ESAB | CaddyTig 200 | Instruction manual | ESAB CaddyTig 200 Používateľská príručka

ESAB CaddyTig 200 Používateľská príručka
CZ
Tig 150i
Tig 200i
Caddyt
TA34
Návod k pou¾ívání
0459 264 201 CZ 060523
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
5 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Umístìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typový ¹títek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájení ze sítì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøipojovací místa a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
9
6 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti pøehøátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skryté funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
7 SVÁØENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1
7.2
Sváøení TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sváøení MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
16
8 PAMÌ DAT SVAØOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9 ÚDR®BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9.1
Èi¹tìní prachového filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
10 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10.1
Poruchové kódy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
11 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ÈÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTØEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
24
25
26
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 2 --
CZ
1
POKYNY
POTVRZENÍ O SHODÌ
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, ©védsko, potvrzuje pod vlastní zodpovìdností, ¾e zdroj
proudu ke sváøení Tig 150i / Tig 200i od èísla série 620 zcela odpovídá pøislu¹ým norme IEC/EN 60974--1
/--3 dle podmínek ve smìrnicích (73/23/EEG) s dodatkem (93/68/EEG) a normì IEC/EN 60974--10 dle
podmínek ve smìrnicích (89/336/ EEG) s dodatkem (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--05--22
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na tomto zaøízení nebo v jeho
blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto
druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující
doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì seznámen. Nesprávné
pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo si jimi zpùsobit
popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
bt27d2j
-- 3 --
CZ
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
Spoleènost ESAB vám mù¾e poskytnout ve¹keré ochranné prostøedky pro
sváøeèské práce a pøídavná zaøízení.
VÝSTRAHA!
Pøed instalací a pou¾itím zaøízení si tento návod k obsluze
prostudujte a ujistìte se, ¾e mu dobøe rozumíte.
VÝSTRAHA!
Nepou¾ívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
Tento výrobek je urèen pouze pro sváøení obloukem.
bt27d2j
-- 4 --
CZ
Nevyhazujte elektrická zaøízení s normálním odpadem!
Podle ustanovení evropské smìrnice 2002/96/ES o Odpadním elektrickém a
elektronickém vybavení a její implementace v souladu s tuzemskými zákony se musí
elektrické vybavení, které dosáhlo konce své ¾ivotnosti, shroma¾dovat samostatne a vracet
do zaøízení na ekologickou recyklaci. Jako vlastník vybavení musíte získat informace o
schválených sbìrných systémech od va¹eho místního zastupitelstva.
Dodr¾ováním této evropské smernice zlep¹íte ¾ivotní prostøedí a lidské zdraví!
3
ÚVOD
Tig 150i/Tig 200i je zdroj svaøovacího proudu, zalo¾ený na technologii statického
mìnièe, který je urèen ke svaøování TIG a svaøování s obalenými elektrodami (MMA).
Statický mìniè pøispívá ke sní¾ení spotøeby energie a umo¾òuje sní¾ení hmotnosti i
rozmìrù. Moderní elektronické vybavení a øízení pomocí mikroprocesoru umo¾òují napø.
rychlé ovládání a ¹pièkovou kvalitu sváøení.
3.1
Vybavení
Tig 150i/Tig 200i se dodává s 3m sí»ovým kabelem a návodem k obsluze.
Príslu¾enství k výrobku ESAB lze nalézt na stranì 26.
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Sí»ové napìtí
Pojistka (zpo¾ïující)
Primární proud Imax.
Primární proud Ief.
Rozsah napìtí/proudu
(TIG)
(MMA)
Maximální pøípustná zátì¾ pøi TIG
25% pracovním cyklu
35% pracovním cyklu
60% pracovním cyklu
100% pracovním cyklu
Maximální pøípustná zátì¾ pøi MMA
25% pracovním cyklu
35% pracovním cyklu
60% pracovním cyklu
100% pracovním cyklu
Úèiník pøi maximálním proudu
Úèinnost pøi maximálním proudu
Napìtí naprázdno
Provozní teplota
Konstantní akustický tlak
tøídy A
Rozmìry, d x ¹ x v
Hmotnost
Tøída zakrytí
Tøída pou¾ití
bt27d2j
Tig 150i
230 V, 1∼ 50/60 Hz
16 A
36 A
21 A
Tig 200i
230 V, 1∼ 50/60 Hz
16 A
36 A
21 A
3 A / 10 V -150 A / 16 V
4 A / 20 V -150 A / 26 V
3 A / 10 V -200 A / 18 V
4 A / 20 V - 150 A / 26 V
150 A / 16 V
120 A / 15 V
95 A / 14 V
200 A / 18 V
180 A / 17 V
140 A / 15,5 V
110 A / 14,5 V
150 A / 26 V
140 A / 25,5 V
110 A / 24,5 V
90 A / 23,5 V
150 A / 26 V
140 A / 25,5 V
110 A / 24,5 V
90 A / 23,5 V
0,62
77 %
71 - 78 V
-10˚C - + 40˚C
<70 dB
0,62
79 %
71 - 78 V
-10˚C - + 40˚C
<70 dB
394 x 267 x 274 mm
10 kg
IP 23C
394 x 267 x 274 mm
10 kg
IP 23C
-- 5 --
CZ
Zatì¾ovací cyklus
Zatì¾ovací cyklus specifikuje èas jako procento desetiminutového intervalu, bìhem kterého mù¾ete
svaøovat pøi konkrétní zátì¾i.
Tøída krytí
Kód IP oznaèuje tøídu elektrického krytí, tj. stupeò ochrany proti vniknutí pevných pøedmìtù nebo vody.
Zaøízení oznaèené IP 23 je urèeno pro vnitøní a venkovní pou¾ití.
Tøída pou¾ití
Symbol
udává, ¾e tento napájecí zdroj je urèen pro pou¾ití v oblastech se zvý¹eným elektrickým
nebezpeèím.
4.1
Nastavení
4.1.1 Sváøení TIG bez impulzù
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po:
Metoda svaøování
TIG, impulzní TIG nebo
MMA
2- èinný nebo 4-èinný
vypínaè
HF nebo Liftarct
0 -5 s
0 -10 s
0 -10 s
0 -25 s
3 -150 A
3 -200 A
-
Standardní
hodnota
TIG
-
2 zdvihy
0,1 s
0,1 s
0,1 s
0,1 s
1A
1A
LiftArct
0,5 s
0,0 s
1,0 s
2,0 s
60 A
60 A
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po:
Metoda svaøování *
TIG, impulzní TIG nebo
MMA
2- èinný nebo 4-èinný
vypínaè
HF nebo Liftarct
0 -5 s
0 -10 s
0 -10 s
0 -25 s
0,1 -2,5 s
0,001 -0,250 s
0,1 -2,5 s
0,001 - 0,250 s
3 -150 A
3 -150 A
3 -200 A
3 -200 A
-
Standardní
hodnota
TIG
-
2 zdvihy
0,1 s
0,1 s
0,1 s
0,1 s
0,01 s
0,001 s
0,01 s
0,001 s
1A
1A
1A
1A
LiftArct
0,5 s
0,0 s
1,0 s
2,0 s
1,0 s
2/4 zdvihy *
HF / LiftArct *
Proud plynu pøed za¾ehnutím
Doba nábìhu
Doba sestupu
Proud plynu po zhasnutí
Proud
Tig 150i
Proud
Tig 200i
4.1.2 Sváøení TIG s impulzy
2/4 zdvihy *
HF / LiftArct *
Proud plynu pøed za¾ehnutím
Doba nábìhu
Doba sestupu
Proud plynu po zhasnutí
Doba impulzu
Mikroimpuls **
Doba mezi dvìma impulzy
Mikroimpuls **
Impulsní proud
Tig 150i
Proud mezi dvìma impulsy Tig 150i
Impulsní proud
Tig 200i
Impulsní proud
Tig 200i
bt27d2j
-- 6 --
1,0 s
60 A
20 A
60 A
20 A
CZ
4.1.3 Nastavení MMA
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po:
Metoda svaøování
Arc Force
Nárazové svaøování
Typ regulátoru ArcPlust
Horký start
Current
Proud
TIG nebo MMA
0 - 99%
I/0
I/0
0 - 99%
4 -150 A
4 -150 A
1%
1%
2A
2A
Tig 150I
Tig 200I
Standardní
hodnota
TIG
5%
0
I
0%
100 A
100 A
*) Tyto funkce nelze mìnit bìhem svaøování.
**) Èas pøed prùtokem a mikroimpuls jsou skryté funkce, viz str. 11 .
5
INSTALACE
Instalaci by mìl provádìt profesionální pracovník.
VÝSTRAHA!
Tento výrobek je urèen pro prùmyslové pou¾ití. V domácím prostøedí mù¾e zpùsobit ru¹ení rádiového
pøíjmu. Je na odpovìdnosti u¾ivatele, aby pøijal pøimìøená ochranná opatøení.
Poznámka!
Pøipojte napájeící zdroj k elektrické síti se sí»ovou impedancí 0.210 ohmù nebo ni¾¹í. Je-li sí»ová
impedance vy¹¹í, existuje riziko blikání osvìtlovacích tìles.
5.1
Umístìní
Umístìte napájecí zdroj tak, aby nic nepøeká¾elo jeho vstupním a výstupním otvorùm
chladicího vzduchu.
5.2
Typový ¹títek
Typový ¹títek je umístìn na spodní stranì napájecího zdroje.
bt27d2j
-- 7 --
CZ
5.3
Napájení ze sítì
Pøesvìdète se, zda je napájecí zdroj pro sváøení pøipojen ke správnému sí»ovému napìtí a
zda je chránìn správnì dimenzovanou pojistkou. Prùøez sí»ového napájecího kabelu musí
odpovídat normám pøíslu¹né zemì. Pøipojení k ochrannému zemnicímu vodièi musí být
provedeno v souladu s pøedpisy.
5.3.1 Doporuèená zatí¾itelnost pojistek a minimální prùøezy vodièù
Tig 150I
Tig 200I
230 V ¦10 %, 1 fáze
230 V ¦10 %, 1 fáze
Kmitoèet sítì
Pojistka (zpo¾ïující)
85A 35 % duty cycle MMA
120A 20 % duty cycle MMA
150A 25 % duty cycle MMA
50 ’2d 60 Hz
50 ’2d 60 Hz
10 A
16 A
20 A*)
10 A
16 A
20 A
Prùøez sí»ového vodièe
3 x 2,5 mm2
3 x 2,5 mm2
Welding cable, area MMA
16 mm2
16 mm2
Svaøovací kabel, plocha TIG
16 mm2
25 mm2
Sí»ové napìtí
*) POZOR! Pøipojení k síti je schváleno maximálnì pro 16 A.
Severoamerická varianta: Zástrèka sí»ového kabelu je schválena pro maximálnì 18 A.
Pozor!
Vý¹e uvedený prùøez kabelu a zatí¾itelnost pojistky odpovídají ¹védským pøedpisùm. Pou¾ívejte napájecí
zdroj pro sváøení v souladu s pøíslu¹nými národními pøedpisy.
bt27d2j
-- 8 --
CZ
5.4
Pøipojovací místa a ovládací prvky
1
Ovládací panel,
6
Pøípojka plynové hadice k hoøáku TIG
2
TIG: Pøípojka zpìtného kabelu (+)
MMA: Pøípojka svaøovacího kabelu (-)
7
Pøípojka pro spínaè hoøáku TIG
3
Pøípojka dálkového ovladaèe
8
Pøípojka plynové láhve
4
MMA: Pøípojka zpìtného kabelu (-)
9
Sí»ový kabel
5
Pøípojka hoøáku TIG (-)
10
Spínaè sí»ového napájení
2 a 4 se pou¾ívají pro pøipojení kabelù pøívodního a zpìtného svaøovacího proudu bìhem svaøování MMA
bt27d2j
-- 9 --
CZ
6
OBSLUHA
V¹eobecné bezpeènostní pøedpisy pro manipulaci s tímto zaøízením jsou
uvedeny na stranì 3. Pøed pou¾itím zaøízení si je dùkladnì prostudujte!
6.1
Ovládací panel TA34
Ovládací panel je na horní stranì napájecího zdroje. Tento panel slou¾í k volbì funkcí a
nastavení parametrù. Jeho souèástí je displej, otoèný regulátor, kontrolky LED a tlaèítka.
Tlaèítka jsou urèena k pøechodu mezi jednotlivými funkcemi. Zvolená funkce je indikována
rozsvícením pøíslu¹né kontrolky LED.
Po zapnutí sí»ového spínaèe zkontroluje napájecí zdroj v¹echny LED a v¹echny segmenty
displeje. Zobrazí se také typ stroje a verze programu.
A
Proud/napìtí
B
Kontrolka LED sí»ového napìtí (zelená)
C
Dálkové ovládání
D
Kontrolka LED pøehøívání (¾lutá)
E
Datový displej
F
Otoèný regulátor nastavení dat.
Zvy¹ování (+) nebo sni¾ování (-), volené
tlaèítky funkcí.
6.1.1 Symboly funkcí na ovládacím panelu
TIG
LiftArc
4 zdvihy
MMA
TIG HF
2 zdvihy
Stejnosmìrný proud
Impulzní
Stoupání
G. Proud plynu po zhasnutí
bt27d2j
-- 10 --
Doba sestupu
CZ
6.2
Ochrana proti pøehøátí
Napájecí zdroj je vybaven vypínacím obvodem tepelného pøetí¾ení, který pøeru¹í svaøovací
proud a rozsvítí ¾lutou kontrolku v pøední èásti zaøízení, jakmile vnitøní teplota pøíli¹
stoupne. Kdy¾ teplota klesne, vypínací obvod tepelného pøetí¾ení se automaticky nastaví
do výchozího stavu.
6.3
Skryté funkce
Tig 150i/Tig 200i je vybaven funkcí ArcPlus. Jedná se o nový typ ovládání, který pøi
sváøení MMA umo¾òuje mnohem intenzivnìj¹í a klidnìj¹í oblouk. Po nárazovém zkratu
dojde k rychlej¹í obnovì. To sni¾uje nebezpeèí, ¾e dojde k zachycení elektrody.
Zaøízení je rovnì¾ vybaveno funkcí Arc Force (síla oblouku). Ta umo¾òuje pøizpùsobení
dynamiky zdroje podle typu elektrody a podle potøeby. Výborné vlastnosti funkce Arc Plust
v¹ak znamenají, ¾e nastavení síly oblouku je tøeba mìnit jen výjimeènì.
Tig 150i/Tig 200i zahrnuje dal¹í nastavovací parametry, které lze vyvolat souèasným
stisknutím tlaèítek
a
na jednu sekundu.
Pøístup k nastavovacím parametrùm (A -H) se zobrazí po stisknutí tlaèítka
.Hodnoty nebo funkce nastavujte otáèením ovladaèe.
nebo
Skryté funkce svaøování TIG
Následující funkce jsou k dispozici pro re¾im TIG po dvojím stisknutí funkce pod tìmito
písmeny:
A = setting gas pre-flow
b = setting micropulse (TIG pulse
èas v sekundách
Vypnuto= 0 nebo Zapnuto=1
Nastavení následujících dat pro svaøování MMA lze najít pod písmeny:
Skryté funkce svaøování MMA
C = setting ArcForce
d = setting Drop welding
F = setting regulator ArcPlust
H = setting Hot Start
hodnota v procentech
Vypnuto=0 nebo Zapnuto=1
Vypnuto=1 nebo Zapnuto =0
hodnota v procentech
Dal¹í nastavovací parametry vynulujte souèasným stisknutím tlaèítek
na jednu sekundu.
bt27d2j
-- 11 --
a
CZ
7
SVÁØENÍ
7.1
Sváøení TIG
Pøi sváøení TIG musí být zpìtný vodiè pøipojen k (+) a hoøák TIG k (-). Pøi opaèném zapojení
dojde k roztavení wolframové elektrody.
Impulzy slou¾í k dokonalej¹ímu ovládání svarové láznì a procesu tuhnutí . Èetnost impulzù je
nastavena tak, aby svarová lázeò mìla mezi dvìma impulzy dostatek èasu alespoò na èásteèné
ztuhnutí. K nastavení impulzù jsou nutné ètyøi parametry: doba impulzu, doba mezi dvìma
impulzy, proud impulzu, proud mezi dvìma impulzy.
7.1.1
2-èinný
Proud plynu pøed
za¾ehnutím
Nábìh
Sestup
Proud plynu
po zhasnutí
Funkce pøi pou¾ití 2-zdvihového ovládání svaøovacího hoøáku.
Ve 2-zdvihovém re¾imu ovládání se stiskem spou¹tìcího spínaèe zapne proud plynu pøed
za¾ehnutím (pokud je pou¾it) a za¾ehne se oblouk (1). Proud stoupá na nastavenou
hodnotu (jako pøi ovládání funkcí nábìhu, pokud je v provozu). Uvolnìním spou¹tìcího
spínaèe (2) se proud sni¾uje (nebo zaène klesat s funkcí sestupu, pokud je v provozu) a
oblouk zhasíná. Následuje proud plynu po zhasnutí, pokud je v provozu.
7.1.2
4-èinný
Proud plynu pøed
za¾ehnutím
Nábìh
Sestup
Proud plynu
po zhasnutí
Funkce pøi pou¾ití 4-zdvihového ovládání svaøovacího hoøáku.
Ve 4-zdvihovém re¾imu ovládání se stiskem spou¹tìcího spínaèe zapne proud plynu pøed
za¾ehnutím (pokud je pou¾it) (1). Ke konci doby proudìní plynu pøed za¾ehnutím se zvy¹uje
hodnota proudu na zá¾ehovou hodnotu (nìkolika ampér) a za¾ehne se oblouk. Uvolnìním
spou¹tìcího spínaèe (2) stoupne proud na nastavenou hodnotu (s nábìhem, pokud je
pou¾it). Ke konci svaøování sváøeè znovu stiskne spínaè (3), a tím proud opìt sní¾í na
zapalovací hodnotu (s funkcí sestupu, pokud je pou¾ita). Dal¹ím uvolnìním spínaèe (4)
oblouk zhasne a zaène proudit plyn po zhasnutí.
bt27d2j
-- 12 --
CZ
7.1.3
HF
Funkce HF zapaluje oblouk jiskrou, která pøeskoèí z elektrody na svaøovaný díl, kdy¾ se k
nìmu elektroda více pøiblí¾í.
7.1.4
LiftArct
Funkce Lift Arct za¾ehuje oblouk pøi kontaktu elektrody se svaøovaným dílem a jejím
následným oddálením.
Zapalování oblouku pomocí funkce Lift Arc. Krok 1: elektroda se dotkne svaøovaného dílu. Krok 2:
stisknutím spínaèe se zapne proud i nízké hodnotì. Krok 3: sváøeè oddálí elektrodu od svaøovaného dílu:
vytvoøí se oblouk a proud automaticky stoupne na nastavenou hodnotu.
7.1.5 Proud
Vy¹¹í proud dává ¹ir¹í svarovou lázeò s lep¹ím pronikáním do svaøovaného dílu.
Nastavenou hodnotu proudu lze zmìnit bez ohledu na zobrazované menu. Tato hodnota je
zobrazena pouze v hlavním menu.
bt27d2j
-- 13 --
CZ
7.1.6
Impulz
Pøi aktivaci impulzu musí být zdroj napájení naøízen na nastavování doby impulzu a doby
mezi dvìma impulzy.
1. Proud plynu pøed za¾ehnutím
2. Nábìh
3. Impulsní proud nebo spojitý proud
4. Doba impulsu
5. Proud mezi dvìma impulsy
6. Doba mezi dvìma impulsy
7. Sestup
8. Proud plynu po zhasnutí
7.1.7 Délka impulsu a pozadí
Normálnì je rozsah nastavení pro tyto parametry 0,01 - 2,5 s. Av¹ak pøi pou¾ití mikroimpulsu lze
nastavovat èasy a¾ do 0,001 s. Kdy¾ je funkce mikroimpulsu aktivní, èasy krat¹í ne¾ 0,25 sekundy
se zobrazují bez desetinné èárky.
Mikroimpuls je skrytá funkce; chcete-li ji aktivovat, postupujte podle popisu 6.3 ”Skrytá funkce”.
Doba impulzu
Doba , po kterou je impulz aktivníbìhem periody impulzu.
Doba mezi dvìma impulzy
Doba proudu mezi dvìma impulzy. Spoleènì s proudem impulzu tvoøí tento proud periodu
impulzu.
Proud mezi dvìma impulzy
Ni¾¹í ze dvou hodnot proudu pøi pou¾ití impulzního proudu.
bt27d2j
-- 14 --
CZ
Proud impulzu
Vy¹¹í proud dává ¹ir¹í svarovou lázeò s lep¹ím pronikáním do svaøovaného dílu.
Nastavenou hodnotu proudu lze zmìnit bez ohledu na zobrazované menu. Tato hodnota je
zobrazena pouze v hlavním menu.
Proud
Proud mezi
dvìma
impulzy
Proud impulzu
Proud mezi
dvìma impulzy
Doba impulzu
Èas
Sváøení TIG s impulzy.
7.1.8 Dálkové ovládací zaøízení
Pøipojením dálkového ovládaèe k zásuvce na zaøízení lze dálkovì ovládat proud pøi sváøení TIG i
MMA.
Je-li v re¾imu TIG zvolen impulzní proud, ovládá se dálkovì impulzní proud. Pøi pøechodu na displeji
na místo, kde se normálnì nastavuje proud bez dálkového ovládání, se zobrazí hodnota nastavená
dálkovým ovládáním.
Hodnota je potvrzena rozsvícením zelené kontrolky LED.
7.1.9
Proud plynu pøed za¾ehnutím
Tím se reguluje doba, po kterou proudí ochranný plyn pøed za¾ehnutím oblouku.
7.1.10
Nábìh
Nábìhová funkce znamená, ¾e se po po¾ahnutí oblouku pøi svaøování TIG proud pomalu
zvy¹uje na nastavenou hodnotu. Toto zaji¹»uje “jemnìj¹í“ ohøev elektrody a umo¾òuje to
sváøeèi, aby pøed dosa¾ením plného hodnoty proudu správnì umístil elektrodu.
7.1.11
Sestup
Pøi svaøování TIG se pou¾ívá sestup, kdy proud klesá “pomalu“ po regulovanou dobu, aby pøi
dokonèení svaru nedocházelo k vytváøení kráterù anebo trhlin.
7.1.12
Proud plynu po zhasnutí
Tímto se reguluje doba proudìní ochranného plyny po zhasnutí oblouku.
bt27d2j
-- 15 --
CZ
7.2
Sváøení MMA
Tig 150i/Tig 200i vytváøí stejnosmìrný proud a mù¾ete navaøovat vìt¹inu kovù k legované
a nelegované oceli a litinì.
Tig 150I umo¾òuje sváøet s vìt¹inou obalených elektrod o prùmìru ∅ 1,6 a¾ ∅ 3,25.
Tig 200I vám umo¾ní svaøovat vìt¹inou obalených elektrod od ∅ 1,6 a¾ ∅ 4,0.
Jestli¾e se za¾ehne oblouk a ¹pièka elektrody je pøedem pøitisknutá ke kovu, okam¾itì se
taví a ulpívá na kovu, co¾ znemo¾òuje pokraèovat ve sváøení.
Z tohoto dùvodu je nutno elektrodu po za¾ehnutí oblouku okam¾itì oddálit jako pøi
zapalování zápalky.
Rychle se dotknìte elektrodou kovu a oddalte ji, aby vzniknul vhodný
elektrický oblouk (cca 2 mm). Pokud je oblouk pøíli¹ dlouhý, pøeru¹í se
pøed dokonèením sváøení.
Jestli¾e pracujete na sváøecím stole, pøed za¾ehnutím oblouku se
pøesvìdète, zda zbytky kovového odpadu, kousky elektrody èi jiné
pøedmìty na sváøecím stole neizolují díl, který se má sváøet.
cmha2p11
Po za¾ehnutí oblouku pohybujte elektrodou zleva doprava. Elektroda
musí svírat s kovem úhel 60˚ ve smìru sváøení.
Jestli¾e chcete sváøet ¹irokým housenkovým svárem nebo si pøejete
sváøet v nìkolika vrstvách, musíte pøi sváøení postupovat boèními
pohyby.
7.2.1 Nastavení regulátoru ’2d ArcPlust
cmha2p10
Tig 150i/Tig 200i je vybaven funkcí ArcPlust. Jedná se o nový typ ovládání, který pøi
sváøení MMA vytváøí mnohem intenzivnìj¹í a klidnìj¹í oblouk. Po nárazovém zkratu dojde k
rychlej¹í obnovì, co¾ sni¾uje nebezpeèí, ¾e dojde k pøivaøení elektrody.
7.2.2 Arc Force
Nastavení Arc Force (síla oblouku) mìní dynamiku zaøízení. Umo¾òuje vytvoøení mìkèího nebo
tvrd¹ího oblouku. Síla oblouku je dùle¾itá se stanovení, jak se bude proud mìnit se zmìnou délky
oblouku. Ni¾¹í hodnota dává chladnìj¹í oblouk s men¹ím rozstøikem.
7.2.3 Nárazové svaøování
Nárazové svaøování lze pou¾ít pøi sváøení s nerezovými elektrodami.
Tato technika umo¾òuje støídavì zapalovat a zhá¹et oblouk a lépe tak ovládat pøívod tepla. Ke
zhasnutí oblouku je tøeba elektrody mírnì zvednout.
7.2.4 Horký start
Horkým startem se sváøecí proud po nastavitelnou dobu na zaèátku svaøování zvy¹uje.
Sni¾uje se tak riziko ¹patného tavení na zaèátku svaøovaného spoje.
bt27d2j
-- 16 --
CZ
8
PAMÌ DAT SVAØOVÁNÍ
Tig 150i/Tig 200i umo¾òuje ulo¾it do pamìti zaøízení ètyøi rùzná nastavení dat pro
svaøování, rozdìlená mezi dva re¾imy TIG a dva re¾imy MMA.
Toto lze ukládat:
V re¾imu TIG
In MMA mode
lze ulo¾it v¹echna nastavení.
lze ulo¾it pouze svaøovací proud.
Nastavení proudu plynu pøed za¾ehnutím, mikroimpulzy TIG, ArcForce a nárazovým
svaøováním:
nebo
po dobu 5 sekund. Zpoèátku
Data ulo¾íte do pamìti stisknutím tlaèítka
trvale svítí zelená kontrolka LED. Pøi ulo¾ení dat zaène blikat.
K pøepínání pezi pøeddefinovanými nastaveními pou¾ijte tlaèítko
nebo
Nastavení zmìòte pomocí spou¹tì hoøáku tak, ¾e stisknete
.
Mezi ulo¾enými nastaveními pøepínejte rychlým stisknutím spou¹tì hoøáku (do 0,3 sekundy).
Tig 150i/Tig 200i má zálo¾ní baterii, tak¾e nastavení zùstane uchováno i v pøípadì vypnutí
nebo odpojení zaøízení od sítì.
9
ÚDR®BA
Pravidelná údr¾ba je pro zaji¹tìní bezpeènosti a spolehlivosti dùle¾itá.
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
Tig 150i/Tig 200i vy¾aduje minimální údr¾bu. Obvykle je dostateèné oèistit zaøízení jednou
za rok suchým stlaèeným vzduchem, av¹ak pokud se zaøízení pou¾ívá v pra¹ném a
¹pinavém prostøedí, musí se èistit èastìji.
bt27d2j
-- 17 --
CZ
9.1
Èi¹tìní prachového filtru
S
Sejmìte møí¾ku vìtráku: viz obrázek.
S
Vyjmìte prachový filtr
S
Profouknìte filtr stlaèeným vzduchem za sní¾eného tlaku.
S
Møí¾ku vìtráku s prachovým filtrem nasaïte zpìt.
10
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Ne¾ si vy¾ádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveïte tyto doporuèené
kontroly.
Zákrok
Druh závady
Není oblouk
S
S
S
Bìhem svaøování do¹lo k pøeru¹ení
sváøecího proudu.
S
S
Vypínací obvod ochrany proti
tepelnému pøetí¾ení se èasto
uvádí do chodu.
S
Nízký sváøecí výkon.
S
S
S
S
S
bt27d2j
Zkontrolujte, zda je zapnut vypínaè sí»ového napájení.
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu sváøecího proudu a
zpìtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda se neuvedly do chodu vypínací obvody ochrany
proti tepelnému pøetí¾ení (indikováno ¾lutou kontrolkou na
pøedním panelu).
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
Pøesvìdète se, zda nejsou pøekroèeny pøedepsané hodnoty
napájecího zdroje pro sváøení (tj. ¾e zaøízení není pøetí¾eno).
Zkontrolujte, zda je prachový filtr èistý.
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu sváøecího proudu a
zpìtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda jsou pou¾ity správné elektrody.
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
-- 18 --
CZ
10.1 Poruchové kódy
Tig 150i/Tig 200i je vybaven vestavìným monitorováním chyb. V pøípadì poruchy se na
displeji zobrazí poruchový kód.
Je-li nìkterý z tìchto poruchových kódù zobrazen trvale nebo se èasto opakuje, je tøeba
zaøízení odeslat autorizovanému servisu nebo dílnì spoleènosti ESAB k opravì.
Poruc- Popis
ha
Vynulování
Zákrok
E1
Porucha interní pamìti RAM
Restartujte zaøízení.
Pokud porucha trvá, kontaktujte
servis.
E2
Porucha externí pamìti RAM
Restartujte zaøízení.
Pokud porucha trvá, kontaktujte
servis.
E3
Porucha pamìti EPROM
Restartujte zaøízení.
Pokud porucha trvá, kontaktujte
servis.
E4
Porucha pamìti RAM
zálohované baterií
Restartujte zaøízení.
Pokud porucha trvá, kontaktujte
servis.
E5
Porucha pamìti, promìnná
je mimo limity
Restartujte zaøízení.
Pokud porucha trvá, kontaktujte
servis.
E6
Nízké napìtí baterie
Vynulujte stiskem tlaèítka
E10
Porucha + 20 V
18,5 ’2d 21,5 V
Automatické vynulování jakmile
porucha zmizí.
E11
Porucha -15 V
(-13.0 - -16.0)
Automatické vynulování jakmile
porucha zmizí.
E13
Vysoká teplota
Automatické vynulování jakmile
porucha zmizí.
E14
Porucha proudového
servomechanismu
Automatické vynulování jakmile
porucha zmizí. Vynulování
mo¾né i stiskem tlaèítka.
E99
Zkrat
Karta èíslicového ovládání je
zkratována nedefinovanou
kombinací.
11
Trvá-li porucha, kontaktujte
servis.
Restartujte zaøízení.
Pokud porucha trvá, kontaktujte
servis.
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
Tig 150i / Tig 200i je nav¾ena a zkou¹ena v souladu s mezinárodními a evropskými
normami IEC/EN 60974--1, 60974--3 a EN 60974--10. Servisní jednotka, která provedla
servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval
uvedeným normám.
Opravy a elektrické práce musí provádìt autorizovaný servisní technik ESAB
Pou¾ívejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
bt27d2j
-- 19 --
Schema
Tig 150i
Tig 150i
-- 20 --
Tig 150i
-- 21 --
Tig 200i
Tig 200i
-- 22 --
Tig 200i
-- 23 --
Tig 150i, Tig 200i
Objednací èíslo
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0459 199 881 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
0459 199 885 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
Incl welding kit
0459 199 887 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
CSA version for the North
American market.
Incl welding kit
0459 199 888 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
CSA version for the North
American market
0459 199 883 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
0459 199 889 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
Incl welding kit
0459 264 990 Spare part list
CaddytTig 150i/
CaddytTig 200i
English only
bt27o
-- 24 --
Edition 060523
Tig 150i, Tig 200i
Seznam náhradních dílù
Item
Qty
Ordering no.
101
1
0459 277 001
bh26s
Denomination
Filter
-- 25 --
Edition 060523
Tig 150i, Tig 200i
Spotøební díly
MMA welding and return cable kit . . . . . . . . 0349 501 078
(”crocodile” type holder)
MMA welding and return cable kit . . . . . . . . 0349 501 079
(”screwe” type holder)
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Shoulderstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 367 880
bt27a
-- 26 --
R0459 264 /E060523/P27
Tig 150i, Tig 200i
Trolley small gas bottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 880
TIG Torch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 218 890
BTF 150 OKC25
bt27a
-- 27 --
R0459 264 /E060523/P27
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising