ESAB | LAF 1600 | Instruction manual | ESAB LAF 1600 Manuel utilisateur

ESAB LAF 1600 Manuel utilisateur
LAF 1600 DC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0449 017 201 2006--04--19
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Eksploatavimo instrukcijos
Valid for Serial NO 606
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
LIETUVIÙK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla
LAF 1600 från serienummer 606 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i
direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 60974--10 enligt villkoren i direktiv
(89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
LAF 1600 fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standarden EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN 60974--10 ifølge betingelserne
i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde
LAF 1600 fra serienummer 606 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 i følge vilkårene i
direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 60974--10 i følge vilkårene i direktiv
(89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde LAF 1600 alkaen sarjanumerosta 606 täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin
(73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 60974--10 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that welding
power source LAF 1600 from serial number 606 complies with standard EN 60974--1, in accordance
with the requirements of directive (73/23/EEC) and addendum (93/68/EEC) and with standard EN
60974--10 in accordance with the requirements of directive (89/336/EEC) and addendum
(93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULASSUNGSNACHWEIS
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Schweden, bestätigt hiermit in Eigenverantwortung,
daß die Schweißstromquelle LAF 1600 ab Seriennummer 606 dem Standard EN 60974--1 gemäß
den Bedingungen der Direktive (73/23/EEG) mit Zusats (93/68/EEG) und dem Standard EN
60974--10 gemäß den Bedingungen der Direktive (89/336/EEG) mit Zusatz (93/68/EEG) entspricht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå Suède, certifie que la source de courant de soudage
LAF 1600 à partir du numéro de série 606 est conforme à la norme EN 60974--1 selon les cinditions
de la directive (73/23/CEE) avec additif (93/68/CEE) et à la norme EN 60974--10 selon les conditions
de la directive (89/336/CEE) avec additif (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LAF 1600 van het serienummer 606 in overeenstemming is met norm EN
60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de annex (93/68/EEG) en met norm EN
60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Suecia, garantiza bajo propia responsabilidad que la
fuente de corriente para soldadura LAF 1600 a partir del número de serie 606 concuerda con la norma EN 60974--1 conforme a la directiva (73/23/CEE) con el suplemento (93/68/CEE) y con la norma
EN 60974--10 según los requisitos de la directiva (89/336/CEE) con el suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il
generatore per saldatura LAF 1600 con numero di serie a partire da 606 è conforme alla norma EN
60974--1 come previsto dalla direttiva (73/23/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE) ed alla norma EN 60974--10 come previsto dalla direttiva (89/336/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
ESAB AB, Welding Equipment, S--695 81 Laxå, Suécia, garante sob responsabilidade de própria que
a fonte de corrente para soldadura LAF 1600 a partir do número de série 606 está em conformidade
com a norma EN 60974--1 segundo os requisitos da directiva (73/23/CEE) com o suplemento
(93/68/CEE) e com a norma EN 60974--10 segundo os requisitos da directiva (89/336/CEE) com o
suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò LAF 1600 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 606 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï
EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò
(93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 60974--10 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEG)
êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEKLARACJA ZGODNO¦CI
Firma ESAB AB, Welding Equipment, 69581 Laxaa, Szwecja, gwarantuje pod rygorem odpowiedzialno¶ci, ¿e
¼ród³a pr±du spawania LAF 1600 od numeru seryjnego 606 spe³niaj± wymagania normy EN60974-1
wed³ug dyrektywy (73/23/EEC) z poprawkami (93/68/EEG) oraz normy EN 60974-10 wed³ug dyrektywy
(89/336/EEG) z poprawkami (93/68/EEG)..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
Spoleènost Esab Welding Equipment AB, S-69581 Laxa, ©védsko, vydává nevyhrazenou záruku, ¾e zdroj
svaøovacího proudu LAF 1600 od výrobního èísla 606 splòuje normu EN 60974-1, v souladu s po¾adavky
smìrnice (73/23/EEC) a novelou (93/68/EEC) a normu EN 60974-10 v souladu s po¾adavky smìrnice
(89/336/EEC) a novely (93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATITIKTIES DEKLARACIJA
ESAB AB, Welding Equipment, S-695 81 Laxå, Sweden (Švedija), užtikrina, kad suvirinimo maitinimo
šaltiniai LAF 1600 nuo serijinio numerio 606 atitinka EN 60974-1 standartą pagal direktyvos
(73/23/EEC) ir priedo (93/68/EEC) reikalavimus ir EN 60974-10 standartą pagal direktyvos
(89/336/EEC) ir priedo (93/68/EEC) reikalavimus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2006--04--19
Kent Eimbrodt
Global Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
4
Fax: + 46 584 411721
FRANÇAIS
1 SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2 INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Caractéristiques techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
57
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.1
3.2
3.3
3.4
Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Désemballage et placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raccordements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carte à circuit imprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
58
58
59
4 MISE EN MARCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Organes de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Mise en marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
60
5 ENTRETIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
61
6 COMMANDE DES PIÈCES DE RECHANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHÉMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISTE DES COMPOSANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
132
133
134
135
TOCf
-- 54 --
FR
1
SÉCURITÉ
Il incombe à l’utilisateur d’un équipement de soudage ESAB de prendre toutes les mesures
nécessaires pour garantir la sécurité du personnel utilisant le système de soudage ou se trouvant à proximité. Les mesures de sécurité doivent répondre aux normes correspondant à ce
type d’appareil. Le contenu de ces recommandations peut être considéré comme un complément à la réglementation ordinaire relative à la sécurité sur le lieu de travail.
L’utilisation de l’appareil doit être conforme au mode d’emploi et exclusivement réservée à des
opérateurs habilités. Toute utilisation incorrecte risque de créer une situation anormale pouvant soit blesser l’opérateur, soit endommager le matériel.
1.
Toute personne utilisant la machine de soudage devra bien connaître:
S sa mise en service
S l’emplacement de l’arrêt d’urgence
S son fonctionnement
S les règles de sécurité en vigueur
S le processus de soudage
2.
L’opérateur doit s’assurer:
S que personne ne se trouve dans la zone de travail de l’équipement au moment de sa mise en
service.
S que personne n’est sans lorsque l’arc est amorcé.
3.
Le poste de travail doit être:
S conforme au type de travail
S non soumis à des courants d’air.
4.
Protection personnelle
S Toujours utiliser l’équipement recommandé de protection personnelle, tel que lunettes protectrices, vêtements ignifuges, gants protecteurs.
S Eviter de porter des vêtements trop larges ou par exemple une ceinture, un bracelet,
etc. pouvant s’accrocher en cours d’opération ou occasionner des brûlures.
5.
Divers
S S’assurer que les câbles sont bien raccordés.
S Seul du personnel spécialement qualifié est habilité à intervenir sur le système
électrique.
S Un équipement de lutte contre l’incendie doit se trouver à proximité et clairement signalé.
S Ne pas effectuer de graissage ou d’entretien en cours de marche.
SafF
-- 55 --
FR
AVERTISSEMENT
LE SOUDAGE ET LE COUPAGE À L’ARC PEUVENT ÊTRE DANGEREUX POUR VOUS COMME
POUR AUTRUI. SOYEZ DONC TRÈS PRUDENT EN UTILISANT LA MACHINE À SOUDER. OBSERVEZ LES RÈGLES DE SÉCURITÉ DE VOTRE EMPLOYEUR, QUI DOIVENT ÊTRE BASÉES
SUR LES TEXTES D’AVERTISSEMENT DU FABRICANT
DÉCHARGE ÉLECTRIQUE -- Danger de mort
S
Installer et mettre à la terre l’équipement de soudage en suivant les normes en vigueur.
S
Ne pas toucher les parties conductrices. Ne pas toucher les électrodes avec les mains nues ou
des gants de protection humides.
S
S’isoler du sol et de la pièce à souder
S
S’assurer que la position de travail adoptée est sûre.
FUMÉES ET GAZ -- Peuvent nuire à la santé
S
Éloigner le visage des fumées de soudage.
S
Ventiler et aspirer les fumées de soudage pour assurer un environnement de travail sain.
RADIATIONS LUMINEUSES DE L’ARC -- Peuvent abîmer les yeux et brûler la peau
S
Se protéger les yeux et la peau. Utiliser un écran soudeur et porter des gants et des vêtements
de protection.
S
Protéger les personnes voisines des effets dangereux de l’arc par des rideaux ou des écrans
protecteurs.
RISQUES D’INCENDIE
S
Les étincelles (ou ”puces” de soudage) peuvent causer un incendie. S’assurer qu’aucun objet
inflammable ne se trouve à proximité du lieu de soudage.
BRUIT -- Un niveau élevé de bruit peut réduire les facultés auditives
S
Se protéger. Utiliser des protecteurs d’oreilles ou toute autre protection auditive.
S
Avertir des risques encourus les personnes se trouvant à proximité.
EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT -- Faire appel à un technicien qualifié.
LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI AVANT D’INSTALLER LA MACHINE ET DE L’UTILISER.
PROTÉGEZ--VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES!
AVERTISSEMENT
Ce produit est destiné à un usage industriel. Dans des environnements
domestiques ce produit peut provoquer des interférences parasitaires.
C’est la responsabilité de l’utilisateur de prendre les précautions adéquates.
SafF
-- 56 --
FR
2
INTRODUCTION
2.1
Généralités
LAF 1600 est une source de courant triphasé, télécommandée, prévue pour le
soudage à l’arc mécanisé avec électrode fusible (MIG/MAG) ou sous flux mécanisé
à grand rendement. Du type à commande à distance, la source de courant ne
s’utilise qu’avec le coffret de commande A2--A6 Process Controller (PEH) d’ESAB.
La source de courant est refroidie par ventilateur et protégée contre les surcharges
par un thermorupteur. Le déclenchement du thermorupteur est signalé par
l’allumage du témoin jaune situé sur la face avant. Le réarmement du thermorupteur
est automatique lorsque la température redevient normale.
La source de courant et le coffret de commande sont reliés par un bus à deux
conducteurs qui permet la commande précise du procédé de soudage.
Le réglage de la source de courant s’effectue sur la face avant du coffret de
commande qui permet de régler tous les paramètres de soudage.
Le mode de fonctionnement de la source de courant est contrôlé et surveillé par le
coffret de commande qui permet également de régler les caractéristiques de marche
et d’arrêt. Les paramètres de courant préréglés peuvent être surveillés pendant la
soudure.
Pour une information plus détaillée sur le mode de fonctionnement et les possibilités
de réglage de la source de courant, se référer au mode d’emploi du coffret de
commande A2--A6 Process Controller.
2.2
Caractéristiques techniques
Tension
Charge permise à:
100 % facteur de marche
Plage de réglage
MIG/MAG
Soudage d’arc sous flux
Tension à vide
Puissance à vide
Rendement
Facteur de puissance
Poids
Dimensions L x L x H
Classe de protection
Classe d’utilisation
LAF 1600
400/415/500 V, 3µ50 Hz
400/440/550 V, 3µ60 Hz
1600 A/ 44 V
40 A/ 22 V --1600 A/ 46 V
54 V
220 W
0,86
0,87
585 kg
774 x 598 x 1430
IP 23
Classe de protection
Le code IP indique la classe de protection, c’est--à--dire le degré d’étanchéité à l’eau et aux
particules solides. Les machines marquées IP 23 sont utilisables à l’intérieur et à l’extérieur.
Classe d’utilisation
Le symbole
signifie quele générateur est conçu est conçue pour une utilisation dans des
environnements où il existe un danger électrique.
fja3d1fa
-- 57 --
FR
3
INSTALLATION
3.1
Généralités
L’installation doit être assurée par un technicien qualifié.
3.2
Désemballage et placement
ATTENTION - RISQUE DE BASCULEMENT!
Ancrer l’équipement, en particulier si le plancher est irrégulier ou incliné.
S
S
Poser la source de courant sur un sol plan.
Disposer la source de courant de manière à ne pas gêner son refroidissement.
Instruction de levage
3.3
S
S
S
S
S
S
S
S
Raccordements
La source de courant est livrée commutée pour
une tension d’alimentation de 400 V. Pour une
autre tension, effectuer les commutations requises
sur les transformateurs principal et de commande
conformément aux instructions de connexion à la
page 134.
La section du câble d’alimentation et le gabarit de
son fusible de protection doivent se conformer à la
réglementation en vigueur (voir tableau à la page
59).
Raccorder le câble de terre à la vis repérée
.
Serrer le dispositif de décharge de câble(1).
Raccorder le câble d’alimentation aux réglettes
principales L1, L2 et L3.
Raccorder le câble de commande au connecteur 28
pôles (2) sur la face intérieure de la source de courant
et au coffret de commande.
Raccorder la prise à 1 broche le câble de mesure (4).
Raccorder le câble de retour et de soudage approprié aux contacts (3) repérés +
et -- sur la face avant de la source de courant.
fja3i1fa
-- 58 --
FR
Raccordement au secteur
LAF 1600
50 Hz
60 Hz
Tension
400 V / 415 V
500 V
400 V / 440 V
550 V
Courant:
100%
136 A
108 A
136 A
108 A
Section de câble
3 x 70+35 mm2
3 x 50+35 mm2
3x70+ 35 mm2
3x70+ 35 mm2
Fusible lent
160 A
125 A
160 A
125 A
3.4
Carte à circuit imprimé
Commutateur DIP
La carte à circuit imprimé (AP1) est pourvue de deux commutateurs DIP (SW1 et
SW2) préréglés en usine. Le réglage de ces commutateurs ne doit pas être modifié.
Lors de la réception d’une carte de rechange, vérifier le positionnement des
commutateurs DIP (et régler éventuellement) avant l’installation de la carte sur la
source de courant.
S
Commutateur DIP SW1
Le commutateur DIP (SW1) configure la
communication avec le coffret de commande
A2--A6 Process Controller (PEH).
S
Commutateur DIP SW2
Pour que le contrôleur du processus
A2--A6 Process Controller (PEH) puisse
connaître la taille de la source qui a été
connectée, l’interrupteur DIP (SW2) doit être réglé.
Réglage du commutateur DIP SW1
S
Mettre l’interrupteur 6 sur ”OFF” et les autres
interrupteurs sur ”ON”.
Réglage du commutateur DIP SW2
S
Mettre l’interrupteur 1 et 2 sur “OFF” et les autres
interrupteurs sur “ON”.
Programme de la source de courant
Le programme de la source de courant de soudage est
stocké dans la capsule mémoire IC 6 (flash memory),
montée dans un support. La capsule est remplaçable.
fja3i1fa
-- 59 --
FR
4
MISE EN MARCHE
4.1
Généralités
Les prescriptions générales de sécurité pour l’utilisation de l’équipement figurent en page 55. En prendre connaissance avant d’utiliser l’équipement.
4.2
Organes de contrôle
La face avant regroupe les organes de commande suivants:
1. Interrupteur principal qui commande l’alimentation électrique de la source de
courant.
2. Témoin (blanc) qui s’allume lorsque l’interrupteur principal est positionné sur ”I”,
mise sous tension.
3. Témoin (jaune) qui s’allume lorsque le thermorupteur se déclenche par suite de
la surchauffe d’un transformateur. Le témoin s’éteint automatiquement lorsque la
température redevient normale.
4. Bouton--poussoir de réarmement du disjoncteur automatique FU2 de la tension
d’alimentation 42 V.
4.3
Mise en marche
S
Raccorder le câble de retour à la pièce à souder.
S
Mettre l’interrupteur principal (1) sur ”I”.
Le témoin blanc (2) s’allume et le ventilateur est mis en marche.
S
Régler les paramètres de soudage et commencer la soudure à l’aide du coffret
de commande A2--A6 Process Controller (voir mode d’emploi,
référence 0443 745 xxx).
fja3o1fa
-- 60 --
FR
5
ENTRETIEN
5.1
Généralités
NOTA.
Toutes les conditions de garantie du fournisseur de la machine cessent de
s’appliquer dans le cas où le propriétaire ou l’utilisateur de l’équipement entreprend
une quelconque intervention de dépannage de la machine en dehors du contrat de
maintenance.
5.2
S
Nettoyage
A besoin nettoyer la source de courant.
Cela se fait bien à l’aide de l’air comprimé sec.
ATTENTION!
Le bouchage de la sortie ou de la prise d’air peut occasionner une surchauffe.
6
COMMANDE DES PIÈCES DE RECHANGE
La commande des pièces de rechange s’effectue auprès du représentant ESAB le
plus proche, se reporter à la dernière page du manuel. Dans toute commande, prière d’indiquer le type et le numéro de série de machine ainsi que les désignations et
les numéros de pièces conformément à la liste des pièces de rechange donnée à la
page 135. Cela facilite l’expédition et assure une livraison correcte.
fja3m1fa
-- 61 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising