ESAB | Tig 4000i | Instruction manual | ESAB Tig 4000i Handleiding

ESAB Tig 4000i Handleiding
NL
Tig 4000i
Aristot
Gebruiksaanwijzing
0458 640 101 NL 060523
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische installatie (met autotransformator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Aansluitingen en bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stroombron inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koeleenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
12
13
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.1 Luchtfilter schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Koelmiddel bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
8 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
21
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron Tig 4000i van het serienummer 620 in overeenstemming is met norm
IEC/EN 60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de annex (93/68/EEG) en met
norm IEC/EN 60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--05--22
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
bt23d0ha
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders
gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
bt23d1ha
-- 4 --
NL
Voer nooit elektrische apparatuur met gewoon afval af!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC voor Afval van Elektrische en
Elektronische Apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig nationale
regelgeving, moeten producten aan het einde van de levensduur apart worden
ingezameld en worden aangeboden bij een recyclingsinrichting. Als de eigenaar van de
apparatuur moet u bij uw lokale contactpersoon informatie opvragen over een
goedgekeurd inzamelplan.
Naleving van deze Europese richtlijn verbetert het milieu en uw gezondheid!
3
INLEIDING
De Tig 4000i is een TIG--lasstroombron, die ook gebruikt kan worden voor
MMA--lassen.
Er zijn acht varianten van de stroombron:
S
S
S
S
S
S
S
S
Tig 4000i met het TA4--bedieningspaneel
Tig 4000i met het TA6--bedieningspaneel
Tig 4000i met koeleenheid en TA4--bedieningspaneel
Tig 4000i met koeleenheid en TA6--bedieningspaneel
Tig 4000i met autotransformator en TA4--bedieningspaneel
Tig 4000i met autotransformator en TA6--bedieningspaneel
Tig 4000i met koeleenheid, autotransformator en TA4--bedieningspaneel.
Tig 4000i met koeleenheid, autotransformator en TA6--bedieningspaneel
NB: Deze instructies beschrijven een Tig 4000i met koeleenheid en autotransformator.
Zie pagina 21 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
3.1
Apparatuur
De Tig 4000i wordt geleverd met 5m werkstukkabel, een instructiehandleiding voor
de stroombron en voor het bedieningspaneel.
3.2
Bedieningspaneel
De stroombron heeft één van de volgende bedieningspanelen:
S
TA4-- paneel
Met een knop voor instelling van de stroom. Andere parameters worden
geregeld met drukknoppen, met symbolen op het display.
bt23d1ha
-- 5 --
NL
S
TA6-- paneel
Met een knop voor instelling van de stroom. Andere parameters worden
geregeld met drukknoppen, met tekst op het display.
In de aparte instructiehandleidingen vindt u gedetailleerde beschrijvingen van de
bedieningspanelen.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
Tig 4000i
niet omschakelbaar
Tig 4000i
omschakelbaar
Netspanning
400 V, ±10%, 3∼ 50 Hz
208/230/400/460/475/500/575 V,
±10%, 3∼ 50/60 Hz
Primaire stroom Imax (TIG)
Primaire stroom Imax (MMA)
29 A
38 A
50/44/29/23/23/20/15 A
65/57/38/30/30/20/20 A
Nullastvermogenin de energiebesparende modus, 6,5 minuut
na lassen
60 W
235 W
Spannings--/stroombereik TIG
Spannings--/stroombereik
MMA
8--60 V / 4--400 A
8--60 V / 4--400 A
16 -- 400 A
16 -- 400 A
Maximaal vermogen bij TIG
35% inschakelduur
60% inschakelduur
100% inschakelduur
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
Maximaal vermogen bij MMA
35% inschakelduur
60% inschakelduur
100% inschakelduur
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom
0,65
0,65
Rendement bij maximale stroom
85 %
85 %
Open spanning
78 -- 90 V
78 -- 90 V
Bedrijfstemperatuur
--10 tot +40˚C
--10 tot +40˚C
Afmetingen, lxbxh
met koeleenheid
625 x 394 x 496
625 x 394 x 776
625 x 394 x 776
625 x 394 x 1056
Nominale geluidsdruk
<70 dB
<70 dB
Gewicht
met koeleenheid
59 kg
79 kg
116 kg
136 kg
Isolatieklasse
H
H
Beschermingsgraad
Toepassingsklasse
IP 23
IP 23
bt23d1ha
-- 6 --
NL
Koeleenheid
Koelvermogen
2500 W bij 40˚C temperatuurverschil en waterstroom van 1,5 l/min
Koelmiddel
50 % water / 50% glycol
Hoeveelheid vloeistof
5,5 l
Maximale waterstroom
2,0 l/min
Maximaal aantal watergekoelde lastoortsen dat
mag worden aangesloten
twee MIG--lastoortsen of
één TIG--toorts en één MIG--lastoorts
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
De inschakelduur geldt voor 40˚C.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
Opmerking!
Sluit de stroombron aan op een stopcontact met een netwerkimpedenatie van 0.200 ohm of minder.
Als de netwerkimpedantie hoger is kunnen de lampjes gaan flikkeren.
bt23d1ha
-- 7 --
NL
5.1
Hijsinstructies
Met stroombron
5.2
Met trolley en stroombron
Met trolley 2 en stroombron
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
bt23d1ha
-- 8 --
NL
5.3
bt23d1ha
Elektrische installatie (met autotransformator)
-- 9 --
NL
5.4
Netspanning
Zorg dat de eenheid op de juiste netspanning is aangesloten
en dat deze wordt beveiligd door een zekering van voldoende
sterkte. Zorg dat de eenheid volgens de regels wordt geaard.
Gegevens over aansluiting op netspanning
Aanbevolen zekeringen en kabels
Tig 4000i
60 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
208 V
4G6
38 A
50/60
Hz
230 V
4G6
33 A
Netspanning
Diameter netkabel, mm2
Primairestroom, I RMF
Zekering
Anti--piekstroom
Type C MCB
400 V
4G4
22 A
460 V
4G4
18 A
475 V
4G4
18 A
500 V
4G4
16 A
575 V
4G4
11 A
50 A
50 A
50 A
50 A
25 A
32 A
20 A
--
20 A
--
16 A
--
16 A
--
NB:
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de Zweedse
regelgeving. Ze zijn misschien niet van toepassing in andere landen: zorg dat de kabeldiameters en
zekeringen in overeenstemming zijn met de nationale regelgeving.
bt23d1ha
-- 10 --
NL
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
6.1
1
2
3
4
5
6
7
8
Aansluitingen en bedieningsorganen
Aansluiting voor koelwater van de TIG--toorts -- ROOD
Aansluiting met waterslot voor koelwater
naar de TIG--toorts -- BLAUW
Vulopening voor koelwater
Aansluiting voor werkstukkabel (+)
Aansluiting voor afstandsbediening
Aansluiting voor laskabel (--)
Aansluiting voor startsignaal van de lastoorts
Aansluiting voor gas naar de TIG--toorts
6.2
9
Netschakelaar, 0 / 1 / START
10
Wit indicatielampje -- Stroombron AAN
11
12
Oranje indicatielampje -- Oververhitting
Bedieningspaneel
(zie de aparte instructies)
Zekering 4 AT
Aansluiting voor gasslang
Aansluiting voor koelwater.Op dit model
niet in gebruik.
Aansluiting voor koelwater. Op dit model
niet in gebruik.
13
14
15
16
Stroombron inschakelen
Schakel de strombron in door de schakelaar (9) in de ”START”--positie te draaien.
Laat de schakelaar los, deze zal dan in de positie ”1” komen te staan.
Als de netspanning wordt onderbroken tijdens het lassen en daarna weer hersteld
wordt, blijft de stroombron uitgeschakeld totdat de schakelaar weer handmatig in de
”START”--positie wordt gedraaid.
Schakel de strombron uit door de schakelaar in de positie ”0” te zetten.
Als de strombron wordt uitgeschakeld (door stroomonderbreking of als u de eenheid
op de normale wijze uitschakelt) worden de lasgegevens opgeslagen. Bij het
opnieuw inschakelen van de eenheid zijn deze gegevens dus meteen beschikbaar.
bt23d1ha
-- 11 --
NL
6.3
Ventilator
De ventilatoren blijven nog 6,5 minuut na het lassen draaien. De strombron wordt in
de energiebesparende modus gezet. De ventilatoren gaan weer draaien als u weer
gaat lassen.
De ventilatoren draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 144 A. Ze draaien op
volle snelheid bij een grotere stroomsterkte.
6.4
Oververhittingsbeveiliging
De stroombron heeft twee beveiligingen tegen oververhitting die in werking treden
als de interne temperatuur te hoog wordt. De lasstroom wordt onderbroken en het
oranje indicatielampje aan de voorzijde van de eenheid gaat branden. Als de
temperatuur is gedaald, wordt de beveiliging weer uitgeschakeld.
6.5
Koeleenheid
Waterslot
De koeleenheid heeft een waterslot dat detecteert of er slangen voor het koelwater
zijn aangesloten.
De aan/uit--knop van de stroombron moet in de “0”--positie (UIT) staan als er een
watergekoelde TIG--toorts wordt aangesloten.
Zodra de watergekoelde TIG--toorts is aangesloten, wordt de waterpomp
automatisch gestart als de aan/uit--schakelaar in de positie “START” wordt gezet
en/of wanneer u gaat lassen. Na het lassen blijft de pomp 6,5 minuut doorlopen,
waarna deze automatisch in de energiebesparende modus gezet wordt.
Functie tijdens het lassen
Om te kunnen lassen, drukt de lasser op de schakelaar van de lastoorts. De
stroombron voedt de toorts en schakelt de draadtransporteenheid en de
koelwaterpomp in.
Om te stoppen met lassen, laat de lasser de schakelaar van de lastoorts los. De
toevoer van lasstroom wordt onderbroken, maar de koelwaterpomp blijft nog 6,5
minuut doorlopen. Daarna wordt de stroombron in de energiebesparende modus
gezet.
Beveiliging waterstroom
De doorstroombeveiliging onderbreekt de lasstroom als er geen koelmiddel
beschikbaar is. Er verschijnt een foutmelding op het bedieningspaneel. De
doorstroombeveiliging is een accessoire.
bt23d1ha
-- 12 --
NL
6.6
Afstandsbediening
Bij Aristo--apparatuur met geïntegreerde bedieningspanelen werkt de
afstandsbediening alleen als programmaversie 1.21 of hoger is geïnstalleerd.
Als de afstandsbediening is aangesloten, staan de stroombron en de
draadaanvoereenheid in de stand ”afstandsbediening”; de knoppen en draaiknoppen
zijn dan geblokkeerd. De functies kunnen alleen worden bediend via de
afstandsbediening.
Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt, moet deze van de stroombron /
draadaanvoereenheid worden losgekoppeld, anders blijft de afstandbedieningsstand
actief.
Tijdens het TIG--lassen kan de waarde van de pulsstroom met de afstandsbediening
worden aangepast.
Kijk in de handleiding onder het bedieningspaneel voor meer informatie over de
werking van de afstandsbediening.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
De beplating mag alleen worden verwijderd door (daartoe bevoegde) personen met
de vereiste elektronicakennis, voor: aansluiting, service, onderhoud en reparaties op
of aan een lasinstallatie.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
7.1
Luchtfilter schoonmaken
S
Maak het afdekplaatje met het
stoffilter los (1).
S
Verwijder het afdekplaatje (2).
S
Verwijder het stoffilter (3)
S
Blaas het schoon met perslucht (lage
druk).
S
Plaats het filter terug met het gaas
tegen het afdekplaatje (2).
S
Plaats het afdekplaatje met het stoffilter
weer terug.
bt23d1ha
-- 13 --
NL
7.2
Koelmiddel bijvullen
Aanbevolen is een mengsel van 50% water en
50% ethyleenglycol.
Vul het koelmiddel tot de rand van de
vulopening.
8
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
S
S
S
S
De lasstroom wordt tijdens het
lassen onderbroken.
S
S
Controleer of de netspanningsschakelaar is ingeschakeld.
Controleer of de lasstroomkabel en de retourkabel op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer de zekering.
Controleer of de oververhittingsbeveiligingen in werking zijn
getreden (aangegeven door het oranje lampje op de
voorzijde).
Controleer de zekeringen van de netspanning.
De beveiligingen voor oververhitting treden vaak in werking.
S
S
Controleer of de luchtfilters verstopt zijn.
Zorg dat u de aangegeven data voor de stroombron niet
overschrijdt (de eenheid wordt overbelast).
Slechte lasprestaties.
S
Controleer of de lasstroomkabel en de retourkabel op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de juiste lasdraden worden gebruikt.
Controleer de zekeringen van de netspanning.
S
S
S
9
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB--onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB--onderdelen.
Tig 4000i is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale
en europese norm IEC/EN 60974--1 en EN 60974--10.
Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe
te zien dat het product nog steeds voldoet aan de
bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bt23d1ha
-- 14 --
p
-- 15 --
Schema
bt23e11a
-- 16 --
bt23e11a
-- 17 --
Cooling unit
bt23e11a
-- 18 --
Tig 4000i
Bestelnummer
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0458 630 880
0458 630 881
0458 630 882
0458 630 883
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Welding power source
AristotTig 4000i, TA4
AristotTig 4000i, TA4
AristotTig 4000i, TA4
AristotTig 4000i, TA4
0458 630 884
0458 630 885
0458 630 886
0458 630 887
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Welding power source
AristotTig 4000i, TA6
AristotTig 4000i, TA6
AristotTig 4000i, TA6
AristotTig 4000i, TA6
0458 640 990 Spare part list
AristotTig 4000i
0458 819 xxx Instruction manual
0458 855 xxx Instruction manual
Aristot TA4
Aristot TA6
Notes
with cooling unit
with auto transformer
with cooling unit and auto
transformer
with cooling unit
with auto transformer
with cooling unit and auto
transformer
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bt23o11a
-- 19 --
Edition 060523
Tig 4000i
Reserveonderdelenlijst
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
-- 20 --
Edition 060523
Tig 4000i
Accessoires
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 881
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bt23a11a
-- 21 --
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Edition 060523
Tig 4000i
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
bt23a11a
-- 22 --
Edition 060523
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising