ESAB MTW 600 User manual


Add to my manuals
14 Pages

advertisement

ESAB MTW 600 User manual | Manualzz
MTW 600
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0449 006 001 2006--04--10
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2.1
2.2
2.3
2.4
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ïñïëïãßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êýñéá åîáñôÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
116
116
117
1 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
1.1
1.2
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
118
4 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.1
4.2
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðñéí ôçí çëåêôñïêüëëçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
119
5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.1
5.2
5.3
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ïôáí åßíáé áíáãêáßï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áðïóõíáñìïëüãçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
120
121
6 ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÕËÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.1
ÓõóôÜóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÇÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
TOCy
-- 113 --
1
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
foa1safy
-- 114 --
ÐÑÏÓÏ×Ç
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ
ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ
ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕÈÅÉÔÅ ÔÉÓ
ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ
ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ
ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åíáé èáíáôçöüñï.
S ÅãêáôáôóôÞóôå êáé ãåéþóôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá
áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç
åðéäåñìßäá Þ õãñü ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò
êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá
ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï äÝñìá.
S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï
êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò
ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí
áñ÷ßóåôå ôçí åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï
ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ
S ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ
ÐÑÉÍ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
foa1safy
-- 115 --
2
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
2.1
ÃåíéêÜ
Ôï MTW 600 ðñïïñßæåôáé ãéá óõãêïëëÞóåéò ôýðïõ MIG/MAG ìå õøçëÝò
áðáéôÞóåéò ëåéôïõñãßáò êáé åßíáé Ýíá ðïëý áîéüðéóôï óýóôçìá ãéá óõíå÷Þ
çëåêôñïóõãêüëëçóç.
Ç ðïëý áðïôåëåóìáôéêÞ øõêôéêÞ ôïõ ìÝèïäïò åßíáé åíóùìáôùìÝíç ôüóï óôï
óùëÞíá åðáöÞò üóï êáé óôïí åîùôåñéêü øõêôéêü ìáíäýá üðïõ ôï øõêôéêü õãñü
ìå äéáäéêáóßá ðåñéäßíéóçò äéÝñ÷åôáé ìå äýíáìç ìÝóù ôùí äéáöüñùí åîáñôçìÜôùí
ðïëý êïíôÜ ôüóï óôï óôüìéï åðáöÞò üóï êáé óôï óôüìéï áåñßïõ.
Ïëåò ïé óõíäÝóåéò åßíáé ôïðïèåôçìÝíåò óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ åîáñôÞìáôïò
åðáöÞò ãéá áðëÞ óýíäåóç ìå ôï ñåýìá çëåêôñïêóõãêüëëçóçò, ôï áÝñéï êáé ôï
øõêôéêü õãñü áëëÜ êáé ãéá íá ðñïóôáôÝøåé ôá êáëþäéá óýíäåóçò êáé ôéò
óùëçíþóåéò áðü áíåðéèýìçôç åêðïìðÞ èåñìüôçôïò êáé áíôéíïâïëßáò
óõãêüëëçóçò.
Ôï üñãáíï åðáöÞò õðÜñ÷åé ùò óôáèåñüò åîïðëéóìüò óôá ìÞêç 200, 250, 300 êáé
400 ÷éëéïóôþí.
Ôï åîÜñôçìá åðáöÞò ìðïñåß åýêïëá íá óõíäåèåß ìå äéáöïñåôéêÝò ìïíÜäåò
ðáñï÷Þò çëåêôñïäßïõ êáé äéáöïñåôéêÜ óõóôÞìáôá ðáñï÷Þò óõíå÷ïýò
çëåêôñïäßïõ ìÝóù åéäéêþí ðñïóáñìïóôþí.
2.2
Ïñïëïãßá
Óõãêüëëçóç-MIG/MAG ÊáôÜ ôç óõãêüëëçóç ôýðïõ ÌÉG/ÌÁG ðñïóôáôåýåôáé
ï óõãêïëëçôéêüò áñìüò ìå ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï.
2.3
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá
Áýñéï, ôýðïò
Ìßãìá/ Áñ
CO2
Ñåýìá çëåêôñïóõãêüëëçóçò óôï:
Êýêëïò åñãáóßáò %.
600 A
650 A
Áýñéï, ñïÞò:
12--30 l/min
12--25 l/min
Óýñìá, ôýðï êáé äéÜìåôñïò :
Óßäçñïò ÷ùñßò ðñïóìßîåéò/ìå ðñïóìßîåé
Áíïîåßäùôïò ÷Üëõâáò
Óùëíùôü óýñìá
Áëïõìßíéï
1.0--1.6 mm
1.0--1.6 mm
1.0--2.4 mm
1.0--2.0 mm
1.0--1.6 mm
ØõêôéêÞ áðáßôçóç óå áêñáßåò óõíèÞêåò (ôéìÝò)
çëåêôñïóõãêüëëçóçò:
ÁíùôÜôç èåñìïêñáóßá øõêôéêïý õãñïý
ÁíùôÜôç ëåéôïõñãéêÞ ðßåóç øõêôéêïý õãñïý
ÊáôùôÜôç ñïÞ øõêôéêïý õãñïý
ÊáôùôÜôç ëåéôïõñãéêÞ ðßåóç øõêôéêïý õãñïý
50_C
5.0 bar
2.5 l / min
1.8 bar
50_C
5.0 bar
2.5 l / min
1.8 bar
foa1d1ya
-- 116 --
1.0--2.4 mm
2.4
Êýñéá åîáñôÞìáôá
1. Óôüìéï áåñßïõ
8. ÓùëÞí åðáöÞò
2. Ðñïóôáôåõôéêü êÜëõììá
êáôÜ ôïõ ðéôóéëßóìáôïò
9. Óõãêñüôçìá óõíå÷ïýò ðáñï÷Þò
çëåêôñïäßïõ
3. ÊåíôñéêÞ êÜøïõëá
10. Óôüìéï åðáöÞò
4. ÅóùôåñéêÞ åîáãùíéêÞ âßäá
11. Ìáíäýáò øýîåùò
5. ÅðåíäåäõìÝíïò (ìïíùôéêüò)
óùëÞí
12. Óõãêñüôçìá óùëçíþóåùò íåñïý
6. Äáêôõëßùí ó÷Þìáôïò Ï
13. Ðñïóáñìïã áò
7. ÅðåíäåäõìÝíç (ìïíùôéêÞ)
êÜøïõëá
foa1d1ya
-- 117 --
3
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
3.1
ÃåíéêÜ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
3.2
ÓõíäÝóåéò
1. Íåñü ðñïò ôá Ýîù (êüêêéíï)
2. Íåñü ðñïò ôá ìÝóá (ìðëå)
3. ÁÝñéï
foa1i1ya
-- 118 --
4
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
4.1
ÃåíéêÜ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 114. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
4.2
Ðñéí ôçí çëåêôñïêüëëçóç
S
ÂåâáéùèÞôå üôé ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá øýîçò.
S
ÂåâáéùèÞôå üôé ôï óýóôçìá ðñïóôáóßáò áðü ôï ðéôóßëéóìá äåí åßíáé
÷áëáóìÝíï êáé äåí ëåßðåé.
foa1o1ya
-- 119 --
5
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
5.1
ÃåíéêÜ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí
óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.
5.2
S
Ïôáí åßíáé áíáãêáßï
Êáèáñßæåôå, êáôÜ ôáêôÜ äéáóôÞìáôá, ôï óôüìéï åðáöÞò, ôï óôüìéï áåñßïõ
êáé ôï ðñïóôáôåõôéêü êÜëõììá êáôÜ ôïõ ðéôóéëßóìáôïò áðü êáôÜëïéðá
åêôïîåõìÝíïõ õëéêïý óõãêüëëçóçò.
ÁöÞóôå ôá áêñïöýóéï ãêáæéïý íá êñõþóåé ðñéí ôï áðïóõíäÝóåôå (ðåñßðïõ
30 äåõôåñüëåðôá).
ÌÞ ÷ñçóéìïðïéÞóåôå åñãáëåßï üôáí åßíáé áðïóõíäåìÝíï ôï áêñïöýóéï.
ËéðÜíåôå ôï óðåßñùìá ôïõ áêñïöýóéïõ ãêáæéïý ÷ñçóéìïðïéþíôáò, ãéá
ðáñÜäåéãìá, áëïéöÞ ÷áëêïý.
Ãéá íá áðïöýãåôå ìÜããùìá ôïõ áêñïöýóéïõ ãêáæéïý, óõíéóôïýìå íá
øåêÜóåôå óõãêïëëçôéêü óðñÝõ ìÝóá óôï áêñïöýóéï. ×ñçóéìïðïéÞóôå
óõãêïëëçôéêü óðñÝõ ôçò ESAB (No ðáñáãã. 0760 025 500).
Ðñïóï÷Þ!
Ôï ðñïóôáôåõôéêü êÜëõììá êáôÜ ôïõ ðéôóéëßóìáôïò ðñïóôáôåýåé ôçí
êåíôñéêÞ êÜøïõëá ðïõ åßíáé óôï åóùôåñéêü áðü ôï íá êáåß êáé íá
êáôáóôñáöåß áðü ôç èåñìüôçôá ðïõ áíáðôýóóåôáé ìÝ ôçí áêôéíïâïëßá ôçò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
ÅëÝã÷åôå óõ÷íÜ ôçí êáôÜóôáóç ôïõ ðñïóôáôåõôéêïý êáëýììáôïò êáôÜ ôïõ
ðéôóéëßóìáôïò êáé áí åßíáé áðáñáßôçôï áíôéêáôáóôÞóôå ôï ìå Ýíá êáéíïýñãéï.
Ìçí åêôåëåßôå çëåêôñïóõãêïëëÞóåéò ìå ôï üñãáíï åðáöÞò áí ôï
ðñïóôáôåõôéêü êÜëõììá êáôÜ ôïõ ðéôóéëßóìáôïò ëåßðåé Þ áí åßíáé öèáñìÝíï.
S
ÅëÝãîôå ôçí êáôÜóôáóç ôïõ áíáëþóéìïõ õëéêïý êáé êáèáñßóôå ôï ìå
ðåðéåóìÝíï áÝñá.
ÄéáëÝîôå óôüìéï åðáöÞò óùóôþí äéáóôÜóåùí áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï
çëåêôñïäßïõ, âë. óåë. 122.
S
ÅëÝãîôå êáé áëëÜîôå ôï óôüìéï åðáöÞò áí åßíáé ðáñáìïñöùìÝíï Þ ðïëý
öèáñìÝíï.
foa1m1ya
-- 120 --
5.3
Áðïóõíáñìïëüãçóç
S
Îåâéäþóôå êáé âãÜëôå ôçí åîáãùíéêÞ âßäá (4) áðü ôçí äáãêÜíá.
S
ÂãÜëôå ôïí ìïíùôéêü óùëÞíá (5) áðü ôçí ïðÞ ôçò âßäáò.
S
Áðïìáêñýíåôå ôï óùëÞíá ôïõ íåñïý (12) ìåôáîý ôïõ ìáíäýá øýîçò (11) êáé
ôïõ óùëÞíá åðáöÞò (8).
S
Îåâéäþóôå ôï óôüìéï áåñßïõ (1) êáé ôñáâÞîôå ðñïò ôá Ýîù ôï ðñïóôáôåõôéêü
êÜëõììá êáôÜ ôïõ ðéôóéëßóìáôïò (2).
S
Êáèáñßóôå ôçí åìðñüóèéá Üêñç ôïõ óùëÞíá åðáöÞò áðü êáôÜëïéðá
åêôïîåõìÝíùí õëéêþí çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
S
ÔñáâÞîôå ðñïò ôá Ýîù ôïí óùëÞíá åðáöÞò (8) ìÝóù ôçò ìïíùôéêÞò
êÜøïõëáò (7) êáé ôçò äáãêÜíáò ðåñéóôñÝöïíôáò êáé ôñáâþíôáò ôï óùëÞíá
åðáöÞò ðñïò ôá ðßóù.
ÁðïóõíáñìïëïãÞóôå ôçí ìïíùôéêÞ êÜøïõëá (7) ìå ôïí ßäéï ôñüðï.
S
ÐéÝóôå ðñïò ôá Ýîù ôçí êåíôñéêÞ êÜøïõëá (3) ìå åìðñüóèéá êáôåýèõíóç óå
ó÷Ýóç ìå ôçí Üêñç ôçò äáãêÜíáò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ìßá óôñïããõëÞ ñÜâäï
äéáìÝôñïõ 20 ÷éë. êáé ìÞêïõò ðåñßðïõ 400 ÷éë.
S
Ç åðáíáóýíäåóç ôïõ ïñãÜíïõ åðáöÞò ãßíåôáé êáôÜ ôïí áíôßóôñïöï ôñüðï.
Ðñïóï÷Þ! ÅëÝãîôå êáé áëëÜîôå áí áðáéôåßôáé ôïõò äáêôõëßïõò êõêëéêïý
ó÷Þìáôïò (6).
foa1m1ya
-- 121 --
6
ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÕËÉÊÁ
6.1
ÓõóôÜóåéò
Óôüìéï åðáöÞò *
Óýñìá Õëéêü
Ø
çëåêôñïäßïõ
mm
Fe Ss Cw Al ÌáñêÜñéó ÏðÞ mm Áñéèìïß
ìá
ðáñáããåëß
áò
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.6
1.6
X
1.6
1.6
X
2.0
2.0
X
2.4
2.4
X
X
X
1.2
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
1.8
0457625005
0457625005
0457625006
0457625007
0457625008
0457625009
0457625009
X
X
W1.0
W1.0
W1.2
W1.2
W1.4
W1.6
W1.6
2.1
2.1
0457625010
0457625010
X
X
W1.6
W1.6
X
W2.0
W2.0
2.4
2.4
0457625011
0457625011
X
W2.4
W2.4
2.8
2.8
0457625012
0457625012
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Óýóôçìá
ôñïöïäïóßáò
çëåêôñïäßïõ
÷Üëõ Ôåöëüí Ìðñï
âáò
ýôæïò
X
X
X
Áíáöïñ
Ü óôïí
ðßíáêá
Óçìåßï
X
A
B
A
B
A
A
B
X
A
B
X
X
X
X
X
X
D
C
X
D
C
X
X
*) Ïôáí ðñïêáèïñßæïíôáé ôá äåäïìÝíá çëåêôñïóõãêüëëçóçò åðéëÝãåôáé Ýíá
óôüìéï åðáöÞò ðïõ õðÜñ÷åé óôïí ðßíáêá. Áí ðáñáôçñåßôáé äõó÷Ýñåéá äéÝëåõóçò
ôïõ çëåêôñïäßïõ óôï óôüìéï åðáöÞò óå ðåñßðôùóç ìå õøçëÝò ôéìÝò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò åðéëÝãåôáé Ýíá óôüìéï åðáöÞò ìå ìåãáëýôåñç ïðÞ.
Óçìåßï Óýóôçìá ôñïöïäïóßáò
çëåêôñïäßïõ
A
ÁôóÜëéíï óðéñÜë (L=210)
ÁôóÜëéíï óðéñÜë (L=260)
ÁôóÜëéíï óðéñÜë (L=310)
ÁôóÜëéíï óðéñÜë (L=360)
ÁôóÜëéíï óðéñÜë (L=410)
B
Åíèåôï áðü Ôåöëüí
Óýñìá Ø
mm
1.0--1.6
1.0--1.6
1.0--1.6
1.0--1.6
1.0--1.6
1.0--1.6
Áñéèìïß ðáñáããåëßáò
C
Åíèåôï áðü Ôåöëüí
2.0--2.4
0457619002 (Êüâåôå óôï ìÞêïò ðïõ
åðéèõìåßôå üôáí ôï ìïíôÜñåôå.)
D
Ìðñïýôæéíïò
Ìðñïýôæéíïò
Ìðñïýôæéíïò
Ìðñïýôæéíïò
2.0--2.4
2.0--2.4
2.0--2.4
2.0--2.4
0457620001
0457620002
0457620003
0457620004
7
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÇÍ
óùëÞíáò (L=208)
óùëÞíáò (L=258)
óùëÞíáò (L=308)
óùëÞíáò (L=408)
0457454001
0457454002
0457454003
0457454004
0457454005
0457619001 (Êüâåôå óôï ìÞêïò ðïõ
åðéèõìåßôå üôáí ôï ìïíôÜñåôå.)
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò
ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ,
ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí, óôç óåëßäá 123. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá
áðïóôïëÞò êáé åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
foa1s1ya
-- 122 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement