania kroplowego
F = ustawianie regulatora ArcPlust
Wróciæ, naciskaj±c jednocze¶nie przyciski Moc ³uku
przez 1 sekundê.
bh26d1o
-- 8 --
i Gor±cy start
PL
6.4
Ustawienia
Ustawienia
Zakres ustawieñ
W stopniach:
Warto¶æ domy¶lna
Moc ³uku
0 -- 99%
1%
5%
Spawanie kropelkowe
I/0
--
0
ArcPlust
I/0
--
1
Gor±cy start
0--99%
1%
0%
6.5
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
ród³o pr±du spawania wyposa¿ono w termiczny, samoczynny wy³±cznik przeci±¿eniowy,
które zadzia³a, kiedy temperatura bêdzie zbyt wysoka, od³±czaj±c pr±d spawania i zapalaj±c
¿ó³ty wska¼nik z przodu urz±dzenia. Kiedy temperatura opadnie, nast±pi automatyczny
reset wy³±cznika.
6.6
Spawanie MMA
The Arc 150i gives direct current, and you can weld most metals to alloy and non-alloy steel,
stainless steel and cast iron. Arc 150i umo¿liwia spawanie za pomoc± wiêkszo¶ci elektrod
otulonych od ∅ 1,6 do ∅ 3,25.
Spawanie MMA mo¿e tak¿e oznaczaæ spawanie z wykorzystaniem elektrod otulonych. Podczas
zajarzania ³uku elektroda topi siê, a jej otulina wytwarza ¿u¿el ochronny.
Je¶li podczas zajarzania ³uku koñcówka elektrody zostanie przy³o¿ona do metalu, natychmiast
topi siê i przywiera do niego, uniemo¿liwiaj±c kontynuacjê spawania.
Dlatego ³uk nale¿y zajarzaæ w taki sam sposób, jak siê zapala zapa³kê.
Szybko uderzyæ elektrod± o metal, po czym unie¶æ j±, aby utworzyæ
odpowiedniej d³ugo¶ci ³uk (ok. 2 mm). Je¶li ³uk jest zbyt d³ugi, bêdzie
trzaska³ i pryska³, a¿ wreszcie ca³kowicie zga¶nie.
Pracuj±c na stole spawalniczym, przed zajarzeniem ³uku nale¿y
sprawdziæ, czy resztki odpadów metalowych, kawa³ki elektrod lub inne
przedmioty nie izoluj± spawanego elementu.
cmha2p11
Po zajarzeniu ³uku nale¿y przesun±æ elektrodê z lewej do prawej.
Elektroda musi znajdowaæ siê pod k±tem 60˚ do metalu wzglêdem
kierunku spawania.
Jednak chc±c stosowaæ szerokie ¶ciegi lub uzyskaæ tak gruby spaw, ¿e
konieczne jest zastosowanie kilku warstw, nale¿y wykonywaæ ruchy
poprzeczne.
cmha2p10
Regulator ustawieñ - ArcPlust
CaddyArc 150 jest wyposa¿one w ArcPlust, nowy typ sterowania, które podczas
spawania MMA wytwarza bardziej intensywny, skupiony i spokojny ³uk. Szybciej odzyskuje
moc po zwarciu kropelkowym, co zmniejsza ryzyko przyczepienia siê elektrody.
Spawanie kropelkowe (MMA)
Spawanie kropelkowe mo¿na stosowaæ przy spawaniu za pomoc± elektrod nierdzewnych.
Ta technika polega na zajarzaniu i wygaszaniu ³uku na przemian, w celu uzyskania lepszej
kontroli nad dostarczanym ciep³em. Aby wygasiæ ³uk, wystarczy tylko nieco unie¶æ
elektrodê.
bh26d1o
-- 9 --
PL
Gor±cy start
Gor±cy start zwiêksza pr±d spawania przez okre¶lony czas na pocz±tku spawania,
redukuj±c ryzyko wyst±pienia braku przetopu na pocz±tku spoiny.
Moc ³uku
Moc ³uku ma istotne znaczenie przy ustalaniu zmian pr±du w stosunku do zmian d³ugo¶ci ³uku.
Ni¿sza warto¶æ daje spokojniejszy ³uk z mniejsz± ilo¶ci± rozprysków.
Pr±d
Wiêkszy pr±d wytwarza szersze jeziorko spawalnicze oraz lepsz± penetracjê w przedmiocie
obrabianym.
Warto¶æ zadana pr±du mo¿e zostaæ zmieniona niezale¿nie od wy¶wietlanego menu.
Warto¶æ ta wy¶wietlana jest wy³±cznie w menu g³ównym.
6.7
Spawanie TIG
Spawanie TIG topi metal przedmiotu obrabianego, wykorzystuj±c ³uk zajarzony od elektrody
wolframowej, która siê nie topi. Jeziorko spawalnicze i elektroda zabezpieczone s± gazem
ochronnym.
Spawanie TIG jest szczególnie przydatne, gdy wymagana jest wysoka jako æ oraz do
spawania cienkiej blachy. Urz¹dzenie Arc 150i równie¿ posiada bardzo dobre parametry
spawania TIG.
Przed wykorzystaniem urz¹dzenia Arc 150i do spawania TIG, nale¿y je wyposa¿yæ w:
S
uchwyt TIG i zawór gazowy
S
butlê z argonem
S
regulator argonu
S
elektrody wolframowe
S
odpowiedni metal dodatkowy, w razie potrzeby.
Live TIG-start
Funkcja “Live TIG-start” zajarza ³uk, po przy³o¿eniu i wycofaniu elektrody do przedmiotu
obrabianego.
6.8
Zdalne sterowanie
Urz±dzenie zdalnego sterowania nale¿y pod³±czyæ do odpowiedniego z³±cza na ¼ródle
pr±du.
Je¶li urz±dzenie zdalnego sterowania nie bêdzie u¿ywane, funkcja ta zniknie z panelu.
bh26d1o
-- 10 --
PL
7
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest wa¿na celem zapewnienia bezpieczeñstwa i
niezawodno¶ci.
Uwaga!
Jakiekolwiek czynno¶ci naprawcze podejmowane przez u¿ytkownika w okresie
gwarancyjnym powoduj± ca³kowit± utratê gwarancji.
7.1
Czyszczenie filtra przeciwpy³owego
S
Zdj±æ kratkê wentylatora. patrz rysunek.
S
Zwolniæ filtr przeciwpy³owy
S
Przedmuchaæ go do czysta sprê¿onym powietrzem (przy zmniejszonym ci¶nieniu).
S
Sprawdziæ, czy filtr o najdrobniejszej siatce jest umieszczony w pobli¿u kratki.
S
Wymieniæ kratkê wentylatora z filtrem przeciwpy³owym.
bh26d1o
-- 11 --
PL
8
USUWANIE USTEREK
Przed odes³aniem urz±dzenia do autoryzowanego technika serwisu nale¿y
przeprowadziæ nastêpuj±ce sprawdzenia i kontrole.
Typ usterki
Brak ³uku.
Czynno¶æ
S
S
S
S
Czêsto zdarza siê, ¿e w³±czaj± siê
termiczne, samoczynne
wy³±czniki przeci±¿eniowe.
S
S
Sprawdziæ, czy zasilanie sieciowe zosta³o w³±czone.
Sprawdziæ, czy pr±d spawania i przewody powrotne zosta³y
odpowiednio pod³±czone.
Sprawdziæ, czy ustawiono odpowiednie parametry pr±du.
Sprawdziæ, czy zadzia³a³ miniaturowy bezpiecznik automatyczny
(MCB).
Sprawdziæ, czy zadzia³a³y termiczne, samoczynne wy³±czniki
przeci±¿eniowe (co jest sygnalizowane ¿ó³t± lampk± na przednim
panelu).
Sprawdziæ bezpieczniki zasilania sieciowego.
Czêsto zdarza siê, ¿e w³±cza siê
S
termiczny, samoczynny wy³±cznik S
przeci±¿eniowy.
Sprawdziæ, czy filtr przeciwpy³owy nie jest zatkany.
Upewniæ siê, ¿e nie zosta³y przekroczone dane znamionowe
¼ród³a pr±du (tj. ¿e urz±dzenie nie jest przeci±¿one).
S³aba wydajno¶æ spawania.
Sprawdziæ, czy pr±d spawania i przewody powrotne zosta³y
odpowiednio pod³±czone.
Sprawdziæ, czy ustawiono odpowiednie parametry pr±du.
Sprawdziæ, czy u¿ywane s± odpowiednie elektrody.
Sprawdziæ bezpieczniki zasilania sieciowego.
S
S
S
S
8.1
Kody usterek
Arc 150i jest wyposa¿one we wbudowany monitoring usterek. W razie wyst±pienia usterki,
na wy¶wietlaczu pojawi siê jej kod.
W przypadku sta³ego lub czêstego wystêpowania dowolnych kodów usterek, urz±dzenie
nale¿y wys³aæ do autoryzowanego warsztatu serwisowego firmy ESAB celem naprawy.
Usterka
Nazwa
Resetowanie
Czynno¶æ
E1
B³±d wewnêtrznej pamiêci
RAM
Uruchomiæ maszynê ponownie.
Je¶li usterka nie zniknie, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
E2
B³±d zewnêtrznej pamiêci
RAM
Uruchomiæ maszynê ponownie.
Je¶li usterka nie zniknie, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
E3
B³±d EPROM
Uruchomiæ maszynê ponownie.
Je¶li usterka nie zniknie, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
E4
B³±d pamiêci RAM z
zapasowym
akumulatorem
Uruchomiæ maszynê ponownie.
Je¶li usterka nie zniknie, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
E5
B³±d pamiêci, warto¶æ
zmiennej poza limitem
Uruchomiæ maszynê ponownie.
Je¶li usterka nie zniknie, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
bh26d1o
-- 12 --
PL
Nazwa
Resetowanie
Czynno¶æ
E6
Niskie napiêcie
akumulatora
Zresetowaæ naciskaj±c przycisk
Je¶li usterka nie zniknie, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
E10
B³±d + 20 V
(18,5 21,5 V)
Automatyczny reset po
znikniêciu b³êdu
E11
B³±d -15 V
(-13.0 - -16.0)
Automatyczny reset po
znikniêciu b³êdu
E13
Wysoka temperatura
Automatyczny reset po
znikniêciu b³êdu
E14
B³±d bie¿±cego serwo
Automatyczny reset po
znikniêciu b³êdu. Mo¿na
równie¿ zresetowaæ naciskaj±c
przycisk
E99
Bå±d mostkowania
Cyfrowa karta sterowania
zostaåa zmostkowana w
niezdefiniowanej kombinacji.
Usterka
9
Uruchomiæ maszynê ponownie.
Je¶li bå±d bêdzie siê powtarzaå,
nale¿y skontaktowaæ siê z
warsztatem serwisowym
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
Arc150i s± skonstruowane i przetestowane zgodnie z miêdzynarodow± i europejsk±
norm± IEC/EN 60974--1 i EN 60974--10. Obowi±zkiem jednostki serwisowej
dokonuj±cej serwisu lub naprawy, aby upewniæ siê, ¿e produkt w dalszym ci±gu
odpowiada wymienionym normom.
Naprawy i prace zwi±zane z z obwodomi elektrycznymi powinny byæ przeprowadzane
przez upowa¿nionego serwisanta ESAB.
Nale¿y stosowaæ tylko oryginalne czê¶ci zamienne i zu¿ywaj±ce siê ESAB.
Czê¶ci zamienne mo¿na zamawiaæ u najbli¿szego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
(patrz ostatnia strona tej publikacji).
bh26d1o
-- 13 --
Schemat
CaddyArc150
-- 14 --
CaddyArc150
-- 15 --
Arc 150i
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
Type
0459 199 880 Welding Power source
CaddytArc 150i, A34 for 230 V mains voltage
0459 199 886 Welding Power source
CaddytArc 150i, A34 for 230 V mains voltage,
North American version
0459 263 990 Spare parts list
CaddytArc 150i
bh26o
-- 16 --
Edition 060523
Arc 150i
Spis czê¶ci zapasowych
Item
Qty
Ordering no.
101
1
0459 277 001
bh26s
SPiS CZʦCI ZAPASOWYCH
Denomination
Filter
-- 17 --
Edition 060523
Arc 150i
Wyposa¿enie
WYPOSA¯ENIE
MMA welding and return cable kit . . . . . . .
(”crocodile” type holder)
0349 501 078
MMA welding and return cable kit . . . . . . . . 0349 501 079
(”screwe” type holder)
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Shoulderstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 367 880
bh26a
-- 18 --
R0459 263 /E060523/P18
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising