ESAB | CaddyTig 200 | Instruction manual | ESAB CaddyTig 200 Brugermanual

ESAB CaddyTig 200 Brugermanual
DK
Tig 150i
Tig 200i
Caddyt
TA34
Brugsanvisning
0459 264 201 DK 060523
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4.1 Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mærkeskilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nettilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutninger og kontrolmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6.1 Betjeningspanel TA34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Overophedningsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Skjulte funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
7 SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1 TIG--svejsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 MMA--svejsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
15
8 SVEJSEDATAHUKOMMELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
9 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
9.1 Rengøring af støvfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
10 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
10.1 Fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
11 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
24
25
26
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde Tig 150i / Tig 200i fra serienummer 620 er i overensstemmelse med standarden IEC/EN 60974--1
/--3 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden IEC/EN
60974--10 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--05--22
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de personer, som
arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til
de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i
gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, brandsikkert
arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd, ringe el.lign., som
kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
bt27d2d
-- 3 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ESAB kan tilbyde nødvendig svejsebeskyttelse og øvrigt tilbehør.
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation
og ibrugtagning
ADVARSEL!
Anvend ikke strømkilden til optøning af frosne rør.
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
Elektrisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige affald!
Ifølge EU--direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og
dets gennemførelse i henhold til national lov skal udtjent elektrisk udstyr indsamles
separat og afleveres til et miljøvenligt genvindingsanlæg. Som ejer af udstyret skal du
skaffe dig oplysninger fra vores lokale repræsentant om godkendte indsamlingssystemer.
Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for miljøet og for menneskers sundhed!
bt27d2d
-- 4 --
DK
3
INDLEDNING
Tig 150i/Tig 200i er en svejsestrømkilde baseret på ensretterteknikken og er
beregnet til TIG--svejsning og svejsning med belagte elektroder (MMA).
Ensretterteknikken bidrager til lavt energiforbrug, lav vægt og små dimemsioner.
Avanceret elektronik med mikroprocessorstyring giver bl.a. hurtig regulering og
svejseegenskaber i topklasse.
3.1
Udstyr
Tig 150i/Tig 200i leveres med 3 m netkabel og brugsanvisning.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 26.
4
TEKNISKE DATA
Tig 150i
Tig 200i
Netspænding
230V, 1∼ 50/60 Hz
230V, 1∼ 50/60 Hz
Sikring (træg)
16 A
16 A
Primærstrøm Imaks.
36 A
36 A
Primærstrøm Ieff.
21 A
21 A
Indstillingsområde
(TIG)
(MMA)
3 A / 10 V --150 A / 16 V
4 A / 20 V --150 A / 26 V
3 A / 10 V --200 A / 18 V
4 A / 20 V -- 150 A / 26 V
Tilladt belastning ved TIG
25% intermittens
35% intermittens
60% intermittens
100% intermittens
150 A / 16 V
120 A / 15 V
95 A / 14 V
200 A / 18 V
180 A / 16 V
140 A / 15,5 V
110 A / 14,5 V
Tilladt belastning ved MMA
25% intermittens
35% intermittens
60% intermittens
100% intermittens
150 A / 26 V
140 A / 25,5 V
110 A / 24,5 V
90 A / 23,5 V
150 A / 26 V
140 A / 25,5 V
110 A / 24,5 V
90 A / 23,5 V
Effektfaktor ved maks. strøm
0,62
0,62
Virkningsgrad ved maks. strøm
77 %
79 %
Tomgangsspænding
71 --78 V
71 --78 V
Arbejdstemperatur
--10˚C -- + 40˚C
--10˚C -- + 40˚C
Kontinuerligt A--vægtet lydtryk
<70 db
<70 db
Dimensioner lxbxh
394 x 267 x 274 mm
394 x 267 x 274 mm
Vægt
10 kg
10 kg
Kapslingsklasse
IP 23C
IP 23C
Anvendelsesklasse
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10--minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
bt27d2d
-- 5 --
DK
4.1
Indstillinger
4.1.1
TIG--svejsning uden puls
Indstillinger
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Svejsemetode
TIG, TIG--pulssvejsning
eller MMA
2--takt eller 4--takt
HF eller LiftArct
0 -- 5 s
0 --10 s
0 --10 s
0 --25 s
3 -- 150 A
3 -- 200 A
--
Værdi ved
levering
TIG
--0,1 s
0,1 s
0,1 s
0,1 s
1A
1A
2--takt
LiftArct
0,5 s
0,0 s
1,0 s
2,0 s
60 A
60 A
Indstillinger
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Svejsemetode*
TIG, TIG--pulssvejsning
eller MMA
2--takt eller 4--takt
HF eller LiftArct
0 --5 s
0 --10 s
0 --10 s
0 --25 s
0,01 --2,5 s
0,001 --0,250 s
0,01 --2,5 s
0,001 --0,250 s
3 -- 150 A
3 -- 150 A
3 -- 200 A
3 -- 200 A
--
Værdi ved
levering
TIG
2/4--takt *
HF / Liftarct *
Gasforstrømning **
”Slope up”--tid
”Slope down”--tid
Gasefterstrømning
Strøm
CaddyTig 150
Strøm
CaddyTig 200
4.1.2
TIG-- pulssvejsning
2/4--takt *
HF / Liftarc*
Gasforstrømning
”Slope up”--tid
”Slope down”--tid
Gasefterstrømning
Pulstid
Micro puls **
Grundstrømstid
Micro puls **
Pulsstrøm
Grundstrøm
Pulsstrøm
Grundstrøm
4.1.3
Tig150i
Tig 150i
Tig 200i
Tig 200i
--0,1 s
0,1 s
0,1 s
0,1 s
0,01 s
0,001 s
0,01 s
0,001 s
1A
1A
1A
1A
1,0 s
60 A
20 A
60 A
20 A
Indstilling for MMA
Indstillinger
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Svejsemetode
Buetryk ”Arc Force”
Drypsvejsning
Regulator ArcPlust *
Varmstart ”Hot Start” *
Strøm
Tig 150i
Strøm
Tig 200i
TIG eller MMA
0 -- 99%
I/0
I/0
0 -- 99%
4 --150 A
4 --150 A
-1%
--1%
2A
2A
*) Disse funktioner kan ikke ændres, mens svejsning finder sted.
**) Gasforstrømningstid og micro puls er skjulte funktioner, se side 10.
bt27d2d
2--takt
LiftArct
0,5 s
0,0 s
1,0 s
2,0 s
1,0 s
-- 6 --
Værdi ved
levering
TIG
5%
0
1
0%
100A
100A
DK
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
BEMÆRK!
Tilslut strømkilden til elnet med en netimpedans på 0.210 ohm eller lavere. Ved højere netimpedans er
der risiko for, at der opstår flimmer i belysningsarmaturer.
5.1
Placering
Placér strømkilden således, at indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
5.2
Mærkeskilt
Mærkeskiltet er placeret på undersiden af strømkilden.
5.3
Nettilslutning
Kontrollér, at strømkilden er tilsluttet den rigtige netspænding, og at der anvendes
sikringer af korrekt størrelse. Landets normer skal følges mht. netkablets tværsnit.
Der skal etableres jordforbindelse iht. gældende forskrifter.
5.3.1
Anbefalet sikringsstørrelse og mindste kabeltværsnit
Netspænding
Netfrekvens
Sikring, træg
85A 35% intermittens MMA
120A 20% intermittens MMA
150A 25% intermittens MMA
Netkabel, tværsnit
Svejsekabel, area MMA
Svetskabel, area TIG
Tig 150i
Tig 200i
230 V ¦10 %, 1--faset
50--60 Hz
230 V ¦10 %, 1--faset
50--60 Hz
10 A
16 A
20 A*)
10 A
16 A
20 A
3x2,5 mm2
3x2,5 mm2
16 mm2
16 mm2
mm2
25 mm2
16
*) OBS! Monteret stikkontakt er godkendt til maks. 16A.
Version for Nordamerika: Monteret netkabel er godkendt til maks. 18 A.
OBS!
De ovenfor nævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser følger svenske forskrifter. Tilslut strømkilden
iht. gældende, lokale forskrifter.
bt27d2d
-- 7 --
DK
5.4
Tilslutninger og kontrolmuligheder
1
Manøvrepanel
6
Tilslutning af gasslange for
TIG--brænder
2
TIG: Tilslutning af returleder (+)
MMA: Tilslutning af svejsekabel (+)
7
Tilslutning af Canon--kontakt til TIG--brænder
3
Tilslutning af fjernbetjening
8
Tilslutning af gasslange fra gasflaske
4
Tilslutning af returleder MMA (--)
9
Netkabel
5
Tilslutning af TIG--brænder (--)
10
Hovedkontakt
2 och 4 bruges ved tilslutning af svejse-- og returledere ved MMA--svejsning
bt27d2d
-- 8 --
DK
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
6.1
Betjeningspanel TA34
Øverst på strømkilden findes et betjeningspanel for valg af funktioner og parametre.
Dette består af display, indstillingsdrejeknap, lysdioder og trykknapper.
Ved hjælp af trykknapperne kan man skifte mellem de forskellige funktioner. Den
valgte funktion vises ved, at den pågældende lysdiode tændes.
Ved spændingstilslutning kontrollerer maskinen lysdioderne og segmenterne på
displayet. Derefter vises maskintype og programversion.
A
Ampere/Volt
B
Lysdiode (grøn) netspænding
C
Fjernkontrol
D
Lysdiode (gul) overophedning
E
Display af data samt præsentation
af programversion ved start
F
Drejeknap til indstilling af data
6.1.1
Funktionssymboler i manøvrepanelet
TIG
Jævnstrøm
TIG HF
2-- takt
MMA
DC--puls
LiftArct
4-- takt
Slope up
bt27d2d
Øge (+) eller mindske (--) funktion.
Funktionen vælges med funktionsknapper
Slope down
-- 9 --
Gasefterstrømning
DK
6.2
Overophedningsbeskyttelse
Strømkilden er udstyret med termoafbryder, som udløses, hvis temperaturen bliver
for høj. Hvis dette sker, afbrydes svejsestrømmen, og en gul kontrollampe lyser på
strømkildepanelet. Når temperaturen daler, genindkobles termoafbryderen
automatisk.
6.3
Skjulte funktioner
Tig 150i/Tig 200i er forsynet med ArcPlus, en ny slags regulering, som ved
MMA--svejsning giver en mere intensiv, en mere koncentreret og roligere lysbue.
Den kommer sig hurtigere efter drypkortslutning, hvilket mindsker risikoen for, at
elektroden går i stå.
Maskinen er endvidere udstyret med Arc Force, hvilket betyder, at strømkildens
dynamik kan justeres blødere eller hårdere, afhængigt af elektrodetype og efter
behov. Arc Plust --regulatorens gode egenskaber gør dog, at der kun
undtagelsesvist er grund til at ændre Arc Force--indstillingen.
I Tig 150i/Tig 200i findes der yderligere indstillingsmuligheder, som fås, hvis man
trykker på
og
samtidigt i 1 sekund.
Ved hjælp af pilene bladrer man mellem funktionerne, og ved hjælp af knapperne
vælger man indstillingsdata og/eller funktion.
For TIG--svejsning findes følgende valg under dobbelttryksfunktionen under
bogstavet:
A = indstilling af gasførstrømning
b = inställning av mikropuls (TIG puls)
tid i sekunder
Fra= 0 eller Til=1
Følgende indstillingsmuligheder af svejsedata for MMA-- svejsning findes under
bogstavet:
C = indstilling af Buetryk ”ArcForce”
d = Inställning av Droppsvetsning
F = indstilling af regulator ”ArcPlus”
H = indstilling af varmstart ”Hot Start”
værdi i procent
Fra=0 eller Til =1
Av=1 eller På =0
værdi i procent
Gå tilbage fra skjulte funktioner ved at trykke på
i 1 sekund.
bt27d2d
-- 10 --
og
samtidigt
DK
7
SVEJSNING
7.1
TIG--svejsning
Ved TIG--svejsning skal returkablet sluttes til (+) og svejsebrænderen til (--). Hvis det
sker modsat, smelter wolframelektroden.
Pulsning anvendes for bedre at kunne styre smeltebadet og størkningsforløbet. Pulsfrekvensen vælges så langsom, at smeltebadet kan nå at størkne i det mindste delvist
mellem hver puls. Der skal bruges fire parametre for at indstille pulsen: pulstid, grundstrømstid, pulsstrøm og grundstrøm.
7.1.1
2-- takt
Gasforstrømning
Slope
up
Slope down
Gasefter-strømning
Funktioner ved 2--taktsbetjening af brænderens aftrækker.
Ved 2--taktsbetjening starter eventuel gasførstrømning, når TIG--brænderens aftrækker
trykkes ind (1), og lysbuen tændes. Derefter stiger strømmen til den indstillede værdi
(eventuelt med ”slope up”). Når aftrækkeren senere slippes (2), daler strømmen igen
(eventuelt med ”slope down”), og lysbuen slukkes. Derefter følger en eventuel
gasefterstrømning.
7.1.2
4-- takt
Gasforstrømning
Slope
up
Slope down
Gasefter-strømning
Funktioner ved 4--taktsbetjening af brænderens aftrækker.
Ved 4--taktsbetjening starter en eventuel gasførstrømning, når pistolkontakten
trykkes ind (1). Når gasførstrømningstiden udløber, stiger strømmen til pilotniveau
(nogle ampere), og lysbuen tændes. Når aftrækkeren senere slippes (2), stiger
strømmen til den indstillede værdi (eventuelt med ”slope up”). Når aftrækkeren igen
trykkes ind (3), daler strømmen atter til pilotniveau (eventuelt med ”slope down”) .
Når aftrækkeren slippes igen (4), slukkes lysbuen, og eventuel gasefterstrømning
begynder.
bt27d2d
-- 11 --
DK
7.1.3
HF
Ved HF tændes lysbuen af den gnistovergang, som sker, når elektroden befinder sig
i en vis afstand fra emnet.
7.1.4
LiftArct
Ved ”Lift Arct tændes lysbuen, når elektroden kommer i kontakt med emnet, og
man derefter igen løfter elektroden.
Tænding ved hjælp af ”Lift Arc”. I første fase holdes elektroden direkte mod emnet. I anden fase
påvirkes aftrækkeren, og en lav strøm begynder at flyde. I tredje fase tændes lysbuen, når svejseren
løfter elektroden fra emnet, hvorefter strømmen automatisk stiger til den indstillede styrke.
7.1.5
Strøm
Højere strømstyrke giver bredere og dybere indtrængning i emnet.
Det er muligt at ændre indstillingsværdien for strømmen uafhængigt af den viste
menu. Værdien vises kun i hovedmenuen.
bt27d2d
-- 12 --
DK
7.1.6
DC--puls
Ved aktivering af DC--puls kan der foretages indstilling af pulstid/grundstrømstid,
pulsstrøm og grundstrøm
1. Gasforstrømning
2. Slope up
3. Pulsstrøm alt. kontinuerlig strøm
4. Pulstid
5. Grundstrøm
6. Grundstrømstid
7. Slope down
8. Gasefterstrømning
7.1.7
Puls-- og grundstrømstid
Normalt er indstillingsområdet for disse parametre 0,01--2,5 s. Ved at trykke på de to
piletaster samtidig i 1 sekund kan der indstilles tider ned til 0,001 s. Når micro
puls--funktionen er aktiveret, vises kortere tider end 0,25 sekunder uden decimal.
Micro puls er en skjult funktion; for at aktivere micro puls skal man følge beskrivelsen under
punkt 6.3 ”Skjulte funktioner”.
Pulstid
Den tid pulsstrømmen er koblet til i en pulsperiode.
Grundstrømstid
Den tid, grundstrømmen er koblet til, som sammen med den tid, pulsstrømmen er
koblet til, udgør pulsperioden.
Grundstrøm
Den laveste af de to strømværdier ved pulserende strøm.
bt27d2d
-- 13 --
DK
Pulsstrøm
Den højeste af de to strømværdier ved pulserende strøm.
Strøm
Grundstrømstid
Pulsstrøm
Grundstrøm
Pulstid
Tid
TIG--pulssvejsning
7.1.8 Fjernbetjening
Fjernbetjeningen aktiveres ved at trykke på symbolet for fjernbetjening
grønne lysdiode tændes.
, og den
Via fjernbetjeningsudtaget på maskinen kan strømmen fjernstyres for både TIG og MMA.
Hvis der vælges pulserende strøm i TIG--positionen, er det pulsstrømmen, som fjernstyres.
Når fjernbetjeningen aktiveres, vises indstillet strøm på displayet.
7.1.9
Gasførstrømning
Gasforstrømning angiver, hvor lang tid man ønsker at beskyttelsesgassen skal
strømme, inden lysbuen tændes.
7.1.10
Slope up
”Slope up” betyder, at strømmen ved start af TIG--lysbuen langsomt stiger til den
indstillede værdi. Det giver en mere skånsom opvarmning af elektroden, og
svejseren får en chance for at rette elektroden ind, før strømmen stiger til
svejsestyrke.
7.1.11
Slope down
Ved TIG--svejsning anvendes ”Slope down” for at undgå kraterrevner, hvor
svejsningen afsluttes. Her aftager strømmen langsomt i løbet af et tidsrum, der kan
indstilles.
7.1.12
Gasefterstrømning
Gasefterstrømning angiver, hvor lang tid man ønsker at beskyttelsesgassen skal
strømme, efter at lysbuen er slukket.
bt27d2d
-- 14 --
DK
7.2
MMA--svejsning
Tig 150i/Tig 200i leverer jævnstrøm, og du kan svejse de fleste metaller i ulegeret og
legeret stål, rustfrit stål og støbejern.
Med Tig 150i kan du svejse de fleste beklædte elektroder fra ∅ 1,6 til ∅ 3,25.
Med Tig 200i kan du svejse de fleste beklædte elektroder fra ∅ 1,6 til ∅ 4,0.
Hvis elektrodespidsen ved tænding presses mod pladestykket, smelter den straks
fast, og fortsat svejsning er umulig.
Elektroden skal derfor tændes, som man tænder en tændstik.
Stryg elektroden hurtigt mod pladen, og løft den derefter således, at du får en passende lysbuelængde (ca. 2 mm). Hvis lysbuen bliver for lang, knitrer og sprutter den for til sidst helt at gå
ud.
Hvis du arbejder på et svejsebord, skal du, inden du forsøger at
tænde, kontrollere, at slaggerester, elektrodestumper eller andet, som ligger på bordet, ikke isolerer det emne, som skal
svejses.
cmha2p11
Når lysbuen er tændt, fører du elektroden fra venstre mod højre. Elektroden skal danne en vinkel på 60˚ i retning mod pladen og i forhold til svejseretningen.
Hvis du skal svejse brede strenge, eller når svejsningen skal
være så tyk, at du bliver nødt til at svejse i flere lag, er det dog
nødvendigt med sidebevægelser.
7.2.1
cmha2p10
Indstilling af regulator -- ArcPlust
Tig 150i/Tig 200i er forsynet med ArcPlust, en ny slags regulering, som ved
MMA--svejsning giver en mere intensiv, en mere koncentreret og roligere lysbue.
Den kommer sig hurtigere efter drypkortslutning, hvilket mindsker risikoen for, at
elektroden går i stå.
7.2.2
Buetryk ”Arc Force”
Arc Force--indstillingen ændrer maskinens dynamik. Der kan fås en blødere/hårdere
lysbue. Buetrykket ”Arc force” har betydning for, hvordan strømmen ændres, når
buelængden ændres. En lavere værdi giver en roligere lysbue med færre sprøjt.
7.2.3
Drypsvejsning
Drypsvejsning kan anvendes ved svejsning med rustfrie elektroder.
Teknikken indebærer, at lysbuen skiftevis tændes og slukkes for at få bedre kontrol over
varmetilførslen. Elektroden skal blot løftes lidt, for at lysbuen slukkes.
7.2.4
Varmstart ”Hot start”
Varmstart ”Hot Start” øger svejsestrømmen i et indstilleligt tidsrum i begyndelsen af
svejseforløbet. Dette formindsker risikoen for bindefejl i begyndelsen af svejsefugen.
bt27d2d
-- 15 --
DK
8
SVEJSEDATAHUKOMMELSE
Tig 150i/Tig 200i kan lagre 4 forskellige svejsedataopsætninger i maskinens hukommelse, fordelt med 2 i TIG--hukommelsen og 2 i MMA--hukommelsen.
Følgende kan gemmes:
TIG--position
-- samtlige indstillinger gemmes.
MMA--position
-- kun værdien for svejsestrømmen gemmes.
Tryk på knappen
eller
i 5 sekunder for at lagre alle indstillinger i hukommelsen.
I begyndelsen lyser den grønne diode konstant for at skifte til blinkende, når data er lagret.
Skift mellem de gemte indstillinger ved at trykke på knappen
eller
Brug knappen
for at ændre indstillinger fra brænderpistolen. Tryk hurtigt på
pistolen (inden for 0,3 sekunder) for at skifte mellem de lagrede indstillinger.
Tig 150i/Tig 200i har batteribackup, således at indstillingerne varer ved, selv om maskinen slukkes eller frakobles nettet.
9
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
Tig 150i/Tig 200i kræver næsten ingen vedligeholdelse. Normalt er det tilstrækkeligt,
hvis den blæses ren med tør trykluft en gang om året, men hvis den står placeret i et
lokale med snavs og støv, skal rengøringen ske hyppigere.
9.1
S
S
S
S
Rengøring af støvfilter
Løsn blæsergitteret, se tegning.
Støvfilteret tages af.
Filteret blæses rent med trykluft (nedsat tryk).
Blæsergitter med støvfilter sættes på plads igen.
bt27d2d
-- 16 --
DK
10
FEJLFINDING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes servicepersonale.
Fejltype
Afhjælpning
Strømkilden giver ingen lysbue.
S
S
S
Kontrollér, at strømafbryderen til netspænding er slået til.
Kontrollér, at svejse-- og returkabler er korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.
Svejsestrømmen afbrydes under svejsning.
S
Kontrollér, om termoafbryderne er udløst (gul kontrollampe
på strømkildens forside).
Kontrollér netsikringerne.
S
Termoafbryderen udløses hyppigt.
Dårligt svejseresultat.
10.1
S
Kontrollér, om strømkildens mærkedata er overskredet
(overbelastning af strømkilden).
Kontrollér, at filteret er rent.
S
S
S
Kontrollér, at svejse-- og returkabler er korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.
Kontrollér, at der ikke anvendes fejlagtige elektroder.
S
Fejlkoder
Tig 150i/Tig 200i har indbygget fejlovervågning. Hvis der opstår fejl, vises en kode i
displayet.
Hvis nogle af disse fejlkoder vises permanent eller kommer tilbage ofte, skal man
overlade maskinen til et autoriseret ESAB--serviceværksted til afhjælpning.
Fejl Beskrivelse
Nulstilling
Afhjælpning
E1
Fejl i intern RAM
Genstart maskinen.
Hvis fejlen varer ved, kontakt
serviceværkstedet.
E2
Fejl i ekstern RAM
Genstart maskinen.
Hvis fejlen varer ved, kontakt
serviceværkstedet.
E3
Fejl i EPROM
Genstart maskinen.
Hvis fejlen varer ved, kontakt
serviceværkstedet.
E4
Fejl i batteribackup--RAM’en
Genstart maskinen.
Hvis fejlen varer ved, kontakt
serviceværkstedet.
E5
Hukommelsesfejl, variabelværdi uden for sine
grænser
Genstart maskinen.
Hvis fejlen varer ved, kontakt
serviceværkstedet.
E6
Lav batterispænding
Nulstilles ved tryk på knap.
E10 Fejl + 20V
(18,5 -- 21,5V)
Der sker automatisk nulstilling, når fejlen forsvinder.
E11 Fejl --15V
(--13,0 -- --16,0)
Der sker automatisk nulstilling, når fejlen forsvinder.
E13 Høj temperatur
Der sker automatisk nulstilling, når fejlen forsvinder.
bt27d2d
-- 17 --
Hvis fejlen varer ved, kontakt
serviceværkstedet.
DK
Fejl Beskrivelse
Nulstilling
E14 Fejl i strømservo
Der sker automatisk nulstilling, når fejlen forsvinder.
Nulstilles også ved tryk på
knap.
E99 Koblingsfejl
Det digitale styrekort er tilkob- Genstart maskinen.
let i en ikke--defineret kombi- Hvis fejlen varer ved, kontakt
nation.
serviceværkstedet.
11
Afhjælpning
BESTILLING AF RESERVEDELE
Tig 150i / Tig 200i er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk standard IEC/EN 60974--1, 60974--3 og EN 60974--10. Efter udført service
eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reparations-- og elektriske arbejder skal udføres af ESAB--autoriseret
servicepersonale. Benyt kun originale reserve-- og sliddele fra ESAB.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bt27d2d
-- 18 --
p
-- 19 --
Skema
Tig 150i
Tig 150i
-- 20 --
Tig 150i
-- 21 --
Tig 200i
Tig 200i
-- 22 --
Tig 200i
-- 23 --
Tig 150i, Tig 200i
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0459 199 881 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
0459 199 885 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
Incl welding kit
0459 199 887 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
CSA version for the North
American market.
Incl welding kit
0459 199 888 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
CSA version for the North
American market
0459 199 883 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
0459 199 889 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
Incl welding kit
0459 264 990 Spare part list
CaddytTig 150i/
CaddytTig 200i
English only
bt27o
-- 24 --
Edition 060523
Tig 150i, Tig 200i
Reservedelsfortegnelse
Item
Qty
Ordering no.
101
1
0459 277 001
bh26s
Denomination
Filter
-- 25 --
Edition 060523
Tig 150i, Tig 200i
Tilbehør
MMA welding and return cable kit . . . . . . . . 0349 501 078
(”crocodile” type holder)
MMA welding and return cable kit . . . . . . . . 0349 501 079
(”screwe” type holder)
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Shoulderstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 367 880
bt27a
-- 26 --
R0459 264 /E060523/P27
Tig 150i, Tig 200i
Trolley small gas bottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 880
TIG Torch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 218 890
BTF 150 OKC25
bt27a
-- 27 --
R0459 264 /E060523/P27
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising