ESAB | LAF 1250 | Instruction manual | ESAB LAF 1250 Vartotojo vadovas

ESAB LAF 1250 Vartotojo vadovas
LAF 1250 DC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0449 015 201 2006--04--19
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Eksploatavimo instrukcijos
Valid for Serial NO 606
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
LIETUVIÙK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla
LAF 1250 från serienummer 606 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i
direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 60974--10 enligt villkoren i direktiv
(89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
LAF 1250 fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standarden EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN 60974--10 ifølge betingelserne
i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde
LAF 1250 fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 i følge vilkårene i
direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 60974--10 i følge vilkårene i direktiv
(89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde LAF 1250 alkaen sarjanumerosta 606 täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin
(73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 60974--10 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that welding
power source LAF 1250 from serial number 606 complies with standard EN 60974--1, in accordance
with the requirements of directive (73/23/EEC) and addendum (93/68/EEC) and with standard EN
60974--10 in accordance with the requirements of directive (89/336/EEC) and addendum
(93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULASSUNGSNACHWEIS
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Schweden, bestätigt hiermit in Eigenverantwortung,
daß die Schweißstromquelle LAF 1250 ab Seriennummer 606 dem Standard EN 60974--1 gemäß
den Bedingungen der Direktive (73/23/EEG) mit Zusats (93/68/EEG) und dem Standard EN
60974--10 gemäß den Bedingungen der Direktive (89/336/EEG) mit Zusatz (93/68/EEG) entspricht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå Suède, certifie que la source de courant de soudage
LAF 1250 à partir du numéro de série 606 est conforme à la norme EN 60974--1 selon les cinditions
de la directive (73/23/CEE) avec additif (93/68/CEE) et à la norme EN 60974--10 selon les conditions
de la directive (89/336/CEE) avec additif (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LAF 1250 van het serienummer 606 in overeenstemming is met norm EN
60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de annex (93/68/EEG) en met norm EN
60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Suecia, garantiza bajo propia responsabilidad que la
fuente de corriente para soldadura LAF 1250 a partir del número de serie 606 concuerda con la norma EN 60974--1 conforme a la directiva (73/23/CEE) con el suplemento (93/68/CEE) y con la norma
EN 60974--10 según los requisitos de la directiva (89/336/CEE) con el suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il
generatore per saldatura LAF 1250 con numero di serie a partire da 606 è conforme alla norma EN
60974--1 come previsto dalla direttiva (73/23/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE) ed alla norma EN 60974--10 come previsto dalla direttiva (89/336/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Suécia, garante sob responsabilidade de própria que
a fonte de corrente para soldadura LAF 1250 a partir do número de série 606 está em conformidade
com a norma EN 60974--1 segundo os requisitos da directiva (73/23/CEE) com o suplemento
(93/68/CEE) e com a norma EN 60974--10 segundo os requisitos da directiva (89/336/CEE) com o
suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò LAF 1250 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 606 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï
EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò
(93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 60974--10 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEG)
êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEKLARACJA ZGODNO¦CI
Firma ESAB AB, Welding Equipment, 69581 Laxaa, Szwecja, gwarantuje pod rygorem odpowiedzialno¶ci, ¿e
¼ród³a pr±du spawania LAF 1250 od numeru seryjnego 606 spe³niaj± wymagania normy EN60974-1
wed³ug dyrektywy (73/23/EEC) z poprawkami (93/68/EEG) oraz normy EN 60974-10 wed³ug dyrektywy
(89/336/EEG) z poprawkami (93/68/EEG)..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
Spoleènost Esab Welding Equipment AB, S-69581 Laxa, ©védsko, vydává nevyhrazenou záruku, ¾e zdroj
svaøovacího proudu LAF 1250 od výrobního èísla 606 splòuje normu EN 60974-1, v souladu s po¾adavky
smìrnice (73/23/EEC) a novelou (93/68/EEC) a normu EN 60974-10 v souladu s po¾adavky smìrnice
(89/336/EEC) a novely (93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATITIKTIES DEKLARACIJA
ESAB AB, Welding Equipment, S-695 81 Laxå, Sweden (Švedija), užtikrina, kad suvirinimo maitinimo
šaltiniai LAF 1250 nuo serijinio numerio 606 atitinka EN 60974-1 standartą pagal direktyvos
(73/23/EEC) ir priedo (93/68/EEC) reikalavimus ir EN 60974-10 standartą pagal direktyvos
(89/336/EEC) ir priedo (93/68/EEC) reikalavimus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2006--04--19
Kent Eimbrodt
Global Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
4
Fax: + 46 584 411721
LIETUVIÙK
1 SAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
2 ĮŽANGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2.1 Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2.2 Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3 MONTAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.1
3.2
3.3
3.4
Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Išpakavimas ir montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jungtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PC plokštė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
127
127
128
4 EKSPLOATAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.1 Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.2 Valdymo rankenėlės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.3 Paleidimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5 TECHNINE PRIEŽIURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.1 Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.2 Valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6 ATSARGINIU DETALIU UŽSAKYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DALIŲ SĄRAŠAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUJUNGIMO INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOCq
-- 123 --
130
132
133
134
135
LT
1
SAUGA
ESAB suvirinimo aparatų vartotojai privalo užtikrinti, kad visi, dirbantys su aparatais ir esantys netoli
jų, naudotų visas atitinkamas apsaugos priemones ir laikytųsi saugos reikalavimų.
Atsargumo priemonės turi atitikti tokio tipo suvirinimo aparatams keliamus reikalavimus.
Be standartinių darbo vietai taikomų taisyklių bûtina laikytis ir tolimesnių patarimų.
Visus darbus turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai, gerai susipažinę su suvirinimo aparatų veikimu.
Operatorius, netinkamai naudodamas įrenginį, gali jį sugadinti, o pats rimtai susižaloti.
1.
Visi, dirbantys su suvirinimo aparatu, privalo susipažinti su:
S jo veikimu
S lavarinių jungiklių vieta
S jo funkcijomis
S būtinomis apsaugos priemonėmis
S suvirinimu
2.
Operatorius privalo užtikrinti, kad:
S pradedant dirbti su aparatu darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų.
S uždegant lanką, aplinka būtų apsaugota.
3.
Darbo vieta:
S turi atitikti įrenginio naudojimo paskirtį
S joje neturi būti skersvėjų
4.
Asmeninės apsaugos įranga
S Dirbant būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones, pvz., apsauginius akinius, atsparius
ugniai drabužius, apsaugines pirštines.
S Nedėvėti laisvų drabužių ir papuošalų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir pan., kurie gali įstrigti
ar užsidegę sukelti nudegimus.
5.
Bendros atsargumo priemonės
S Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis.
S Su aukštos įtampos įrenginiais dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
S Ugnies gesintuvas turi būti netoli ir aiškiai pažymėtas.
S Veikianèio aparato tepti ir remontuoti negalima.
SafQ
-- 124 --
LT
SUVIRINIMAS ELEKTROS LANKU IR PJOVIMAS GALI BŪTI PAVOJINGAS JUMS PATIEMS IR
APLINKINIAMS. VIRINANT BŪTINA IMTIS REIKALINGŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ. PAPRAŠYKITE
SAVO DARBDAVIO SUPAŽINDINTI SU SAUGIAIS DARBO METODAIS, ATITINKANČIAIS GAMINTOJO
SAUGUMO REIKALAVIMUS.
ELEKTROS IŠKROVA - pavojinga gyvybei.
S
Suvirinimo įrenginį būtina sumontuoti ir įžeminti pagal taikomus teisės aktus ir standartus.
S
Dalių, kuriomis teka elektros srovė, arba elektrodų negalima liesti plika ranka, šlapiomis pirštinėmis ar
šlapiais drabužiais.
S
Būtina save izoliuoti nuo įžeminimo ir darbo detalės.
S
Būtina užtikrinti saugų atstumą.
DŪMAI IR DUJOS - gali būti pavojingi sveikatai.
S
Stenkitės pasitraukti kuo toliau nuo dūmų.
S
Dūmams ir dujoms iš kvėpavimo zonos ir bendrosios teritorijos šalinti reikia naudoti ventiliavimo ir
ištraukimo ties lanku sistemą.
LANKO SPINDULIAI - gali sužaloti akis ir nudeginti odą.
S
Apsaugokite savo akis ir kūną. Naudokite tinkamą suvirinimo ekraną ir filtro lęšius bei dėvėkite
apsauginius drabužius.
S
Aplinkinius būtina apsaugoti tinkamais ekranais ar užuolaidomis.
GAISRO PAVOJUS
S
Kibirkštys gali sukelti gaisrą. Todėl būtina užtikrinti, kad aplinkui nebūtų lengvai užsiliepsnojančių
medžiagų.
TRIUKŠMAS - Pernelyg didelis triukšmas gali pakenkti klausai
S
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausų kištukus ar kitas klausos apsaugos priemones.
S
Aplinkinius būtina įspėti apie pavojų.
GEDIMAI - įrenginiui SUGEDUS, kreipkitės į kvalifikuotą techniką.
PRIEŠ MONTUOJANT AR EKSPLOATUOJANT APARATĄ, BŪTINA PERSKAITYTI IR SUPRASTI ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
BŪTINA APSISAUGOTI PAČIAM IR APSAUGOTI KITUS!
įSPĖJIMAS!
Šis produktas skirtas naudoti pramonėje. Buityje šis prietaisas gali sukelti radijo
bangų trukdžius. Vartotojas turi imtis atitinkamų apsaugos priemonių.
SafQ
-- 125 --
LT
2
ĮŽANGA
2.1
Bendroji dalis
LAF 1250 yra nuotoliniu būdu valdomas trifazis suvirinimo maitinimo šaltinis, skirtas
produktyviam pusiau automatiniam suvirinimui apsauginėse dujose (MIG/MAG) arba
lankiniam suvirinimui inertinėse dujose (SAW). Jį visada būtina naudoti su ESAB
A2-A6 procesų reguliatoriaus (PEH) valdymo bloku.
LAF vėsinamas ventiliatoriumi ir reguliuojamas apsaugos nuo perkaitimo elemento.
Kai įsijungia apsauginis elementas, ant priekinio skydo užsidega geltona lemputė,
kuri savaime išsijungia, kai temperatūra sumažėja iki leistino lygio.
Suvirinimo maitinimo šaltinis ir valdymo blokas tarpusavyje sujungti dviejų laidų
bendralaidžiu, užtikrinančiu suvirinimo proceso tikslumą.
Visus maitinimo šaltinio virinimo parametrus gali nustatyti operatorius ant priekinio
valdymo bloko skydo.
Šis blokas visiškai reguliuoja ir kontroliuoja maitinimo šaltinio darbą. Šiuo valdymo
bloku galima nustatyti net paleidimo ir sustabdymo savybes. Pasirinktus suvirinimo
srovės parametrus galima reguliuoti net virinimo metu.
Dėl smulkesnės informacijos apie suvirinimo maitinimo šaltinio parametrus ir darbo
režimus, reikia žiūrėti A2-A6 procesų reguliatoriaus instrukciją.
2.2
Techniniai duomenys
LAF 1250
Įtampa:
400/415/500 V, 3µ50 Hz
400/440/550 V, 3µ60 Hz
Leidžiama apkrova esant:
100% darbo ciklui
Intervalo nustatymas
MIG/MAG
SAW
1250 A/ 44 V
60 A/ 17 V --1250 A/ 44 V
40 A/ 22 V --1250 A / 44 V
Įtampa be apkrovos
51 V
Galia be apkrovos
220 W
Našumas
Galios veiksnys
0,87
0,92
Svoris
490 kg
Matmenys L x B x H
774 x 598 x 1430
Priedo klasė
IP 23
Pritaikymo klasė
Tøída krytí
Kód IP oznaèuje tøídu elektrického krytí, tj. stupeò ochrany proti vniknutí pevných pøedmìtù nebo vody.
Zaøízení oznaèené IP 23 je urèeno pro vnitøní a venkovní pou¾ití.
Tøída pou¾ití
Symbol
udává, ¾e tento napájecí zdroj je urèen pro pou¾ití v oblastech se zvý¹eným elektrickým
nebezpeèím.
fja3d1qa
-- 126 --
LT
3
MONTAVIMAS
3.1
Bendroji dalis
Įrenginį montuoti gali tik profesionalus darbuotojas.
3.2
Išpakavimas ir montavimas
VAROVÁNÍ - RIZIKO PØEVR®ENÍ!
Pøipevnìte zaøízení - zejména v pøípadì, ¾e podlaha není rovná nebo je ¹ikmá.
S
Padėti suvirinimo maitinimo bloką ant plokščio ir lygaus pagrindo, būtina
užfiksuoti ratus.
S
Patikrinti, ar niekas neblokuoja ventiliatoriaus.
Nurodymai įrenginio
pakėlimui
3.3
Jungtys
S
Prie pristatomo suvirinimo maitinimo šaltinio yra
prijungta 400 V įtampa. Norint pakeisti įtampą,
reikia perjungti pageidaujamą įtampą ant
pagrindinio keitiklio ir valdymo keitiklio laikantis
sujungimo instrukcijų 134 puslapyje.
S
Patikrinti, ar naudojamas tinkamo skersinio pjūvio
maitinimo kabelis, ir atsižvelgiant į taikomus teisės
aktus, būtina naudoti atitinkamą saugiklį (žiūrėti 128
puslapį).
S
Prie
S
Prisukti kabelio laikiklį (1).
S
Maitinimo kabelį prijungti prie L1, L2 ir L3
pagrindinio paskirstymo skydo.
S
Valdymo kabeliu sujungti LAF suvirinimo maitinimo
šaltinį ir valdymo bloką prie 28 poliaus jungties (2),
esančios suvirinimo maitinimo šaltinio viduje.
S
Prijungti 1 ašies lizdo matmens kabelį (4).
S
Atitinkamą suvirinimo ir grįžtamąjį kabelį prijungti prie + ir - pažymėtų jungčių (3),
esančių priekinėje maitinimo šaltinio dalyje.
fja3i1qa
pažymėto sraigto prijungti įžeminimo laidą.
-- 127 --
LT
Maitinimo prijungimas
LAF 1250
50 Hz
60 Hz
Įtampa:
400 V / 415 V
500 V
400 V / 440 V
550 V
Srovė:
100%
99 A
80 A
99 A
80 A
Kabelio sritis:
3x35+ 25 mm2
3x25+ 16 mm2
3 x35+ 25 mm2
3x25+ 16 mm2
Saugiklis, lėtasis:
100 A
80 A
100 A
80 A
3.4
PC plokštė
DIP jungikliai
PC plokštėje (AP1) yra du DIP jungikliai (SW1 ir SW2), kurie pristatomi įrenginio
tiekimo metu. Parametrų keisti negalima.
Pristatant atsargines dalis, prieš tvirtinant PC plokštę į suvirinimo maitinimo šaltinį,
reikia patikrinti (ir nustatyti, jei reikia) DIP jungiklių parametrus.
S
DIP jungiklis SW1
Ryšiui su A2-A6 procesų reguliatoriumi
(PEH) nustatyti reikia pasirinkti DIP 1
jungiklį (SW1).
S
DIP jungiklis SW2
DIP 2 jungiklis (SW2) pasirenkamas A2-A6
procesų reguliatoriui (PEH) informuoti apie
prijungto maitinimo šaltinio parametrų
reikšmes.
DIP jungiklio SW1 nustatymas
S
Nustatyti 6 polių ties išjungimo
(OFF) padėtimi, o visus kitus - ties įjungimo
(ON).
DIP jungiklio SW2 nustatymas
S
Nustatyti 2 polių ties išjungimo (OFF)
padėtimi, o visus kitus - ties įjungimo (ON).
Suvirinimo maitinimo šaltinio programa
Suvirinimo maitinimo šaltinio programa
saugoma IC 6 atmintyje.
Kapsulė įdėta į laikiklį ir gali būti keičiama.
fja3i1qa
-- 128 --
LT
4
EKSPLOATAVIMAS
4.1
Bendroji dalis
Bendruosius nurodymus dėl saugos dirbant su įrenginiu rasite puslapyje 124.
Įdėmiai perskaitykite juos prieš pradėdami naudoti įrenginį!
4.2
Valdymo rankenėlės
Priekiniame skyde yra:
1. Pagrindinis jungiklis, išjungiantis suvirinimo maitinimo šaltinio įtampą.
2. Signalinė lemputė (balta), reiškianti, kad yra įjungtas pagrindinis jungiklis.
3. Signalinė lemputė (geltona), reiškianti, kad dėl transformatoriaus perkaitimo
įsijungė apsauginis nuo perkaitimo elementas. Lemputė išsijungia, kai
temperatūra nukrenta iki leistinos ribos.
4. Mygtukas, 42 V įtampos FU2 automatinis saugiklio išjungimas.
4.3
Paleidimas
S
Prijungti grįžtamąjį kabelį prie virinamos detalės.
S
Pagrindinį jungiklį (1) nustatyti ties I padėtimi.
Įsijungus baltajai lemputei (2), ima veikti ventiliatorius.
S
Virinimo parametrams nustatyti ir suvirinimo procesui pradėti reikia laikytis
valdymo bloko instrukcijų (žiūrėti A2-A6 procesų reguliatoriaus 0443 745 xxx
instrukcijas).
fja3o1qa
-- 129 --
LT
5
TECHNINE PRIEŽIURA
5.1
Bendroji dalis
PASTABA!
Tiekėjo suteikta garantija nebegalios, jei vartotojas pats bandys šalinti gedimus
garantinio laikotarpio metu.
5.2
S
Valymas
Kai būtina, reikia išvalyti suvirinimo maitinimo šaltinį.
Šiam tikslui reikia naudoti sausą suspaustą orą.
ĮSPĖJIMAS!
Dėl užblokuotų ortakių įrenginys gali perkaisti.
6
ATSARGINIU DETALIU UŽSAKYMAS
Atsargines dalis galima užsakyti artimiausioje ESAB atstovybėje, žr. galinį viršelį.
Užsakant atsargines detales, reikia nurodyti įrenginio tipą ir numerį bei paskirtį ir
atsarginės detalės numerį, kaip nurodyta atsarginių detalių sąraše 135 psl.
Tai palengvins užsakymo įvykdymą ir užtikrins, kad gausite reikalingą detalę.
fja3m1qa
-- 130 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising