ESAB | TXH 250w | Instruction manual | ESAB TXH 250w Brugermanual

ESAB TXH 250w Brugermanual
DK
TXHt Tig- torches
TXHt 120, TXHt 150, TXHt 200,
TXHt 250w, TXHt 400w
Brugsanvisning
0460 031 001 DK 2006--04--25
Valid for serial no. 616
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5.1 Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Valg af elektrode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Slibning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6.1 Dagligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
8 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
FLOWKARAKTERISK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SLIDDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB Welding Equipment AB, S-- 695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at brænner TXHt
120 -- 400W fra nummer 616 er i overensstemmelse med standarden EN 60974--7 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--04--24
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de personer, som
arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til
de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i
gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, brandsikkert
arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd, ringe el.lign., som
kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation
og ibrugtagning
Tændspænding maks. 15 kV
bg19d1
-- 3 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ESAB kan tilbyde nødvendig svejsebeskyttelse og øvrigt tilbehør.
3
INDLEDNING
Tig--brændere TXH 120 --TXH 400w er beregnet til manuel TIG-svejsning og findes egenkølede eller vandkølede. Visse modeller findes
med flexhoved til ubegrænset bevægelighed under forhold med begrænset plads.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 13.
3.1
Udstyr
Tig--brænder TXH 120-- TXH 400w leveres med en elektrode Ø 2,4 mm, sliddele og
en brugsanvisning.
4
TEKNISKE DATA
OBS! Tekniske data for Tig--brænderen findes på side 8.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10--minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
Kapslingsklasse
Brændernes kapslingsklasse maskinside (EN 60 529)
IP3X
IP--koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængen af faste genstande >
2,5 mm Ø.
bg19d1
-- 4 --
DK
5
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
Læs også betjeningsvejledningerne til svejsekomponenterne, f.eks. strømkilden, og
tilslut i overensstemmelse med disse.
5.1
Tilslutninger
Spænd tilslutningerne til brænderen nøje for at undgå overophedning af tilslutning,
kontaktforstyrrelser, mekanisk beskadigelse eller væske-- eller gaslækage.
Foretag brænderens vandtilslutninger således, at den røde tilslutning altid kobles til
rød modsvarende tilslutning og de med den blå farve til de modsvarende blå
tilslutninger.
5.2
Valg af elektrode
Ved at legere wolframelektroden med 1--2 % lanthan eller cerium øges
elektronafgivelsen, hvilket giver bedre tænding og gentænding og dermed øget
buestabilitet. Legerede wolframelektroder har længere levetid, tåler højere strøm og
har mindre tilbøjelighed til at give wolframindeslutninger i svejsningen.
Ren wolframelektrode (AC) -- Grøn, WP
benyttes ved svejsning af letmetallegeringer.
Ceriumlegeret wolframelektrode
(AC/DC) -- Grå, WC20
benyttes ved svejsning af letmetaller som for eksempel
aluminium og magnesium. Elektrodespidsen skal være
rundet ved svejsning.
Lanthanlegeret wolframelektrode
(DC) -- Guld, WL15
benyttes almindeligvis ved svejsning af rustfrit stål,
kobber, titan mm.
Lanthanlegeret wolframelektrode
(AC/DC) -- Sort, WL10
benyttes ved svejsning af letmetallegeringer, rustfrit
stål, kobber, titan mm.
Oversigtstabel
A / AC
bg19d1
A / DC
W
CeO2
La2O3
CeO2
La2O3
1,0
6,4/ 8,0
10--60
--
15--100
70--80
20--100
1,6
6,4/8,0/9,8
50--100
60--90
70--160
80--140
80--160
2,4
9,8/11,2 /2,7
100--160
90--130
110--200 150--210 120--230
3,2
11,2/12,7
130--180 140--190 150--205 220--320 200--305
4,0
12,7
180--230 200--250 180--270 330--420 250--420
-- 5 --
DK
5.3
Slibning
Slib wolframelektroden i henhold til nedenstående tabel.
BEMÆRK at wolframelektroden skal slibes i længderetningen. Hvis den slibes
forkert, kan lysbuen blive ustabil. Når svejsestrømmen øges, skal vinklen øges.
Ved svejsning med vekselstrøm (AC) skal elektrodens ende være rundet blidt.
Slibning af elektroden er da unødvendig. Det er nok med en let fasning af kanten.
Elektroden former sig nemlig selv, hvis den overbelastes forsigtigt. Hvis spidsen
under svejsning med vekselstrøm bliver kugleformet, er dette tegn på, at strømmen
er for høj til den benyttede elektrodediameter.
Svejsestrøm
Elektrodevinkel
20 A
30°
20--100 A
30°--90°
100--200 A
90°--120°
over 200 A
120°
6
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
VIGTIGT! Kobl strømkilden fra ved rengøring af brænderen.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
6.1
Dagligt
S
Kontroller, at alle kabler og slanger er intakte, og at der ikke er skarpe bøjninger
på dem.
S
Kontroller, at gasmundstykket er ubeskadiget og egnet til den foreliggende
opgave.
S
Kontroller, at beskyttesesgassen strømmer uhindret og jævnt.
S
Kontroller, at elektroden er ubeskadiget, og at elektroden er slebet i den korrekte
vinkel.
S
Kontroller vandtilførslen ved køleaggregatets returledning.
bg19d1
-- 6 --
DK
7
FEJLFINDING
Læs også betjeningsvejledningerne til svejsekomponenterne, f.eks. strømkilden.
Hvis tiltagene nedenfor ikke er nok til at løse problemet, skal du kontakte din
forhandler.
Problem
Årsag
Lysbuen tændes ikke
S
S
S
S
Løsning
Kabel eller kontakt er dårlig.
Brænderens elektrode er stærkt
oxideret.
Der er forureninger i
beskyttelsesgassen (fugtighed,
luft).
Ved lav strøm benyttes en for
stor eller afstumpet elektrode.
S
S
S
Kontroller kablet og kontakten.
Slib igen i elektrodens
længderetning.
Skyl rent med gas.
S
Skift til en mindre elektrode.
Udløserkontakten
fungerer ikke
S
Brud/fejl i manøvrekablet.
S
Kontroller/reparer.
Gasbeskyttelsen er
dårlig
S
Der er forureninger i
beskyttelsesgassen (fugtighed,
luft).
Der er forureninger i
grundmaterialet (rust, fedt).
Utilstrækkeligt eller
ikke--eksisterende
beskyttelsesgasflow.
Der er for meget træk på
svejsestedet.
S
Skyl rent med gas.
S
Rengør grundmaterialet.
S
Kontroller gasflasken/slanger og
trykindstillingen.
Beskyt svejsestedet mod træk
ved hjælp af skærme.
Rengør eller udskift.
S
S
S
S
8
S
S
Der har sat sig sprøjt fast på
gaslinsen eller på gasskærmen.
BESTILLING AF RESERVEDELE
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
ESAB’s reservedele til produktet findes på internetadressen www.esab.com.
TXHt 120--400w er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk
standard IEC/EN 60974--7 og EN 60974--7. Efter udført service eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger fra den
ovennævnte standard.
bg19d1
-- 7 --
Tekniske data
TXH
120
TXH
120V
TXH
120F
TXH
150
TXH
150V
TXH
150F
-120/60
100/100
-120/60
100/100
-120/60
100/100
150/35
120/60
100/100
150/35
120/60
100/100
150/35
120/60
100/100
1.0--3.2
1.0--3.2
1.0--3.2
1.0--3.2
1.0--3.2
1.0--3.2
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
X
--
X
X
--
X
TXH
200
TXH
200V
TXH
200F
TXH
250w
TXH
250wF
TXH
400w
--
--
--
X
X
X
70
70
70
o
Max. C
bg19t11a1
200/35
150/60
140/100
200/35
150/60
140/100
200/35
150/60
140/100
-250/60
200/100
-250/60
200/100
400/35
350/60
300/100
1.0--4.0
1.0--4.0
1.0--4.0
1.0--3.2
1.0--3.2
1.0--4.8
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
Ar
Ar/He
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
X
--
X
X
X
X
-- 8 --
Edition 2006--04--25
Flowkarakterisk
Flow characterstic TXH250w, TXH250wF and TXH 400w at 50 Hz
Q(l/min)
2,5
TXH 250w
TXH 250wF
TXH 250w
TXH 400w
2
1,5
1
0,5
0
0
0,5
1
P(bar)
P = Pumpetryck
Q = Gennemstrømning
bg19ft
-- 9 --
1,5
2
TXH 120 - 400W
Bestillingsnummer
V= valve, F= flexible head
Ordering no.
Connection Connection
Torch head
Type
Switch
Valve
OKC 25
Flexible
head
0460 010 840
TXHt 120
0460 010 841
TXHt 120V
X
0460 010 842
TXHt 120
0460 010 843
TXHt 120F
X
0460 010 844
TXHt 120F
X
0460 010 880
TXHt 120
0460 010 881
TXHt 120V
0460 010 882
TXHt 120
0460 010 883
TXHt 120F
X
0460 010 884
TXHt 120F
X
0460 010 940
TXHt 120
0460 010 941
TXHt 120F
0460 010 980
TXHt 120
0460 010 981
TXHt 120F
0460 011 840
TXHt 150
0460 011 841
TXHt 150V
0460 011 842
TXHt 150
0460 011 843
TXHt 150V
0460 011 844
TXHt 150F
X
0460 011 845
TXHt 150F
X
0460 011 880
TXHt 150
0460 011 881
TXHt 150V
0460 011 882
TXHt 150
0460 011 883
TXHt 150V
0460 011 884
TXHt 150F
X
0460 011 885
TXHt 150F
X
0460 011 940
TXHt 150
0460 011 941
TXHt 150F
0460 011 980
TXHt 150
0460 011 981
TXHt 150F
0460 012 840
TXHt 200
0460 012 841
TXHt 200V
0460 012 842
TXHt 200F
0460 012 880
TXHt 200
0460 012 881
TXHt 200V
0460 012 882
TXHt 200F
0460 013 840
TXHt 250w
0460 013 841
TXHt 250wF
0460 013 880
TXHt 250w
0460 013 881
TXHt 250wF
0460 014 840
TXHt 400w
X
0460 014 881
TXHt 400w
X
4m
8m
OKC 50
4m
8m
X
X
ESAB Tig
4m
8m
4m
8m
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Spare parts are to be ordered through the nearest ESAB agency as per the list on the back of the cover. Kindly indicate type of
unit, serial number, denominations and ordering numbers according to the spare parts list.
Maintenance and repair work should be performed by an experienced person, and electrical work only by a trained electrician.
Use only recommended spare parts.
bg19or
Water
Origo
-- 10 --
Edition 2006--04--25
X
TXH 120 - 400W
Sliddele
Ordering no. Ordering no.
175 mm
150 mm
Tungsten
electrodes
Eco
Diameter
Colour
Code
Current
0151 574 008
0151 574 009
-0151 574 010
0151 574 011
0151 574 012
0151 574 208
0151 574 209
0151 574 245
0151 574 210
0151 574 211
0151 574 212
Wolfram, pure
Wolfram, pure
Wolfram, pure
Wolfram, pure
Wolfram, pure
Wolfram, pure
ø 1.0
ø 1.6
ø 2.0
ø 2.4
ø 3.2
ø 4.0
Green
Green
Green
Green
Green
Green
WP
WP
WP
WP
WP
WP
AC
AC
AC
AC
AC
AC
0151 574 001
0151 574 002
-0151 574 003
0151 574 004
0151 574 201
0151 574 202
0151 574 244
0151 574 203
0151 574 204
Lantan 1.5%
Lantan 1.5%
Lantan 1.5%
Lantan 1.5%
Lantan 1.5%
ø 1.0
ø 1.6
ø 2.0
ø 2.4
ø 3.2
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
WL15
WL15
WL15
WL15
WL15
DC
DC
DC
DC
DC
0151 574 005
0151 574 205
Lantan 1.5%
ø 4.0
Gold
WL15
DC
0151 574 030
0151 574 031
---
Lantan 1%
Lantan 1%
ø 1.0
ø 1.6
Black
Black
WL10
WL10
DC
DC
0151 574 032
0151 574 033
---
Lantan 1%
Lantan 1%
ø 2.4
ø 3.2
Black
Black
WL10
WL10
DC
DC
0151 574 034
--
Lantan 1%
ø 4.0
Black
WL10
DC
0151 574 036
0151 574 037
0151 574 236
0151 574 237
Cerium 2%
Cerium 2%
ø 1.0
ø 1.6
Grey
Grey
WC20
WC20
AC/DC
AC/DC
-0151 574 038
0151 574 242
0151 574 238
Cerium 2%
Cerium 2%
ø 2.0
ø 2.4
Grey
Grey
WC20
WC20
AC/DC
AC/DC
0151 574 039
0151 574 040
0151 574 239
0151 574 240
Cerium 2%
Cerium 2%
ø 3.2
ø 4.0
Grey
Grey
WC20
WC20
AC/DC
AC/DC
bg19wear
-- 11 --
Edition 2006--04--25
TXH 120 - 400W
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses for TXHt torches
Type
Size
Denomination
TXH 140/250W
TXH 150/200
TXH 400W
0365 310 044
0365 310 045
0365 310 046
0157 123 052
0157 123 053
0157 123 054
0157 123 057
0157 123 058
0157 123 059
No 4
No 5
No 6
Ø 6.4
Ø 8.0
Ø 9.8
No 7
No 8
No 10
Ø 11.2
Ø 12.7
Ø 15.9
0365 310 047
0365 310 048
0588 000 440
0157 123 055
0157 123 056
0588 000 442
0157 123 060
0157 123 061
--
No 12
Ø 19.0
--
0588 000 441
--
Gas nozzles standard
Ø 1.0
Ø 1.6
Ø 2.4
Ø 3.2
Ø 4.0
Ø 4.8
Collet standard and for gas lens
0365 310 028
0365 310 029
0365 310 030
0365 310 091
---
0157 123 010
0157 123 011
0157 123 012
0157 123 013
0157 123 014
--
0157 123 010
0157 123 011
0157 123 077
0157 123 078
0157 123 079
0157 123 074
Ø 1.0
Ø 1.6
Ø 2.4
Ø 3.2
Ø 4.0
Ø 4.8
Collet body standard
0365 310 037
0365 310 038
0365 310 039
0365 310 090
--0366 960 017
0157 123 015
0157 123 016
0157 123 017
0157 123 018
0157 123 019
0157 123 019
0366 960 016
0157 123 081
0157 123 081
0157 123 081
0157 123 082
0157 123 082
0157 123 082
0366 960 018
0157 123 088
-----
0157 123 088
0157 123 089
0588 000 438
0157 123 098
0588 000 437
0157 123 088
0157 123 089
0588 000 438
0157 123 098
0588 000 437
0157 123 085
-----
0157 123 085
0157 123 086
0157 123 087
0157 123 087
0366 960 021
0157 123 103
0157 123 103
0157 123 105
0157 123 105
0157 123 076
Isolator
No 6
No 8
No 10
No 12
Short
Ø 9.8
Ø 12.7
Ø 15.9
Ø 19.0
Ø 24.0
Extra large gas nozzle
Ø 2.4
Ø 3.2
Ø 4.0
Ø 4.8
Extra large collet body
for extra large gas lens
with gas lens
Isolator
bg19wear
-- 12 --
Edition 2006--04--25
Tilbehør
Ordering no.
Denomination
Notes
Protective Cable
0366 960 049
Protective cable cover with zipper
3.6 m
0366 960 050
Protective cable cover with zipper
7.2 m
0366 960 066
Spote welding set for
TXH 150, TXH 150F, TXH 150V, TXH 200, TXH 200V,
TXH 200F
Gas nozzle
ø 6.4, 8.0, 9.8, 11.2 and 12.7
0368 846 880
Accesory kit for
TXH 120V, TXH 250W
Contains collets, collet body, nozzles, back caps
0368 846 881
Accesory kit for TXH 150, TXH 150F, TXH 200,
TXH 200V, TXH 200F
Contains collets, collet body, nozzles, back caps
0368 846 882
Accesory kit for TXH 400W
Contains collets, collet body, nozzles, back caps
Extension cable OKC connection
0466 705 880
Extension cable gas cooled
8 m, max current 200 A
0466 705 882
Extension cable gas cooled
16 m, max current 200 A
0466 705 881
Extension cable water cooled
8 m, max current 400 A
0466 705 883
Extension cable water cooled
16 m, max current 400 A
TIG adaptors
0466 807 880
Adaptor central / OKC connection
0155 716 880
Flow meter
0365 803 001
Water quick coupling
male
0365 803 002
Water quick coupling
female
bg19s010
B
-- 13 --
Edition 2006--04--25
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising