ESAB | Tig 4000i | Instruction manual | ESAB Tig 4000i Používateľská príručka

ESAB Tig 4000i Používateľská príručka
GR
Tig 4000i
Aristot
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0458 640 101 GR 060523
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Ïäçãßåò áíýøùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÇëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç (ìå áõôïìåôáó÷çìáôéóôÞ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
ÄéáôÜîåéò óýíäåóçò êáé åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÈÝóç åíôüò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¸ëåã÷ïò áíåìéóôÞñá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌïíÜäá øýîçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
12
13
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.1
7.2
Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ áÝñá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓõìðëÞñùóç ôïõ øõêôéêïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
8 ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
20
21
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
TOCy
-- 2 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Tig 4000i áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 620 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï
ðñüôõðá IEC/EN 60974--1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ
ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï IEC/EN 60974--10 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò
ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--05--22
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
bt23d0ya
-- 3 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé
åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ
ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
bt23d1ya
-- 4 --
Ìçí áðïññßðôåôå åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ìáæß ìå êïéíÜ áðïññßììáôá!
Ôçñþíôáò ôçí ÅõñùðáÚêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ó÷åôéêÜ ìå ôá áðüâëçôá åéäþí
çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí
åèíéêÞ íïìïèåóßá, ôá åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôïí êýêëï
ôçò æùÞò ôïõò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá åðéóôñÝöïíôáé óå
ðåñéâáëëïíôéêÜ óõìâáôÞ åãêáôÜóôáóç áíáêýêëùóçò. Ùò éäéïêôÞôçò ôïõ åîïðëéóìïý,
èá ðñÝðåé íá åíçìåñþíåóôå áðü ôïí ôïðéêü áíôéðñüóùðü ìáò ôó åãêåêñéìÝíá
óõóôÞìáôá óõëëïãÞò.
Ìå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ïäçãßáò âåëôþíåôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ç
õãåßá ôïõ áíèñþðïõ!
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ôï Tig 4000i åßíáé ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò TIG, ðïõ ìðïñåß íá
÷ñçóéìïðïéçèåß åðßóçò ãéá óõãêüëëçóç MMA.
ÕðÜñ÷ïõí ïêôþ ðáñáëëáãÝò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò:
S
Tig 4000i ìå ðßíáêá åëÝã÷ïõ TA4
S
Tig 4000i ìå ðßíáêá åëÝã÷ïõ TA6
S
Tig 4000i ìå ìïíÜäá øýîçò êáé ðßíáêá åëÝã÷ïõ TA4
S
Tig 4000i ìå ìïíÜäá øýîçò êáé ðßíáêá åëÝã÷ïõ TA6
S
Tig 4000i ìå áõôïìåôáó÷çìáôéóôÞ êáé ðßíáêá åëÝã÷ïõ TA4
S
Tig 4000i ìå áõôïìåôáó÷çìáôéóôÞ êáé ðßíáêá åëÝã÷ïõ TA6
S
Tig 4000i ìå ìïíÜäá øýîçò, áõôïìåôáó÷çìáôéóôÞ êáé ðßíáêá åëÝã÷ïõ TA4
S
Tig 4000i ìå ìïíÜäá øýîçò, áõôïìåôáó÷çìáôéóôÞ êáé ðßíáêá åëÝã÷ïõ TA6.
Óçì: ÁõôÝò ïé ïäçãßåò ðåñéãñÜöïõí Ýíá Tig 4000i ìå ìïíÜäá øýîçò êáé
áõôïìåôáó÷çìáôéóôÞ.
ÂëÝðå óåëßäá 21 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.
3.1
Åîïðëéóìüò
Ôï Tig 4000i ðáñáäßäåôáé ìå ïäçãßåò ãéá 5 m êáëþäéï åðéóôñïöÞò ,ôçí ðçãÞ
ñåýìáôïò êáé ìßá ïäçãßá ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.
3.2
Ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò ðáñáäßäåôáé ìå Ýíáí áðü ôïõò áêüëïõèïõò ðßíáêåò åëÝã÷ïõ:
S
Ðßíáêáò TA4
Ìå êïõìðß ãéá ôç ñýèìéóç ôïõ ñåýìáôïò. ¢ëëåò ðáñÜìåôñïé åëÝã÷ïíôáé ìå
ðëÞêôñá, ìå óýìâïëá óôïí ðßíáêá áðåéêüíéóçò.
bt23d1ya
-- 5 --
S
Ðßíáêáò TA6
Ìå êïõìðß ãéá ôç ñýèìéóç ôïõ ñåýìáôïò. ¢ëëåò ðáñÜìåôñïé åëÝã÷ïíôáé ìå
ðëÞêôñá, ìå êåßìåíï óôïí ðßíáêá áðåéêüíéóçò.
ÂëÝðå ôéò ÷ùñéóôÝò ïäçãßåò ãéá ëåðôïìåñåßò ðåñéãñáöÝò ôùí ðéíÜêùí åëÝã÷ïõ.
4
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
Tig 4000i
ìç åðáíáóõíäåäåìÝíï
Tig 4000i
åðáíáóõíäåäåìÝíï
ÔÜóç äéêôýïõ
400V, ±10%, 3∼ 50 Hz
208/230/400/460/475/500/575 V,
±10%, 3∼ 50/60 Hz
Ðñùôåýïí ñåýìá IìÝã TIG
Ðñùôåýïí ñåýìá IìÝã MMA
29 A
38 A
50/44/29/23/23/20/15 A
65/57/38/30/30/20/20 A
Éó÷ýò åí êåíþìå ëåéôïõñãßá
åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò 6,5
min ìåôÜ ôç óõãêüëëçóç
60 W
235 W
Ðåñéï÷Þ ôÜóçò/ñåýìáôïò TIG
Ðåñéï÷Þ ôÜóçò/ñåýìáôïò
MMA
8--60 V / 4--400 A
8--60 V / 4--400 A
16 -- 400 A
16 -- 400 A
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå MMA
êýêëï äñÜóçò 35%
400 A / 36 V
êýêëï äñÜóçò 60 %
320 A / 33 V
êýêëï äñÜóçò 100%
250 A / 30 V
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìåTIG
êýêëï äñÜóçò 35%
êýêëï äñÜóçò 60 %
êýêëï äñÜóçò 100%
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò ìå
ìÝãéóôï ñåýìá
0,65
0,65
Âáèìüò áðüäïóçò ìå ìÝãéóôï
ñåýìá
85 %
85 %
ÔÜóç áíïé÷ôïý êõêëþìáôïò
78 -- 90 V
78 -- 90 V
Ðåñéï÷Þ èåñìïêñáóßáò
ëåéôïõñãßáò
--10 --ùò +40˚C
--10 --ùò +40˚C
625 x 394 x 496
625 x 394 x 776
625 x 394 x 776
625 x 394 x 1056
Óõíå÷Þò óôáèìéóìÝíç
ç÷ïðßåóç Á
<70 db
< 70 db
ÂÜñïò
ìå ìïíÜäá øýîçò
59 kg
79 kg
116 kg
136 kg
Êáôçãïñßá ìüíùóçò
H
H
Êáôçãïñßá ðñïóôáôåõôéêïý
êïõâïõêëßïõ
Êáôçãïñßá åöáñìïãÞò
IP 23
IP 23
ÄéáóôÜóåéò, ìÞêïò x ðëÜôïò
x ýøïò
ìå ìïíÜäá øýîçò
bt23d1ya
-- 6 --
ÌïíÜäá øýîçò
Éó÷ýò øýîçò
2500 W ìå 40˚C äéáöïñÜ èåñìïêñáóßáò êáé
ðáñï÷Þ 1,5 l/min
Øõêôéêü
50% íåñü / 50% ãëõêüëç
Ðïóüôçôá õãñïý
5,5 l
ÌÝãéóôç ðáñï÷Þ íåñïý
2,0 l/min
ÌÝãéóôïò áñéèìüò õäñüøõêôùí ðéóôïëéþí
óõãêüëëçóçò/ôóéìðßäùí ðïõ ìðïñïýí íá
óõíäÝïíôáé
äýï ðéóôüëéá óõãêüëëçóçò MIG Þ
ìßá ôóéìðßäá TIG êáé Ýíá ðéóôüëé óõãêüëëçóçò
MIG
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê
äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí
öïñôßï
Ï êýêëïò äñÜóçò éó÷ýåé ãéá 40˚C.
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå
õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
Óçìåßùóç!
ÓõíäÝóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óôçí ðáñï÷Þ çëåêôñéóìïý ìå óýíèåôç áíôßóôáóç äéêôýïõ ôï ðïëý
0.200 ohm. ÅÜí ç óýíèåôç áíôßóôáóç äéêôýïõ åßíáé õøçëüôåñç, õðÜñ÷åé êßíäõíïò ôñåìïóâÞìáôïò
óôéò äéáôÜîåéò öùôéóìïý.
bt23d1ya
-- 7 --
5.1
Ïäçãßåò áíýøùóçò
Ìå ðçãÞ ñåýìáôïò
5.2
Ìå öïñåßï êáé ðçãÞ
ñåýìáôïò
Ìå öïñåßï2 êáé ðçãÞ
ñåýìáôïò
ÔïðïèÝôçóç
ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Ýôóé þóôå íá ìç öñÜæïíôáé ïé
åßóïäïé êáé Ýîïäïé ôïõ áÝñá øýîçò.
bt23d1ya
-- 8 --
5.3
bt23d1ya
ÇëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç (ìå áõôïìåôáó÷çìáôéóôÞ)
-- 9 --
5.4
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ
ÅëÝãîôå åÜí ç ìïíÜäá åßíáé óõíäåäåìÝíç ìå ôç óùóôÞ ôÜóç
ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ êáé åÜí ðñïóôáôåýåôáé ìå ôá
óùóôÜ ìåãÝèç áóöÜëåéáò. ÐñÝðåé íá ãßíåôáé óýíäåóç
ãåßùóçò ðñïóôáóßáò óýìöùíá ìå ôïõò êáíïíéóìïýò.
Ðéíáêßäá ïíïìáóôéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ìå óôïé÷åßá óýíäåóçò ðáñï÷Þò.
Óõíéóôþìåíá ìåãÝèç áóöÜëåéáò êáé åëÜ÷éóôåò äéáôïìÝò êáëùäßïõ
Tig 4000i
60 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
208 V
4G6
50/60
Hz
230 V
4G6
ÔÜóç äéêôýïõ
ÄéáôïìÞ êáëùäßïõ
äéêôýïõ, mm2
Åíåñãü ñåýìá öÜóçò, I
ÁóöÜëåéá
ÁëåîéêÝñáõíï
Ôýðïõ C MCB
400 V
4G4
460 V
4G4
475 V
4G4
500 V
4G4
575 V
4G4
38 A
33 A
22 A
18 A
18 A
16 A
11 A
50 A
50 A
50 A
50 A
25 A
32 A
20 A
--
20 A
--
16 A
--
16 A
--
Óçì:
Ïé äéáôïìÝò ôïõ êáëùäßïõ äéêôýïõ êáé ôá ìåãÝèç áóöáëåéþí ðïõ áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù åßíáé
óýìöùíá ìå ôïõò óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò. Ìðïñåß íá ìçí éó÷ýïõí óå Üëëåò ÷þñåò:
âåâáéùèåßôå üôé ç äéáôïìÞ ôïõ êáëùäßïõ êáé ôá ìåãÝèç ôùí áóöáëåéþí óõìöùíïýí ìå ôïõò
ó÷åôéêïýò åèíéêïýò êáíïíéóìïýò.
bt23d1ya
-- 10 --
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
6.1
1
ÄéáôÜîåéò óýíäåóçò êáé åëÝã÷ïõ
9
10
3
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò áðü ôçí
ôóéìðßäá TIG - ÊÏÊÊÉÍÏ
Óýíäåóç ìå ôÜðá íåñïý ãéá íåñü øýîçò
ðñïò ôçí ôóéìðßäá TIG - ÌÐËÅ
Åßóïäïò íåñïý øýîçò
4
Óýíäåóç ãéá êáëþäéï åðéóôñïöÞò (+)
12
5
6
7
Óýíäåóç ãéá ðñïóáñìïãÝá ôçëååëÝã÷ïõ
Óýíäåóç ãéá êáëþäéï óõãêüëëçóçò (-)
Óýíäåóç ãéá óÞìá åêêßíçóçò áðü ôçí
ôóéìðßäá óõãêüëëçóçò
Óýíäåóç ãéá áÝñéï ðñïò ôçí ôóéìðßäá
TIG
13
14
15
2
8
6.2
11
16
Êåíôñéêüò äéáêüðôçò ðáñï÷Þò
ñåýìáôïò, 0 / 1 / START
ËåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá - Ðáñï÷Þ
ñåýìáôïò ÅÍÔÏÓ
Ðïñôïêáëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá ÕðåñèÝñìáíóç
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ
(âëÝðå ôéò áíôßóôïé÷åò ïäçãßåò)
MCB 4 AT
Óýíäåóç ãéá åýêáìðôï óùëÞíá áåñßïõ
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò. Äåí
÷ñçóéìïðïéåßôáé óå áõôü ôï ìïíôÝëï.
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò. Äåí
÷ñçóéìïðïéåßôáé óå áõôü ôï ìïíôÝëï.
ÈÝóç åíôüò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò
ÈÝóôå åíôüò ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò ãõñßæïíôáò ôï äéáêüðôç (9) óôç èÝóç
”START”. ÁöÞóôå ôï äéáêüðôç êáé èá åðéóôñÝøåé óôç èÝóç ”1”.
ÅÜí èá ðñÝðåé íá äéáêïðåß ç ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ üôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç
êáé êáôüðéí íá áðïêáôáóôáèåß, ç ðáñï÷Þ ñåýìáôïò èá ðáñáìåßíåé
áðåíåñãïðïéçìÝíç Ýùò üôïõ ï äéáêüðôçò ðåñéóôñáöåß ðÜëé ìå ôï ÷Ýñé óôç èÝóç
”START”.
Äéáêüøôå ôç ìïíÜäá ãõñßæïíôáò ôï äéáêüðôç óôç èÝóç ”0”.
Óå ðåñßðôùóç áðþëåéáò ôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò Þ äéáêïðÞò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò
ìå êáíïíéêü ôñüðï, ôá óôïé÷åßá ôçò óõãêüëëçóçò èá áðïèçêåõôïýí Ýôóé þóôå íá
åßíáé äéáèÝóéìá ôçí åðüìåíç öïñÜ ðïõ èá îåêéíÞóåé ç ìïíÜäá.
bt23d1ya
-- 11 --
6.3
¸ëåã÷ïò áíåìéóôÞñá
Ïé áíåìéóôÞñåò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõíå÷ßæïõí íá ëåéôïõñãïýí ãéá 6,5 ëåðôÜ
ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôçò óõãêüëëçóçò êáé ïé äéáêüðôåò ôçò ìïíÜäáò ôßèåíôáé óå
ôñüðï åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò. Îåêéíïýí ðÜëé üôáí áñ÷ßæåé åê íÝïõ ç
óõãêüëëçóç.
Ïé áíåìéóôÞñåò ëåéôïõñãïýí ãéá ñåýìáôá óõãêüëëçóçò Ýùò 144 A êáé ìå ðëÞñç
ôá÷ýôçôá ãéá õøçëüôåñá ñåýìáôá.
6.4
Ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò Ý÷åé äýï èåñìéêïýò äéáêüðôåò õðåñöüñôéóçò ðïõ ëåéôïõñãïýí
åÜí ç åóùôåñéêÞ èåñìïêñáóßá ãßíåôáé ðïëý õøçëÞ, äéáêüðôïíôáò ôï ñåýìá
óõãêüëëçóçò êáé áíÜâïíôáò ôçí ðïñôïêáëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óôï åìðñüò ìÝñïò
ôçò ìïíÜäáò. ÅðáíáöÝñïíôáé áõôüìáôá üôáí ðÝóåé ç èåñìïêñáóßá.
6.5
ÌïíÜäá øýîçò
ÔÜðá íåñïý
Ç ìïíÜäá øýîçò Ý÷åé ìßá ôÜðá íåñïý ðïõ áíé÷íåýåé åÜí Ý÷ïõí óõíäåèåß ïé
åýêáìðôïé óùëÞíåò íåñïý øýîçò.
Ïé äéáêüðôåò On/Off ôçò ìïíÜäáò ñåýìáôïò ðñÝðåé íá åßíáé óôç“ èÝóç 0” (Off)
üôáí óõíäÝåôáé õäñüøõêôç ôóéìðßäá óõãêüëëçóçò TIG.
Áí óõíäÝåôáé õäñüøõêôç ôóéìðßäá TIG, ç áíôëßá íåñïý îåêéíÜ áõôïìÜôùò üôáí ï
êåíôñéêüò äéáêüðôçò On/Off ãõñßóåé óôï «START» êáé/Þ üôáí îåêéíÜ ç
óõãêüëëçóç. ÌåôÜ ôç óõãêüëëçóç, ç áíôëßá óõíå÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß ãéá 6,5
ëåðôÜ êáé êáôüðéí ìåôáöÝñåôáé óôç ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò.
Ëåéôïõñãßá êáôÜ ôç óõãêüëëçóç
Ãéá íá îåêéíÞóåé ôç óõãêüëëçóç, ï óõãêïëëçôÞò ðéÝæåé ôï äéáêüðôç óêáíäÜëçò
ôçò ôóéìðßäáò. Ç ðçãÞ ñåýìáôïò åíåñãïðïéåß ôçí ôóéìðßäá êáé îåêéíÜ ôçí
ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò êáé ôçí áíôëßá íåñïý øýîçò.
Ãéá íá óôáìáôÞóåé ôç óõãêüëëçóç, ï óõãêïëëçôÞò áðåëåõèåñþíåé ôï äéáêüðôç
óêáíäÜëçò ôçò ôóéìðßäáò. Ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò äéáêüðôåôáé áëëÜ ç áíôëßá
íåñïý øýîçò óõíå÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß ãéá 6,5 ëåðôÜ êáé êáôüðéí ìåôáöÝñåôáé óôç
ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò.
Ðñïóôáóßá ðáñï÷Þò íåñïý
Ç ðñïóôáóßá ðáñï÷Þò íåñïý äéáêüðôåé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò óå ðåñßðôùóç
áðþëåéáò øõêôéêïý êáé åìöáíßæåé ìÞíõìá óöÜëìáôïò óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ. Ç
ðñïóôáóßá ðáñï÷Þò íåñïý åßíáé Ýíá åîÜñôçìá.
bt23d1ya
-- 12 --
6.6
ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ
Ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé óùóôÜ ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ïé ìç÷áíÝò Aristo ìå
åíóùìáôùìÝíï ðßíáêá åëÝã÷ïõ èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí Ýêäïóç ðñïãñÜììáôïò 1.21 Þ
áíþôåñç.
¼ôáí óõíäÝåôáé ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ç ðçãÞ ñåýìáôïò êáé ç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò âñßóêïíôáé óå ëåéôïõñãßá ôçëååëÝã÷ïõ. Ôá ðëÞêôñá êáé
ôá êïõìðéÜ åßíáé ìðëïêáñéóìÝíá. Ïé ëåéôïõñãßåò ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí ìüíï
ìÝóù ôçò ìïíÜäáò ôçëååëÝã÷ïõ.
ÅÜí äåí ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ðñÝðåé íá
áðïóõíäÝåôáé áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò/ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, åðåéäÞ
äéáöïñåôéêÜ èá ðáñáìåßíåé óå ëåéôïõñãßá ôçëååëÝã÷ïõ.
¼ôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç TIG, ç ôéìÞ ôïõ ðáëìéêïý ñåýìáôïò ìðïñåß íá
ìåôáâëçèåß ìå ôïí ôçëåÝëåã÷ï.
Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá ôçò ìïíÜäáò
ôçëååëÝã÷ïõ, âëÝðå ôéò ó÷åôéêÝò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.
Ìüíï Üôïìá ðïõ äéáèÝôïõí ôéò êáôÜëëçëåò ãíþóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôïí çëåêôñéêü
åîïðëéóìü (åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü) åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí ôá åëÜóìáôá
áóöáëåßáò ãéá ëüãïõò åêôÝëåóçò åñãáóéþí óýíäåóçò, óõíôÞñçóçò Þ åðéóêåõþí
óôïí åîïðëéóìü óõãêüëëçóçò.
Óçìåßùóç!
¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí
åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.
7.1
Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ áÝñá
S
Áðåëåõèåñþóôå ôçí ðëÜêá êÜëõøçò
ìå ôï ößëôñï óêüíçò (1).
S
ÐåñéóôñÝøôå ðñïò ôá Ýîù ôçí ðëÜêá
êÜëõøçò (2).
S
ÁöáéñÝóôå ôï ößëôñï óêüíçò (3).
S
Êáèáñßóôå ôï öõóþíôáò ìå
ðåðéåóìÝíï áÝñá ìå ìåéùìÝíç ðßåóç
S
ÔïðïèåôÞóôå ðÜëé ôï ößëôñï ìå ôï
ëåðôü ðëÝãìá ðñïò ôçí ðëåõñÜ ôçò
ðëÜêáò êÜëõøçò (2)
S
ÔïðïèåôÞóôå ðÜëé ôçí ðëÜêá êÜëõøçò
ìå ôï ößëôñï.
bt23d1ya
-- 13 --
7.2
ÓõìðëÞñùóç ôïõ øõêôéêïý
Óõíéóôïýìå ìåßãìá 50/50 % íåñïý êáé
áéèõëåíïãëõêüëçò.
Óõìðëçñþóôå ìå øõêôéêü ìÝ÷ñé ôç óôÜèìç ôçò
ïðÞò ðëÞñùóçò.
8
ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
ÄïêéìÜóôå áõôïýò ôïõò óõíéóôþìåíïõò åëÝã÷ïõò êáé åðéèåùñÞóåéò ðñïôïý
æçôÞóåôå ôç âïÞèåéá åîïõóéïäïôçìÝíïõ ôå÷íéêïý óÝñâéò.
Ôýðïò óöÜëìáôïò
ÊáíÝíá ôüîï
ÅíÝñãåéá
S
S
S
S
ÅëÝãîôå åÜí ï äéáêüðôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ åßíáé
åíôüò.
ÅëÝãîôå åÜí ôá êáëþäéá ðáñï÷Þò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò
êáé åðéóôñïöÞò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.
ÅëÝãîôå åÜí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
ÅëÝãîôå åÜí Ý÷åé ëåéôïõñãÞóåé ï äéáêüðôçò MCB.
S
ÅëÝãîôå ìÞðùò Ý÷ïõí ëåéôïõñãÞóåé ïé èåñìéêïß äéáêüðôåò
õðåñöüñôéóçò (Ýíäåéîç ôçò ðïñôïêáëß ëõ÷íßáò óôïí
åìðñüò ðßíáêá).
S
ÅëÝãîôå ôéò êåíôñéêÝò áóöÜëåéåò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò.
Ïé èåñìéêïß äéáêüðôåò
õðåñöüñôéóçò ëåéôïõñãïýí
óõ÷íÜ.
S
S
ÅëÝãîôå ìÞðùò ôá ößëôñá áÝñá åßíáé öñáãìÝíá.
Âåâáéùèåßôå üôé äåí õðåñâáßíåôå ôá ïíïìáóôéêÜ óôïé÷åßá
ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò (äçëáäÞ üôé ç ìïíÜäá äåí
õðåñöïñôßæåôáé).
ÌÝôñéá åðßäïóç óõãêüëëçóçò.
S
ÅëÝãîôå åÜí ôá êáëþäéá ðáñï÷Þò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò
êáé åðéóôñïöÞò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.
ÅëÝãîôå åÜí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
ÅëÝãîôå åÜí ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá óùóôÜ çëåêôñüäéá.
ÅëÝãîôå ôéò êåíôñéêÝò áóöÜëåéåò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò.
Ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò
äéáêüðôåôáé êáôÜ ôç
óõãêüëëçóç
S
S
S
9
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü
åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.
Tá Tig 4000i åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ êáé
åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--1 êáé ÅN 60974--10)
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
bt23d1ya
-- 14 --
p
-- 15 --
Ó÷Þìá óýíäåóçò
bt23e11a
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
-- 16 --
bt23e11a
-- 17 --
Cooling unit
bt23e11a
-- 18 --
Tig 4000i
Áñéèìüò ðáñáããåëßáò
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0458 630 880
0458 630 881
0458 630 882
0458 630 883
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Welding power source
AristotTig 4000i, TA4
AristotTig 4000i, TA4
AristotTig 4000i, TA4
AristotTig 4000i, TA4
0458 630 884
0458 630 885
0458 630 886
0458 630 887
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Welding power source
AristotTig 4000i, TA6
AristotTig 4000i, TA6
AristotTig 4000i, TA6
AristotTig 4000i, TA6
0458 640 990 Spare part list
AristotTig 4000i
0458 819 xxx Instruction manual
0458 855 xxx Instruction manual
Aristot TA4
Aristot TA6
Notes
with cooling unit
with auto transformer
with cooling unit and auto
transformer
with cooling unit
with auto transformer
with cooling unit and auto
transformer
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bt23o11a
-- 19 --
Edition 060523
Tig 4000i
Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí
Item
Ordering no.
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
-- 20 --
Edition 060523
Tig 4000i
Aîåóïõáñ
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 881
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bt23a11a
-- 21 --
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Edition 060523
Tig 4000i
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
bt23a11a
-- 22 --
Edition 060523
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising