ESAB | A25 STB | Instruction manual | ESAB A25 STB Användarmanual

ESAB A25 STB Användarmanual
A25 STA / A25 STB
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 922 001
060512
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 751, 838
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SVENSKA
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
3.1 Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4.1 Anslutning av svetsstation A25 STA till svetsströmkälla LTP 450 . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1 Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Svetsstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6.1 Skötsel och service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7 TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
TOCs
-- 3 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, försäkrar under eget ansvar att
svetsautomat A25 STA / A25 STB från serienummer 751 är i överensstämmelse
med standard EN 60292 enligt villkoren i direktiv (89/392/EEG) med tillägg och standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv 89/336/ EEG med tillägg 93/68/ EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 98--01--05
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
dta2d1sa
-- 4 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
3
INTRODUKTION
A25 är ett moduluppbyggt komponentsystem för mekaniserad TIG--svetsning.
Komponenterna kan byggas samman till kundspecifika lösningar och ingår i rörsvetsautomat av typ STA/STB samt svetsstation STA.
Typiska applikationer för A25 är:
S Rörsvetsautomater
S Svetskranar
S Vridsvetsbänkar
S Rundsvetsbord
S Längdsvetsfixturer
S Kundspecifika applikationer
Svetsstation A25 STA
Svetsstation A25 STA är avsedd för längd-- och skarvsvetsning av rör eller andra arbetsstycken.
Den är försedd med ett motoriserat vridbord för att kunna rotera arbetsstycket.
Rörsvetsautomat A25 STA / A25 STB
A25 STA/ A25 STB är rörsvetsautomater avsedda för längd-- och skarvsvetsning av
rör. De är avsedda att användas tillsammans med en bärare, typ svetskran eller
balkgående vagn.
dta2d1sa
-- 5 --
SE
3.1
Utrustning
3.1.1
Svetsstation A25 STA
Svetsstation A25 STA är utrustad med motordriven AVC slid och motordriven
pendelslid samt VEC motor för runddrivning av arbetsstycket.
Den kan förses med tillsats för narrowgap--svetsning. Svetsstationen är anpassad för
att anslutas till programmerbar svetsströmkälla LTP 450.
3.1.2
Huvuddelar hos svetsstation A25 STA:
1. VEC motor med växel
2. Rörsvetsautomat A25 STA med maskinbrännare BTE 250M
(utförande 0443 911 882)
Rörsvetsautomat A25 STA med maskinbrännare BTE 500M
(utförande 0443 911 883)
3. Stativ
dta2d1sa
-- 6 --
SE
3.1.3 Rörsvetsautomat A25 STA
Rörsvetsautomaterna är utrustade med motordriven AVC slid, och beroende på
utförande även motordriven pendelslid eller manuell horisontalslid.
De kan även förses med tillsats för narrowgap--svetsning av material upp till 80 mm
godstjocklek.
Rörsvetsautomaterna är anpassade för att anslutas till programmerbar
svetsströmkälla LTP 450.
Rörsvetsautomat A25 STA finns i följande utföranden:
Artikelnummer:
Utförande:
Maskinbrännare BTE 250M
0443 911
880
X
Maskinbrännare BTE 500M
Motordriven AVC slid
Motordriven pendelslid
881
882
X
X
X
883
X
884
X
X
X
X
X
X
Manuell horisontalslid
885
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
X
X
X
X
X
Huvuddelar hos rörsvetsautomat A25 STA (se sidan 9):
Matarverk
Trådförardon
Trådbobin
Rundslid
Manuell horisontalslid (för utförande 884 och 885)
Motordriven AVC slid
Motordriven pendelslid (för utförande 882 och 883)
Maskinbrännare BTE 250M (för utförande 880, 882 och 884)
Maskinbrännare BTE 500M (för utförande 881, 883 och 885)
dta2d1sa
-- 7 --
887
X
Manuell vertikalslid
3.1.4
886
X
X
X
X
X
SE
3.1.5 Rörsvetsautomat A25 STB
Rörsvetsautomaterna är utrustade med manuellt justerbara slider med gasfjäder,
(gasfjädern kan lätt demonteras om så önskas).
De är anpassade för att anslutas till programmerbar svetsströmkälla LTS 320 eller
LTP 450.
Rörsvetsautomat A25 STB finns i följande utföranden:
Artikelnummer:
Utförande:
Maskinbrännare BTE 250M
0443 912
880
X
Maskinbrännare BTE 500M
Slid med gasfjäder
3.1.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
X
X
Huvuddelar hos rörsvetsautomat A25 STB (se sidan 9):
Matarverk
Trådförardon
Trådbobin
Rundslid
Slid med gasfjäder
Styrhjulsdon
Maskinbrännare BTE 250M (för utförande 880)
Maskinbrännare BTE 500M (för utförande 881)
dta2d1sa
881
-- 8 --
X
SE
Beskrivning av huvuddelarna:
S
Matarverket är avsett att användas för tråddimensionerna 0,6 -- 0,8 -- 1,0 -- 1,2 -1,6 mm.
Drivrulle för 1,6 mm levereras endast i kombination med maskinbrännare BTE
500M.
Tekniska data:
Motorspänning (DC)
Ankarvarvtal
S
S
70 -- 5500 r/min
Utväxling
159:1
Max effekt
50 W
Trådmatningshastighet
S
48 V
0,1 -- 2,6 m/min
Trådförardonet är glappfritt och försett med två ställskruvar för justering av
tillsatstrådens läge +/-- 4 mm i valfri riktning.
Centrumröret är axiellt inställbart och låses med en stoppskruv.
Det finns munstycken för tråddimensionerna 0,6 -- 0,8 -- 1,0 -- 1,2 -- 1,6 mm.
Trådbobinen kan ha en diameter på max 300 mm och väga max 15 kg.
Slider
S Rundsliden medger valfri vinkelinställning vid kälsvetsning.
S Den manuella horisontalsliden har inställningslängden 93 mm.
S Den Motordrivna AVC sliden och den motordrivna pendelsliden är
försedda med en kulskruv, som drivs via en kuggrem av en likströmsmotor.
Motorn är ansluten med en skärmad kabel (8 m).
Tekniska data:
Inställningslängd
Motorspänning (DC)
Ankarvarvtal
Utväxling
Reglerhastighet
Motordriven AVC slid
Motordriven pendelslid
76 mm
76 mm
12 V
48 V
100 -- 8000 r/min
70 -- 5500 r/min
159:1
14:1
max. 2.81 mm/s
max. 19 mm/s
Slid med gasfjäder där gasfjädern har en kraft på 4 kg.
Vid kälsvetsning används ett slidkors med två gasfjädrar. Den ena
gasfjädern kan monteras bort och en frilöpande löpare anpassad som
tvärslid erhålles.
Inställningslängden för sliden är 76 mm.
Styrhjulsdonet är försett med två ställskruvar, med vilka wolframelektrodens
läge i fogen kan justeras i höjd-- och sidled. Inställningen i sidled är +/-- 3 mm.
Styrhjulsdonet kan användas för stum-- eller kälfog. Vid stumfog krävs en spalt
på ca 0,5 mm mellan arbetsstyckena för att styrhjulet ska kunna användas för
fogstyrning.
Det finns två olika styrhjul:
S Styrhjul med spetsig löpbana är avsett för stumfog.
S Styrhjul med rundad löpbana är avsett för kälfog.
Styrhjulsdonet kan kombineras med trådförardonet. Vid denna kombination
måste tillsatstråden tillföras snett framifrån.
S
S
dta2d1sa
-- 9 --
SE
S
Maskinbrännare BTE 250M respektive BTE 500M är vattenkylda och avsedda
för svetsning upp till 250 A respektive 500 A svetsström.
S
VEC motor med växel, är en separatmagnetiserad likströmsmotor med
kombinerad kugg-- och snäckväxel (se bruksanvisning 0443 393 xxx).
Till VEC motor med växel hör även en kopplingslåda och 2 anslutningskablar
(rotation och CAN/42V).
För att undvika att lådans hölje kommer i kontakt med jord skall kopplingslådan
monteras med 4 stycken isolatorer, vilka bifogas.
Tekniska data:
Spänning (DC)
42 V
Utväxling
672:1
Maximalt tillåtet vridmoment
50 Nm
Varvtal
1000 r/min
Uteffekt vid märkspännning
4
36 W
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
VARNING TIPPRISK!
Förankra utrustningen, speciellt när underlaget är ojämnt eller lutande.
S
Svetsströmkälla LTP 450. se bruksanvisning 0456 634 xxx.
S
VEC motor med växel, se bruksanvisning 0443 393 xxx.
S
Maskinbrännare BTE 250M, BTE 500M, se bruksanvisning 0443 424 xxx.
dta2d1sa
-- 10 --
SE
4.1
Anslutning av svetsstation A25 STA till svetsströmkälla
LTP 450
B--B
Motorkabel -- trådmatning
C--C
Motorkabel -- rotation
E--E
Motorkabel -- AVC--enhet
F--F
Motorkabel -- pendlingsenhet
G--G
H--H
Kylvattenslang in
Kylvattenslang ut
J--J
Svetskabel
K--K
Mätkabel
M--M
Gasslang ut
Q--Q
R--R
Återledarkabel +
Anslutningskabel -- pulsgivare VEC
S--S
Motorkabel -- rotation
T--T
Anslutningskabel -- CAN 42V
U--U
Anslutningskabel -- ankare VEC
V--V
Anslutningskabel -- CAN 42 V
Z--Z
Motorkabel -- trådmatning
5
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
Svetsströmkälla LTP 450, se programmeringsmanual 456 638 xxx.
S
VARNING!
För att undvika skador på svetsverktyget, kontrollera att återledaren är ansluten till
arbetsstycket och att wolframelektroden är i startposition före svetsstart.
5.1
Inställningar
S
Kontrollera att samtliga gasslangar, återledare och anslutningskablar är väl
anslutna.
S
Kontrollera att en rätt slipad Thorium-- eller Wolframelektrod är monterad i
maskinbrännaren.
dta2d1sa
-- 11 --
SE
5.2
Svetsstart
S
Ställ in svetsparametrarna eller återkalla för svetsningen
avsett program till arbetsarean (se programmeringsmanual).
S
Tryck in startknappen (A) på inställningslådan.
6
UNDERHÅLL
OBS!
Samtliga garantiåtagande från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Skötsel och service
S
Håll svetsautomatens rörliga delar fria från damm. Blås vid behov rent med torr
luft vid reducerat tryck.
S
Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.
S
Kontrollera att samtliga elledningar och slangar är hela och rätt anslutna.
S
Rengör och smörj vid behov sliderna med molykote.
7
TILLBEHÖR
Specialmunstycke (narrowgap--svetsning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0441 667 880
Trådförardon (narrowgap--svetsning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0441 407 882
Vagn balkgående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 002 880
dta2d1sa
-- 12 --
SE
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
A25 STA / A25 STB är konstruerade och provade i enlighet med den internationella standarden EN 60292 (IEC 292).
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att
förvissa sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
dta2d1sa
-- 13 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising