ESAB | CaddyTig 200 | Instruction manual | ESAB CaddyTig 200 Instrukcja obsługi

ESAB CaddyTig 200 Instrukcja obsługi
PL
Tig 150i
Tig 200i
Caddyt
TA34
Instrukcja obs³ugi
0459 264 201 PL 060523
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 DYREKTYWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPIECZEÑSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Wyposa¿enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4.1
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
5 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Monta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przyå±cza i elementy nastawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
9
6 DZIA£ANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie przed przegrzaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje ukryte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
7 SPAWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1
7.2
Spawanie TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spawanie MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
16
8 PAMIÊÆ DANYCH SPAWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9.1
Czyszczenie filtra przeciwpyåowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
10 USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10.1
Kody usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
11 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIS CZʦCI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSA¯ENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
24
25
26
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 2 --
PL
1
DYREKTYWA
ZAPEWNIENIE ZGODNO¦CI Z NORM¡
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Szwecja, zapewnia z pe³n± odpowiedzialno¶ci±, ¿e
¼ród³o pr±du Tig 150i / Tig 200i pocz±wszy od numeru seryjnego 620 zgodne jest z norm± IEC/EN
60974--1 /--3 wed³ug warunków ustalonych w dyrektywie (73/23/EEG) z dodatkiem uzupe³ni±cym
(93/68/EEC) oraz z norm IEC/EN 60974--10 wed³ug warunków ustalonych w dyrektywie (89/336/EEG) z
dodatkiem uzupe³niaj±cym (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--05--22
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPIECZEÑSTWO
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich przepisów
bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz± byæ zgodne z
wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y
przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania sprzêtu
spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w rezultacie do obra¿eñ
operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S
S
S
S
S
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S
S
3.
odpowiednie do tego celu
wolne od przeci±gów
Sprzêt ochrony osobistej
S
S
5.
w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona osoba
w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy musi byæ:
S
S
4.
jego obs³udze
lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
jego dzia³aniu
odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
spawaniu
Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿ ognioodporn±, rêkawice
ochronne.
Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp., które mog³yby siê o co¶
zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S
S
S
bt27d2o
Nale¿y upewniæ siê czy przewód powrotny zosta³ prawid³owo pod³±czony.
Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez wykwalifikowanego
elektryka.
Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
-- 3 --
PL
OSTRZE¯ENIE
SPAWANIE I CIÊCIE £UKOWE MO¯E ZAGRA¯AÆ BEZPIECZEÑSTWU OPERATORA I POZOSTA£YCH
OSÓB PRZEBYWAJ¡CYCH W POBLI¯U. DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE¯Y ZACHOWAÆ
SZCZEGÓLNE ¦RODKI OSTRO¯NO¦CI. PRZED PRZYST¡PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIÊ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY OBOWI¡ZUJ¡CYMI NA TWOIM STANOWISKU
PRACY.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ¶mierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich os³on lub
ekranów.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materia³ów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ¡DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¡ INSTRUKCJ¡
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
ESAB mo¿e dostarczaæ wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ i akcesoriów.
UWAGA!
Przed instalacj± i rozruchem urz±dzenia nale¿y zapoznaæ siê z
niniejsz± instrukcj±.
OSTRZE¯ENIE!
Nie wolno u¿ywaæ ¼ród³a pr±du do rozmra¿ania zamarzniêtych rur.
Produkt przeznaczony jest wy³±cznie do spawania ³ukiem spawalniczym.
bt27d2o
-- 4 --
PL
Nie wyrzucaæ urz±dzeñ elektrycznych razem ze zwyklymi odpadami!
Zgodnie z Dyrektywa Europejsk± 2002/96/EC dotyczaca odpadów elektrycznych i
elektronicznych oraz jej zastosowaniem w ¶wietle prawa krajowego, wyeksploatowane
urz±dzenia elektryczne nale¿y gromadzic oddzielnie i oddawaæ do zak³adu zajmuj±cego siê
ich utylizacja, zgodnie z zasadami ochrony ¶rodowiska. W³a¶ciciel sprzêtu powinien
uzyskaæ informacje na temat sprawdzonych systemów gromadzenia takich odpadów u
naszego lokalnego przedstawiciela.
Przestrzeganie tej Dyrektywy Europejskiej poprawi ¶rodowisko i ludzkie zdrowie!
3
WSTÊP
Tig 150i/Tig 200i to ¼ródåo pr±du spawania, zawieraj±ce przeksztaåtnik, przeznaczone
do spawania TIG oraz do spawania elektrodami otulonymi (MMA). Technologia
wykorzystuj±ca przeksztaåtnik przyczynia siê do niskiego zu¿ycia energii, zmniejszenia
masy i wymiarów. Zaawansowana elektronika oraz sterowanie mikrokomputerowe
umo¿liwia np. szybk± regulacjê oraz doskonaåe wåa¶ciwo¶ci spawania.
3.1
Wyposa¿enie
Tig 150i/Tig 200i jest wyposa¿one w 3-metrowy przewód zasilaj±cy oraz instrukcjê
obsåugi.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu mo¿na znale¼æ na stronie 26.
4
DANE TECHNICZNE
Napiêcie sieciowe
Bezpiecznik (z dziaåaniem
opó¼nionym)
Pr±d pierwotny Imaks.
Pr±d pierwotny Iwyd.
Napiêcie/zakres pr±dowy
(TIG)
(MMA)
Maksymalne dopuszczalne
obci±¿enie przy TIG
25% cyklu pracy
35% cyklu pracy
60% cyklu pracy
100% cyklu pracy
Maksymalne dopuszczalne
obci±¿enie przy MMA
25% cyklu pracy
35% cyklu pracy
60% cyklu pracy
100% cyklu pracy
Wspóåczynnik mocy przy pr±dzie
maksymalnym
Wydajno¶æ przy pr±dzie maksymalnym
Napiêcie obwodu otwartego
Temperatura pracy
Staåy poziom d¼wiêku A
Wymiary, då. x szer. x wys.
Masa
bt27d2o
Tig 150i
230V, 1∼ 50/60 Hz
Tig 200i
230V, 1∼ 50/60 Hz
16 A
36 A
21 A
16 A
36 A
21 A
3 A / 10 V -150 A / 16 V
4 A / 20 V -150 A / 26 V
3 A / 10 V - 200 A / 18 V
4 A / 20 V -150 A / 26 V
150 A / 16 V
120 A / 15 V
95 A / 14 V
200 A / 18 V
180 A / 17 V
140 A / 15,5 V
110 A / 14,5 V
150 A / 26 V
140 A / 25,5 V
110 A / 24,5 V
90 A / 23,5 V
150 A / 26 V
140 A / 25,5 V
110 A / 24,5 V
90 A / 23,5 V
0,62
0,62
77 %
71 - 78 V
-10˚C - + 40˚C
<70 db
394 x 267 x 274 mm
10 kg
79 %
71 - 78 V
-10˚C - + 40˚C
<70 db
394 x 267 x 274 mm
10 kg
-- 5 --
PL
Tig 150i
IP 23C
Stopieñ ochrony
Klasa zastosowania
Tig 200i
IP 23C
Cykl pracy
Cykl pracy bazuje na okresie 10-minutowym. Cykl pracy 30% oznacza, ze po 3 minutach pracy urz±dzenia
jest wymagana 7-minutowa przerwa. Cykl pracy 100% oznacza, ¿e urz±dzenie mo¿e pracowaæ w sposób
ci±g³y, bez przerw.
Stopieñ ochrony
IP okre¶la w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewn±trz zanieczyszczeñ
stalych i wodnych. IP23 oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach
zamkniêtych i na zewn±trz.
Klasa zastosowania
Klasa zastosowania
oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do u¿ycia w miejscach, gdzie
wystêpuje zwiêkszone niebezpieczeñstwo pora¿enia pr±dem elektrycznym.
4.1
Ustawienia
4.1.1 Spawanie TIG bez pulsowania
Ustawienia
Zakres ustawieñ
W stopniach:
Metoda spawania
TIG, TIG impulsowe lub
MMA
2-stopniowe lub
4-stopniowe
HF lub Liftarct
0 -5 s
0 -10 s
0 -10 s
0 -25 s
3 - 150 A
3 -200 A
-
Warto¶æ
domy¶lna
TIG
-
2-stopniowe
0,1 s
0,1 s
0,1 s
0,1 s
1A
1A
LiftArct
0,5 s
0,0 s
1,0 s
2,0 s
60 A
60 A
2/4-stopniowe*
HF / LiftArct *
Pocz±tkowy wypåyw gazu
Czas wzrostu nachylenia
Czas spadku nachylenia
Resztkowy wypåyw gazu
Pr±d
Pr±d
Tig 150i
Tig 200i
4.1.2 Spawanie TIG z pulsowaniem
Ustawienia
Zakres ustawieñ
W stopniach:
Metoda spawania *
TIG, TIG impulsowe lub
MMA
2-stopniowe lub
4-stopniowe
HF lub Liftarct
0 -5 s
0 -10 s
0 -10 s
0 -25 s
0,1 -2,5 s
0,001 -0,250 s
0,1 -2,5 s
0,001 - 0,250 s
3 -150 A
3 -150 A
-
Warto¶æ
domy¶lna
TIG
-
2-stopniowe
0,1 s
0,1 s
0,1 s
0,1 s
0,01 s
0,001 s
0,01 s
0,001 s
1A
1A
LiftArct
0,5 s
0,0 s
1,0 s
2,0 s
1,0 s
2/4-stopniowe*
HF / LiftArct *
Pocz±tkowy wypåyw gazu
Czas wzrostu nachylenia
Czas spadku nachylenia
Resztkowy wypåyw gazu
Czas impulsu
Micro Pulse**
Czas tåa
Micro Pulse**
Natê¿enie pr±du impulsu
Pr±d bazowy
bt27d2o
Tig 150i
Tig 150i
-- 6 --
1,0 s
60 A
20 A
PL
Ustawienia
Zakres ustawieñ
W stopniach:
3 -200 A
3 -200 A
1A
1A
Ustawienia
Zakres ustawieñ
W stopniach:
Metoda spawania
Moc åuku
Spawanie kropelkowe
Typ regulatora - ArcPlust
Gor±cy start
Pr±d
Tig 150i
Pr±d
Tig 200i
TIG / MMA
0 - 99%
I/0
I/0
0 - 99%
4 -150 A
4 -150 A
1%
1%
2A
2A
Natê¿enie pr±du impulsu
Pr±d bazowy
Tig 200i
Tig 200i
Warto¶æ
domy¶lna
60 A
20 A
4.1.3 Ustawienia MMA
Warto¶æ
domy¶lna
TIG
5%
0
I
0%
100 A
100 A
*) Nie mo¿na zmieniæ tych funkcji w trakcie procesu spawania.
**) Funkcje czasu pocz±tkowego wypåywu gazu i micro pulse s± ukryte, patrz strona 11 .
5
INSTALACJA
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
UWAGA!
Produkt przeznaczony jest do u¿ytku przemys³owego. W warunkach domowych mo¿e spowodowaæ
zak³ócenia odbioru radiowego. Za przedsiêwziêcie nale¿ytych ¶rodków zapobiegawczych odpowiedzialny
jest u¿ytkownik.
Uwaga!
Podå±czyæ ¼ródåo pr±du do sieci elektrycznej o impedancji 0.210 omów lub ni¿szej. Je¶li impedancja
sieci bêdzie wy¿sza, mo¿e dochodziæ do przygasania o¶wietlenia.
5.1
Monta¿
¬ródåo pr±du nale¿y umie¶ciæ w taki sposób, aby wloty i wyloty chåodz±cego powietrza nie
byåy zablokowane.
5.2
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa jest umieszczona od spodu ¼ródåa pr±du.
bt27d2o
-- 7 --
PL
5.3
Zasilanie sieciowe
Upewniæ siê, czy ¼ródåo pr±du spawania zostaåo podå±czone do zasilania o odpowiednim
napiêciu oraz czy jest zabezpieczone bezpiecznikiem o wåa¶ciwym dopuszczalnym
obci±¿eniu. Przekrój przewodu zasilaj±cego powinien odpowiadaæ wytycznym, podawanym
w normach dla danego kraju. Zgodnie z przepisami, nale¿y wykonaæ ochronne poå±czenie
uziemiaj±ce.
5.3.1 Zalecane bezpieczniki i rozmiar przewodu zasilaj±cego
Napiêcie sieciowe
Czêstotliwo¶æ zasilania
Bezpiecznik (z dziaåaniem
opó¼nionym)
85 A 35% cykl pracy MMA
120 A 20% cykl pracy MMA
150 A 25% cykl pracy MMA
Przewód zasilaj±cy, przekrój
Kabel spawania, przekrój MMA
Kabel spawania, przekrój TIG
Tig 150i
230 V ¦10 %, 1-fazowy
50 - 60 Hz
Tig 200i
230 V ¦10 %, 1-fazowy
50 - 60 Hz
10 A
16 A
20 A*)
10 A
16 A
20 A
3 x 2,5 mm2
16 mm2
16 mm2
3 x 2,5 mm2
16 mm2
25 mm2
*) UWAGA! Wtyczka sieciowa zostaåa zatwierdzona dla maksymalnie 16 A.
Wersja póånocnoamerykañska: Wtyczka kabla sieciowego jest zatwierdzona dla
maks. 18 A.
Uwaga!
Podany powy¿ej przekrój przewodu i parametry bezpiecznika s± zgodne z przepisami szwedzkimi.
Nale¿y zastosowaæ ¼ródåo pr±du spawania zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.
bt27d2o
-- 8 --
PL
5.4
Przyå±cza i elementy nastawcze
1
Panel sterowania,
6
Podå±czenie wê¿a gazowego do uchwytu elektrody
TIG
2
TIG: Poå±czenie kabla powrotnego (+)
MMA: Poå±czenie kabla spawania (-)
7
Poå±czenie wyå±cznika uchwytu elektrody TIG
3
Poå±czenie zdalnego sterowania
8
Poå±czenie butli gazowej
4
MMA: Poå±czenie kabla powrotnego (-)
9
Kabel sieciowy
5
Poå±czenie uchwytu elektrody TIG (-)
10
Wyå±cznik zasilania sieciowego
2 i 4 såu¿± do podå±czania pr±du spawania i przewodu powrotnego przy spawaniu MMA
bt27d2o
-- 9 --
PL
6
DZIA£ANIE
Ogólne przepisy bezpieczeñstwa dotycz±ce obchodzenia siê z niniejszym
sprzêtem znajduj± siê na stronie 3. Nale¿y zapoznaæ siê z nimi przed
przyst±pieniem do jego u¿ytkowania.
6.1
Panel sterowania TA34
W górnej czê¶ci ¼ródåa pr±du znajduje siê panel sterowania, såu¿±cy do wybierania funkcji i
ustawiania parametrów. Skåada siê on z wy¶wietlacza, pokrêtåa, diod i przycisków. Za
pomoc± przycisków mo¿na przechodziæ miêdzy ró¿nymi funkcjami. Wybrana funkcja
zostaje wskazana przez zapalenie siê odpowiedniej diody.
Po wå±czeniu wyå±cznika gåównego ¼ródåo pr±du sprawdza diody i wszystkie segmenty na
wy¶wietlaczu. Zostanie wy¶wietlony równie¿ typ maszyny i wersja programu.
A
Amper/Volt
B
Dioda (zielona) napiêcia zasilania
C
Zdalne sterowanie
D
Dioda (¿óåta) przegrzewanie
E
Wy¶wietlacz danych
F
Pokrêtåo ustawiania danych.
”Zwiêkszenie” (+) lub ”Zmniejszenie” (-)
wybiera siê za pomoc± przycisków
6.1.1 Symbole funkcji na panelu sterowania
TIG
MMA
LiftArc
Pr±d staåy
Wzrost nachylenia
bt27d2o
TIG HF
pulsuj±cy
Spadek nachylenia
-- 10 --
2-takt.
4-takt.
Resztkowy
wypåyw gazu
PL
6.2
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
¬ródåo pr±du spawania wyposa¿ono w termiczny, samoczynny wyå±cznik
przeci±¿eniowy, które zadziaåa, kiedy temperatura bêdzie zbyt wysoka, odå±czaj±c pr±d
spawania i zapalaj±c ¿óåty wska¼nik z przodu urz±dzenia. Kiedy temperatura opadnie,
nast±pi automatyczny reset wyå±cznika.
6.3
Funkcje ukryte
Tig 150i/Tig 200i jest wyposa¿one w ArcPlus, nowy typ sterowania, które podczas
spawania MMA wytwarza bardziej intensywny, skupiony i spokojny åuk. Szybciej odzyskuje
moc po zwarciu kropelkowym, co zmniejsza ryzyko przyczepienia siê elektrody.
Urz±dzenie to jest równie¿ wyposa¿one w funkcjê Moc åuku, co umo¿liwia regulacjê
dynamiki ¼ródåa pr±du, czyni±c j± åagodniejsz± lub gwaåtowniejsz±, zale¿nie od typu
elektrody i potrzeb. Jednak dziêki dobrym wåa¶ciwo¶ciom regulatora Arc Plust zmiana
mocy åuku jest konieczna tylko w wyj±tkowych przypadkach.
Tig 150i/Tig 200i zawiera dodatkowe opcje ustawieñ, dostêpne po naci¶niêciu
i
jednocze¶nie przez 1 sekundê.
Dostêp do opcji ustawieñ (A -H) wy¶wietlany jest po naci¶niêciu
Ustawiæ warto¶ci lub funkcjê, obracaj±c pokrêtåem.
lub
.
Funkcje ukryte spawania TIG
Pod tymi literami, po dwukrotnym naci¶niêciu funkcji dostêpne s± nastêpuj±ce opcje
spawania dla TIG:
A = ustawianie wstêpnego nadmuchu gazu
b = ustawianie funkcji micropulse (TIG pulsuj±ce
czas w sekundach
Wyå.= 0 lub Wå.=1
Pod tymi literami znajduj± siê nastêpuj±ce opcje ustawiania danych spawania dla MMA:
Funkcje ukryte spawania MMA
C = ustawianie ArcForce
d = ustawianie spawania kroplowego
F = ustawianie regulatora ArcPlust
H = ustawianie startu gor±cego
warto¶æ w procentach
Wyå.=0 lub Wå. =1
Wyå.=1 lub Wå. =0
warto¶æ w procentach
Zresetowaæ ustawienia dodatkowe naciskaj±c
sekundê.
bt27d2o
-- 11 --
i
jednocze¶nie przez 1
PL
7
SPAWANIE
7.1
Spawanie TIG
Podczas spawania TIG, przewód powrotny musi byæ podå±czony do (+), a uchwyt TIG do
(-). Odwrotne podå±czenie spowoduje topienie siê elektrod wolframowych.
Pulsowanie såu¿y do lepszej kontroli jeziorka spawalniczego i procesu krzepniêcia.
Czêstotliwo¶æ impulsów jest tak ustawiana, aby jeziorko spawalnicze zd±¿yåo przynajmniej
czê¶ciowo zakrzepn±æ miêdzy ka¿dym impulsem. Do ustawienia pulsowania wymagane s±
cztery parametry: czas impulsu, czas tåa, pr±d impulsowy i pr±d tåa.
7.1.1
2-stopniowe
Pocz±tkowy wypåyw
gazu
Spadek
nachylenia
Wzrost
nachyle
nia
Koñcowy
nadmuch
gazu
Dziaåa, kiedy u¿ywane jest 2-stopniowe sterowanie uchwytem elektrody.
W 2-stopniowym trybie sterowania, naci¶niêcie spustu uruchamia pocz±tkowy wypåyw
gazu (je¶li stosowany) i zajarza åuk (1). Nastêpuje wzrost pr±du do warto¶ci zadanej (w
wyniku kontroli przez funkcjê wzrostu nachylenia, je¶li dziaåa). Zwolnienie spustu (2)
zmniejsza pr±d (lub uruchamia spadek nachylenia, je¶li wå±czone) i wygasza åuk.
Resztkowy wypåyw gazu nie zostaje przerwany.
7.1.2
4-stopniowe
Pocz±tkowy wypåyw
gazu
Spadek
nachylenia
Wzrost
nachyle
nia
Koñcowy
nadmuch
gazu
Dziaåa, kiedy u¿ywane jest 4-stopniowe sterowanie uchwytem elektrody.
W 4-stopniowym trybie sterowania, naci¶niêcie spustu uruchamia pocz±tkowy wypåyw
gazu (je¶li stosowany) (1). Pod koniec czasu pocz±tkowego wypåywu gazu, nastêpuje
wzrost pr±du do poziomu pocz±tkowego (kilka amperów) i zajarzenie åuku. Zwolnienie
spustu (2) zwiêksza pr±d do warto¶ci zadanej (ze wzrostem nachylenia, je¶li
wykorzystywane). Pod koniec spawania, spawacz ponownie naciska spust (3), co znów
zmniejsza pr±d do poziomu pocz±tkowego (ze spadkiem nachylenia, je¶li wykorzystywane).
Ponowne zwolnienie spustu (4) wygasza åuk i uruchamia resztkowy wypåyw gazu.
bt27d2o
-- 12 --
PL
7.1.3
HF
Funkcja HF zajarza åuk przy pomocy iskry powstaåej w wyniku przybli¿enia elektrody do
przedmiotu obrabianego.
7.1.4
LiftArct
Funkcja Lift Arct zajarza åuk, po przyåo¿eniu i wycofaniu elektrody do przedmiotu
obrabianego.
Zajarzanie åuku z wykorzystaniem funkcji Lift Arc. Krok 1: dotkn±æ elektrod± przedmiot obrabiany. Krok 2:
nacisn±æ spust, po czym nast±pi dopåyw pr±du niskiego. Krok 3: spawacz odsuwa elektrodê od
przedmiotu obrabianego: nastêpuje zajarzenie åuku i pr±d wzrasta automatycznie do warto¶ci zadanej.
7.1.5 Pr±d
Wiêkszy pr±d wytwarza szersze jeziorko spawalnicze oraz lepsz± penetracjê w przedmiocie
obrabianym.
Warto¶æ zadana pr±du mo¿e zostaæ zmieniona niezale¿nie od wy¶wietlanego menu.
Warto¶æ ta wy¶wietlana jest wyå±cznie w menu gåównym.
bt27d2o
-- 13 --
PL
7.1.6
Impuls
Wå±czaj±c impulsy, ¼ródåo pr±du musi byæ przygotowane do ustawienia czasu
impulsu/czasu zatrzymania.
1. Wstêpny nadmuch gazu
2. Narastanie pr±du
3. Pr±d impulsu lub pr±d ci±gåy
4. Czas trwania impulsu
5. Pr±d bazowy
6. Czas przerwy miêdzy impulsami
7. Opadanie pr±du
8. Koñcowy nadmuch gazu
7.1.7 Czas impulsu i tåa
Zakres ustawieñ dla tych parametrów wynosi standardowo 0,01 - 2,5 s.Jednak za pomoc± micro
pulse mo¿na ustawiæ czas na 0,001 sekundy. Po wå±czeniu funkcji Micro Pulse, czasy krótsze ni¿
0,25 sekundy s± wy¶wietlane bez przecinka dziesiêtnego.
Micro Pulse to funkcja ukryta. Aby j± wå±czyæ, nale¿y postêpowaæ zgodnie z opisem 6.3 ”Funkcja
ukryta”.
Czas impulsu
Podczas okresu impulsowego, czas pr±du impulsowego jest wå±czony.
Czas tåa
Czas pr±du tåa razem z czasem pr±du impulsowego daje okres pulsowania.
Pr±d tåa
Ni¿sza z warto¶ci tych dwóch pr±dów w razie pr±du impulsowego.
bt27d2o
-- 14 --
PL
Pr±d impulsowy
Wiêkszy pr±d wytwarza szersze jeziorko spawalnicze oraz lepsz± penetracjê w przedmiocie
obrabianym.
Warto¶æ zadana pr±du mo¿e zostaæ zmieniona niezale¿nie od wy¶wietlanego menu.
Warto¶æ ta wy¶wietlana jest wyå±cznie w menu gåównym.
Pr±d
Czas przerwy
miêdzy
impulsami
Pr±d
impulsowy
Pr±d
bazowy
Czas impulsu
Czas
Spawanie TIG z pulsowaniem.
7.1.8 Urz±dzenie zdalnego sterowania
Wykorzystuj±c gniazdo zdalnego sterowania w urz±dzeniu, mo¿na zdalnie regulowaæ pr±d dla
spawania TIG i MMA.
Je¶li w trybie TIG zostanie wybrany pr±d impulsowy, to on bêdzie sterowany zdalnie. Warto¶æ
ustawiona za pomoc± zdalnego sterowania jest wy¶wietlana na wy¶wietlaczu po przej¶ciu do
pozycji, gdzie zostaåby ustawiony pr±d bez zdalnego sterowania.
Jest to potwierdzone przez zapalenie siê zielonej diody.
7.1.9
Pocz±tkowy wypåyw gazu
Kontrola czasu, w trakcie którego gaz ochronny wypåywa zanim åuk zostanie zajarzony.
7.1.10
Wzrost nachylenia
Funkcja wzrostu nachylenia oznacza, ¿e podczas zajarzania åuku TIG pr±d wolno wzrasta
do warto¶ci zadanej. Zapewnia to “åagodniejsze” rozgrzewanie elektrody, a tak¿e daje
spawaczowi mo¿liwo¶æ odpowiedniego ustawienia elektrody zanim osi±gniêta zostanie
peåna warto¶æ pr±du.
7.1.11
Spadek nachylenia
Spawanie TIG wykorzystuje spadek nachylenia, przez co pr±d powoli opada w okre¶lonym
czasie, umo¿liwiaj±c unikniêcie kraterów i/lub pêkniêæ po zakoñczeniu spawania.
bt27d2o
-- 15 --
PL
7.1.12
Resztkowy wypåyw gazu
Kontrola czasu, w trakcie którego gaz ochronny wypåywa po wygaszeniu åuku.
7.2
Spawanie MMA
Tig 150i/Tig 200i dostarcza pr±d staåy, umo¿liwiaj±c spawanie wiêkszo¶ci metali do stali
stopowej i niestopowej, stali nierdzewnej i ¿eliwa.
Tig 150i umo¿liwia spawanie za pomoc± wiêkszo¶ci elektrod otulonych od ∅ 1,6 do ∅
3,25.
Tig 200i umo¿liwia spawanie wiêkszo¶ci± elektrod otulonych od ∅ 1,6 do ∅ 4,0.
Je¶li podczas zajarzania åuku koñcówka elektrody zostanie przyåo¿ona do metalu,
natychmiast topi siê i przywiera do niego, uniemo¿liwiaj±c kontynuacjê spawania.
Dlatego åuk nale¿y zajarzaæ w taki sam sposób, jak siê zapala zapaåkê.
Szybko uderzyæ elektrod± o metal, po czym unie¶æ j±, aby utworzyæ
odpowiedniej dåugo¶ci åuk (ok. 2 mm). Je¶li åuk jest zbyt dåugi,
bêdzie trzaskaå i pryskaå, a¿ wreszcie caåkowicie zga¶nie.
Pracuj±c na stole spawalniczym, przed zajarzeniem åuku nale¿y
sprawdziæ, czy znajduj±ce siê na stole resztki odpadów metalowych,
kawaåki elektrod lub inne przedmioty nie izoluj± spawanego
elementu.
cmha2p11
Po zajarzeniu åuku nale¿y przesun±æ elektrodê z lewej do prawej.
Elektroda musi znajdowaæ siê pod k±tem 60˚ do metalu wzglêdem
kierunku spawania.
Jednak chc±c stosowaæ szerokie ¶ciegi lub uzyskaæ tak gruby spaw,
¿e konieczne jest zastosowanie kilku warstw, nale¿y wykonywaæ
ruchy poprzeczne.
cmha2p10
7.2.1 Regulator ustawieñ - ArcPlust
Tig 150i/Tig 200i jest wyposa¿one w ArcPlust, nowy typ sterowania, które podczas
spawania MMA wytwarza bardziej intensywny, skupiony i spokojny åuk. Szybciej odzyskuje
moc po zwarciu kropelkowym, co zmniejsza ryzyko przyczepienia siê elektrody.
7.2.2 Moc åuku
Ustawienie mocy åuku zmienia dynamikê urz±dzenia. Mo¿na uzyskaæ
åagodniejszy/gwaåtowniejszy åuk. Moc åuku ma istotne znaczenie przy ustalaniu zmian pr±du w
stosunku do zmian dåugo¶ci åuku. Ni¿sza warto¶æ daje spokojniejszy åuk z mniejsz± ilo¶ci±
rozprysków.
7.2.3 Spawanie kropelkowe
Spawanie kropelkowe mo¿na stosowaæ przy spawaniu za pomoc± elektrod nierdzewnych.
Ta technika polega na zajarzaniu i wygaszaniu åuku na przemian, w celu uzyskania lepszej kontroli
nad dostarczanym ciepåem. Aby wygasiæ åuk, wystarczy tylko nieco unie¶æ elektrodê.
7.2.4 Gor±cy start
Gor±cy start zwiêksza pr±d spawania przez okre¶lony czas na pocz±tku spawania,
redukuj±c ryzyko wyst±pienia braku przetopu na pocz±tku spoiny.
bt27d2o
-- 16 --
PL
8
PAMIÊÆ DANYCH SPAWANIA
Tig 150i/Tig 200i mo¿e przechowywaæ w pamiêci 4 ró¿ne konfiguracje danych
spawania, podzielone na 2 w trybie TIG i 2 w trybie MMA.
Mo¿na zapamiêtaæ nastêpuj±ce ustawienia:
W trybie TIG
mo¿na zapamiêtaæ wszystkie ustawienia.
W trybie MMA
mo¿na zapamiêtaæ tylko pr±d spawania.
Ustawianie pocz±tkowego wypåywu gazu, TIG MicroPulse, mocy åuku i spawania
kropelkowego:
lub
przez 5 sekund, aby zapisaæ dane w pamiêci. Na
Nacisn±æ przycisk
pocz±tku zielona dioda bêdzie siê ¶wieciæ przez caåy czas, a po zapisaniu danych zacznie
pulsowaæ.
Do przeå±czania miêdzy predefiniowanymi ustawieniami såu¿y przycisk
lub
Zmieniæ ustawienia spustem uchwytu elektrody, naciskaj±c
.
Naciskaæ szybko spust uchwytu elektrody (w ci±gu 0,3 sekundy), aby przeå±czaæ miêdzy
zapisanymi ustawieniami.
Tig 150i/Tig 200i wyposa¿one jest w zapasow± bateriê, dziêki czemu ustawienia nie
zostan± utracone, je¶li urz±dzenie bêdzie wyå±czone lub odå±czone od zasilania.
9
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest wa¿na celem zapewnienia bezpieczeñstwa i
niezawodno¶ci.
Uwaga!
Jakiekolwiek czynno¶ci naprawcze podejmowane przez u¿ytkownika w okresie
gwarancyjnym powoduj± ca³kowit± utratê gwarancji.
Tig 150i/Tig 200i wymaga niewielkiej konserwacji. Standardowo wystarczy przedmuchaæ
je do czysta suchym, sprê¿onym powietrzem raz w roku. Jednak pracuj±c w pylistym i
brudnym otoczeniu nale¿y to robiæ czê¶ciej.
9.1
S
S
S
S
Czyszczenie filtra przeciwpyåowego
Zdj±æ kratkê wentylatora. patrz rysunek.
Zwolniæ filtr przeciwpyåowy
Przedmuchaæ go do czysta sprê¿onym powietrzem (przy zmniejszonym ci¶nieniu).
Wymieniæ kratkê wentylatora z filtrem przeciwpyåowym.
bt27d2o
-- 17 --
PL
10
USUWANIE USTEREK
Przed odesåaniem urz±dzenia do autoryzowanego technika serwisu nale¿y przeprowadziæ
nastêpuj±ce sprawdzenia i kontrole.
Typ usterki
Brak åuku.
Czynno¶æ
S
S
S
W trakcie spawania wyst±piåa
przerwa w dostawie pr±du
spawania.
S
S
Czêsto zdarza siê, ¿e wå±cza
siê termiczny, samoczynny
wyå±cznik przeci±¿eniowy.
S
Såaba wydajno¶æ spawania.
S
S
S
S
S
Sprawdziæ, czy zasilanie sieciowe zostaåo wå±czone.
Sprawdziæ, czy pr±d spawania i kable powrotne zostaåy
odpowiednio podå±czone.
Sprawdziæ, czy ustawiono odpowiednie parametry pr±du.
Sprawdziæ, czy zadziaåaåy termiczne, samoczynne wyå±czniki
przeci±¿eniowe (co jest sygnalizowane ¿óåt± lampk± na przednim
panelu).
Sprawdziæ bezpieczniki zasilania sieciowego.
Upewniæ siê, ¿e nie zostaåy przekroczone dane znamionowe ¼ródåa
pr±du spawania (tj. ¿e urz±dzenie nie jest przeci±¿one).
Sprawdziæ, czy filtr przeciwpyåowy jest czysty.
Sprawdziæ, czy pr±d spawania i kable powrotne zostaåy
odpowiednio podå±czone.
Sprawdziæ, czy ustawiono odpowiednie parametry pr±du.
Sprawdziæ, czy u¿ywane s± odpowiednie elektrody.
Sprawdziæ bezpieczniki zasilania sieciowego.
10.1 Kody usterek
Tig 150i/Tig 200i jest wyposa¿one we wbudowany monitoring usterek. W razie wyst±pienia
usterki, na wy¶wietlaczu pojawi siê jej kod.
W przypadku staåego lub czêstego wystêpowania dowolnych kodów usterek, urz±dzenie nale¿y
wysåaæ do autoryzowanego warsztatu serwisowego firmy ESAB celem naprawy.
Usterka
Nazwa
Resetowanie
Czynno¶æ
E1
Bå±d wewnêtrznej
pamiêci RAM
Uruchomiæ maszynê ponownie.
Je¶li bå±d bêdzie siê powtarzaå, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
E2
Bå±d zewnêtrznej
pamiêci RAM
Uruchomiæ maszynê ponownie.
Je¶li bå±d bêdzie siê powtarzaå, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
E3
Bå±d EPROM
Uruchomiæ maszynê ponownie.
Je¶li bå±d bêdzie siê powtarzaå, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
E4
Bå±d pamiêci RAM z
zapasowym
akumulatorem
Uruchomiæ maszynê ponownie.
Je¶li bå±d bêdzie siê powtarzaå, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
E5
Bå±d pamiêci,
warto¶æ zmiennej
poza limitem
Uruchomiæ maszynê ponownie.
Je¶li bå±d bêdzie siê powtarzaå, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
E6
Niskie napiêcie
akumulatora
Zresetowaæ naciskaj±c przycisk
E10
Bå±d + 20 V
(18,5 ’2d 21,5 V)
Automatyczny reset po
znikniêciu båêdu
bt27d2o
-- 18 --
Je¶li usterka nie zniknie, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
PL
Nazwa
Resetowanie
E11
Bå±d - 15 V
(-13,0 - -16,0)
Automatyczny reset po
znikniêciu båêdu
E13
Wysoka temperatura
Automatyczny reset po
znikniêciu båêdu
E14
Bå±d bie¿±cego serwo Automatyczny reset po
znikniêciu båêdu. Mo¿na
równie¿ zresetowaæ naciskaj±c
przycisk
E99
Bå±d mostkowania
Usterka
11
Czynno¶æ
Cyfrowa karta sterowania
zostaåa zmostkowana w
niezdefiniowanej kombinacji.
Uruchomiæ maszynê ponownie.
Je¶li bå±d bêdzie siê powtarzaå, nale¿y
skontaktowaæ siê z warsztatem
serwisowym
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
Tig 150i / Tig 200i s± skonstruowane i przetestowane zgodnie z miêdzynarodow± i
europejsk± norm± IEC/EN 60974--1, 60974--3 i EN 60974--10. Obowi±zkiem jednostki
serwisowej dokonuj±cej serwisu lub naprawy, aby upewniæ siê, ¿e produkt w
dalszym ci±gu odpowiada wymienionym normom.
Naprawy i prace zwi±zane z z obwodomi elektrycznymi powinny byæ przeprowadzane przez
upowa¿nionego serwisanta ESAB.
Nale¿y stosowaæ tylko oryginalne czê¶ci zamienne i zu¿ywaj±ce siê ESAB.
Czê¶ci zamienne mo¿na zamawiaæ u najbli¿szego przedstawiciela handlowego firmy ESAB (patrz
ostatnia strona tej publikacji).
bt27d2o
-- 19 --
Schemat
Tig 150i
Tig 150i
-- 20 --
Tig 150i
-- 21 --
Tig 200i
Tig 200i
-- 22 --
Tig 200i
-- 23 --
Tig 150i, Tig 200i
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0459 199 881 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
0459 199 885 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
Incl welding kit
0459 199 887 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
CSA version for the North
American market.
Incl welding kit
0459 199 888 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
CSA version for the North
American market
0459 199 883 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
0459 199 889 Welding Power source
CaddytTig 150i, TA34 for
230 V mains voltage
Incl welding kit
0459 264 990 Spare part list
CaddytTig 150i/
CaddytTig 200i
English only
bt27o
-- 24 --
Edition 060523
Tig 150i, Tig 200i
Spis czê¶ci zapasowych
Item
Qty
Ordering no.
101
1
0459 277 001
bh26s
SPiS CZʦCI ZAPASOWYCH
Denomination
Filter
-- 25 --
Edition 060523
Tig 150i, Tig 200i
Wyposa¿enie
WYPOSA¯ENIE
MMA welding and return cable kit . . . . . . . . 0349 501 078
(”crocodile” type holder)
MMA welding and return cable kit . . . . . . . . 0349 501 079
(”screwe” type holder)
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Shoulderstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 367 880
bt27a
-- 26 --
R0459 264 /E060523/P27
Tig 150i, Tig 200i
Trolley small gas bottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 880
TIG Torch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 218 890
BTF 150 OKC25
bt27a
-- 27 --
R0459 264 /E060523/P27
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising