ESAB | Caddy Arc 150i A34 | Instruction manual | ESAB Caddy Arc 150i A34 Användarmanual

ESAB Caddy Arc 150i A34 Användarmanual
SE
Arc 150i
Caddyt
A34
Bruksanvisning
0459 263 101 SE 060523
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3.1 Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5.1 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Märkskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Nätanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Anslutningar och kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Överhettningskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA--svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG--svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjärrdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
8
8
8
9
10
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Rengöring av dammfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8.1 Felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
9 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
14
16
17
18
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 2 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla Arc 150i från serienummer 620 är i överensstämmelse med standard IEC/EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard IEC/EN 60974--10 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--05--22
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som ställs på denna
typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till de normala regler som
gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra kläder,
skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna, eller ge
brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
bh26d1s
-- 3 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
VARNING!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation
och användning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för tining av frusna rör.
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga avfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som
nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig
återvinningsanläggning. Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information
från vår lokala representant om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!
bh26d1s
-- 4 --
SE
3
INTRODUKTION
Arc 150i är en svetsströmkälla avsedd för svetsning med belagda elektroder
(MMA--svetsning) och TIG--svetsning.
3.1
Utrustning
Arc 150i levereras med 3 m nätkabel och en bruksanvisning.
ESAB’s tillbehör för produkten hittar du på sidan 18.
4
TEKNISKA DATA
Arc 150i
Nätspänning
Säkring (trög)
Primärström Imax
Primärström Ieff
Inställningsområde (DC)
Tillåten belastning vid
25% intermittens
35% intermittens
60% intermittens
100% intermittens
230 V, 1 μ 50/60 Hz
16 A
36 A
21 A
4 A /20 V -- 150 A /26 V
Effektfaktor vid max ström
Verkningsgrad vid max ström
Tomgångsspänning
Arbetstemperatur
Kontinuerligt A--vägt ljudtryck
Dimensioner l x b x h
Vikt
Kapslingsklass
Användningsklass
0,62
77%
71--78 V
--10˚C -- +40˚ C
< 70 db
394 x 267 x 274 mm
9 kg
IP 23C
150 A / 26 V
140 A / 26 V
110 A / 25 V
90 A / 24 V
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en
viss belastning.
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
bh26d1s
-- 5 --
SE
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
OBS!
Anslut strömkällan till elnät med en nätimpedans på 0,210 ohm eller lägre. Vid högre nätimpedans
finns risk att flimmer uppstår i belysningsarmaturer.
5.1
Placering
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in-- och utlopp är fria.
5.2
Märkskylt
Märkskylten är placerad på undersidan av strömkällan.
5.3
Nätanslutning
Kontrollera att strömkällan ansluts till rätt nätspänning och att rätt säkringsstorlek
används. För nätkabelarean följ landets normer. Skyddsjorda enligt gällande
föreskrifter.
5.3.1
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Arc 150i
Nätspänning
230 V ¦10 %, 1--fas
Nätfrekvens
50--60 Hz
Säkring, trög
100A 20% intermittens
120A 35% intermittens
150A 35% intermittens
10 A
16 A
20 A*)
3x2,5 mm2
Nätkabel, area
16 mm2
Svetskabel, area
*) OBS! Monterad stickkontakt är godkänd för max 16A.
Version för Nord Amerika: Monterad nätkabel är godkänd för maximun 18 A.
OBS!
Kabelarea och säkringsstorlek ovan är enligt svenska föreskriftier. Anslut svetsströmkällan enligt
gällande lokala föreskrifter.
bh26d1s
-- 6 --
SE
6
DRIFT
6.1
Anslutningar och kontrollorgan
1
Kopplare för nätspänning 0 / 1
4
Anslutning för fjärrdon
2
Nätkabel
5
Anslutning för svetskabel (+)
3
Anslutning för återledarkabel (--)
6
Inställningspanel, se under 6.2
3 och 5 används för anslutning av svets-- och återledare vid MMA--svetsning
6.2
Anslutning av svets-- och återledarkabel
Svetsströmkällan har två uttag, en pluspol och en minuspol, för anslutning av svets-och återledarkablar. Vilket uttag svetskabeln ska anslutas till beror på vilken
elektrodtyp som används. Anslutningspolaritet finns angivet på elektrodförpackningen. Anslut svetskabeln till den pol som anges på elektrodförpackningen.
Anslut återledarkabeln till det andra uttaget på svetsströmkällan. Fäst
återledarkabelns kontaktklämma i arbetsstycket och se till att god kontakt erhålls
mellan arbetsstycket och uttaget för återledarkabeln på svetsströmkällan.
6.3
Inställningspanel A34
Svetsprocessens parametrar regleras via inställningspanelen.
bh26d1s
-- 7 --
SE
6.3.1
Funktionsbeskrivning
Pos
Symbol/Funtion
Inställningsvärden
1
Ratt för inställning av data
2
Bågstryck “Arc Force”
0 -- 99%
3
Varmstart
0 -- 99%
4
TIG--svetsning “Live TIG--start”
--
5
MMA svetsning med belagda elektroder
--
6
Tryckknapp för visning av svetsström (A) och/eller bågspänning (V)
--
7
Inkoppling av fjärrdon
--
8
Indikeringslampa (grön) nätspänning
--
9
Indikeringslampa (gul) vid överhettning
--
6.3.2
--
“Hot Start“
Funktionssymboler på panelen
MMA
TIG
Amp/Volt
Fjärrdon
Hot Start
Arc Force
6.3.3 Dolda funktioner
Fler inställningsmöjligheter av svetsdata såsom droppsvetsning och ArcPlust
och “Hot Start”
erhålles genom att trycka ned “Arc Force”
samtidigt i minst 1 sekund.
Val av funktion görs med inställningsratten och val av svetsmetod erhålles genom att
trycka på ArcForce eller HotStart--knappen.
Följande inställningsmöjligheter av svetsdata för MMA-- svetsning finns under
bokstaven:
D = Inställning av Droppsvetsning
F = Inställning av regulator “ArcPlus”
Gå tillbaka genom att trycka ned “ArcForce”
samtidigt i 1 sekund.
bh26d1s
-- 8 --
och HotStart”
SE
6.4
Inställningar
Inställningar
Inställningsområde
Inställningssteg
Värde vid leverans
Bågtryck ”Arc Force”
0 -- 99%
1%
5%
Droppsvetsning
I/0
--
0
ArcPlust
I/0
--
1
Varmstart “Hot Start”
0--99%
1%
0%
6.5
Överhettningskydd
Svetsströmkällan är försedd med termovakt som löser ut vid för hög temperatur. När
detta sker bryts svetsströmmen och en gul indikeringslampa lyser på strömkällans
front. När temperaturen sjunker återställs termovakten automatiskt.
6.6
MMA--svetsning
Arc 150i lämnar likström och du kan svetsa de flesta metaller i olegerade och legerade
stål, rostfritt och gjutjärn.
Med Arc 150i kan du svetsa de flesta belagda elektroder från ∅ 1,6 till ∅ 3,25.
MMA--svetsning kallas även svetsning med belagda elektroder. När ljusbågen tänds
smälter den elektroden varvid höljet bildar skyddande slagg.
Om elektrodspetsen vid tändning pressas mot plåtbiten smälter den omgående fast
och fortsatt svetsning blir omöjlig.
Elektroden måste därför tändas som man tänder en tändsticka.
Stryk elektroden snabbt mot plåten och lyft den därefter så att
du får en lämplig ljusbågslängd (ca 2 mm). Blir ljusbågen för
lång knastrar och sprutar den för att slutligen helt slockna.
Om du arbetar på ett svetsbord, kontrollera före tändningsförsök att slaggrester, elektrodstumpar eller annat som ligger på
bordet inte isolerar detaljen som skall svetsas.
cmha2p11
När ljusbågen är tänd för du elektroden från vänster till höger.
Elektroden skall bilda 60˚ vinkel mot plåtbiten i förhållande till
svetsriktningen.
När du skall svetsa breda strängar eller när svetsen skall vara
så tjock att du måste svetsa i flera lager, är det dock nödvändigt
med sidorörelser.
cmha2p10
Inställning av regulator -- ArcPlust
Arc 150i är försedd med ArcPlust, en ny typ av reglering som vid MMA--svetsning
ger en intensivare, mer koncentrerad och lugnare ljusbåge.
Den hämtar sig snabbare efter droppkortslutning, vilket minskar risken för att
elektroden fastnar.
Droppsvetsning
Droppsvetsning kan användas vid svetsning med rostfria elektroder. Tekniken innebär att
ljusbågen omväxlande tänds och släcks för att få bättre kontroll över värmetillförseln.
Elektroden behöver bara lyftas något litet för att ljusbågen skall släckas.
bh26d1s
-- 9 --
SE
Varmstart “Hot start”
Varmstart “Hot start” ökar svetsströmmen under en inställbar tid i början av svetsför-loppet, detta minskar risken för bindfel i början av svetsfogen.
Bågtryck “Arc force”
Bågtryck “Arc force” har betydelse för hur strömmen ändras vid en förändring av
båglängden. Ett lägre värde ger en lugnare ljusbåge med mindre sprut.
Ström
Högre ström ger en bredare och djupare inträngning i arbetsstycket.
Oberoende av vilken meny som visas kan man ändra inställningsvärdet på
strömmen. Värdet visas endast i huvudmenyn.
6.7
TIG--svetsning
Vid TIG--svetsning smälter en ljusbåge arbetsstycket med hjälp av en icke smältande
volframelektrod. Smältan och volframelektroden skyddas av en skyddsgas.
TIG--svetsning är speciellt användbar där höga kvalitetskrav ställs samt vid tunnplåtssvetsning. Arc 150i har även goda egenskaper för TIG--svetsning.
För att kunna TIG--svetsa måste Arc 150i utrustas med:
S
en TIG--brännare med gasventil
S
en argongastub
S
en argongasregulator
S
volframelektrod
S
vid behov lämpligt tillsatsmaterial.
“Live TIG-- start”
Vid “Live TIG--start” tänds ljusbågen när elektroden kommer i kontakt med
arbetsstycket och man sedan lyfter elektroden igen.
6.8
Fjärrdon
Fjärrdonet måste anslutas på fjärrdonsuttaget på strömkällan.
Om fjärrdonet inte skall användas kopplas denna funktion från på panelen.
bh26d1s
-- 10 --
SE
7
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
7.1
S
S
S
S
S
Rengöring av dammfilter
Lossa fläktgaller, se skiss.
Frigör dammfiltret
Blås rent filtret med tryckluft (reducerat tryck).
Se till att filtret med det finaste mönstret placeras in mot gallret.
Sätt tillbaka fläktgaller med dammfilter.
8
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal
tillkallas.
Typ av fel
Åtgärd
Svetsströmkällan ger ingen ljus- S
båge.
S
S
S
Svetsströmmen bryts under pågående svetsning.
S
S
Kontrollera om elkopplaren för nätspänning är tillslagen.
Kontrollera om svets-- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera om automatsäkringen har löst ut.
Kontrollera om termovakterna har löst ut (orange
indikeringslampa på svetsströmkällans front).
Kontrollera nätsäkringarna.
Termovakten löser ut ofta.
S
S
Kontrollera om dammfiltret är igensatt.
Kontrollera om svetsströmkällans märkdata överskrids
(överbelastning av svetsström-- källan).
Dåligt svetsresultat.
S
Kontrollera om svets-- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att det inte är felaktiga elektroder som används.
S
S
bh26d1s
-- 11 --
SE
8.1
Felkoder
Arc 150i har inbyggd felövervakning. Om något fel skulle uppträda visas en kod på
displayen.
Om någon av dessa felkoder visas permanent eller ofta återkommer bör man lämna
maskinen till en auktoriserad ESAB serviceverkstad för åtgärd.
Fel
Beskrivning
Återställning
E1
Internt RAM fel
Starta om maskinen.
Om felet kvarstår kontakta
serviceverkstad
E2
Externt RAM fel
Starta om maskinen.
Om felet kvarstår, kontakta
serviceverkstad.
E3
EPROM fel
Starta om maskinen.
Om felet kvarstår kontakta
serviceverkstad
E4
Batteriuppbackat RAM fel
Starta om maskinen.
Om felet kvarstår kontakta
serviceverkstad
E5
Minnesfel variabelvärde utanför sina gänser
Starta om maskinen.
Om felet kvarstår kontakta
serviceverkstad
E6
Låg batterispänning
Återställs genom knapptryckning
E10 + 20V fel
(18,5 -- 21,5V)
Automatisk återställning när
felet försvinner
E11 -- 15V fel
(--13,0 -- --16,0)
Automatisk återställning när
felet försvinner
E13 Hög temperatur
Automatisk återställning när
felet försvinner
E14 Strömservofel
Automatisk återställning när
felet försvinner. Återställs
också genom knapptryckning.
E99 Byglingsfel
Det digitala styrkortet byglat i
en icke definierad kombination.
9
Åtgärd
Om felet kvarstår kontakta
serviceverkstad
Starta om maskinen.
Om felet kvarstår kontakta
serviceverkstad
RESERVDELSBESTÄLLNING
Arc150i är konstruerade och provade i enlighet med internationell och europeisk
standard IEC/EN 60974--1 och EN 60974--10. Efter utförd service eller reparation
åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte avviker
från den ovan nämnda standarden.
Reparations-- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan i denna
publikation.
bh26d1s
-- 12 --
p
-- 13 --
Schema
CaddyArc150
-- 14 --
CaddyArc150
-- 15 --
Arc 150i
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0459 199 880 Welding Power source
CaddytArc 150i, A34 for 230 V mains voltage
0459 199 886 Welding Power source
CaddytArc 150i, A34 for 230 V mains voltage,
North American version
0459 263 990 Spare parts list
CaddytArc 150i
bh26o
-- 16 --
Edition 060523
Arc 150i
Reservdelsförteckning
Item
Qty
Ordering no.
101
1
0459 277 001
bh26s
Denomination
Filter
-- 17 --
Edition 060523
Arc 150i
Tillbehör
MMA welding and return cable kit . . . . . . .
(”crocodile” type holder)
0349 501 078
MMA welding and return cable kit . . . . . . . . 0349 501 079
(”screwe” type holder)
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Shoulderstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 367 880
bh26a
-- 18 --
R0459 263 /E060523/P18
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising