ESAB | MTW 1000 | Instruction manual | ESAB MTW 1000 Brugermanual

ESAB MTW 1000 Brugermanual
MTW 1000
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0449 066 001 2006--04--10
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NORSK
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1
2.2
2.3
2.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
26
27
3 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Før sveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
5 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Ved behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
6 SLITEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.1 Anbefalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
7 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
TOCn
-- 23 --
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
foa1safn
-- 24 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
foa1safn
-- 25 --
NO
2
INNLEDNING
2.1
Generelt
MTW 1000 er beregnet til MIG/MAG--sveising med høye funksjonskrav og stor
pålitelighet ved kontinuerlig sveising.
Det meget effektive kjøleprinsippet er integrert både i kontaktrøret og den utvendige
kjølekappen, hvor kjølevæskens virvelbevegelse strømmer gjennom delene svært
nær både kontaktmunnstykket og gassmunnstykket.
Alle tilkoblinger er plassert bak på kontakten for enkel tilkobling av sveisestrøm, gass
og kjølevæske samt for å beskytte tilkoblingskabler og slanger mot uønsket varme
og sveisestråling.
Kontakten finnes som standard i lengden 300 mm.
Kontakten kan lett tilkobles forskjellige trådmateverk og trådmatesystemer ved hjelp
av adaptere.
2.2
Definisjoner
MIG/MAG--sveising
2.3
Ved MIG/MAG--sveising vernes sveisetrengen med
beskyttelsesgass.
Tekniske data
Gasstype
Miks/Ar
CO2
Sveisestrøm ved:
100% intermittens
1000 A
1000 A
Gasstrøm:
12--30 l/min
12--25 l/min
Trådtype og dimensjoner:
Ulegert / Lavlegert stål
Rustfritt stål
Rørtråd
Aluminium
1.0--1.6 mm
1.0--1.6 mm
1.0--2.4 mm
1.0--2.0 mm
1.0--1.6 mm
Kjølebehov ved maks. sveisedata:
(1 Kjøleenhet)
Maks. temperatur, kjølevæske
Maks. arbeidstrykk, kjølevæske
Min. strøm, kjølevæske
Min. arbeidstrykk, kjølevæske
60_C
6.0 bar
16.0 l / min
3.5 bar
60_C
6.0 bar
16.0 l / min
3.5 bar
Kjølebehov ved maks. sveisedata:
(2 Kjøleenheter)
Maks. temperatur, kjølevæske
Maks. arbeidstrykk, kjølevæske
Min. strøm, kjølevæske
Min. strøm, kjølevæske
Min. arbeidstrykk, kjølevæske
60_C
6.0 bar
6.5 l/ min
9.5 l/ min
2.25 bar
60_C
6.0 bar
6.5 l/ min
9.5 l/ min
2.25 bar
foa1d1na
-- 26 --
1.0--2.4 mm
NO
2.4
Hoveddeler
1. Gassmunnstykke
8. Kontaktrør
2. Sprutvern
9. Trådledersett
3. Senterhylse
10. Kontaktmunnstykke
4. In6--skrue
11. Kjølekappe
5. Isolerrør
6. O--ring
7. Isolerhylse
foa1d1na
-- 27 --
NO
3
INSTALLERING
3.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
3.2
Tilkoblinger
Alternativ 1
Alternativ 2
1. Gass
4. Kjøleenhet (Kjølekappe)
2. Kjølespiral
5. Kjøleenhet (Kontaktrør)
3. Kjøleenhet
Alternativ 1 (1 Kjøleenhet)
Et fordelingsrør som fordeler vannet til den respektive kjølespiralen (2) er koplet til
tilførselsledningen. Et oppsamlingsrør som er koplet til returledningen, leder vannet
tilbake til kjøleenheten (3).
Alternativ 2 (2 Kjøleenheter)
De to kjøleenhetene (4, 5) må koples til den respektive kjølespiralen (2).
foa1i1nb
-- 28 --
NO
4
DRIFT
4.1
Generelt
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 24. Les disse før utstyret tas i bruk.
4.2
Før sveising
S
Pass på at vannkjølingen virker.
S
Pass på at sprutvernet ikke er skadet eller mangler.
foa1o1na
-- 29 --
NO
5
VEDLIKEHOLD
5.1
Generelt
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
5.2
S
Ved behov
Rens kontaktmunnstykke, gassmunnstykke og sprutvern med jevne mellomrom
for sveisesprut.
La gassmunnstykket kjølne før det blir demontert (ca. 30 s.).
Bruk ikke verktøy når du demonterer munnstykket.
Smør gjengene på gassmunnstykket for eksempel med kopperpasta.
For å unngå at gassmunnstykket skal sitte fast, anbefaler vi at du sprøyter
sveisespray inn i munnstykket; bruk ESABs sveisespray (ordrenr. 0760 025 500).
NB!
Sprutvernet beskytter den innenforliggende senterhylsen mot å brenne i stykker
fra varmestråling og sveisestråling.
Sjekk sprutvernets tilstand ofte og skift ut om nødvendig med nytt. Sveis ikke
med kontakten uten sprutvern, eller hvis det er skadet.
S
Sjekk tilstanden på sliteinnsatsen og blås rent med trykkluft.
Velg kontaktmunnstykke av riktig dimensjon etter trådtype, se side 32.
S
Sjekk og skift deformert eller meget slitt kontaktmunnstykke.
foa1m1na
-- 30 --
NO
5.3
Demontering
S
Skru løs in6--skruen (4) fra klemmen.
S
Ta ut isolerrøret (5) fra skruehullet.
S
Skru løs gassmunnstykket (1) og trekk ut sprutvernet (2).
S
Rens fremre ende av kontaktrøret for sveisesprut.
S
Trekk ut kontaktrøret (8) gjennom isolerhylsen (7) og klemmen ved å vri og
trekke kontaktrøret bakover.
Demonter isolerhylsen (7) på samme måte.
S
Trykk ut senterhylsen (3) fremover fra klemenden ved hjelp av en 20 mm
rundstang, ca 400 mm lang.
S
Tilbakemontering av kontakten skjer i omvendt rekkefølge.
NB! Sjekk og skift O--ringer (6) etter behov.
foa1m1na
-- 31 --
NO
6
SLITEDELER
6.1
Anbefalt
Tråd Ø Trådmateriale
Kontaktmunnstykke *
mm
Fe Ss Cw Al Merking
1.0
1.0
1.2
1.2
X
X
X
X
1.4
1.6
1.6
1.6
1.6
X
X
X
X
X
X
2.0
2.0
2.4
2.4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hull mm Best. nr.
Trådlederinnsats
Stål
W1.0
W1.0
W1.2
W1.2
1.2
1.2
1.4
1.5
0457625005
0457625005
0457625006
0457625007
X
W1.4
W1.6
W1.6
W1.6
W1.6
1.6
1.8
1.8
2.1
2.1
0457625008
0457625009
0457625009
0457625010
0457625010
X
X
W2.0
W2.0
W2.4
W2.4
2.4
2.4
2.8
2.8
0457625011
0457625011
0457625012
0457625012
Teflon
Messing
Ref.
tabell
Punkt
A
B
A
B
X
X
X
A
A
B
A
B
X
X
X
X
X
X
X
D
C
D
C
*) Ved innstilling av sveisedata velges et kontaktmunnstykke ifølge tabellen.
Hvis tråden setter seg fast i kontaktmunnstykket ved sveising med høye sveisedata,
velges et kontaktmunnstykke med større hull.
Punkt
Trådlederinnsats
Bestillingsnummer:
B
Stålspiral (L=210)
Stålspiral (L=260)
Stålspiral (L=310)
Tefloninnsats
Tråd Ø
mm
1.0--1.6
1.0--1.6
1.0--1.6
1.0--1.6
A
C
Tefloninnsats
2.0--2.4
0457619002
(Kappes til ønsket lengde ved montering)
D
Messingrør (L=208)
Messingrør (L=258)
Messingrør (L=308)
2.0--2.4
2.0--2.4
2.0--2.4
0457620001
0457620002
0457620003
7
RESERVEDELSBESTILLING
0457454001
0457454002
0457454003
0457619001
(Kappes til ønsket lengde ved montering)
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 125.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
foa1s1nb
-- 32 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising